Zariadenie na zamkýnanie rukoväti radiacej páky

Číslo patentu: U 6699

Dátum: 04.03.2014

Autor: Vámoš Richard

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na zamkýnanie a blokovanie rukoväti radiacej páky motorových vozidiel, predovšetkým radiacej páky automatických prevodoviek s tlačidlom na rukoväti. Zariadenie bráni neoprávnenému ovládaniu radiacej páky, a tým zabraňuje radeniu prevodov.Radiaca páka motorových vozidiel sa môže zamkýnať, blokovať proti pohybu viacerými známymi zariadeniami. Pri mechanických prevodovkách sa blokuje tiahlo alebo radiaca tyč, alebo priamo radiaca páka pomocou zámkov rôznych konštrukcií (napr. SK UV 4640 U, SK UV 2774 U, CN 20 l 8 l 8779 U, JP 1257631 A,JP 1 103558 A, JP 2009143528 A). Tieto zariadenia sú zložité, ťažké a zaberajú dôležitý priestor v stredovom turñelli vozidla. Ak sa takéto riešenie má použiť dodatočne, teda mimo prvovýroby, je ich montáž náročná a zd avá.Pri automatických prevodovkách s ovládacim tlačidlom na rukoväti páky je tiež možné blokovať pohyb páky tým, že blokujeme tlačidlo, ktorým sa páka uvoľňuje do záberu. Tlačidlo sa blokuje pomocou mechanickej zámky, ktorá je umiestnená V rukoväti alebo priamo v tlačidle ako podľa US 5735 148 A, US 576 S 4 l 3 A,CN 2 l 73728 Y, CN 2576547 Y, US 6 l 3 l 425 A, CN 2349073 Y, US 5983681 A. Takéto riešenie má hlavnú nevýhodu v tom, že zámkaje umiestnená v relatívne mäkkej a neodolnej konštrukcii rukoväti, čo znižuje jeho odolnosť proti vylomeniu. Z hľadiska ergonomie a tiež z hľadiska bezpečnosti pri havárii nie je možné rukoväť vyrábať z kovu alebo z podobných odolnejších, a teda aj tvrdšich materiálov.Je známe tiež riešenie podľa CN 2377 l 47 Y, kde sú použité dve samostatné valcové misky so zárezmi. Valcové misky obopínajú rukoväť, čím bránia prístupu k tlačidlu. Použitie samostatných misiek komplikuje nasadenie na radiacu páku. Tento nedostatok čiastočne rieši patent podľa US 5 410 896 A, ktorý používa dve škrupinky spojené pántom. Nevýhodou oboch riešeníje možnosť zatlačiť tlačidlo hrubou silou, keďže misky aj škrupinky nepriliehajú tesne na vonkajší povrch rukoväti, alebo sa tejto rukoväti dotýkajú len v niekoľkých bodoch. Potom je mohié dostatočným vonkajším tlakom na misku alebo škrupinu stlačiťmateriál rukoväti v dotykových bodoch, a tým aj zatlačiť ovládacie tlačidlo, a to napriek tomu, že na rukoväti je zariadenie stále nasadené. S ohľadom na kinematiku zatvárania misiek alebo škrupin nie je možné vytvoriť ich dostatočne priliehavý vnútomý tvar, aby sa takýto nedostatok odstránil. Nevýhodou týchto riešení je tiež malá odolnosť proti násilnému otvoreniu. Škrupiny s pántom na vrchnej časti zariadenia majú ľahký prístup k pántom, tie sa dajú jednoducho prestrihnúť alebo odrezať, alebo sa dá vytlačiť čap pántu. Tieto problémy sa zväčšujú najmä pri rukovätiach, kde tlačidla nie sú klasické mechanické, ale sú elektrické a na svoju aktiváciu tak potrebujú len malý pohyb, doslova len klik. Pri klasických mechanických tlačidlách, ako sú opísané a nakreslené pri CN 2377 l 47 Y a US 5 410 896 A, postačuje, ak zabránime relativne veľkému posunu, významnému zatlačeniu tlačidla. Pri elektrických, elektronických tlačidlách by aj ich malé zatlačenie alebo aj len vyvodenie sily bez posunu viedlo k nežiaducej aktivácii tlačidla.Je žiadané také riešenie, ktoré sa bude jednoducho ovládať, bude mať vysokú odolnosť proti nedovoleným zásahom, nebude poškodzovať rukoväť a bude vhodné aj pre rukoväte s elektrickými alebo elektronickými tlačidlami.Nedostatky uvedené v doterajšom stave techniky podstatným spôsobom odstraňuje zariadenie na zamkýnanie rukoväti radiacej páky motorových vozidiel s tlačidlom na rukoväti, kde zariadenie má dva škrupinové prvky podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že aspoň jeden škrupinový prvok a to ten, ktorý bude umiestnený v zamknutej polohe na strane tlačidla, má vnútomý tvar priľahlo zodpovedajúci aspoň časti príslušného vonkajšieho tvaru rukoväti, a pritom V uzavretej polohe povrch vnútra tohto škrupinového prvku má vôľu oproti tlačidlu. Bude to dosiahnuté takým tvarom vnútra škrupinového prvku, aby v zóne protiľahlej k polohe tlačidla na rukoväti malo toto vnútro tvar a rozmery prispôsobené na vytvorenie medzery, dutiny, teda aby sa škrupinový prvok svojím vnútrom v uzamknutej polohe neopieral o tlačidlo rukoväti.Pod pojmom škrupinový prvok má vynálezca na mysli akýkoľvek prvok, teleso, akúkoľvek hmotnú štruktúru, ktoráje schopná obopnúť rukoväť, pričom je nepodstatné, aký tvar má zvonka a či v skutočnosti svojím vzhľadom pripomina misku, škrupinu, obal, obj írnku, kryt alebo podobný predmet.Zariadenie bude mať podobne ako v doteraz známych riešeniach dva prepojené škrupinové prvky a zámku, kde škrupinové prvky v zamknutom stave obopinajťí aspoň časť rukoväti s tlačidlom a zámka zamkýnapevné spojenie uzatvorených škrupinových prvkov. Škrupinové prvky v spodnej časti majú zárezy, otvory,ktoré po uzamknutí spoločne vytvoria otvor, kadiaľ prechádza páka.V zamknutom stave pritom spoločne vytvorený otvor škrupinových prvkov má menší rozmer ako je horný prierez rukoväti, vďaka tomu nie je možné zariadenie vytiahnuť V uzamknutom stave smerom nahor von z rukovätí. Oproti tomuto najbližšiemu stavu techniky bude tvar vnútra škrupinových prvkov vytvarovaný na mieru každej rukoväti, aby sa vo vnútri vytvorili dotykové plochy, ktorými sa škrupinový prvok spoľahlivo oprie, dokonca akoby priľahol, dotykom sa spojil s vonkajším povrchom rukovätí.Vo výhodnom usporiadaní môžu mať oba škrupinové prvky vytvarované vnútro do tvaru vonkajšieho povrchu rukoväti, tým sa pripevnenie a poloha zariadenia na rukovätí viac a lepšie poistí. Nevyhnutné je však,aby aspoň jeden škrupinový prvok mal takýto priľahlý vnútomý tvar, a to aspoň na takej časti, ktorá zaručí stabilnú polohu a prenos vonkajších síl zo zariadenia na rukoväť mimo tlačidla. Medzera medzi vnútorným povrchom a tlačidlom je dôležitá na to, aby aj pri prípadnej deforrnácii rukovätí a veľkému tlaku na samotné zariadenie nedošlo k stlačeniu, ku kliknutiu tlačidla.Dôležitým znakom je aj to, že škrupinové prvky sú spojené prostredníctvom spojovacieho hriadeľa, ktorý prechádza cez rovinu uzatvárania škrupinových prvkov. Rovina uzatvárania škrupinových prvkov je akoby deliaca rovina, v ktorej sa vytvorí spoj eníe dvoch škrupinových prvkov. S ohľadom na komplexný tvar modemých rukovätí môže mať takáto rovina v skutočnosti rômy tvar, dôležité je, aby sa rukoväť dala obopnúť dvoma škrupinovými prvkami tak, že ich je možné následne po odomknutí zvliecť z rukovätí. Preto vnútro škrupinového prvku nebude kopírovať prípadné negatívne sklenené časti povrchu rukoväti, to by znemožnilo pohodlne sňať škrupinový prvok z tela rukovätí.Hriadeľ spájajúci škrupinové prvky je uložený na okraji prvého škrupinového prvku aje uložený na protiľahlom okraji druhého škrupinového prvku, a to v podstate kolmo na rovinu otáčavého uzatvárania. Uloženie hriadeľa v škrupinových prvkoch je aspoň čiastočne otočné a posuvné. Hriadeľ umožňuje vzájomný osovo obmedzený posun spojených škrupinových prvkov smerom od seba a vzájonmé pootočenie odsunutých škrupinových prvkov okolo osi hriadeľa. Pod pojmom hriadeľ si je potrebné predstaviť akýkoľvek prvok, ktorý umožní aspoň čiastočné pootočenie škrupinových prvkoch, hriadeľ môže mať podobu čapu, kolika, náboja a podobne.Hriadeľ bude uložený v zhrubnutej časti škrupinových prvkov, napríklad v naliatkoch, ktoré sú celistvo vytvorené spolu so škrupinovými prvkami, alebo napríklad v privarených držiakoch.Zariadenie sa jednoducho ovláda, keďže oba škrupinové prvky sú spolu spojené hriadeľom. Ten pritom umožňuje vzájomné odstúpenie a natočenie škrupinových prvkov. Jeden škrupinový prvok priložíme k rukovätí a druhý škrupinový prvok pootočíme do protiľahlej polohy a následne ho prisunieme k prvému škrupinovému prvku. Preto hriadeľ umožňuje pootočenie a aj posuv. Spojením škrupinových prvkov sa vytvorí celistvý obal, celistvé obopnutie rukoväti, ktoré prekrýva zónu s tlačidlom. Zámkou sa zaistí spojenie škrupinových prvkov. Bude výhodné, ak zámka sa zamyká len samotným spojením škmpinových prvkov, teda sa bude mmykať bez kľúča alebo bez iného autentiñkačného pokynu.Pohyb škrupinového prvku voči druhému škrupinovému prvku je v dvoch rovinách. Pri zamkýnaní najskôr ide o pootočenie a následne o posun, pri odomykaní najskôr nastáva posun zo spojenia a potom pootočenie. Tým sa vytvorí dostatočný priestor na nasadenie a vytiahnutie zariadenia a je možné vytvoriť tesne priliehajúce vnútomé plochy škrupinových prvkov. Zároveň je možné príliehajúce okraje škrupinových prvkov vytvorit tak, aby zapadalí do seba. Okraje môžu mať vyformovaný tvar prierezu U a I, kde do medzery U zapadá okraj v tvare I. Zvýši sa tým odolnosť proti páčeniu. Možný je aj prierez tvaru Z.Škrupinové prvky môžu byť vyrobené z kovu ako výlisok alebo odliatok, môžu byť vyrobené z nekovových zliatin tlakovým alebo odstredivým liatím alebo môžu byť vyrobené z plastu lisovaním alebo na 3 D tlačiarni. Pri použití plastového materiálu budú vhodné predovšetkým pevné, húževnaté plasty na báze polypropylénu (napr. SLOVAMID).Aby sa predišlo odieraniu povrchu rukovätí pri častom použití, môže byť vo výhodnom usporiadaní vnútro škrupinového prvku vystlané vrstvou mäkkého materiálu, ten tam môže byť napríklad ako flok nastriekaný na vrstvu lepidla alebo vlepený vo forme vloženej vhodne zošitej látky, vlisovaný atď.Bezpečnostná odolnosť zariadenia sa zvýši, ak v škrupinovom prvku je umiestnené oceľové teleso proti vŕtaniu otvoru, a to práve v zóne oproti tlačidlu. Tým sa zamedzí tomu, aby zlodej navŕtal na tomto mieste otvor v škrupinovom prvku a cez otvor tenkou tyčkou zatlačil tlačidlo. Oceľové teleso môže mať kalený povrch, môže ísť o kúsok plechu z tvrdenej ocele, ktorý sa vloží do formy pri vstrekovaní škrupinového prvku z plastu alebo pri odlievaní z nekovovej zliatiny.Škrupinový prvok je možné vytvoriť z dvoch častí tak, že vrchná časť s mechanizmom otáčania a posuvu,teda s hriadeľom a zámkom má rozmery a tvar použiteľný pre viacero typov rukovätí a vnútro škrupinového prvku je vytvorené vložkou, ktorá má už presný tvar modelujúci tvar rukovätí. Potom je možné produktívne vyrábať vonkajšie časti škrupinových prvkov napríklad tlakovým odlievaním z kovových, zinkových alebo podobných zliatin a vnútomú časť škrupinových prvkov na mieru rukovätí vyrábať lacnejším vstrekolisovaním z plastu.Z hľadiska zvýšenia pohodlia pri ovládam bude výhodné, ak sa hríadel nachádza v homej tretine výšky zariadenia a spojenie škrupinových prvkov má dorazy, ktoré vymedzujú ich osové odsunutie v otvorenej polohe a výhodne aj dorazy na vzájomné uhlové natočenie. Tieto dorazy môžu pôsobiť priamo na hriadeľ.Vo výhodnom usporiadaní môže zámka pôsobiť na kolik so zárezom. Kolik je pevne pripevnený V jednom škrupinovom prvku, a to rovnobežne s hriadeľom. Zo škrupinového prvku vyčnieva na vzdialenosť rovnú alebo menšiu, ako je dovolený osový posun na hriadeli. Kolik v otvorenej polohe teda nebráni vzájomnemu pootočeniu škrupinových prvkov. Po natočení škrupinových prvkov do protiľahlej polohy kolík smeruje do otvoru v druhom škrupinovom prvku, kam sa zasúva pri posuvnom približovani škrupinových prvkov. Pri ich úplnom spojení do zárezu v kolíku mskoči mpadka zámky, čím sa zámka zamkne. Zámka je umiestnená v druhom škrupinovom prvku. Z hľadiska lepšieho vedenia a zvýšenia spoľahlivosti môže byť použitá dvojica takýchto kolíkov.Pohodlie ovládania môže tiež zvýšiť usporiadanie, kedy pružina s osou V podstate rovnobežnou s osou hriadeľa odtláča od seba škrupinové prvky. V takom pripade po odomknutí zámky škrupinové prvky od seba odskočia a majiteľ auta už len pootočí jeden škrupinový prvok tak, aby sa zväčšila vzniknutá medzera na stiahnutie zariadenia z rukoväti. Táto pružina zvyšuje aj bezpečnosť nasadenia zariadenia, keďže nedôjde k stavu, kedy by zostali škrupinové prvky pri sebe, ale neboli by v skutočnosti uzamknuté. Ak by zámok škrupinové prvky z akýchkoľvek dôvodov nezamkol, škrupinové prvky budú pružinou od seba odtlačenćmajitel si to všimne.Zámka môže mať rôznu podobu, môže to byť bežný mechanická zámka na plochý alebo valcový kľúč,alebo to môže byť elektricky ovládaná zámka. V prípade mechanickej zámky môže byť jej umiestnenie zvolené tak, aby pri použití zariadenia na rukoväti nebol pred zámkou priestor dostatočný na vloženie známych pomôcok na prekonanie zámky (napr. picking pištoľ). Majiteľ bude môcť vložiť do zámky kľúčik, ale zlodej pokial ide na orientáciu bude mať sťaženú prácu, keďže okolité časti interiéru mu budú obmedzovať priestor na prácu.V prípade elektricky ovládanej zámky môže byť riadiaca časť odomykania umiestnená z vnútornej strany škrupinového prvku a z vonkajšej strany bude prístupná len čítačka kľúča alebo malý skener na odtlačok prsta. Pri inom usporiadaní môže byť riadiaca časť odomykania umiestnená mimo škrupinových prvkov, napríklad V stredovom tuneli alebo ako súčasť imobilizovania motora. Príkaz na uvoľnenie zámky potom bude bezdrôtovou technológiou (NFC, RFID atď.) zaslaný do zámky, ktorý povel prijme a zámku uvoľní. Anténa na strane interiéru môže byť umiestnená v okolí riadiacej páky, na strane škrupinových prvkov bude umiestnená v spodnej časti, výhodne na vonkajšom povrchu. Pri elektricky ovládanej zámke môže mať zariadenie malý zdroj elektrickej energie v podobe batérie alebo sa môže na ovládanie zámky využiť energia prijatá z antény počas prijímania signálu. Na nahromadeníe dostatočného množstva energie sa môže použiť zapojenie s kondenzátorom a s dostatočne dlhým budením.Je vhodné, ak je vonkajší povrch zariadenia vybavený výraznou farbou alebo výstražnou nálepkou, aby si zlodej už pri výbere auta na kradnutie všimol, že po vniknutí do interiéru nemôže s radiacou páku pohybo vať, pretože nebude schopný zatlačiť tlačidlo na rukoväti. Ak by páku násilne poškodil, napriklad prerezalrúrku páky pod škrupinovými prvkami, bude mať problémy s aktiváciou tlačidla, pretože elektrické káble poklesnú nadol a často majú podobu plošného spoja na tenkom ohybnom pásiku, ktorý je problém zachytiť a nadpojiť.Technické riešenie môže byť vo výhodnom usporiadaní doplnené tiež elektrickou sirénou, ktorá pri neoprávnenej manipulácii na pokyn z otrasového snímača spustí vo vnútri vozidla zvukový alarm, ktorý zlodeja znervózni a zneisti. Zariadenie môže byť tiež prepojené s monitorovacím systémom, ktorý sleduje pohyb a aktivity služobných vozidiel. V takom prípade je možné sledovať, či vodič podľa pokynov zamestnávateľa nasadil zariadenie a či k prípadnej krádeži nedošlo práve pre neaktiváciu zariadenia.Predložené technické riešenie sa ľahko ovláda, má malú hmotnosť, nevyžaduje si zásahy do konštrukcie vozidla a počas jazdy neprekáža, dá sa jednoducho odložiť do odkladacieho priestoru. Medzi výhody opísaného technického riešenia patrí tiež vysoká miera bezpečnosti pri malých nákladoch.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až l 2. Vyobrazený konkrétny vonkajší a vnútomý tvar, ako aj pomer veľkostí a strán prvkov je len ilustratívny. Ilustratívne je aj konkrétne prevedenie zámku.Na obrázku l je znázomená radiaca páka s ergonomicky vytvarovanou rukoväťou a plochým tlačidlom,kde sú zachytené oba škrupinové prvky v polohe vzdialenej od rukoväti. V tomto vyobrazení je na zvýšenie prehľadnosti znázomená poloha, ktorá sa nebude v praxi vyskytovať, ide o zobrazenie, ktoré poukazuje na vnútomý tvar škrupinových prvkov bez spojenia s hriadeľom.Obrázok 2 vyobrazuje zariadenie v zamknutej polohe s prekrývajúcimi sa škrupinovými prvkami.Obrázok 3 vyobrazuje kínematiku prvého vzájomného pohybu otvárania škrupinových prvkov s posunom A od seba.Na obrázku 4 je pohľad na otvorené zariadenie, kde je druhý škrupinový prvok vytočený okolo hriadeľa do otvorenej polohy.Obrázok 5 vyobrazuje zariadenie V zamknutej polohe s prekrývajúcimi sa škmpinovými prvkami pri pohľade zo strany vkladania kľúča do zámky.Na obrázkoch 6 až 10 je vidieť zakladanie a zatváranie zariadenia na rukoväti.Obrázok 6 zobrazuje priblíženie prvého škrupinového prvku k povrchu rukoväti.Obrázok 7 zachytáva založenie škmpinového prvku na povrch rukoväti.Na obrázku 8 je znázomené pootočenie B dmhého škrupinového prvku do zatvárajúcej polohy.Obrázok 9 vyobrazuje posuv A druhého škrupinového prvku, pri ktorom sa zasúva kolík do protiľahlćho otvoru.Na obrázku 10 je v reze znázomené zariadenie v zamknutej polohe s obopnutou rukoväťou.Obrázok ll vyobrazuje pohľad na vrstvu mäkkého materiálu nanesenú na vnútomú stranu prvého škrupinoveho prvku.Obrázok 12 znázorňuje škrupinový prvok zložený z dvoch častí na použitie vonkajšej časti na viacero tvarov rukovätí.V tomto príklade podľa obrázkov l až ll je zariadenie použité na radiacej páke vozidla BMW s automatickou prevodovku (BMW je ochrannou známkou Bayerische Motoren Werke AG a nemá prepojenie s prihlasovateľom).Zariadenie má dva prepojené škmpinové prvky l, g, ktoré sú spojené hriadeľom 1, ktorý prechádza cez rovinu uzatváranía škrupinových prvkov l, g. Hriadeľ lje v prvom škrupinovom prvku l pripevnený pevne,v druhom škrupinovom prvku gje hriadeľ 1 uložený posuvne aj otočne. Veľkosť posuvu je ohraničená dorazom. Na čelo hriadeľa 1 tlačí pružina s osou rovnobežnou s osou hriadeľa 7, pričom pružina odtláča od seba škrupinové prvky l, g. Pružina je umiestnená v otvore, v ktorom sa hriadeľ 1 posúva s dorazom, pôsobí teda priamo na čelo hriadeľa 7.Hriadeľ 1 je pritom uložený na okraji prvého škmpinového prvku 1 a na protiľahlom okraji druhého škrupinového prvku g, okraje sú v uvedených miestach zosilnené do náliatkov. Na jednej strane je v náliatku umiestnená zámka g, na druhej strane je v náliatku pripevnený aretačný kolík lg. Ten je v uzamknutej polohe zasunutý do otvoru v protiľahlom náliatku, kde ho aretuje západka mechanickej zámky 1. Na túto aretáciu slúži zárez na kolíku Q.Kolik Q je rovnobežný s hriadeľom 7, kolík Q vyčnieva zo škrupinového prvku 1 na vzdialenosť tesne menšiu, ako je osový posun na hriadeli 1, kolík Q po natočení škrupinových prvkov l, g do vzájomne protiľahlej polohy smeruje do otvoru V druhom škrupinovom prvku g.Týmto spôsobom zámka g zamkýna spojenie uzatvorených škrupinových prvkov l, g, a kolík lg pritom blokuje aj pootočenie. Škrupinové prvky l, g V zamknutom stave obopínajú časť rukoväti Q s tlačidlom Q,pričom majú v spodnej časti otvor menší, ako je homý prierez rukoväti A. Škrupinový prvok l na strane umiestnenia tlačidla Q má vnútomý tvar príľahlo zodpovedajúci aspoň časti príslušného vonkajšieho tvaru rukoväti g, v zamknutej polohe povrch vnútra škrupinového prvku 1 má vôľu l až 2 mm oproti tlačidlu Q Škrupinové prvky l, g sú spojené prostredníctvom spojovacieho hriadeľa 1, ten umožňuje vzájomný osovo obmedzený posun spojených škrupinových prvkov l, g smerom od seba a vzájomné pootočenie odsunutých škrupinových prvkov l, g okolo osi hriadeľa 1 a zámka § blokuje vzájomný osový posuv a/alebo vzájomné pootočenie škrupinových prvkov l, g.Okraje škrupinových prvkov L, g sú prispôsobené na vzájomné zapadnutie v uzamknutom stave, okraje majú profil tvaru U a l. Vnútro oboch škrupinových prvkov l, g je vystlané vrstvou § mäkkého materiálu. Vrstva § mäkkého materiálu je tvorená nástrekom flokov na vrstvu lepidla.V tomto príklade sú škrupinové prvky l, g vyrobené v podobe výlisku na báze húževnatého polypropylénu. Pri vstrekovaní plastu je oproti tlačidlu Q v protiľahlom škrupinovom prvku l zalisované kalené oceľové teleso určené ako zábrana proti vŕtaniu otvom vedeného zvonka smerom k tlačidlu Q. Na vonkajšom povrchu má zariadenie výraznú výstražný piktogram.Príklad 2 V príklade podľa obrázku l 2 sú škrupinové prvky l, g vyrobené ako väčšie telesá, ktoré majú vonkajšiu časť 9 a vložku Q.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/06

Značky: radiacej, páky, zamkýnanie, zariadenie, rukoväti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-u6699-zariadenie-na-zamkynanie-rukovati-radiacej-paky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zamkýnanie rukoväti radiacej páky</a>

Podobne patenty