Číslo patentu: E 845

Dátum: 14.07.2004

Autori: Ullrich Wolfgang, Barowsky Helmut

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kompresora pre plynné média, najmäuložený V tejto skrini, aspoň jednu kompresorovú jednotku usporiadanú v skrini a poháňanú hnacim hriadeľom a olejové mastiace zariadenie, ktorým sú mastiacim olejomzásobovateľné úložné miesta hnacieho hriadeľa.Také kompresory sú známe zo stavu techniky. Kompresor s technickými znakmi, ako sú definované V predvýznakovej časti nároku l, je známy zo spisu W 0 O 0/35232 A. Pri nich existuje stále ten prolém, že pri výpadku zásobovania olejom olejového mastiaceho zariadenia by sa mal kompresorTáto úloha je pri kompresore V úvode opísaného druhu podľa vynálezu vyriešená tým, že je upravené monitorovacie zariadenie mastenia olejom, ktoré obsahuj snímač priradený zásobnému priestoru mastiaceho oleja, a že tento snímač je usporiadaný tak, že detekuje prítomnosť mastiaceho oleja V zásobnom priestore mastiaceho oleja vo výške vstupu a pri nedostateku mastiaceho oleja kompresor vypne. Výhodu tohto riešenia je nutné vidieť V tom, že snímačom priradeným zásobnému priestoru mastiaceho oleja môže byť priamo monitorované či je k dispozícii dostatočné množstvo mastiaceho oleja presystém kanálov mastiaceho oleja, takže pomocou tohtosnímača a nmnitorovacieho zariadenia mastiaceho oleja jepriamo zistiteľné, keď zásobovanie olejového mastiacehozariadenia už požadovaným spôsobom nefunguje.Principiálne by bolo mysliteľné vytvoriť tento snímač tak, aby detekoval prúd mastiaceho oleja do systémuZvlášť jednoducho a spoľahlivo je tento snímač vytvorený vtedy, keď je tento snímač vytvorený ako snímačreagujúci na kontakt s mastiacim olejom.Taký snímač reagujúci na kontakt s mastiacim olejom môže byť pritom vytvorený najrôznejším spôsobom. Jedno výhodné riešenie spočíva v opatrení, vytvoriť tento snímač ako optický snímač, ktorého optika pri kontaktes mastiacim olejom mení svoje optické vlastnosti.Jedno ďalšie výhodné riešenie spočíva v opatrení,vytvoriť tento snímač ako vyhrievaný monočlánok, ktorý sa pri kontakte s mastiacim olejom ochladí, avšak prineexistujúcom kontakte s mastiacim olejom sa zahreje.Principiálne by mohol byť tento snímač použitý iba vtedy, keď nenastávajú v dôsledku prevádzky nestabilnéprevádzkové stavy pri ktorých olejové mastiace zariadenieV takom pripade je potom možné týmto snímačom spoľahlivo zisťovať, či je mastiaci olej neprestajneZvlášť jednoducho sa také monitorovanie mastiaceho oleja môže použiť aj pre monitorovanie prevádzkou spôsobených nestabilných prevádzkových stavov vtedy, keď monitorovacie zariadenie mastiaceho oleja rozpoznánedostatok mastiaceho oleja vtedy, ked snímač priradenýzásobnému priestoru mastiaceho oleja po určitý časový úseknezisti žiadny mastiaci olej.To znamená, že tento určitý časový úsek môže byť vopred stanovený ako časové predĺženie, V priebehu ktorého sa môže mastenie prerušiť alebo zaniknúť, avšak prekročenie tohto časového predĺženia vedie na to, žemonitorovanie zariadenia mastiaceho oleja kompresor vypne.Napríklad je tým možné premostiť nábežnú fázu kompresora, pri ktorej môže byť najprv zásobný priestor mastiaceho oleja prázdny a dopravné zariadenie mastiaceho oleja nedopravuje dostatočné množstvo mastiaceho oleja do zásobného priestoru mastiaceho oleja. Táto fáza môže byť zahrnutá stanovením určitého časového úseku, v priebehu ktorého môže nastať nedostatok mastiaceho oleja, a ktorý musí byť po vypnutí kompresora prekročený, takže vtedy,keď nedostatok mastiaceho oleja trvá kratší čas ako tentoZvlášť výhodne je možné mastenie monitorovať vtedy,keď je snímač priradený zásobnému priestoru mastiaceho oleja tak, že tento detekuje stanovený stav naplnenia kúpeľa mastiaceho oleja V zásobnom priestore mastiaceho oleja. Udržiavaním kúpeľa mastiaceho oleja V zásobnom priestore mastiaceho oleja je možné dať k dispozicii dostatočné množstvo mastiaceho oleja aj po krátkodobú stratu funkčnosti dopravného zariadenia mastiaceho oleja, aby bolo mastenie v podstate neprestajne udržiavané.Zvlášť výhodné pritom je, keď je detekovaný stav naplnenia kúpeľa mastiaceho oleja v zásobnom priestore mastiaceho oleja stanovený tak, že sa tento nachádza nadvstupom pre nmstiaci olej upraveným na hnacom hriadeli, takže V tomto vstupe je neprestajne prítomný mastiaci olejbez vzduchu alebo plynov.Z dôvodov konštrukčnej jednoduchosti je zvlášť výhodné, keď mastiaci olej V zásobnom priestore mastiaceho oleja vstupuje do vstupu V podstate bez pôsobenia tlaku,takže v žiadnom prípade nie je potrebné opatrenia, aby pre systém kanálov mastiaceho oleja bol k dispozícii mastiaciVýhodne je pritom systém kanálov mastiaceho oleja vytvorený tak, že tento pri rotujúcom hnacom hriadeli na základe odstredivých síl dopravuje mastiaci olej zo vstupu do zásobovaných úložných miest. Preto je iba dostačujúce nechať hnaci hriadeľ rotovať, aby úložné miesta boliVýhodne je pritom zásobný priestor mastiaceho oleja usporiadaný V oblasti steny skrine, s ktorou hnací hriadeľ susedí, takže nie sú potrebné žiadne nákladné konštrukčnéopatrenia na zaistenie funkcie mastiaceho zariadeniaAby mohol mastiaci olej zo zásobného priestoru mastiaceho oleja jednoduchým spôsobom vstupovať do systémukanálov mastiaceho oleja, je vstup systému kanálov mastiaceho oleja usporiadaný na čelnej strane hnaciehohriadeľa, ktorou tento susedí so zásobným priestoromV súvislosti s doterajším objasnenim jednotlivých príkladných uskutočnení nedošlo bližšie na vytvoreniedopravého zariadenia mastiaceho oleja.

MPK / Značky

MPK: F04B 39/02

Značky: kompresor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e845-kompresor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompresor</a>

Podobne patenty