Kvapalinotesný zipsový uzáver

Číslo patentu: E 8798

Dátum: 20.12.2007

Autor: Peano Roberto

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kvapalinotesný zipsový uzáver Opis Predmet yynálezu0001 Predložený vynález sa týka kvapalinotesného zipsového uzáveru a spôsobu výroby0002 Zipsový uzáver sa všeobecne skladá z dvoch pások, na ktorých sú rady zúbkov, vrchnáa spodná zarážka a jazdec na otváranie a zatváranie uzáveru spájaním a rozpájaním zúbkov.0003 Kvapalinotesné zipsové uzávery sú potrebné pre množstvo aplikácií, ako je vybavenie predmetov na šport a činnosti vo voľnej prírode, potápačské a plavecké odevy, stany na táborenie a podobne. Uvedené uzávery majú byť odolné proti prenikaniu kvapaliny a/alebo plynu, t. j. vody a/alebo vzduchu, dokonca aj v podmienkach výrazného rozdielu tlaku medzi vnútrajškoma vonkajškom, napríklad až do 2 barov súčasne musia byť pevné a elastické.0004 Známe druhy kvapalinotesných zipsových uzáverov sú zhotovené z vrstvených pások vytvorených na textilnej základnej vrstve pokrytej vhodnou bariérovou protikvapalinovou vrstvou a zo zúbkov, ktore sa nanášajú na vrstvené pásky alebo nalisujú vstrekovaním. Čo sa týka materiálov, sú známe kvapalinotesné zipsové uzávery zhotovené z textilných pások potiahnutých terrnoplastickým elastomérovým materiálom (TPE) a zo zúbkov vyrobených z termoplas tických materiálov.0005 US 2006/101632 zverejňuje vzor vytlačený na hotový zips pomocou vzorkovacieho valca. EP 0 108 214 zverejňuje základné pásky so zosilneným alebo zhrubnutým pružným tesniacim článkom pozdĺž okrajovej časti. US 4 123 830 zverejňuje základné pásky so zosilňujúcou šnúrkou pozdĺž jedného okraja. W 0 02/03 825 zverejňuje zipsový uzáver so zúbkami priva renými na pásky.0006 O zipsových uzáveroch, u ktorých sú zúbky pripevnené na vrstvené pásky, je známe, že sú kritickým bodom kvapalinotesných zipsových uzáverov. Spoj medzi každým zúbkom a páskou musí byť V skutočnosti kvapalinotesný a musí odolávať aj mechanickému namáhaniu pri0007 Okrem toho vrstvené pásky môžu podliehať poškodeniu oddelením vrstiev V dôsledku intenzívneho používania a/alebo nedostatočnej súdržnosti medzi vrstvami. V dôsledku uvedeného rozvrstvenia, známeho aj ako delaminácia, môže byť textilný základ nechránený a v ta kom prípade môže byť úplne ohrozená kvapalinotesnosť.0008 Techníckým problémom, ktorý je základom vynálezu, je zlepšiť kvapalinotesnosť a spoľahlivosť kvapalinotesného zipsového uzáveru deñnovaného vyššie, najmä čo sa týka spoja0009 Tento problém sa rieši vytvorením vrúbkovanej alebo reliéfnej razenej časti na aspoň jednej strane pások zipsového uzáveru. Podrobnejšie sa problém rieši kvapalinotesným zipsovým uzáverom zloženým z dvoch pások, každá uvedená páska obsahuje textilnú základnú vrstvu a bariérovú protikvapalinovú vrstvu nanesenú na uvedenú textilnú vrstvu, ktorej aspoň časť je vybavená radom zúbkov pozdĺž vnútorného okraja, vyznačujúcim sa tým, že každá z uvedených pások obsahuje vrúbkovanú časť aspoň na jednej strane pásky a na vonkajšej strane bariérovej protikvapalinovej vrstvy, uvedená vrúbkovaná časť prechádza pozdĺž uvedeného vnútorného okraja pásky a aspoň na uvedenej časti pásky, na ktorej je rad zúbkov, tak, že zúbky sú pripevnené na vrúbkovanej časti pásky. Uvedenú vrúbkovanú (alebo reliéfnu razenú) časť tvorísúvislý pozdlžny pás rovnobežný s uvedeným vnútomým okrajom.0010 Podľa výhodného aspektu vynálezu má uvedená vrúbkovaná čast šírku, ktorá je väčšia,než šírka koreňových častí uvedených zúbkov. Keďže koreňové časti zúbkov sú tie časti, ktoré sú pripevnené na páske, miesto spoja medzi zúbkami a páskou je dokonale spojené s uvedenou vrúbkovanou časťou pásky. Vo výhodnom uskutočnení je šírka vrúbkovanej časti pásky asi 1,5až 2 násobok šírky koreňových častí zúbkov.0011 Podľa uskutočnení vynálezu uvedená vrúbkovaná časť je vytvorená na jednej strane pá sok, výhodne na vrchnej strane smerom von, alebo rovnaká vrúbkovaná časť je vytvorená takna vrchnej, ako aj spodnej strane pásky.0012 Vrúbkovaná časť sa môže získať priamo počas výroby vrstvených pások, napríklad priamo po nanesení bariérovej protikvapalinovej vrstvy na textilnú základnú vrstvu. Podobným spôsobom sa vrúbkovaná časť môže získať následným výrobným krokom na polovýrobku, akoje prúžok textilného materiálu s nanesenou uvedenou bariérovou protikvapalinovou vrstvou.0013 Podľa výhodného uskutočnenia sa pásky zipsového uzáveru vyrábajú výtlačným lisovaním alebo lamináciou zvoleného barierového protikvapalinového materiálu, výhodne v roztavenom stave, na pásy textilného materiálu. Výrobný postup vrúbkovania sa vykonáva na povrstvených páskach, získava sa pritom uvedená vrúbkovaná časť na jednej alebo na oboch stranách pások. Potom sa pripevňujú zúbky, napríklad vstrekovaním a tvoria súčasť uvedenej vrúbkova nej časti pások.0014 Postup podľa vynálezu na výrobu pásky pre zipsový uzáver sa skladá z minimálne týchto krokov- nanášanie bariérového protikvapalinového materiálu na textilný pás- podrobenie povrstveného pásu vrúbkovaniu, aby sa získala vrúbkovaná časť na aspoň jednej strane uvedeného pásu a na vonkajšej strane bariérovej protikvapalinovej vrstvy- pripevnenie radu zúbkov na uvedenú vrúbkovanú časť pásu- strihanie pásu na pásky s určenou veľkosťou.0015 Textilný materiál základnej vrstvy pások sa vyberá výhodne zo skupiny obsahujúcej polyester (PE), výhodne polyetylénteraftalát (PET), polyamid (PAD) a ich zmesi alebo kopolymé ľy.0016 Podľa iného aspektu vynálezu textilným materiálom je pradená priadza zo strihaných vlákien, ktorá má nepravidelný povrch, podobne ako prírodné vlákno, ktoré má tendenciu zostať zaliate v bariérovej protikvapalinovej vrstve a tým zvyšovať odolnosť proti delaminácii. Bariérový protíkvapalinový materiál sa výhodne nanáša na textilnú základnú vrstvu v roztavenomstave, napríklad výtlačným lisovaním alebo laminovaním.0017 Teda postup zverejnený vyššie výhodne poskytuje používanie textilného pásu z pradenej priadze zo strihaného vlákna, uvedené vlákna sa získajú strihaním nekonečných vlákien. Ešte výhodnejšie sa n pás textilného materiálu nanáša výtlačným lisovaním alebo lamináciou roztavený bariérový protíkvapalinový materiál tak, že povrchové nerovnosti pradenej priadze zos távajú zaliate v bariérovej protikvapalinovej vrstve.0018 Bariérová protikvapalinová vrstva sa výhodne vyrába z termoplastického elastomérové ho polyuretánu (TPE-U) alebo termoplastického elastomérového polyesteru (TPE-E). Napríkladuvedený TPE-E je polyéteresterový blokový kopolymér a uvedený TPE-U je blokový kopoly rnér získaný z éteru a/alebo esteru a izokyanátu.0019 Zúbky zipsového uzáveru sú podľa niektorých uskutočnení vyrobené z termoplastového materiálu zloženého zo zmesi zahŕňajúcej PBT a polykarbonát (PC). Hmotnostný pomer PBT/PC v uvedenej zmesi je výhodne v rozsahu medzi 70/30 a 30/70. Podľa iných uskutočnení sú zúbky vyrobené zo zmesi zahŕňajúcej ABS a polyamid (PA). Hmotnostný pomer ABSQA v uvedenej zmesi je výhodnejšie v rozsahu medzi 70/30 a 30/70.0020 Podľa výhodnejšieho uskutočnenia sa protikvapalinová bariérová vrstva z TPE-E volí v kombinácii so zúbkami vyrobenými z PBT. Podľa iného uskutočnenia protikvapalinová barié rová vrstva z PTE-U sa volí v kombinácii so zúbkami vyrobenými buď zo zmesi ABS a PA a lebo zo zmesi PBT a PC.0021 Bariérová protikvapalinová vrstva a zúbky môžu obsahovať vhodné prísady, ako sú napríklad plnivá, pigmenty, spojívá a/alebo kompatibílizátory posledné sa pridávajú na zlepšenie fyzikálnej a chemickej afmity medzi uvedenými materiálmi a/alebo medzi materiálmi používa nými na vrstvenú štruktúru pásky.0022 Pásky zipsového uzáveru môžu obsahovať aj ďalšie, voliteľné lepivé vrstvy medzi textilným základom a vrstvou a baríérovým protikvapalinovým nánosom. Výhodne sa lepidlo volítak, aby malo silnú chemickú añnitu k obom materiálom, ktoré sa majú spojiť. Výhodne lepidlo0023 Podľa vynálezu sa predmety na šport a činnosti vo voľnej prírode, ako je potápačský oblek, plavecký oblek, stan na táborenie a podobne vyrábajú s kvapalinotesným zípsovým uzá verom opísaným vyššie.0024 Výhody vynálezu sú nasledujúce. Vrúbkovaná časť má drsný povrch, s výstupkami striedajúcimi sa s vtlačenými miestami v smere kolmom na povrch pások, čím sa zvyšuje cel kový kontaktný povrch spoja medzi páskami a zúbkami. Tým sa dosiahne pevnejšia väzba me dzi každým zúbkom a páskou.0025 Okrem toho sa zistilo, že vrúbkovaná časť má zadržiavací účinok na zúbky, brániaci ichpohybu a/alebo rotácii vzhľadom na pásku a tým zvyšujúci mechanickú odolnosť proti ohýba niu.

MPK / Značky

MPK: A44B 19/34, A44B 19/32

Značky: uzáver, zipsový, kvapalinotesný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e8798-kvapalinotesny-zipsovy-uzaver.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kvapalinotesný zipsový uzáver</a>

Podobne patenty