Spôsob úpravy ekvitermickej regulácie tepelného zdroja, systém na jeho vykonávanie

Číslo patentu: U 6829

Dátum: 02.07.2014

Autori: Lukovics Július, Potásch Tomáš, Konczer Jozef

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka úpravy ekvitermickej regulácie tepelného zdroja pri centrálnej výrobe tepla s teplovodným médíom, predovšetkým pri vykurovaní budov z centrálnej tepláme. Riešenie tiež opisuje systém, zapojenie, ktorým sa dosiahne úprava bežnej ekvitermickej regulácie tak, aby sa výkon tepelného zdroja reguloval primerane skutočnej spotrebe tepla vo vykurovaných budovách.Pri riadení tepelných zdrojov V centrálnych teplárňach sa používa ekvitermická regulácia. Jej nasadenie je V mnohých krajinách prikázané zákonom a kontrolované príslušnými štátnymi orgánmi.Princíp ekvitermickej regulácie (obrázok l a 5)je založený na snímaní vonkajšej teploty, na základe ktorej ekviterrnický regulátor vypočíta teplotu teplovodného média, potrebnú na vykúrenie systému. Ekvitermická regulácia teda zabezpečuje dodávku tepelnej energie vo vykurovanom systéme V závislosti len na teplote okolia. Teplota teplovodného média sa mení V závislosti na vonkajšej teplote, zníženie vonkajšej teploty vedie k zvýšeniu teploty teplovodného média na výstupe z tepelného zdroja. Naopak, keď je Vonku teplejšíe,teplota teplovodného média na výstupe tepelného zdroja sa zníži. Závislosť medzi teplotou teplovodného média vo výstupnej vetve a vonkajšou teplotou vzduchu sa nazýva ekviterrnická krivka, vyjadruje rovnováhu medzi dodávaným teplom a tepelnou stratou systému (rozvody objekty). Táto tepelná strata súvisí s vonkajšou teplotou. Pri nesprávnom nastavení ekvitermickej regulácie môže nastať prípad, že sa nastaví príliš strmá krivka vzhľadom na potreby vykurovaného systému - vtedy nastáva prekurovanie objektu. Pri príliš miemom sklone krivky dochádza k nedokurovaniu. Ekvitemiický regulátor tiež umožňuje programovo riadiť prípravu teplej úžitkovej vody.V skutočnosti je potrebný tepelný výkon závislý nielen od vonkajšej teploty, teda od teplotných strát Vykurovaného systému (rozvody objekty), ale aj od aktuálneho nastavenia a regulácie v objektoch. Tie sú totiž samostatne ovládané ich správcami alebo majiteľmi a tí v snahe ušetriť, zmenšiť množstvo odobratého tepla zatvárajú ventily na vykurovacích telesách. Tým sa mení skutočne potrebné množstvo tepelnej energie pre príslušný stav V systéme, čo Však ekviterrnická regulácia nezohľadňuje, keďže berie do úvahy len vonkajšiu teplotu. Takto dochádza k zvyšovaniu tepelných strát v rozvodoch, kde koluje teplovodné médium so zbytočne vysokou teplotou. V krajnom prípade by pri uzavretí Všetkých ventilov V objektoch tepelný zdroj vykuroval len samotné rozvody, čím by účinnosť vykurovania prudko klesla.Riešenie podľa EP 1837729 A 2 používa korekcie vykurovacej krivky, avšak aj samotná korekcia je závislá od vonkajšej teploty, čo len vedie k úprave pôvodnej, V podstate lineárnej krivky, teda k zohľadneniu strát konkrétneho systému, nie Však k zohľadneniu aktuálnych skutočných tepelných potrieb vykurovaného systému.Sú známe aj adaptívne zapojenia, pri ktorých sa sníma tiež vnútomá teplota aspoň V niektorých objektoch a podľa nasnímaných hodnôt sa do regulácie vložia korekcie (napr. SK PÚV 197 - 201 l). Takéto systémy podobne ako napr. podľa CZ UV 1243 sú zložité a náročné na prevádzku, vyžadujú si množstvo ďalších snímačov oslnenia, sily vetra alebo modul s predpoveďou počasia a podobne. Podobne nevhodné sú aj známe systémy s korekciou na referenčnú teplotu alebo používanie algoritmu adaptivíty na predstíh prechodu z útlrnu.Známe systémy neriešia tiež problém pri maloprietokovom odbere tepla na päte vykurovaného objektu,kedy správca objektu V prechodnom období priškrtí prietok teplovodného média pod minimálny merací prietok meradla, a tým prijima tepelnú energiu, za ktorú Však podľa údajov z prietokového meradla neplatí.Je žiadané jednoduché riešenie, ktoré zaistí úpravu ekviterrnickej regulácie tak, aby zohľadňovala aktuálne potreby tepla V systéme, pričom riešenie by malo byť použiteľné nielen pri nových systémoch, ale aj pri už existujúcich systémoch bez zložitých zásahov a riešenie by malo tiež zamedzovať špekulatívnemu malému odberu tepla pri vysokej teplote teplovodného média.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje spôsob úpravy ekvitermickej regulácie tepelného zdroja pri centrálnej výrobe tepla s teplovodným médíom, ktorého podstata spočíva v tom, že sa meria teplota T 0 teplovodného média na výstupnej vetve z tepelného zdroja a teplota T teplovodného média na vratnej vetve. Z týchto údajov sa vypočíta rozdiel teplôt T 0 - T a podľa vypočítaného rozdielu sa upraví výkon tepelného zdroja. Výkon sa upravuje tak, že malý rozdiel teplôt T 0 - T Vedie k zmenšeniu výkonu tepelného zdroja oproti výkonu podľa pôvodne nastavenej ekvitermickej krivky. Ak sa rozdiel teplôt T - T začne zväčšovať, výkon tepelného zdroja sa začne zvyšovať, pri určitom rozdiele teplôt To - T- sa výkon tepelného zdroja dostane až k výkonu podľa pôvodne nastavenej ekvitermickej krivky, prípadne naďalej rastúci rozdiel teplôt To - T môže spôsobiť zvýšenie výkonu tepelného zdroja aj nad výkon určený podľa pôvodnej ekvitermickej krivky.Zmeny v regulovanom systéme so vzdialenými vykurovanými objektmi sa prejavia s časovým oneskorením, preto vyhodnocovanie teplôt môže byť íiltrované časovou konštantou, napriklad 2 hodiny. Vtedy sa teplota vypočítava ako priememá teplota namerané. z viacerých meraní počas dvoch hodín. Merania môžu mať rôznu frekvenciu zvolenú podľa zotrvačnosti systému.V postupe podľa tohto technického riešenia naďalej platí ekvitermický prístup k regulácii, sníma sa vonkajšia teplota a výkon tepelného zdroja sa reguluje v závislosti od nasnímanej vonkajšej teploty. Podstata technického riešenia spočíva najmä v tom, že sa pritom meria rozdiel teplôt na výstupnej a vratnej vetve tepelného zdroja. Tento teplotný rozdiel je ovplyvnený práve konkrétnymi a aktuálnymi tepelnotechnickými parametrami vykurovaného systému. Teplotný rozdiel v sebe odzrkadľuje množstvo odobratého tepla v objektoch. V tomto teplotnom rozdiele sa prejavia faktory, ako je oslnenie objektov alebo ochladzovanie silným vetrom, čo bolo v doteraz známych riešeniach zisťované a zohľadňované komplikovanými zariadeniami. Rozdiel teplôt v sebe zachytáva aj vplyv zatvorenia ventilov v objektoch, a to bez toho, aby sme takéto údaje museli merať na príslušnom mieste.Výkon tepelného zdroja sa mení napriklad tým, že pri stálom prietoku teplovodného média sa znižuje hodnota požadovanej výstupnej teploty Tuu,RE, napríklad výstupnej teploty Tuu.RE vody z plynového kotla. Plynový kotol ako odpoved na nastavenú požadovanú výstupnú teplotu regulačným ventilom nastaví príslušný prietok plynu.V prípade, že sa tepelný zdroj skladá z viacerých, samostatných čiastkových tepelných zdrojov, napríklad kaskádovo zapojených čiastkových tepelných zdrojov, môže sa ich spoločný tepelný výkon regulovať vypínaním a zapinaním potrebného počtu čiastkových tepelných zdrojov, napríklad plynových kotlov. Pri zapnutých čiastkových zdrojoch sa potom môže riadiť ich výkon tak, aby pracovali v rozsahu maximálnej účinnosti. Napríklad pri zapojení X kotlov, môže X-l kotlov pracovať s výkonom pri najvyššej účinnosti a ostatný jeden kotol pracuje s meniacim sa výkonom.Možnosť vypínania čiastkových tepelných zdrojov nebude plne k dispozícii, ak sústava tepelného zdroja zahrňuje neustále aktívny zdroj odpadového tepla, napríklad v podobe kogeneračnej jednotky. Vtedy potrebujeme neustále odoberať vznikajúce odpadové teplo a celkový výkon regulujeme na tom čiastkovom tepelnom zdroji, ktorý spotrebováva platené palivo alebo médium, zvyčajne zemný plyn.V každom prípade je potrebné, aby sa teplota T, teplovodného média na vratnej vetve merala pred prvým čiastkovým zdrojom tepla, teda na začiatku vstupu teplovodného média do tepláme. Ak bude celý tepelný zdroj v teplámi pozostávať z viacerých plynových kotlov a kogeneračnej jednotky, bude sa teplota Th teplovodného média merať pred pripojením kogeneračnej jednotky, ktorá býva na začiatku vratného vedenia.Nový spôsob ekvitermickej regulácie, pri ktorom sa meria aj teplota Th, teplovodného média na vratnej vetve, zároveň zlepšuje spoluprácu s využitím odpadového tepla, ktoré ma zvyčajne nižšiu teplotu, napríklad z chladenia kogeneračnej jednotky. Nový systém ekvitermickej regulácie umožňuje, aby sme výkon tepelného zdroja upravovali zároveň tak, aby neskôr teplota Th, teplovodného média na vratnej vetve nepresahovala teplotu požadovanú na vstupe chladenia zdroja odpadového tepla. Môže ísť napríldad o teplotu 50 - 55 °C, pri prevýšení ktorej sa odpája kogeneračná jednotka od vratnej vetvy teplovodného média a prepína na samostatný chladiaci okruh bez využitia tepla v systéme. Doteraz sa stávalo, že pri malom skutočnom odbere tepla a vysokej výstupnej teplote Tu teplota T, teplovodného média na vratnej vetve bola natoľko vysoká, že z hľadiska teplotných hladín nebolo možné využiť odpadové teplo z kogenerácie na predhrev vratnej vetvy.Úpravu výkonu tepelného zdroja v závislosti od rozdielu teplôt Tuu. - Thu, a to so zachovaním ekvitermickej podstaty regulácie, je možné vykonať rôznymi postupmi. Nový postup podľa tohto technického riešenia môže využívať nasledovné prostriedky (jeden alebo aj kombináciu viacerých)- súbor viacerých ekvitermických kriviek pre rôzne teplotné rozdiely Tuu, - Th,- priestorovú ekvitermickú mapu x, y, z, kde sa požadovaná výstupná teplota na osi z odčita podľa bodu poľa x, y, kde napríklad os x predstavuje vonkajšiu teplotu Tuh a os y predstavuje zistený teplotný rozdiel Thu, - Th.,- bodové alebo krivkové korekcie, ktorými sa upraví vstupná hodnota vonkajšej teploty Tuh alebo požadovaná výstupná hodnota TMRE teplovodného média, a to podľa teplotných rozdielov Tuu. - T- bodové alebo krivkové korekcie, ktorými sa upraví regulačná hodnota TM, v samostatnej regulácii tepelného zdroja tak, že neplatí Trcg Thu, a to tiež podľa teplotných rozdielov Tuu, - ThuV jednom z možných usporiadani bude úprava výkonu prebiehať zmenou aktuálnej ekvitermickej krivky,ktorou sa riadi výkon tepelného zdroja. Na reguláciu sa použije upravená, korigovaná ekvitermická krivka,ktorá sa vyberie zo súbom rôznych ekvitermických kriviek pre rôzne teplotné rozdiely alebo sa k pôvodnej ekvitermickej krivke bude superponovať korekčná krivka alebo diskrétna hodnota pre daný bod krivky. Výsledkom bude stav, kedy pre príslušnú vonkajšiu teplotu Tuh bude vypočítaná požadovaná teplota Tuu,RE aj v závislosti od rozdielu Thu, - Thu Tento typ realizácie postupu bude používať jednu zo súboru ekvitennických kriviek, ktoré sa budú líšiť stnnosťou a prípadne aj výškou počiatočného bodu ekvitermických kriviek. Zmena rozdielu Tuu, - T, vyvolá nový výber aktuálnej ekvitermickej krivky.Výber medzi rôznymi ekvitermickými krivkami z pamäte alebo korekcie pôvodnej ekvitermickej krivky pomocou korekčnej krivky bude možná pri novom programovaní riadiacej jednotky, ku ktorej sa pripojí ajvýstup zo snímačov teplôt teplovodného média. Takýto postup bude možný aj pri návrhu novej riadiacej jednotky ekvítermickej regulácie.Ak bude možné meniť a/alebo preprogramovať riadiacu jednotku ekvítermickej regulácie, môže sa použiť priestorová ekvitermická mapa x, y, z. Tá zadeñnuje plochu, ktorej rezy zvislými rovinami budú predstavovať ekvitemíické krivky s rôznymi strmosťarni, V podstate táto plocha bude obálkou pre rôzne ekviterrnické krivky. Z mapy sa požadovaná výstupná teplota ThhRE na osi z odčíta podľa bodu poľa x, y. Trojrozmemá mapa umožní bezskokové priraďovanie korekcií podľa teplotného rozdielu Th - Th.Zníženie výkonu tepelného zdroja oproti výkonu podľa pôvodne nastavenej ekvítermickej krivky bude V praxi prebiehať najmä zadaním upravenej požadovanej teploty TWRE teplovodného média na výstupnej vetve z tepelného zdroja, preto pokyn na zníženie tepelného výkonu bude mať podobu zníženia požadovanej teploty Thh teplovodného média, pokyn na zvýšenie tepelného zdroja bude mať naopak podobu zvýšenia poüidovanej teploty Thh, teplovodného média.Korekcie AThhRE oproti pôvodnej ekvítermickej krivke môžu mať napríklad nasledovný priebeh V závislosti od rozdielu Toh, - ThPri takto nastavenej korekčnej krivke vedie 10 °C rozdiel teplôt Thu, - Th, k návratu k pôvodnej ekvitermickej krivke, to znamená, že pri 10 °C rozdiele teplôt Th., - Th sa V tomto nastavení využíva pôvodná nekorigovaná ekvitermická krivka, a systém sa správa akoby nezahrňoval žiadne úpravy. Priebeh korekcií môže pokračovať tak, že zvyšovanie rozdielu Thh, - Th (tu napríklad nad hodnotu 10 °C) vedie k opačnej korekcií,teda k zvyšovaniu tepelného výkonu. Napríklad pri rozdiele Thu, ~ Th vo veľkosti 15 °C sa bude požadovaná AThhRE zvyšovať , a to napríklad o 3 °C.Nový spôsob úpravy ekvítermickej regulácie tepelného zdroja podľa tohto technického riešenia je použiteľný aj V prípade, kedy nechceme alebo nemôžeme zasahovať do riadiacej jednotky ekvítermickej regulácie,kedy nemôžeme do nej vkladať súbor s viacerými krivkami alebo priestorovú mapu ekvitermických kriviek. V takých prípadoch upravujeme ostatné vstupné alebo výstupné parametre, najmä snímanie vonkajšej teploty Thh alebo vyhodnotenie teploty Thh, ktorou vnútome regulujeme tepelný zdroj. Týmto postupom môžeme dosiahnuť stav účinkami podobný priamemu preprogramovaniu riadiacej jednotky ekvítermickej regulácie.V jednom z možných postupov, ako zohľadniť rozdiel teplôt Th., - Th, sa upravuje snímanie vonkajšej teploty. Potrebnú korekciu regulácie vykonáme jednoducho tým, že akoby oklameme riadiacu jednotku a skutočnú vonkajšiu teplotu Tah korigujeme, upravujeme o vopred zvolenú hodnotu AThh, ktorá tvorí korekciu pre príslušný nameraný rozdiel teplôt Thh, - Th . Hodnota AThh predstavuje plusovú alebo aj mínusovú hodnotu teploty, ktorá nás v ekvítermickej krivke posunie k požadovanej úprave tepelného výkonu. Regulácia v riadiacej jednotke bude akoby oklamaná o skutočnej vonkajšej teplote, čím sa dosiahne efekt úpravy ekvitermickej krivky bez toho, aby sme museli meniť program alebo ekvitermické krivky V riadiacej jednotke.Hodnota vonkajšej teploty, ktorá vstupuje do riadiacej jednotky, sa môže upraviť V postupe, kedy sa údaj zo snímača vonkajšej teploty po jeho výstupe zo snímača zmení o hodnotu AThh, ktorá tvorí korekciu pre príslušný nameraný rozdiel teplôt Thu, ~ Th. Do vedenia medzi snímačom vonkajšej teploty a riadiacou jednotkou sa vloží korekčná jednotka, ktorá podľa nameraného rozdielu Thht - Th upraví skutočne nameranú hodnotu vonkajšej teploty Th. Môže sa tak uskutočniť napríklad zmenou odporu alebo napätia, ak je výstup snímača vonkajšej teploty analógový s vyhodnotením odporu alebo napätia. Ak bude snímač vonkajšej teploty poskytovať riadiacej jednotke údaj v digitálnom tvare, bude korekčná jednotka prijímať údaj zo strany snímača, vyhodnotí ho, pripočíta k nemu ATah, výsledok následne zašle na stranu riadiacej jednotky. Výhodou uvedeného postupu je jednoduchá možnosť použitia v existujúcich systémoch regulácie. Postačuje prerušiť spojenie medzi snímačom vonkajšej teploty a riadiacou jednotkou a zaradiť tam jednoduchý korekčný modul, ktorý je cez vyhodnocovací modul prepojený so snírnačmi teplôt teplovodného média Thh, Th. Vyhodnocovací modul a korekčný modul môže byť vytvorený v jednom zariadení, ku ktorému sú privedené údaje zo snímačov teplôt teplovodného média Thh, Th.Opísaný spôsob úpravy ekvitermického riadenia je možné uplatniť aj v prípade, že nechceme prerušovať spojenie medzi snímačom vonkajšej teploty Tah a riadiacou jednotkou. Môže ísť napríklad o situáciu, kedy chceme bez akéhokoľvek zásahu do existujúcich zariadení preukázať správcovi systému funkčnosť alebo výsledky upravovania ekvítermickej regulácie. V takom prípade môžeme výsledky zo snímača vonkajšej teploty Thh ovplyvniť tým, že vjeho okolí upravíme teplotu Th požadovaným smerom. Vo výhodnom usporiadaní použijeme teplotný prvok, zariadenie, ktoré prekryje teleso pôvodného snímača vonkajšej teploty, pričom zariadenie bude mat vlastný snímač vonkajšej teploty a tiež snímač vonkajšej teploty bezprostredného prostredla pôvodného snímača. Snímač vonkajšej teploty sa v takom prípade ovplyvňuje pomocou vonkajšieho tep l 0lotného prvku, ktorý mení teplotu v okolí snímača vonkajšej teploty a to o hodnotu AT,, ktorá je príslušná pre konkrétny rozdiel teplôt T - T, Teplotný prvok môže mať podobu vaničky, ktorou sa prekryje pôvodný snímač vonkajšej teploty, ten potom meria teplotu vnútri vaničky, kde je umiestnená malá vykurovacia špirála, napríklad na jednosmemé napätie. Na vonkajšej strane vaničky je umiestnený snímač teploty skutočného vonkajšieho prostredia. Teplotný prvok sníma vonkajšiu teplotu na vonkajšej strane vaničky, k nej pripočíta hodnotu AT a na výslednú teplotu zohrieva vnútro vaničky tak, aby pôvodný snímač vonkajšej teploty nameral upravenú hodnotu. Ak má mať AT zápomú hodnotu, môže sa použiť peltierov článok s chladením vnútra vaničky.Úprava požadovanej teploty TRE teplovodného média na výstupnej vetve z tepelného zdroja sa môže vykonať tým, že priamo z riadiacej jednotky vychádzajú korigované hodnoty T.,RE (T.,RE T.,OR AT.,RE,AT.,RE má pritom pre väčšinu korekčných bodov zápomú hodnotu), alebo aj tým, že o hodnotu príslušnej teplotnej korekcie ATMRE, ale v opačnom zmysle, upravíme hodnotu TM., ktorá vstupuje do samostatného riadenia tepelného zdroja, napríklad riadenia plynového kotla, ktorý sa potom správa tak, akoby teplota na jeho výstupe bola už vyššia o ATMRE (TM T 0 - ATWRE, ATMRE má pritom pre väčšinu korekčných bodov zápomú hodnotu), teda primerane tomu zníži tepelný výkon. Predtým platilo T, T.,, kotol sa riadil skutočnou výstupnou teplotou T,. Teraz úpravou ovplyvníme vnútornú reguláciu tepelného zdroja, ten pri skutočnej teplote To bude za správnu regulačnú teplotu považovať hodnotu T T - ATRE, napríklad pri To 65 °C a teplotnom rozdiele T 0 ~ T 2 °C (ATmRE -10 °C) bude do riadenia samotného kotla dostávať údaj o teplote na výstupe T m - AT.,RE 75 °C, vykoná preto regulačný úkon, ako má naprogramované pri teplote 75 °C, napríklad zníži výkon na 50 .Nedostatky opisané v doterajšom stave techniky odstraňuje aj systém na úpravu ekvitermickej regulácie tepelného zdroja pri centrálnej výrobe tepla s teplovodným médiom, kde systém obsahuje riadiacu jednotku na reguláciu tepelného výkonu s ekvitermickou krivkou a snímač vonkajšej teploty, ktorý je prepojený s riadiacou jednotkou podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že systém obsahuje aj snímač teploty T 0 teplovodného média na výstupnej vetve a snímač teploty T teplovodného média na vratnej vetve.Systém zahrňuje aj vyhodnocovací modul na výpočet rozdielu teplôt T, T-, vyhodnocovací modul je prepojený so snímačom teploty To teplovodného média na výstupnej vetve a tiež so snímačom teploty Tv teplovodného média na vratnej vetve. Vyhodnocovací modul môže byť tvorený samostatným prvkom alebo môže byť súčasťou riadiacej jednotky ekvitemiickej regulácie. V prípade, že je tvorený samostatným prvkom, je súčasťou systému aj korekčná jednotka alebo teplotný prvok, kde korekčná jednotka alebo teplotný prvok menia vstupné alebo výstupné parametre ekvitermickej regulácie.Dôležitou výhodou opísaného technického riešenia je úspora energie, úspora paliva pri centrálnom vykurovaní. Riešenie sa dá realizovať jednoduchými technickými prostriedkami, bez podstatných zásahov do riadenia.Vďaka novému, upravenému ekviterrnickému riadeniu sa znížia teplotné straty v systéme, a to najmä v prechodnom vykurovacom období a podstatne sa obmedzí možnosť špekulatívne odoberať teplo pri malých prietokoch na päte vykurovaného objektu. Ak sú totiž nároky na dodávku tepelnej energie nižšie, ako je zohľadnené v pôvodnej ekvitenníckej krivke, prejaví sa to zrnenšením rozdielu teplôt To - T Pri doterajšom systéme by tepelný zdroj naďalej dodával do systému teplovodné médium s vysokou teplotou a odberateľ môže natoľko priškrtiť ventil, že sa prietokom dostane pod spodnú hranicu merania prietoku konkrétneho prietokomeru. Bude síce do vykurovaného objektu dostávať len malé množstvo vykurovacieho média, to však prijeho vysokej teplote a malom požadovanom množstve tepelnej energie bude postačujúce.V novom systéme zmenšenie rozdielu teplôt T., - T vedie k zníženiu teploty T.,RE a následne s určitým oneskorením aj teploty T., Potom odberateľ musí zvýšiť prietok vykurovacieho média na päte objektu,aby pri zníženej teplote T, ziskal dostatočnú energiu. Tým prekoná prietokovú hranicu, pod ktorou meradlo nemeria vôbec alebo len s výraznou nepresnosťou, ajeho odber bude možné riadne zúčtovať.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 10. Zvolená mierka vyobrazenia jednotlivých prvkov, ako aj konkrétne hodnoty a priebehy zobrazených kriviek sú len ilustračné a nie je ich možné vysvetľovať ako zužujúce rouah požadovanej ochrany.Na obrázku l je priklad bežnej ekvitermickej krivky.Na obrázku 2 je zobrazená séria upravených ekvitermických kriviek pre rôzne teplotné rozdiely T., - TiNa obrázku 3 je priestorová ekvitermická mapa, kde na osi x je vynesený teplotný rozdiel To - T, na osi y je vonkajšia teplota T, a na osi z odčítame požadovanú výstupnú teplotu TMRE.Obrázok 4 predstavuje korekčnú krivku s hodnotami ATRE v závislosti od teplotných rozdielov Tn ~ T. Obrázok 5 vyobrazuje zjednodušene zapojenie doterajšej ekvitermickej regulácie tepelného zdroja. Obrá

MPK / Značky

MPK: G05D 23/00, G05D 23/19

Značky: systém, regulácie, úpravy, spôsob, tepelného, zdroja, ekvitermickej, vykonávanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-u6829-sposob-upravy-ekvitermickej-regulacie-tepelneho-zdroja-system-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy ekvitermickej regulácie tepelného zdroja, systém na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty