Nosný systém ekologického vonkajšieho elektrického vedenia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov

Číslo patentu: U 1967

Dátum: 07.10.1998

Autori: Zálešák Zdeněk, Thiel Hugo, Kadlec František, Lehký Petr

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nosný systém pre ekologické vonkajšie elektrické vedenie strojuholníkovýmTechnicke riešenie sa týka nosného systému pre ekologické vonkajšie elektrickéAž do súčasnosti bolo vonkajšie elektrické vedenie vysokého napätia usporiadanéĺprevažne na stĺpoch z predpätého betónu, prípadne zocele alebo z dreva, ktorýchcharakteristický znak spočíva V upevnení všetkých troch vodičov vjednej rovine vo výške približne 80 cm nad vrcholom stožiara. Toto riešenie je nevýhodné vzhľadom na značnú celkovú šírku elektrického vedenia, ktoré sa negatívne premieta do územného konania,povoľovania stavieb a pod. Dlhodobé skúsenosti ukázali, že pri rovinnom usporiadaní vodičov často dochádza k usmrteniu veľkých dravých vtákov vplyvom priameho medzifázového skratu pri prisadaní vtákov na konzolu. Na základe tohoto dôvodu bolonutné, najmä V oblastiach so zvýšeným výskytom dravých vtákov, montovať na konzoluV poslednej dobe, najmä V dôsledku nového prístupu k ochrane prírody a krajiny sú preferované tzv. ekologické elektrické vedenia, charakterizované trojuholníkovým usporiadaním vodičov, ktoré zabraňuje medzifázovému skratu pri dosadaní veľkých vtákov. Napríklad z úžitkového vzoru v ČR č. 860 u je známe riešenie nosného systému s jedným stredovým nosným ramenom upevneným na stožiar pomocou objímok, a opatreným jedným vodorovným širším ramenom, ktoré nesie dva vodiče, pričom tretí vodič je upevnený na špičke stredového nosného ramena. Táto konštrukcia umožňuje n zníženie celkovej šírky elektrického vedenia, avšak nezabraňuje úrazom vtákov pridosadaní na vodorovné širšie rameno, ktoré je nutné dodatočne chrániť plastovýmiUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje nosný systém pre ekologické vonkajšie elektrické vedenie strojuholníkovým usporiadaním vodičov, so stredovým nosným ramenom upevneným na stĺp elektrického vedenia pomocou objímok, podľatohoto technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že stredové nosné rameno je vosvojej spodnej časti opatrené pätkami, V ktorých sú vsadené dve bočné ramená zvíerajúceso stredovým nosným ramenom ostrý uhol a spojené so stredovým nosným ramenom pomocou svomíka, pričom stredové nosné rameno i bočné ramená sú vybavené prostriedkami na upevnenie izolátorov. Vo výhodnom konštrukčnom i výrobnomusporiadaní majú stredové nosné rameno a bočné ramená štvoruholníkový prierez, bočnéĺsteny pätiek zvierajú so stenou stredového nosného ramena uhol 45 °, a spodné koncebočných ramien sú skosené tiež pod uhlom 45 °. Spodné konce bočných ramien sú opatrené opornými príložkami sotvormí, ktoré prechádzajú pätkami a sú svomikom spojené so stredovým nosným ramenom. Homé konce bočných ramien s uzatvorenými čelami sú usporiadané horizontálne. Popísané usporiadanie je rozoberateľné, skladné a zhľadiska ochrany vtáctva veľmi bezpečné, lebo vodiče nie sú usporiadané v jednej rovine, a vzdialenosť medzi nimi je veľká, pri súčasnom zmenšení pôdorysného rozmeru nosného systému. Bočné ramená svojim sklonom neumožňujú dosadanie vtákov, a naviac vzdialenosť medzi nimi je taká veľká, že tu nehrozí nebezpečenstvo prípadného medzifázového skratu. Pri použití silnejších vodičov sväčším ťahovým zaťažením je nosný systém vystužený tak, že bočné ramená sú prepojené so stredovým nosným ramenom prostredníctvom priečnych výstuží, a na opačnej strane stĺpa je oproti stredovému nosnému ramenu pomocou objímok upevnená jedným svojim koncom prídavná vzpera, ktorá je druhým koncom upevnená ku stredovému nosnému ramenu. Tieto výstužné prvky umožňujú zachovanie stability a zabraňujú priehybom či defonnáciám aj pri veľkých zaťaženíach. V prípade, že nosný systém je umiestnený na stĺpe slúžiacom ako rohový bod s ostrým uhlom hlavného vedenia, je výhodné, ak je kprídavnej vzpere pripevnené pomocné bočné rameno, ktoré je usporiadané protijednému z bočných ramien a je s ním prepojené pomocou spojky.Podľa toho, či je nosný systém použitý ako výzbroj stĺpov elektrickéhovonkajšieho vedenia pre nosné rohové, odbočné alebo výstužné podpemé body, súprostriedky na upevnenie izolátorov na bočných ramenách a na stredovom nosnomPre bezpečnú a pohodlnú prácu obsluhy vykonávajúcu montáž a rozvíňanie vodičov je výhodné, ked sú pätky vo svojej homej časti opatrené horizontálne usporiadaným nášľapom, stredové nosné rameno je opatrené aspoň jednou stúpačkou,zaseknutou na čapoch, a vhomej časti stredového nosného ramena je usporiadanézávesné oko na pripnutie karabíny bezpečnostného postroja obsluhy. Na rozvíňanie. vodičov sú v jednom výhodnom uskutočnení nosného systému v homej časti stredovéhonosného ramena a bočných ramien upevnené montážne konzoly, nesúce kladky na ťahanie vodičov, v druhom výhodnom uskutočnení sú v homej časti stredového nosného ramena a bočných ramien vytvorené vodiace zarážky, a na hlavách podpemých izolátorovsú nasadené Zvieracie montážne objímky nesúce kladky na ťahanie vodičov.Hlavná výhoda nosného systému podľa technického riešenia spočíva vtom, že svojou konfiguráciou znižuje na čo najnižšiu mieru riziko úrazu veľkých dravcov a drobných vtákov, usadajúcich na vyvýšených miestach, elektrickým prúdom vysokého napätia na vonkajšom elektrickom vedení. Ďalšie výhody spočívajú v jednoduchej montáži, v bezpečnej a pohodlnej obsluhe pri rozvíňaní vodičov, a v neposlednom radevo vysokej skladnosti rozobratých dielov pri preprave.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňujú obr. 1 čelný pohľad na stĺp snosným systémom vybaveným podpemými ízolátormi, nášľapom, rebríkom, stupačkou a závesným okom pre bezpečnostný záves,obr. 2 bokorys stĺpa s nosným stredovým ramenom a s bočnými ramenami, obr. 3 pohľad na bočné rameno sdržiakom a opomou príložkou, obr. 4 pôdorys homého koncanosníka, obr. 8 pôdorys bočného nosníka, obr. 9 nárys závesnej objímky, obr. 10 pôdorys závesnej objímky, obr. 11 bočný pohľad na nosný systém spriečnymi výstužami a prídavnou vzperou, obr. 12 čelný pohľad na nosný systém spriečnymi výstužami a prídavnou vzperou, obr. 13 bočný pohľad na nosný systém spriečnymi výstužami,prídavnou vzperou a s pomocným bočným ramenom so spojkou, obr. 14 čelný pohľad nanosný systém smontážnymi konzolami skladkou, obr. 15 bočný pohľad na bočnérameno smontážnou konzolou skladkou, obr. 16 čelný pohľad na nosný systéms vodiacimi zarážkami a so zvieracími montážnymi objímkami nesúcimi kladky s vodičmi, obr. 17 pôdorys konca bočného ramena so zvieracou montážnou objirnkou,kladkou a vodičom, obr. 18 bokorys konca bočného ramena svodičom uloženým vovodiacej zarážke, obr. 19 čelný pohľad na nosný systém s lineámymi izolátormi. Príklad uskutočneniaNosný systém pre ekologické vonkajšie vedenie s trojuholníkovým usporiadaním vodičov podľa technického riešenia pozostáva zo stredového nosného ramena l, ku ktorému sú pomocou svomíka i namontované dve bočné ramená 5, 3. Stredové nosné rameno 1 aj bočné ramená à, 3 sú z oceľových uzatvorených profilov J ÓCKL, ktoré sú zvárané v ochrannej atmosfére, a sú opatrené zinkovým žiarovým ochranným povlakom. Rovnako aj spojovací materiál ma galvanickú povrchovú úpravu. Stredové nosné rameno 1 je upevnené na vrchole betónového stĺpa j vonkajšieho elektrického vedenia pomocou dvoch kruhových objímok Q.Bočné ramená ž, 3 sú vsadené spodnými koncami Z, Z do pätiek g, 2,privarených k stredovému nosnému ramenu l tak, že ich bočné steny zvierajú so stredovým nosným ramenom 1 uhol 0 L 45 °. Spodné konce Z, Z bočných ramien ą, 3 ° sú skosené rovnako pod uhlom o 45 ° a sú na nich navarené opomé príložky 2, 2, ktoré prechádzajú pätkami 2, g a sú opatrené otvormi LQ pre svomík á spájajúci bočné ramená ž, 3 so stredovým nosným ramenom 1. Homé konce 3, §° bočných ramien i, j sú usporiadané horizontálne, a ichčelá sú uzatvorené, aby bolo zabránené vnikaniu vtákovdovnútra profilov bočných ramien g, ľ.

MPK / Značky

MPK: H02G 7/00, H02G 7/20

Značky: elektrického, vodičov, systém, nosný, vedenia, vonkajšieho, usporiadaním, ekologického, trojuholníkovým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-u1967-nosny-system-ekologickeho-vonkajsieho-elektrickeho-vedenia-s-trojuholnikovym-usporiadanim-vodicov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosný systém ekologického vonkajšieho elektrického vedenia s trojuholníkovým usporiadaním vodičov</a>

Podobne patenty