Podpera nožnej opory pre cvičebné zariadenie typu reformer

Číslo patentu: E 8307

Dátum: 30.08.2005

Autori: Endelman Ken, Hughes Paul

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa všeobecne týka oblasti cvičebného zariadenia, v ktorom sa pohyblivý vozík používa na aspoň čiastočne nesenie tela užívateľa a ktore sa obvykle nazýva reformer a konkrétnejšie reformera, ktorý má držiak podpery nožnej opory, ktorý pasívne drží podperunožnej opory. Opis súvisiaceho stavu techniky0002 Joseph H. Pilates, ako je to opisané v patente US 1,621,477, vytvoril originálny systém použivajúci vozík s plošinou a kolesami spojený s odporovým zariadením, akým je napr. súbor závaží, V spojení s pevným rámom na poskytnutie premenného odporu, proti ktorému užívateľ môže tlačiť svojimi nohami alebo ťahať rukami, zatial čo je v polohe v sede alebo v ľahu, aby sa precvičit hlavne skupiny svalov hrude, nôh a/alebo paží užívateľa. Od tohto času Joseph H. Pilates vyvinul a v poslednom čase jeho žiaci aostatní, rozvinuli mnoho zmien a zlepšení konštrukcie tohto zariadenia. Patent US 5,066,005 a patenty tohto vynálezcutýkajúce sa skôr uvedeného predstavujú súčasný stav vývoja týchto zmien, ktoré sa uskutočňovali od roku 1927. Patent US 6,338,704 opisuje cvičebne zariadenie všeobecne obsahujúce pravouhlý rám ktorý má hlavový koniec a nožný koniec a ktorý obsahuje dvojicu odsadených paralelných koľajničkových členov, pohyblivý vozík namontovaný na ráme pre pohyb pozdĺž koľajničkového člena medzi vozíkom a nožným koncom rámu, a držiak podpery nožnej oporypodľa úvodnej časti nároku l.0003 Súčasné konvenčné zariadenie sa všeobecne označuje ako reformeť a obsahuje vozik s plošinou a kolesami, ktorý je pojazdný po paralelných koľajníčkách usporiadaných na pravouhlom alebo kovovom ráme alebo tvoriacich časť tohto rámu. Vozik je spojený so súborom paralelných pružín, ktoré sú zasa spojene s nožným koncom pravouhlého rámu. Vozik sa posúva po paralelných koľajničkách alebo lištách namontovaných vo vnútri dlhších strán pravouhlého rámu. Vozik typicky obsahuje dvojicu odsadených, mäkkých, hore vybiehajúcich ramenných zarážok a oporu hlavy najednom konci na podoprenie ramien a hlavy užívateľa, ked leží na vozíku. Knožnému koncu pravouhlého rámu je primontovanánastaviteľná nožná tyč, nožná opora alebo nožné lôžko, o ktoré uživatel opiera nohy.Užívateľ potom môže tlačiť proti nožnej opore, pričom sa vozík posúva pozdĺž koľajničky preč od nožnej opory proti napätiu pružin, na precvičenie skupiny svalov paže a nohy podľavopred stanovej pohybovej zostavy.0004 Väčšina konvenčných reformerov používa nožnú oporu všeobecne V tvare písmena U,ktorá má priamu časť medzi dvojicou paralelných nôh, ktoré sa otáčajú okolo dvojice kolikov,zktorých každý je pripevnený k jednej zbočných koľajničiek rámu reformera vblizkosti nožného konca. Nožná opora je podopretá podperou nožnej opory v tvare písmena U, ktorá má jej voľné konce otočne pripevnené k nohám nožnej opory. Stredová časť podpery nožnej opory je selektivne uložená vo vnútri hore otvorenej drážky v držiaku namontovanom na koľajničkách na nožnom konci rámu. To je jednoduchá konštrukcia. Avšak v prípade, ak užívateľ reformera otáča nožnú oporu smerom k hlavovému koncu rámu, bez toho aby mal v úmysle znova nastaviť polohu nožnej opory, môže sa nožná opora vytiahnuť z požadovanej drážky a jej poloha sa musi znovu nastaviť. Je potrebné, aby sa tento pohyb minimalizoval alebo vylúčil a teda aby sa zabránilo neprijemnej nutnosti znova nastavovať polohu nožnej opory. Je tu teda potreba bezpečného usporiadania držiaka podpery nožnej opory, ktoré zabraňuje neúmyselnému vybratiu podpery nožnej opory počas otáčania nožnej opory0005 Uskutočnenie tohto vynálezu poskytuje jednoduché, spoľahlivé zádržné usporiadanie na podperu nožnej opory v cvičebnom zariadení typu reformer. Podpera nožnej opory je spoľahlivo držaná v držiaku podpery nožnej opory, pokiaľ sa zámerne nevyberie užívateľom z držiaka podpery pre opätovné nastavenie jej polohy. Jedným uskutočnenim tohto vynálezu môže byt držiak podpery nožnej opory na použitie v cvičebnom zariadení typu reformer. Iným uskutočnenim môže byť Cvičebné zariadenie typu refonner, ktoré má držiak podpery nožnej opory alebo výhodne dvojicu držiakov podpery nožnej opory pripevnených k nožnému0006 Držiakom podpery v každom z týchto vyhotovení je výhodne všeobecne pravouhlé hranolové telo, ktoré má jednu stranu pripevnenú kvcrtikálncmu povrchu nožnćho konca rámu reformera. Držiak podpery prijima strednú časť podpery nožnej opory v tvare písmena U vjednej z niekoľkých šikmých, dole otvorených štrbin vytvorených cez protiľahlú stranuhranolovćho tela. Každá zo štrbín má otvorenú vstupnú časť a zväčšenú zádržnú a nosnú časť.Otvorená vstupná časť má paralelnú horná a dolná stenu šikmo hore vybiehajúcu z otvorov do nosnej časti. Nosná časť má tvar všeobecne komplementárny stvarom prierezu podpery nožnej opory a vzdialenosť medzi homou stenou a dolnou stenou štrbiny je väčšia ako šírka strednej časti podpery nožnej opory. Výhodne je šírka nosnej častí medzi hornou a dolnou stenou aspoň asi 1,5 násobok šírky vstupnej časti štrbiny. Okrem toho je horná stena hladká a takmer rovná od otvoru k základni štrbiny. Výhodne je horná stena štrbiny nepatrne hore zakrivená. Naproti tomu je dolná stena všeobecne paralelná s homou stenou vo vstupnej častia má prechod medzi vstupnou časťou a nosnou časťou, v dôsledku čoho nosná časť tvoríohraničenú oblast na prijatie strednej časti podpery nožnej opory V tejto oblasti.0007 Iné ciele, znaky a výhody tohto vynálezu sa stanú zrejmými po prečítaní nasledujúceho podrobněho opisu, v ktorom sa odkazuje na priložené výkresy, na ktorých sú zobrazenékonkrétne uskutočnenia vynálezu, ktoré sú príkladmi pre vysvetlenie tohto vynálezu. Stručný opis výkresov 0008Obr. 1 predstavuje perspektívny pohľad na nožný koniec cvičebného zariadenia typu reformerzahŕňajúceho držiak podpery nožnej opory podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.Obr. 2 predstavuje samostatný perspektivny pohľad na držiak podpery nožnej opory podľatohto vynálezu zobrazenćho na obr. 1.Obr. 3 predstavuje samostatný bočný pohľad na držiak podpery nožnej opory zobrazený naObr. 4 predstavuje zväčšený čiastočný bočný pohľad na hornú štrbinu v držiaku zobrazenomObr. 5 predstavuje zväčšený čiastočný bočný pohľad na dolnú štrbinu v držiaku zobrazenomObr. 6 predstavuje zvžičšený čiastočný perspektívny pohľad na držiak podpery nožnej opory zobrazený na obr. 1, v ktorom je na podpere nožnej opory namontovaná posuvná zarážkapodľa iného aspcktu tohto vynálezu.Obr. 7 predstavuje samostatný pcrspcktívny pohľad na posuvnú zarážktt zobrazení na obr. 6.0009 Cvičebné zariadenie 10 podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu je zobrazené na obr. 1. Cvičebné zariadenie 10 všeobecne obsahuje pravouhlý rám 12 ktorýmáihlavový koniec a nožný koniec 16 a dvojicu paralelných vodiacich alebo koľajničkových členov 18. Rámom 12 typicky je zvyčajne pravouhlý drevený rám s vodiacimi alebo koľajničkovými členmi 18 pripevnenými k vnútomým častiam protiľahlých bočných stien 20 rámu 12. Zariadenie 10 ďalej obsahuje pohyblivý vozík 22 posuvne alebo valivo usporiadaný na vodiacichčlenoch 18 pre pohyb tam a späť na vodiacich členoch 18 medzi hlavovým a nožným kon com.0010 Výhodne má vozik 22 štyri nosné kolieska alebo valčeky (nie sú zobrazené), ktoré nesú vozík 22 na horizontálnych vrchných povrchoch vodiacich členov 18 pre pohyb tam a späť na vodiacich členoch 18 s minimálnym trením. Súbor pružných odporových členov,typicky špirálových pružín 24, je hákmi pripevnený alebo inak pripevnený k upevňovacej tyčí 26 a vybieha medzi nožným koncom vozíka 22 a upevňovacou tyčou 26 v blizkosti nožného konca 16 rámu 12, vdôsledku čoho je voziku 22 udelené predpätie pôsobiace smerom0011 Zostava 32 nožnej opory všeobecne obsahuje nožnú oporu 34 v tvare písmena U, ktorá je výhodne vyrobená z rúrkoveho hliníka a má dvojicu odsadených paralelných nôh 36 a 38 a poduškovú časť 40 medzi nimi. Voľný koniec každej z nôh 36 a 38 je otočne pripevnený k rámu 12 v blízkosti nožného konca 16. Podpera 50 nožnej opory všeobecne v tvare písmena U má každú z jej nôh 52 a 54 otočne pripevnenú knohám 36 a 38. ľáto podpera 50 sa používa na nastavenie poduškovej časti 40 nožnej opory 34 do vopred stanovených výšok. Stredová časť 56 podpery 50 je vyberateľne uložená vo vnútri štrbín v držiakoch 60 podľa tohto vynálezu. Vertikálna poloha časti 40 nožnej opory 34 vzhľadom na rám 12 sa môže zmenit vzávislosti od polohy podpery 50 nožnej opory v držiaku 60 podpery. Ako je to zobrazené na obr. l, je nožná opora 34 v homej polohe. Keby sa podpera 50 premiestnila do nižšieho súboru štrbín v držiakoch 60, nožná opora 34 by bola v nižšej polohe vzhľadom0012 Samostatný perspektívny pohľad na jeden z držiakov 60 podpery je zobrazený na obr. 2. Každý z držiakov podpery je výhodne všeobecne pravouhlé hranolovité telo výhodnevyrobenéplastovćht) materiálu. Alternatívne môže byt držiak 60 vyrobený z plechu alebo

MPK / Značky

MPK: A63B 21/055

Značky: zariadenie, reformer, nožnej, cvičebné, podpera, opory

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e8307-podpera-noznej-opory-pre-cvicebne-zariadenie-typu-reformer.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podpera nožnej opory pre cvičebné zariadenie typu reformer</a>

Podobne patenty