Zariadenie a spôsob výroby časti pneumatiky

Číslo patentu: E 9032

Dátum: 26.09.2007

Autor: Slots Antonie

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa vzťahuje na zariadenie na Výrobu minimálne časti pneumatiky.0002 Takéto zariadenie je známe napríklad z Medzinárodnej patentovej žiadosti W 0 97/28957. Uvedené známe zariadenie okrem iného obsahuje pásový konfekčný bubon, dezénový konfekčný bubon a rámový bubon, a podávač vrstvy pásu, podávač dezénu a podávač materiálu rámu, V tomto poradí, na dodanie zmieňovanej časti pneumatiky k príslušnému konfekčnému bubnu.0003 Za účelom splniť Všetky, často prísne, požiadavky vytvorené automobilovým priemyslom, je pre zariadenie na výrobu minimálne časti pneumatiky nevyhnutné, aby poloha osí rotácie rôznych konfekčných bubnov bola voči sebe veľmi presná. Potom nastane voliteľný horizontálny posun konfekčného bubna, ku ktorému dôjde nad rovnako presne vyrobenou prepravnou koľajnicou, takže tým je udržaná vzájomná poloha rôznych bubnov. 0004 V prípadoch, ako je napríklad vo WO 97/28957, rámová konfekčná jednotka obsahuje dva od seba oddelené bubny, ktoré sú otočné okolo spoločnej osi. Rámová konfekčná jednotka má dve prevádzkové polohy, V ktorých rámový materiál môže byťumiestnený na uvedenom konfekčnom bubne. Uvedené prevádzkovépre ostatné komponenty pneumatiky (ako je dezen a pásová vrstva), a druhá prevádzková poloha, V ktorej druhý konfekčný bubon je centrovaný vzhľadom na Ostatné konfekčné bubny. Rotácia konfekčných bubnov okolo ich spoločnej osi V uvedenej prevádzkovej polohe potom musí prebiehať Veľmi presne za účelom,aby V prevádzkových polohách bolo dosiahnuté ich správnezarovnanie voči ostatným konfekčným bubnom.0005 U všetkých známych zariadeni na výrobu minimálne časti pneumatiky je takéto presné zarovnanie pre získanie kvalitnej pneumatiky bežné. Ako príklady tohto presného uloženia uvádzam EP O 223 317 a W 0 05/039864.0006 U uvedených známych zariadeni sú podávače, pomocou ktorých sú k uvedeným konfekčným bubnom dopravované rôzne komponenty pneumatiky, obvykle navrhnuté ako pohyblivé. To znamená, že podavače sú konštruované tak, aby boli pohyblivé (do výšky a v pozdĺžnom smere podávania) v smere konfekčných bubnov. Týmto spôsobom môžu byť pneumatiky napríklad pre autá alebo lietadlá, ktoré spĺňajú požiadavky uvedeného odvetvia priemyslu,vyrobené použitím známych vzájomne zarovnaných konfekčných bubnov a pohyblivých podávačov.0007 Európska patentová žiadosť EP 1106335-A prezentuje priemyselný závod na výrobu pneumatík, ktorý obsahuje dva konfekčné bubny pohyblivé voči sebe navzájom takým spôsobom, že môžu byť koaxiálne alebo svojinúr osami mimo jednu líniu, ale paralelne.0008 Patentová žiadosť GB 229423-A opisuje konfekčný bubon na výrobu pneumatik, ktorý je pohyblivý vertikálne z pohotovostnej pozície do prevádzkovej polohy V kontakte so zariadením naprepravu komponentu na výrobu pneumatík.0009 Aj keď známe zariadenia uspokojivo spĺňajú požiadavky uvedeného odvetvia priemyslu, je možné vnímať neustálu potrebu zlepšovania týchto zariadení za účelom zvyšovania kvality vyrábaných pneumatik, u ktorých je zároveň žiaduce znižovať náklady na zariadenia alebo udržiavať ceny v stanovených medziach.0010 Predkladaný vynález zohľadňuje tieto uvedené potreby tým, že prezentuje zariadenie na výrobu Hdnimálne časti pneumatiky, ako je definované v patentovom. nároku 1, ktoré zahŕňa prvé prepravné zariadenie na prepravu. prvého komponentu. pneumatiky,prvú konfekčnú jednotku obsahujúcu prvý konfekčný bubon, ktorý sa nachádza V prevádzkovej polohe pripravený na vyzdvihnutie prveho komponentu pneumatiky dopraveného prvým prepravným zariadením, kde prvý konfekčný bubon má prvú os rotácie, ďalej druhé prepravné zariadenie na prepravu druhého komponentu pneumatiky, kde druhý komponent pneumatiky sa líši od prvého komponentu pneumatiky, druhú konfekčnú jednotku s druhým konfekčným bubnom, ktorý sa nachádza v prevádzkovej polohe pripravený na vyzdvihnutie druhého komponentu pneumatiky dopraveného druhým. prepravným zariadením, kde druhý konfekčný bubon má druhú os rotácie, prepravný prostriedok na prepravu komponentov pneumatiky medzi prvým a druhým konfekčným bubnom,kde aspoň jeden z konfekčných bubnov sa môže nachádzať v prevádzkovej polohe, v ktorej os rotácie uvedeného jedného konfekčného bubna nie je v jednej línii s osou rotácie druhého konfekčného bubna nachádzajúceho sa v uvedenej prevádzkovej polohe, ale je s ňou paralelná. Je dôležité, že minimálne jeden z konfekčných bubnov môže byť umiestnený do niekoľkých prevádzkových polôh, kde minimálne v jednej z týchto prevádzkových polôh jedného konfekčného bubna nie je jeho os rotácie V jednej línii s osou rotácie druhého konfekčného bubna nachádzajúceho sa V uvedenej prevádzkovej polohe, ale je s ňouparalelná. Samozrejme odchýlkou zo spoločného zarovnania prvéhoa druhého konfekčného bubna (minimálne V ich prevádzkových polohách), ktoré až doteraz bolo považované pre takého zariadenia za nevyhnutné, a na druhej strane prítomnosťouminimálne jedného konfekčného bubna, ktorý môže byť uvedený do niekoľkých prevádzkových polôh, z ktorých minimálne jedna prevádzková poloha nie je zarovnaná vzhľadom na prevádzkové polohy ostatných konfekčných bubnov, predkladaný vynález poskytuje príležitosť značne znížiť náklady týchto zariadení, zatiaľ čo zároveň kvalita takto vyrobených pneumatík ostávaminimálne na rovnakej úrovni. Napríklad je možné použiť jednoduchšie podávače, nakoľko nemusia byť navrhnuté tak, aby sa pohybovali smerom ku konfekčnemu bubnu.0011 Preferované vyhotovenia zariadenia V súlade s vynálezom obsahujú prepravný krúžok, ktorý je pohyblivý do polohy koaxiálnej okolo prvého a/alebo druhého konfekčného bubna, alebo naopak, prvý a/alebo druhý konfekčný bubon je pohyblivý do polohy, ktorá je koaxiálna vnútri prepravného krúžku. Prepravný krúžok a/alebo konfekčné bubny sú predovšetkým pohyblivé po vodiacich koľajniciach alebo dráhach.0012 Aj keď konfekčný bubon môže byť uvedený do prevádzkovej polohy po zakrivenej čiare alebo kombinovaným pohybom, rýchle uvedenie do prevádzkovej polohy bude možné, ak konfekčný bubon je pohyblivý do uvedenej prevádzkovej polohy vertikálne, priečnena jeho os rotácie.0013 Je zrejmé, ze vo väčšine prípadov sú dosiahnuté s konfekčným bubnom vertikálne pohyblivým do uvedenej prevádzkovej polohy dostatočné ekonomické a technické výhody. 0014 V jednom vyhotovení zariadenia v súlade s vynálezom je konfekčný bubon osadený na pojazdnom sedle bubna, ktoré je pohyblivé pozdĺž vertikálne umiestnených vodidiel. Pohyb konfekčného bubna alebo uvedeného pojazdného sedla bubna je realizovaný hlavne pomocou konštrukcie vretenovej matice poháňanej servomotorom. Týmto spôsobom získame vysoko presný pohyb do prevádzkovej polohy.0015 V tomto prípade bude výhodné, pokiaľ pohyb konfekčného bubna priečny k jeho osi rotácie je riadený počítačom vybaveným vhodným softvérom. Aby bola na zariadeni v súlade s vynálezom možná výroba niekoľkých typov pneumatík a/alebo pneumatík s rôznymi priemermi, je výhodné, ak je konfekčný bubon odnímateľné osadený na pojazdnom sedle bubna. Týmto spôsobom je možné na jedno spoločne pojazdné sedlo bubna osadiť rôzne konfekčné bubny. Taktiež je výhodné, ak počítač obsahujerozhranie pre zadávanie vstupných údajov operátorom do softvéru.

MPK / Značky

MPK: B29D 30/30, B29D 30/20

Značky: částí, spôsob, zariadenie, výroby, pneumatiky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e9032-zariadenie-a-sposob-vyroby-casti-pneumatiky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob výroby časti pneumatiky</a>

Podobne patenty