Prípravok na ošetrenie osív

Číslo patentu: U 896

Dátum: 11.07.1995

Autori: Toth Tibor, Feranec Pavol, Macho Vendelín, Hudec Jozef, Zubal Pavel

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prípravok na ošetrenie osívOblast techniky Technické- riešenie sa týka prípravku na báze technickydostupných homopolymérov a kopolymérov vo forme vodných disperzií, vodno-alkoholických disperzií alebo roztokov, resp. sólov v organických rozpúštadlách, zvyčajne spolu s pomocnými látkami, vhodného na predsejbové ošetrenie osív, najmä nanášaním, s následným odstránením rozpúštadiel.Doterajší stav techniky S cieľom zvýšit úrody a ochranu poľnohospodárskych kultúr, uskutočňuje sa skorší výsev zrna, zvyčajne 10 až 20 dní pred obvyklými agrotechnickými termínmi, ktoré sa pred výsevom pokrýva, najmä v prípade väčšieho zrna najmenej jednou vrstvou filmu, ktorý sa vytvára inkrustáciou alebo v prípade zŕn malých rozmerov obaľovaním, pomocou relatívne inertného a/alebo fyziologicky účinného plnidla a filmotvornej látky s adhezívnymi vlastnosťami. Do používaných prípravkov sa okrem hydrofobizačného komponentu pridávajú aj biologicky aktívne látky, najmä pesticídy, regulátory rastu, ako aj živiny. K takým používaným prípravkom patrí šelak, rozpustený v zmesi etanolu s dichlórmetánom, známy pod obchodným názvom Sacrust, ďalej škrobový roztok, melasa, pektínový gél, metylcelulóza,najčastejšie spolu s fungicídmi, stimulátormi rastu a živinami. Popri mnohých prednostiach ich nevýhodou je však značná hydrofilíta vytvorených filmov na povrchu osív, pripravených z uvedených prírodných makromolekulárnych látok. Z tohto hľadiska nevhodný je aj polyvinylalkohol /Ember, K. a iní Čs. AO 262 480(1989)/,sodná, amónná alebo sodno-amónná soľ polyakrylovej kyseliny ako aj sodná soľ karboxymetylcelulózy /Karsay, I. a iní PCT Int. Appl. W 0 84 02829 (l 984)/ V zmesi s povrchovoaktívnou látkou, regulátorom rastu a mikroelementami. Oveľa vyšší hydrofobizačný účinok majú kopolyméry styrén - divinylbenzénové,ako aj ternárny kopolymér 2-etylhexylakrylát/butadién/styrén, ako aj predpenený polystyrén/ USA pat. 4 460 542/. Ich hydrofobizačný účinok je však privysoký, dost tažko dochádza k ataku filmu spojiva na povrchu zrna po vysiatí a tak dochádza ku klíčeniuV značne rozdielnych termínoch a tým aj nerovnomernému Vzľastujedincov. Dobré technologické vlastnosti vytvoreného filmua fyziologické účinky majú prípravky na báze vinylových polymérov(1989)/. Ich nedostatkom je tenzia pár rozpúštadiel z hľadiskabezpečnostného i ekologického. Známe sú prípravky na bázefenolformaldehydových živic rozpustených v organických rozpúštadlách, a ich nedostatkom je navyše korozívny účinok a nerovnomernost ataku vytvorených filmov vodou a mikroorganizmami V pôde. Tendencia smerujúca k zmierňovaniu hydrofóbneho charakteru filmu hydrofilnou zložkou, derivátom celulózy v kopolyméri akrylamid-ester celulózy /Evans, L. P.Austr. pat. 589 380 (1989)/ alebo kyselinou polyakrylovou V hydrolyzáte akrylového polyméru s molovým pomerom karboxyl/amid 1 /0,1 - 2 /Kotlinski, S. a iní Eur. pat. Appl. EP 334 258 (1989)/ prekračuje už optimálne pomery a hydrofilnost je už privysoká. Známa /Kunela, N. T. Forage notes -24, č. 1,30 (1971)/ je tiež aplikácia arabskej gumy V organických rozpúštadlách spolu s práškovou zmesou dolomitov, ako aj zmesi karnaubského vosku a kolofónie /Takahashi Nasatoshi a iní Jap. pat. 65-212 231 (1986)/. Zdroje týchto spojív sú však limitované a ich hydrofóbnost je privysoká. Viaczložková zmes relatívne inertných látok s kopolymérom etylénoxid-propylénoxid je určená k obaľovaniu osív, strukovín /Szabó, L. a iní Mad. pat. 46 992(1989)/. Známa je aj inkapsulácia osív uskutočňovaná V prvom kroku nanášaním vodného gélu alkalických soli na ich povrch,vrstva ktorého sa následne kontaktuje s vodným roztokom solí katiónov oxidačného stupňa 2 a 3, čím sa získa vodonerozpustný povlak /Kuono, Yasushi USA pat. 4 808 430 (1989)/. Nevýhodou je najmä pracnost, časová náročnost pri ošetrení osiva a pomerne dlhý kontakt osiva s vodnými roztokmi. Používajú sa aj tvrdé nefytotoxické živice /USA pat. 3 113 399 /. Nedostatkom vyplývajúcim aj z postupu ich prípravy je prítomnost organických rozpúštadiel vo vytvorených vodných emulziách živíc. Stráca sa tým prednosť bezpečnej manipulácie a nehorľavosti. Taktiež navrhované akrylové živice sú nevyhovujúco charakterizované,samotné polyakryláty sú krehké, kyselina polyakrylová je naviac biologicky účinná, jej sodná, amónna alebo sodno-amónna soľ zasa hydrofilná a vodorozpustná, samotná málo vhodná na inkrustáciu zrna, ktoré sa má dlhodobo skladovat. V prípade kopolymérovvinylových živíc kopolymér vinylchlorid/vinylalkohol je hydrofilný, nepoužiteľný na dlhodobé skladovanie a chlorované živice okrem vedľajšieho účinku si vyžadujú na emulgovanie prisadu -organického rozpúštadla. Kompozicia na morenie osiva nanášanim V nesúvislých škvrnách podľa Cs. AO 232 707, v ktorej-je obsiahnutý vo vode nerozpustný polymér obsahujúci kopolymérvyrobený z vinylacetátu a vinylesterového alebo akrylátového monoméru. Nedostatkom je tvorba nespojitého filmu na ošetrených osivách, čo zvyšuje náročnosť skladovania a zabraňuje ich vysievaniu pred agrotechnickými termínmi. Najbližšie k tomuto technickému riešeniu je prostriedok na predsejbové ošetrenie osiv obsahujúci vodnú a/alebo vodno-alkoholickú disperziu najmenej jedného kopolyméru kyseliny akrylovej a/alebo alkylderivátu kyseliny akrylovej s vinylchloridom a/alebo vinylacetátom. Pripadným ďalším zakopolymerizovaným komonomérom V kopolymére je najmenej jeden olefinický nenasýtený komonomér /Cs. AO 270 132(1990)/. Nedostatkom je hlavne malá aplikačná flexibilita prípravku na rôzne druhy osiv, potreba jednoúčelovýchkopolymérov a ich technicky náročná demonomerizácia.Prípravok na ošetrenie osiv podľa tohoto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z vodnej alebo vodno-alkoholickej disperzie, pozostávajúcej zo zmesi netoxických najmenej dvoch homopolymérov a/alebo kopolymérov, vybraných spomedzi homopolymérov kyseliny akrylovej, alkylderivátov kyseliny akrylovej s alkylom s 2 až 8 atómami uhlika,homopolymérov soli kyseliny akrylovej, kopolyméru vinylchloridu a/alebo kyseliny akrylovej a/alebo alkylakrylátu kyseliny akrylovej s alkylom s 2 až 8 atómami uhlíka, s jedným až tromi komonomérmi, vybranými spomedzi vinylacetátu, vinylchloridu,kyseliny akrylovej, metylmetakrylátu,etylénu, butadiénu, styrénu,s priemernou molekulovou hmotnosťou od 10 000 do 2 000 000 a obsahom sušiny 0,1 až 50 hmotn., spravidla obsahujúcej biologicky aktívne látky, živiny a pomocné látky.Podľa tohoto technického riešenia homopolyméry, okrem homopolyméru kyseliny akrylovej alebo alkylderivátu kyseliny akrylovej s alkylom s 2 až 8 uhlíkmi tvoria homopolyméry alkalických soli kyseliny akrylovej a/alebo amónná soľ kyselinyošetrovaného osiva, pôsobí aj ako iniciátor fyziologických dejovv prvých fázach rastu rastlín, cím sa dosahuje vyššiaa rovnomernejšia vzchádzavost, ako aj počiatočný intenzívnejší rast koreňov i nadzemných častí rastlín.Kopolyméry a homopolyméry potrebné na tvorbu prípravku podľa tohoto technického riešenia sú najčastejšie komerčne dostupné ako disperzie vo vode alebo V zmesi vody s alkoholom,s obsahom sušiny 40 až 50 hmotn., prípadne vo forme dispergovateľného práškuPoužitie zmesi samotných homopolymérov je .zvyčajne menej vhodné, pretože tieto majú vyššiu hydrofilitu, než je požadovaná od prípravku, ktorý je určený na ošetrenie osív a na ich dlhodobejšie skladovanie. Samotné homopolyméry pri nízkych koncentráciách V roztoku, kedy by sa mohli dostat do optimálnejkoncentrácie z hľadiska výraznejšieho ovplyvnenia fyziologickýchdejov v rastline, najmä cez obsah dusíka V amónnej soli, nespĺňajú už všetky náročné požiadavky dostatočnej adhezívnej sily vo vztahu k povrchu osiva a znížila by sa základná úloha adhezíva.Neočakávaný synergický účinok prípravku podľa tohoto technického riešenia sme sa už pokúsili vysvetlit. Predpokladáme,že stimulačný, resp. regulačný účinok majú nepatrné zvyšky monomérov v prípravku, ktorých koncentrácie sú z hygienicko-bezpečnostného hľadiska pod dovolenou hranicou,ktoré však postačuje na prejavenie sa v biologickej účinnosti. Nevylučujeme, že pozitívny vplyv zohrávajú aj zvyčajné prímesi,či pomocné látky, používané v prostredi homopolymerizácie alebo kopolymerizácie, ako dispergátory, regulatory molekulovej hmotnosti,produkty rozpadu iniciátorov radikálových reakcií.Ďalšou výhodou prípravku podľa tohoto technického riešenia je vysoká účinnost inkrustácie a obaľovania osív, regulovaná životnost vytvorených filmov na povrchu osív a ich veľmi dobráreprodukovateľnost, technická dostupnosť potrebných homopolymérov a kopolymérov. Veľmi dobrá je reprodukovateľnost vlastnostiprípravku a tým aj kvality inkrustovaných osív, ďalej nehorľavost prípravku ako aj inkrustovaného osiva, odolnostvoči pliesňam

MPK / Značky

MPK: A01C 1/06, C08L 33/04, C08L 33/08

Značky: ošetrenie, prípravok, osív

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-u896-pripravok-na-osetrenie-osiv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na ošetrenie osív</a>

Podobne patenty