Spínací prístroj

Číslo patentu: E 8449

Dátum: 09.11.2006

Autori: Grillmayer Johannes, Hammermayer Ernst

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spínacieho prístroja, najma ochranného spínača a/alebo ističa vedenia, s minimálne jednou pripojovacou svorkou s prípojnou oblasťou na pripojenie minimálne jedného prípojného vedenia, výhodne s obdĺžnikovým prierezom, najmä kontaktu prípojnice, pričom pripojovacia svorka obsahuje minimálne jednu pružinu na vytvorenie prítlačného tlaku, pôsobiaceho V smere uzatváracej polohy spínacieho obvodu a pričom spínací prístroj zahrnuje puzdro s upínacími otvormi a otvormi pre upínacie skrutky, pričom je v otvore pre upínacie skrutky umiestený uzáver, výhodne zahrnujúci izolačnú hmotu.0002 DE 199 62 289 A 1 opisuje usporiadanie pripojovacej svorky pre elektrické spínače s dvoma spínacími obvodmi.0003 EP 1 282 209 A opisuje prípojnice pre spínače a tiež spínač s jednou pripojovacou svorkou, ovládanou pružinou.0004 US 3 304 392 A opisuje spínač s jednou. pripojovacou svorkou, ktorá vykazuje nie len upínaciu skrutku. do svorky,ale aj pružinu skrutky.0005 EP 1 213 792 A opisuje bistabilnú elektrickú pripojovaciu svorkou.0006 DE 31 41 362 C 1 opisuje pružinou ovládanú pripojovaciu svorku s pevne pripojenou prípojnicou a pohyblivým rámom.0007 WP 91/14298 A opisuje pripojovaciu svorku, ovládanú silou pružiny, s pevne pripojenou doskou a rámom, obklopujúcim túto dosku.0008 US 5 739 469 A uvádza zdvíhaciu svorku s upinacou skrutkou.0009 US 4 928 080 A opisuje uzáver na uzavretie otvoru skrutky svorky.0011 DE 34 06 081 A 1 opisuje tlakom pružiny ovládanú svorku pre elektrický vodič.0012 DE 198 17 924 A 1 opisuje elektrické usporiadanie, pri ktorom sa predpokladá tiež elektrická svorka.0013 DE 198 17 924 A 1 opisuje svorku pre vysoké napätie,ovládanú silou pružiny.0014 Spínacie prístroje vykazujú pripojovacie svorky na pripojenie elektrického vodiča. Tieto svorky zahrnujú upínacie skrutky na nastavenie obvodu svorky a zaistenie pripojenia V obvode svorky.0015 Pri takom spínacom prístroji je nevýhodné, že sú montáž, respektíve prepojenie takého spínača časovo veľmi náročné, komplikované a náchylné k chybám. Najmä priprepojovaní spínačov pomocou takzvaných kolajnicových zberačov je uzatváranie skrutkových svoriek náročné na prácu apredstavuje tiež zdroj chýb. U pripojnice je ťažké kontrolovať, či pri spínacom zariadeni nie sú skrutky pripojovacej svorky utiahnuté, pretože preťahovanie pevne priskrutkovanej prípojnice na kontrolu kontaktného tlaku na každom spínači je nemožné. To môže viesť na nepriaznivé ovplyvnenie dodávky elektrického prúdu, respektívena poškodenie spínača, napríklad nadmerným ohrevom kontaktu V dôsledku chybného kontaktného tlaku.0016 Úlohou predkladaného vynálezu je teda spínací pristroj vyššie uvedeného typu, pomocou ktorého je možné eliminovať uvedené nevýhody a ktorý umožňuje jednoduchú, nekomplikovanú a rýchlu montáž, respektíve prepojenie, najmä bez použitia nástrojov, ako je napriklad skrutkovač.0017 Podľa vynálezu sa tohto cieľa dosiahne tým, že uzáver vykazuje výbežok otvoru svorky, ktorý otvor svorky v určitom rozsahu vyplňuje. Takým spôsobom je možné bezpečne a pevne bez použitia nástroja do pripojovacích svoriek spínacieho prístroja umiestiť, respektíve fixovať pripojné vodiče, najmä koľajnicové zberače, respektíve ich kontakty.Tak je umožnená rýchla a nekomplikovaná montáž najma spinacich prístrojov,umiestených na koľajnicovom zberači. Tým je umožnené použitie puzdier, ktoré sú určené na použitie so skrutkovými svorkami,pričom sa zabráni neoprávnenému pristupu k pripojovacim svorkám. V tomto pripade je možné použitie puzdier, ktoré sú určené na použitie so skrutkovými svorkami, pričom sa už nepotrebná oblasť otvoru svorky zakryje a tak zaistí proti nepovolanému pristupu.0018 Podľa dalšieho variantu uskutočnenia vynálezu sapredpokladá, že je pružina vytvorená vo forme skrutkovej pružiny. Takým spôsobom sa dosiahne zvlášť jednoduchej a cenovo priaznivej výroby, pretože sú skrutkové pružinyvyrábané vo veľkom a nie je potrebná žiadna zvláštna úprava,respektíve špeciálna výroba.0019 V tejto súvislosti je možne pri dalšom variante predkladaného vynálezu predpokladať, že je upínacia oblasť bez prípojného vodiča aspoň sčasti otvorená. Takým spôsobom sa uľahčí zavádzanie prípojných vodičov, najmä kontaktov pripojnice.0020 Podľa dalšej formy uskutočnenia predkladaného vynálezu môže byť pri spínacom prístroji, v ktorom pripojovacie svorky zahrňujú pevný svorkový prvok a v podstate pravouhlú skriňu,pričom je svorkový prvok umiestený medzi prvým úsekom hrany a druhým úsekom hrany skrine, a pričom je upínacia oblasť vymedzená prvou oblasťou skrine a stranou svorkového prvku,umiestená pružina medzi druhým úsekom skrine a druhou stranou svorkového prvku, usporiadanej proti prvej strane svorkového prvku. To umožňuje použitie bežnej skrutkovej svorky, ktorá sa tiež označuje ako zdvíhacia svorka, bez jej úpravy, respektíve zmenenej konštrukcie, čo umožňuje dosiahnutie malých výrobnýchnákladov na spínací prístroj, pretože je možne pre spínací prístroj použiť rovnake puzdrá a tiež rovnaké vstrekovacie formy, ako je tomu u spínacích prístrojov so skrutkovými svorkovnicami a tiež svorky môžu byť s výnimkou použitých pružín identicke so skrutkovými svorkami. Tým sa šetria diely a znižujú výrobné náklady a umožňuje vytvorenie flexibilnej výroby, ktorá môže rýchlo a nekomplikovane reagovať na zmeny V požiadavkách zákazníka.0021 Podľa dalsej formy uskutočnenia predkladaného vynálezu môžu byť V oblasti prvej skrine, odvrátenej na svorkovnicu, na skrini umiestene výstupky, najma vytvorené z jedneho kusu. Takým spôsobom sa zabráni zasunutiu vodiča do priestoru za pripojovacou svorku.0022 Ďalší variant podľa vynáľezu môže spočívať V tom, že prvok svorky je vytvorený v podobe V podstate pravouhlého rámu a druhá oblasť skrine je usporiadaná medzi prvou oblasťou rámu, obklopujúcim prvý a druhý prvok svorky a druhou oblasťou rámu, prebiehajúcou v podstate paralelne. Takým spôsobom môže byť chránená pružina a zabránene poškodeniu pripojovacej svorky predovšetkým pri výrobe. Takovým spôsobom je možne s opísanými výhodami, ako je napriklad použitie rovnakého puzdra alebo odlievacích foriem, tiež použiť už existujúcu pripojovaciu svorku vo forme skrutkovej svorky, a tiež okrem pružiny identické pripojovací svorky. Takým spôsobom sa zvýši flexibilita á znížia výrobné a skladovacie náklady.0023 Ďalšia možná forma uskutočnenia môže spočívať v tom, že druhá oblasť rámu vykazuje minimálne jedno vybranie. Take vybranie je možné vytvoriť na už existujúcej pripojovacej svorke vo forme skurutkovej svorky a použiť pre interakciu s uzáverom.0024 V tejto súvislosti je podľa predkladaneho vynálezu tiež možne, aby uzáver obsahoval výčnelok svorky, ktorý tlačí vybraním na druhú oblasť skrine, ktorá je minimálne v oblasti výčnelku svorky bez vybrania, pričom. dochádza na stláčanie upínacej oblasti svorky. Takým spôsobmn je možné zabezpečiť,že je v oblasti svorky určitá časť otvorená, čím sa podstatne uľahčí zavádzanie pripojovacieho vodiča, poprípade sa zníži potrebný pripojovací tlak.0025 Vynález bude ďalej opísaný na základe pripojených výkresov, ktoré predstavujú príklady zvlášť výhodných foriem uskutočnenia. Pritom predstavujeObr. 1 prve uskutočnenie pripojovacej svorky pre spinací prístroj podľa vynálezuObr. 2 druhé uskutočnenie pripojovacej svorky pre spínací pristroj podľa vynálezuObr. 3 formy uskutočnenia podľa obrázku 1 a 2 s prípojnicamiObr. 4 formy uskutočnenia podľa obrázku a 2 s prípojnými vodičmi V oblastiach svorkyObr. 5 časť spínacieho prístroja podľa vynálezu s druhou formou uskutočnenia pripojovaoej svorky V čiastočnom rezeObr. 6 časť spínacieho prístroja podľa vynálezu s prvou formou uskutočnenia pripojovacej svorky V čiastočnom rezeObr. 7 časť spínacieho prístroja podľa vynálezu V pôdoryse Obr. 8 časť spínacieho prístroja podľa obrázku 7Obr. 9 spínaci prístroj podľa obrázku 7 V náryseObr. 10 spínací prístroj podľa obrázku 7 V taxonomickom zobrazení so zdvihnutou hornou polovicou puzdraObr. ll hornú časť puzdra spínacieho prístroja podľa obr. 10 aObr. 12 dva taxonomické pohľady na prvý uzáver.0026 Obrázky l až 12 zobrazujú rôzne formy uskutočnenia,detaily alebo časti spínacieho prístroja podľa Vynálezu 1,najmä ochranného spínača a/alebo ističa vedenia, s minimálne jednou pripojovacou svorkou 2 s upínacou oblasťou 3 na zasunutie minimálne jedného prípojného vodiča 4, výhodne s pravouhlým prierezom, najmä kontaktu 5 prípojnice 6, pričom pripojovacia svorka 2 obsahuje minimálne jednu pružinu 7 na Vytvorenie kontaktného tlaku, pôsobiceho v smere uzatváracej polohy oblasti svorky 3.0027 Takým spôsobom je možné bezpečne a s pevným kontaktom V pripojovacích svorkách 2 spínacieho prístroja l bez použitia nástroja usporiadať, respektive fixovať prípojné vodiče 4,najma pripojnice, respektíve ich kontakty 5. Tak je umožnená rýchla a nekomplikovaná montáž najmä spínacích prístrojov 1,ktoré sú umiestené na nosnej koľajnici.0028 V prípade spínacích prístrojov 1 podľa vynalezu sa Však môže jednať o spínací prístroj l ľubovoľného druhu. Výhodné sú spínací prístroje, najmä vo forme ochranných spínačov a/alebo ističov vedenia.0029 V pripade pružiny 7 na vytvorenie kontaktného tlaku je možné použiť ľubovoľné pružiny 7, ako sú napríklad listové pružiny, tanierové pružiny a/alebo skrutkové pružiny 8,V ľubovoľnom. uskutočnení alebo vo vzájomnej kombinácii,rovnako tak tažné pružiny ako tlačné pružiny. Zvlášť výhodné je použitie takzvaných skrutkových tlačných pružín.0030 Spínacie prístroje l podľa vynálezu je možné použiť pre ľubovoľný druh prípojných vodičov, ako sú drôty kruhového prierezu, ploché drôty a/alebo zástrčky. Najmä sa predpokladá použitie spoločne s takzvanými prípojnicami 6. Tieto prípojnice 6, zobrazené napríklad na obrázku 3, vykazujú prípojné vodiče 4 V danej vzdialenosti od seba, pričom sú odstupy Volené tak, aby súhlasili s odstupmi otvorov svorky 20, respektíve oblasťami svoriek 3 vedľa seba usporiadaných spínacích prístrojov 1, takže je možné rýchlo a jednoducho pripojiť zvolený počet vedľa seba umiestených spínacích prístrojov 1. Prípojné vodiče 4 prípojnic 6 vykazujú spravidla

MPK / Značky

MPK: H01H 9/02, H01R 4/48, H01H 71/08, H02B 1/20, H01H 1/58

Značky: prístroj, spínací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e8449-spinaci-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spínací prístroj</a>

Podobne patenty