Svietiaci panel s LED diódami a difúzormi svetla LED diód

Číslo patentu: U 3158

Dátum: 05.03.2002

Autor: Horváth Imrich

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

svietiaci paneI. s LED diódami a difúzormi svetla LED diódTechnické riešenie sa týka svietiacich panelov s LED diódami a difúzormi svetla LED diód.Doteraišl stav techniky iVsúčasnosti sa ako zdroj svetla na svietiace objekty, nosiče informácií,menovite na svietiace reklamné plochy a panely, používajú sklenené alebo plastové trubice naplnené inertným plynom. Trubice sú vytvarované do požadovaných tvarov písmen a obrazcov. Na dosiahnutie viacfarebných obrazcolv sa musl použiť na každú farbu osobitná trubica. Životnosť trublc naplnených inertným plynom je malá. Trubice, najmä v exteriéri, sú poruchové a preto svietiaci objekt, nosič informácie vyžaduje pravidelný servis a časté opravy. Často už pri poruche jednej trubice sa nápis alebo obrazec stáva nečitatelný a nejasný, preto je potrebné rýchlo vymeniť pokazenú trubicu. Napis alebo obrazec pozostáva z viacerých trublc rô-znych tvarov a farieb, v prípade poruchy sa musia náhradné trubice vyrobiť, čo je finančne náročné. Ak chceme použiť zložité a Viacfarebné svietiace objekty, nosiče informácií z trubíc s inertným plynom, tak zriaďovacie náklady sú velké, pričom aj náklady na opravy a údržbu sú veľké.V súčasnosti sa používajú aj nosiče informácií, ktoré sú osvetlené spredu. Ak sa na svietiaci objekt, nosič infonnácií použije priesvitná čelná plocha, tak čelná plocha je osvetlená zozadu. Na takéto osvetlenie sa používajú klasické žiarovky, halogénové žiarovky a žiarivky a preto je spotreba elektrickej energie,najmä na velké plochy, ktoré nesú informácie, vysoká. Prevádzkovanie takýchto svietiacich objektov, nosičov informácii je drahé. Použitie takýchto riešení pri viacfarebných svietiacich objektoch, nosičoch informácii je obtiažne, drahé a často je nemožné.LED diódy, ktoré majú nízku spotrebu elektrickej energie, sa ako zdroj svetla na svietiace objekty, nosiče informácii používajú málo, lebo majú nízku svietivosť. Vzhľadom na vlastnosti svetla LED diódy sa doteraz LED diódy používali iba na malé svietiace objekty, nosiče infonnácii, hlavne na malé svietiace reklamné plochy, malé svetelné pútače, na dopravné značky, malé smerové tabule. Na veľké svietiace objekty, nosiče informácií sa LED diódy používajú málo. Je známe použitie LED diód spolu s reflexnou plochou, ktorá slúži na dosiahnutie rozptylu svetla LED diód. Na rozptyl svetla LED diód vo veľkých svietiacich objektoch, nosičoch informácií sa používajú aj matné sklenené alebo plastové kryty. Takéto svietiace objekty, nosiče informácii sú vhodné do interiéru, lebo ochrana LED diód pred poveternostnými vplyvmi je zložitá a finančne náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje opísané technické riešenie. Svietiaci panel s LED diódami a difúzonni svetla LED diód má základnú dosku, v ktorej je upevnený najmenej jeden rad dífúzorov svetla. S telom difúzora svetla LED diód sú pevne spojené pätka difúzora a spodná časť objímky LED diódy. Vrchná časť objímky LED diódy je pevne spojená s prekrytím hlavy LED diódy. Na vnútornej stene tela difúzora svetla LED diódy je najmenej jeden výstupok. V každom difúzore svetla je jedna LED dióda, ktorá je umiestnená v objímke.Výhodné je riešenie, keď vnútorná stena tela difúzora zviera s osou difúzora uhol u, ktorý je 7 ° až 70 °, s výhodou je uhol a 10 ° až 23 °. Výhodné sú také riešenia, keď telo difúzora svetla LED diódy má tvar zrezaného kužela,alebo zrezaného ihlana.Výhodné je aj riešenie, keď výstupok má bočnú stenu a čelnú stenu,pričom bočná stena výstupku je rovnobežná s osou difúzora a čelná stenavýstupku zviera s osou difúzora uhol B, ktorý je 80 ° až 135 °, s výhodou je uhol 3 90 ° až 105 °.Ďalej je výhodné, ak na vnútornej stene tela difúzora sú v jednom rade,alebo v niekoľkých radoch nad sebou. rozmiestnené výstupky, najmä je výhodné ak sú výstupky rozmiestnené tak, že osi výstupkov jedného radu sú v stredoch medzier medzi osami výstupkov v rade pod nim a zároveň sú v stredoch medzier medzi osami výstupkov v rade nad ním.Výhodné je aj také riešenie, keď na vnútornej stene tela difúzora je jeden výčnelok alebo niekoľko výčnelkov nad sebou. Každý výčnelok je po celom obvode vnútornej steny tela difúzora a má tvar prstenca. Zvislá stena výčnelku je rovnobežná s osou difúzora. homá stena výčnelku zviera s osou difúzora uhol ô. ktorý je 80 ° až 135 °. s výhodou 90 ° až 105 °.Výhodné je, keď hlava LED diódy je v objimke. Každý z dvojice vývodovLED diódy je spojom vodivo spojený s izolovaným vodičom. Dvojica spojov je v dutine pätky difúzora, pričom dutina pätky difúzora je vodotesne zaliata utesňovacou hmotou.Technické riešenie má hlavne tieto výhody spotreba elektrickej energie je nízka. Použitím difúzora svetla sa uhol osvetlenia LED diódy z 10 ° až 20 ° zväčší až na 170 °. Hustotou rozmiestnenia svietiacich LED diód je možné menit intenzitu svietenia. Ak sú LED diódy s difúzormi svetla správne rozmiestnené v svietiacom objekte, nosiči informácie, tak svetlo LED diód je z diaľky viditeľné nie ako jednotlivé svetlá, ale ako súvislé plošné svetlo. Svietiaci panel podľa technického riešenia je dobre viditeľný z rôznych uhlov a je dobre viditeľný aj z diaľky. Priestor v ktorom je svietiaci panel viditeľný je podstatne väčší ako pri doteraz používaných riešeniach. Poruchovosť svietiaceho panela podľa technického riešenia je malá, výmena nefunkčných LED diód je rýchla. Čitateľnost nápisu a viditeľnosť svietiaceho panelu z rôznych uhlov a z diaľky je zachovaná aj pri poruche niekoľkých LED diód. Nie je preto potrebné. aby sa bezodkladne vymieňala každá pokazená LED dióda, stačí výmena viacerých pokazených LED diód naraz. Ďalšou výhodou je farebná variabilnost svietiacich panelov podľa technického riešenia. kombinovaním LED diód niekoľkých farieb získame širokú škálu farieb farebného spektra.Ak sa po spojeni vývodov LED diód s izolovanými vodičmi zalejú spoje utesňovacou hmotou, tak je svetelný panel podľa technického riešenia vhodný aj do exteriéru, lebo je odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Použitím technického riešenia je možné, pri nízkej finančnej náročnosti,vytvoriť bežiace svetlo.Prehľad obrázkov na ýkresochTechnické riešenia je bližšie objasnené pomocou výkresov. Obr. 1 znázorňuje pohľad na svietiaci panel s osadenými difúzormi svetla LED diód,zapojenie LED diód na napájací zdroj, na obr. 1 je aj detail A znázorňujúci osadenie difúzorov svetla v svietiacom panely a rez B - B difúzorom svetla s LED diódou. Obr. 2 znázorňuje pohlad na jedno zmožných konštrukčných riešenl difúzora svetla LED diody, difúzor svetla LED diódy má kruhový pôdorys. Obr. 3 znázorňuje pohlad na difúzor svetla LED diódy so štvorcovýmpôdorysom. Obr. 4 znázorňuje pohlad na difúzor svetla LED diódy strojuholníkovým pôdorysom. Obr. 5 znázorňuje možný tvar výstupku a umiestnenie výstupkov na vnútornej stene tela difúzora. Obr. 6 znázorňuje rozmiestnenie difúzorov svetla LED diódy v svietiacom paneli. Obr. 7 znázorňuje možný tvar výčnelku a umiestnenie výčnelku na vnútornej stene tela difúzora.Obrázok 1 znázorňuje svietiaci panel 1, ktorý pozostáva z rámu 11,základnej dosky 12, napájacieho zdroja §. V základnej doske 12 sú osadené difúzory g svetla LED diódy g. Na obrázku 1 je aj detail A, ktorý znázorňuje osadenie dvoch difúzorov 2 v základnej doske 12 a zapojenie izolovaných vodičov 51. Na obrázku 1 je ďalej rez B-B na ktorom je znázornený difúzor g svetla LED diódy, LED dióda g, dvojica vývodov 33 LED diódy, ktoré sú cez spoje 33 spojené vodivo s izolovanými vodičmi g. Rez B-B znázorňuje aj utesňovaciu hmotu g, ktorá je v pátke 24 difúzora 2. Na obrázku 1 vidíme, že

MPK / Značky

MPK: G09F 13/04, G09F 9/33, F21V 11/00, G09F 9/302

Značky: diód, světla, difúzormi, diodami, panel, svietiaci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-u3158-svietiaci-panel-s-led-diodami-a-difuzormi-svetla-led-diod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svietiaci panel s LED diódami a difúzormi svetla LED diód</a>

Podobne patenty