Zariadenie na odstraňovanie hrubých nečistôt z čelných skiel motorových vozidiel, najmä zvyškov lietavého hmyzu

Číslo patentu: U 2001

Dátum: 02.12.1998

Autor: Zifčák František

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na odstraňovanie hrubých nečistôt z čelných skiel motorových vozidiel, najmäTechnicke riešenie sa týka zariadenia na odstraňovanie hrubých nečistôt z čelných skiel motorových vozidiel, najmä zbytkov lietavého hmyzu, vhodne na použitie na stieračovom systéme shnanými odpruženými výkyvnými a odklopnými ramenami sodnímateľnými stieračmi. Zariadenie je určené najmä pre osobné a nákladnéautomobily, autobusy, iné úžitkové vozidlá a pod., prípadne i pre vlakové lokomotivy.Je známe, že odstraňovanie hrubých nečistôt, najmä značne lepkavých zbytkov lietavého hmyzu z čelných skiel motorových vozidiel pri použití bežných stieračov spravidla so značne poddajnými mäkkými gumovými stierkami je problematické a žiaduci výsledok sa nedosiahne ani po dlhšom používaní týchto stieračov za súčasného trvalého namáčanía čelných skiel. Odstránenie zvlášť húževnato držiacich zbytkov z čelných skielsa potom dosahuje ručným zoškrabaním týchto zbytkox po zastavení motorového vozidla.Sú známe kombinované stierače so zvláštnym výkyvne usporiadaným držiakom s dvomi gumovými stierkami, medzi ktorými je usporiadaná kefa, pričom prítlak tohto kombinovaného stierača na čistené čelné sklo vozidla je riadený prípadne aj elektronickyRovnako je známy stierač s rotačnou gumovou stierkou s viacerými ostriami,prípadne aj zdvojenou, ktorej ostria postupne stierajú čelné sklo motorového vozidla a súv priebehu rotácie čistené pevnou kefou usporiadanou v zložitom držiaku stierača.Nevýhodou uvedených riešení je ich značná zložitosť, citlivosť ako na nastavenie,tak aj na druh odstraňovaných nečistôt, ako aj nízka účinnosť najmä pri čistení značnezaoblených častí čistených skiel.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na odstraňovaniehrubých nečistôt z čelných skiel motorových vozidiel, najmä zbytkov lietavého hmyzu, vhodné na použitie na stieračovom systéme sodpruženými výkyvnými a súčasne ajodklopnými ramenami sodnímateľnými stieračmi podľa tohto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že zariadenie pozostáva z kefového stierača priradeného k odnímateľnému stieraču a vybaveného aspoň jednou čistiacou kefou a ďalej z tandemového držiaka na uchytenie na stieračovom systéme a vybaveného záchytkou naVýhodné je zariadenie, pri ktorom čistiaca keľa má aspoň jeden ohybný držiaks bočnými drážkami, do ktorých zasahujú výstupky spodných clržiakov kefového stierača.Zhľadiska zvýšenej účinnosti a kvality čistenia môžu byt vohybnom držiaku usporiadané pozdĺžne vedľa seba dve čistiace kefy, príp. štetiny prvej čistiacej kefy majúoproti štetinám druhej čistiacej kefy väčšiu tuhosť.Rovnako je výhodné vyhotovenie, umožňujíice prechod časti uvoľnených nečistôt čistiacou kefou vpriebehu čistiaceho cyklu, založené na tom, že čistiace kefy sú v ohybnom držiaku usporiadané vzhľadom na jeho pozdĺžnu os šikmo a ich susedíaceNa účinné čistenie značne zaoblených skiel je kefový stierač vybavený niekoľkýmhvjednej rovine usporiadanými ohybnými držiakmi vybavenými čistiacimiĎalším znakom technického riešeniaje, že v ohybnom držiaku sú po jeho stranáchvytvorené protiľahlé drážky, v ktorých sú umiestnené perové lišty.Zhľadiska účinného čistenia, zvlášť silne zaoblených čelných skiel, je kefovýstierač vabavený niekoľkými, v jednej rovine usporiadanými ohybnými držiakmi, vabavenými čistiacimi kefami a výkyvne uchytcnými na čapoch koncov spodných vahadiel sústavy vahadiel, pričom ku sebe otočené čelá ohybných držiakov sú skosene a medzera medzi nimi sa smerom k čistiacim kefám rozširuje, prip. sa ku sebe otočené čelálným význakom je, že ohybný držiak pozostáva zpriebežnej časti a skosenýchsegmentov vybavených čistiacimi kefami.Z hľadiska životnosti a účinnosti je výhodné, že v ohybnom držiaku sú po jehostranách vytvorené protiľahlé drážky, v ktorých sú umiestnené perové lišty.Ľahkú montáž demontáž, dobrú funkciu a dostatočnú tuhosť zabezpečuje vyhotovenie, podľa ktorého je tandemový držiak vybavený aspoň jednou záchytkou na prichytenie na odpruženom výkyvnom a odklopnom ramene stieračového systému a ďalejže v záchytke je vytvorená drážka, do ktorej ústi závitový otvor pre nastavovaciu skrutku.Podľa iného, obdobne výhodného vyhotovenia je tandemový držiak vybavenýaspoňjednou záchytkou na prichytenie na stierači s gumovou stierkou.Jednoduchú úpravu, t.j. zmenu distribúcie tlaku odpruženého výkyvného ramena na stierač s gumenou stierkou a na kefový stierač je možné dosiahnuť tým, že záchytka na prichytenie kefového stierača je vzhľadom na časť tandemového držiaka s príchytkami vytvorená ako samostatný diel a je vzhľadom k tejto časti polohovo nastaviteľná. Toto riešenie je možne realizovať ľahko tiež tak, že medzi predĺženú časť záchytky a časť tandemového držiaka s príchytkami sú zaradené pružiny a skrutky, prechádzajúce otvormi, vytvorenými v protiľahlej časti tandemového držiaka a vybavené nastavovacímiPrehľad obrázkov na yýkresoch.Technické riešenie je bližšie objasnené pomocou pripojených výkresov, na ktorýchznázorňuje obr. 1 kefový stierač v pohľade v rovine B vo smere S, ako je vyznačené naobr. 16 obr. 2, 3, 4, S. rôzne usporiadania čistiacich kief vpohľade zospodu obr. 6 usporiadanie čistiacich kief, zvlášť vhodné na čistenie značne zašpinených čelných skiel obr. 7 pohľad na koniec ohybnćho držiaka s čistiacou kefou a perovými lištami v protiľahlých drážkach obr. 8 rez ohybným držiakom, čistiacou kefou v rovine A - A,znázornenej na obr. 3 obr. 9 pohľad na kefový stierač s niekoľkými v rade usporiadanými ohybnými držiakmi sčistiacimi kefami obr. 10 pohľad na časť kefovćho stierača,vybaveného vjednej rovine usporiadanými ohybnými držiakmi, Aykyvne uchytenými na koncoch spodných vahadiel kefového stierača, pričom každý ohybný držiak je vybavený čistiacou kefou obr. 11 vyhotovenie ohybnćho držiaka pozostávajúceho z hornej priebežnej časti, vybavenej skosenými segmentami obr. 12, 13 a 14 rôzne úpravy ku sebe otočených čiel ohybných držiakov obr. 15 axonometrický pohľad na tandemový držiak vo vyhotovení na upevnenie na odpruženom výkyvnom a odklopnom ramenestieračového systému obr. 16 pohľad zhora na tandemový držiak vo vyhotovení podľaobr. 15, nesúci kefový stierač v tandemovom zábere so stieračom s gumovou stierkouobr. 17 pohľad na čast tandemového držiaka sprostriedkamí na nastavenie polohy kefového stierača vzhľadom na stierač s gumovou stierkou obr. 18 pohľad na tandemový držiak uchytený na stierači sgumovou stierkou a nesúci kefový stierač obr. 19 axonometrický pohľad na tandemový držiak znázornený na obr. 18 obr. 20 pohľad na tandemový držiak vo vyhotovení na uchytenie na stierači sgumovou stierkou a smožnosťou nastavenia polohy kefového stierača vzhľadom na stierač s gumovou stierkou.Kefový stierač l pozostáva zo známej síistavy g vahadiel, zktorých najnižšie vahadlá sú zakončene spodnými držiakmi E s výstupkami 21, 21 °. Do spodných držiakov 2 Q je zasunutý ohybný držiak 3 čistiacej kefy i, tvorenej prírodnými, dostatočne tvrdými štetinami, alebo štetinami z umelej hmoty, zalisovanými v ohybnom držiaku 3. Ohybný držiak 3 je vytvorený zplastu, alebo dostatočne pevnej a odolnej gumy alebo ich kombinácií a pod. Rozmiestnenie štetín, alebo ich zväzkov, je vyhotovené tak, že sa vzájomne prekrývajú, aby mohli narúšat nečistoty nalepené na čelnom skle po celejsúvislej dĺžke kefového stierača.

MPK / Značky

MPK: B60S 1/02

Značky: najmä, skiel, lietavého, hrubých, hmyzu, čelných, zvyškov, vozidiel, nečistot, zariadenie, odstraňovanie, motorových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-u2001-zariadenie-na-odstranovanie-hrubych-necistot-z-celnych-skiel-motorovych-vozidiel-najma-zvyskov-lietaveho-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odstraňovanie hrubých nečistôt z čelných skiel motorových vozidiel, najmä zvyškov lietavého hmyzu</a>

Podobne patenty