Pediatrické tablety obsahujúce kapecitabín

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pediatrická tablety obsahujúce kapecitabín OpisVynález sa týka novej rýchlo rozpadavej farmaceutickej liekovej formy, ktorá ako účinnú látku obsahuje 5-deoxy-5-fluór-N-(pentyloxy)karbiny 1 cytidín (kapecitabín). Nová lieková forma je vhodná pre všetkých pacientov, ale najmä pre pacientov, ktorí majú ťažkostis prehltaním tuhých perorálnych liekových foriem, ako je pediatrická a geriatrická populácia.Kapecitabín je karbamátom tluórpyrimidínu s antineoplastickou účinnosťou. Jedná sao perorálne podávané systemickć proliečivo antineoplastíckého činidla 5-deoxy-5 fluóruridínu. Kapecitabín je v USA na trhu ako výrobok spoločnosti Roche Laboratories pod chráneným označením Xeloda®. Chemický názov kapecitabínu je Südeoxy-S-Íluór-N(pentyloxy)-karbonyl cytidín a jeho štruktúra zodpovedá nasledujúcemu vzorciKapecitabín kryjú US patenty, ako US patent č. 4 966 981 a 5 472 949 a prihláška USSN 60/667 509 podaná l. apríla 2005. Zlepšené spôsoby výroby kapecitabínu sú opísane V US patente č. 5 453 497 a 5 476 932 a prihláške USSN 60/532 266, podanej 22. decembra 2003. Tieto dokumenty sú citované náhradou za prenesenie ich obsahu v nevyhnutnej miereV USA je kapecitabín v súčasnej dobe schválený na liečenie rakoviny hrubého čreva a rakoviny prsníka. Pri týchto indikáciách je v súčasnosti schválená/doporučená dávka JP 14/08/2007 kapecitabínu 1250 mg/mz podávaná dvakrát za deň (čo je ekvivalent celkovej dennej dávky 2500 mg/mz), ktorá sa podává po dobu 14 dni, po ktorých následuje 7 denná prestávka, v trojtýždňových cykloch po potrebnú dobu. Viď schválená príbalová informácia.Typicky je stredné trvanie liečby 3 až 6 trojtýždňových cyklov. V súčasnej dobe sú akoschválené liekové formy poťahované tablety svetlo broskyňovej farby obsahujúce 150 mgkapecitabínu a poťahované tablety broskyňovej bázy obsahujúcej 500 rng kapecitabínu.Tableta kapecitabínu, ktorá je V súčasnej dobe na trhu (Xeloda® Roche) k rozpadu vo vode podľa veľkosti tablety typicky potrebuje 7 až 12 minút (skúška rozpadavosti podľa USP). Tradičné excipienty použité v týchto tabletách, ako je laktóza a sodná soľ kroskannelózy, samé neprekonajú kohezívnost kapecitabínu v tablete. Následkom toho sa tableta, ktorá je na trhu, rozpadá pomaly pôsobením povrchovej erózie, a teda nie je prístupná rýchlemu díspergovaniu alebo rozpadu vo vode pred perorálnym podaním pacientom soPre pediatrickú a geriatrickú populáciu a pre pacientov s prekážkami a blokádarni v prehĺtaní teda môže byt prehltnutie tablety kapecitabínu, ktorá je v súčasnej dobe na trhu,zložité.Vyššie uvedené problémy s pomalou eroziou tablety vo vode pred perorálnympodaním teda môže vyriešiť rýchlo rozpadavá tableta, ako tableta s matricou, ktorá sa rýchlo idisperguj e, a výhodnejšie rýchlo rozpadavá ochutená tableta.Vynález sa týka rýchlo rozpadavej farmaceutickej liekovej formy na peorálne podávanie 5 Ľdeoxy-S-fluór-N-(pentyloxy)karbony 1 cytidínu (kapecitabínu), ktorá je vhodnána podávanie pacientom, ktorí zložito prehltajú tuhé perorálne liekové formy.Predmetom vynálezu je rýchlo rozpadavá poťahovaná fannaceutická lieková forma kapecitabínu vhodná na perorálne podávanie. Tableta sa prednostné rozpadá vo vode pri 37 °C (skúška rozpadavosti podľa USP) počas menej než asi 2 minút, výhodnejšie menej než asi l minúty, a má tvrdosť asi 8 až 13 jednotiek Strong-Cobb (sou). Pri ručnom miešaní vo vode s teplotou miestností sa tableta rozpadá počas najviac 3 minút. V prednostnom uskutočnení kompozície, vztiahnuté na celkovú hmotnost výslednej jednotkovej liekovej formy, obsahuje od asi 10 do asi 50 , výhodnejšie od asi 25 do asi 35 , a najvýhodnejšie 30 kapecitabínu a od asi 10 do asi 50 , výhodnejšie od asi 20 do asi 40 , anajvýhodnejšie 30 na jednotkovú liekovú formu aspoň jedného rozvolňovadla.V ďalšom prednostnom uskutočnení sa vynález týka bezlaktózovej tabletovej kompozícíe pre jedinca s neznášanlivosťou laktózy, v ktorých je laktóza nahradená ďalšímNa uchovanie pevnosti tablety, bez toho, že by sa znížila jej rozpadavosť, je nevyhnutný lísovateľný viacmocný alkohol, ako mannitol, a mikrokryštalická celulóza. Kompozícia obsahuje od asi 2 do asi 25 , prednostne od asi 4 do asi 20 , a najvýhodnejšie od 6 do asi 16 marmitolu a mikrokryštalická celulóza tvorí od asi 4 do asi 30 , výhodnejšie odasi 8 do asi 25 , a najvýhodnejšie 12 až 22 , vztiahnuté naKompozícia prednostne obsahuje od asi 50 mg do asi 1500 mg, prednostnc 100 mg až asi 750 mg, a výhodnejšie od asi 125 mg do asi 500 mg kapecitabínu. Kompozícia najvýhodnejšie obsahuje 125 mg, 150 mg, 175 mg, 250 mg, 350 mg alebo 500 mgAko užitočné rozvolňovadlá je možne okrem iného uviesť krospovidón s 90 častíc menších než 15 m až 90 častíc menších než 400 m, sodnú soľ kroskarmelózy, sodnú soľ škrobového glykolátu, nízkosubstituovanú hydroxypropylcelulózu alebo akékoľvek rozvolňovadlo dostupné na trhu, ako Pharmaburst CTM, kombináciu mannitol/sorbitol opísanú a nárokovanú v US patente č. 7 118 765, ktorý je citovaný náhradou za prenesenie jeho obsahu do tohto textu (dostupnú od spoločnosti SPI Pharma, New Castle, Delaware) alebo akúkoľvek jej kombináciu.Farmaceutické kompozícíe podľa vynálezu môžu obsahovať ďalšie terapeutícky inertné anorganické alebo organické nosiče a excipienty. Také kompozícíe môžu napríklad obsahovať činidlá na úpravu chuti a vône, ako variilín, zmes potláčajúcu horkú chuť,jahodovú arómu alebo akúkoľvek inú arómu alebo kombináciu aróm, ktoré sa typicky pridávajú do farmaceutických prípravkov, ktoré sa tak môžu stat chuťovo prijateľné naKompozície tiež môžu obsahovat sladidlá, ako sodnú soľ sacharínu, aspartám, sukralózu, acesulfám K a sacharózu.Kompozície tiež môžu obsahovať spojivá, ako hydroxypropylmetylcelulózu,hydroxypropylcelulózu, povidón, predželatínovaný škrob alebo akýkoľvek iný kukuričnýškrob napúčavý za chladu.Kompozícíe tiež môžu obsahovať plnivá, ako bezvodú laktózu alebo mikrokryštalickúKompozície tiež môžu obsahovať farbiace činídlá, poťahovacie činídlá, antioxidanty,stabilizátory, lubrikanty (napríklad stearan horečnatý), látky uľahčujúce granuláciu, látky zlepšujúce tokové vlastnosti a ďalšie činidlá a látky, ktoré sú známe odborníkom v oborevýroby farmaceutických liekových foriem určených na perorálne podávanie ľuďom.V jednom uskutočnení je jednotkovou liekovou formou tableta, prednostne poťahovaná tableta. Povlak môže obsahovať excipienty, ako ñlmotvomú látku (polymér),zmäkčovadlo, kaliacu látku, pigmenty, farbiace látky apod. Výber takých látok a určovanie množstva, v akých sa majú použiť, určuje odborník V rámci rutiny. Kompozícia povlaku môže byť napríklad zvolená z hypromellózy, polyvinylalkoholu, oxidu titáničitého, mastenca, oxidu železa poprípade so zmäkčovadlom, ako je polyetylénglykol, polysorbát 80 alebo triacetín. V nasledujúcich príkladoch sú ilustrované uskutočnenia jednotkových liekových foriem podľavynálezu. Vo všetkých prípadoch je jednotkovou liekovou formou poťahovaná tableta.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/28, A61K 9/00

Značky: obsahujúce, kapecitabín, tablety, pediatrické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e8959-pediatricke-tablety-obsahujuce-kapecitabin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pediatrické tablety obsahujúce kapecitabín</a>

Podobne patenty