Spôsob testovania výfukových turbokompresorov

Číslo patentu: E 782

Dátum: 13.11.2003

Autor: Rohde Christian

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka spôsobu testovania výfukovýchtrubokompresorov podľa úvodnej časti nároku l.Vo vynáleze sa jedná o testovanie výfukového turbokompresora V tzv. teste za studena. Za tým účelom je už 2 DE 42 43 777 C známe, poháňať turbínu výfukového trubokompresora nie horúcimi spalinami spaľovacieho motora,ale stlačeným vzduchom. Pri známom teste za studena je turbína poháňaná stlčeným vzduchom 2 bežného zdroja stlačeného vzduchu a testovnaie je uskutočnené aspoň so zahrnutím meraných veličín na kompresore výfukoveho turbokompresora. Prostredníctvom Škrtiacej klapky môže byť prúd stlačeného vzduchu podľa potreby otvorený. Podľa toho je možné turbínu testovaného výfukového turbokompresora viac alebo menej silne zaťažiť. Známy test slúži na získanie jednoduchého číselného porovnania medzi rôznymi výfukovými turbokompresormi v jednej konštrukčnej rovnakej sérii, na čo je spustený iba jediný menovitý pracovný bod. Pri známom teste za studena však nie je možné prevádzkovať a zaťažiť výfukový turbokompresor V pracovnej oblasti tak,aby bolo možné zistiť účinnosť a pracovnú charakteristiku. To je nevýhodné najmä vtedy, keď ako je pri V-spaľovacích motoroch S niekoľkými výfukovými turbokompresormi obvyklé,takže spaľovaci motor disponuje dvoma výfukovými turbokompresormi. Oba výfukové turbokompresory majú byť prevádzkované čo možno synchrónne. Pri principielnerovnakých výfukových turbokompresoroch sa ich účinnosť apracovné charakteristiky líšia na základe rôznych vplyvov najma tolerancií. Rôzne pracovné charakteristiky o sebe známych výfukových turbokompresorov nepripúšťajú synchrónny beh. Preto existuje snaha vybrať pre jeden spaľovací motor s niekoľkými výfukovými turbokompresormi také výfukové turbokompresory, ktoré vykazujú takmer rovnaké charakteristiky. Preto sa musí v teste za studena nechať otestovať prevádzkové správanie každého výfukovéhoturbokompresora, čo známy test za studena zhora opísanéhoÚlohou vynálezu je teda navrhnúť spôsob testovania výfukových turbokompresorov, pri ktorom by boli V teste za studena zachytené tiež namerané veličiny zaťaženéhoSpôsob riešenia tejto úlohy prinášajú opatrenia uvedené v nároku l. Tým, že je tlak vzduchu na prevádzku turbíny jedného alebo každého výfukového turbokompresora aspoň čiastočne vytváraný vlečne, poháňaným spaľovacím motorom, môže byť test výfukového turbokompresora za studena, najmä V pracovnej oblasti nasimulovaný bližšie realite. Najmä je možné porovnať merané veličiny, zistené na vlečne poháňanom výfukovom turbokompresorom so zodpovedajúcimi, výhodne súčasne zistenými meranými veličinami tiež za studena prevádzkovaného spaľovacieho motora. To platí najmä vtedy, keď podľa výhodného vytvorenia spôsobu je vlečne poháňaný ten spaľovací motor,s ktorým výfukový turbokompresor alebo tiež viac výfukovýchTest za studena výfukového turbokompresora, alebo pri bi-turbomotoroch oboch výfukových turbokompresorov,prebieha so stlačeným vzduchom, ktorý je sám vytváraný vlečne poháňaným spaľovacím motorom. Je ale tiež možné k saciemu systému vlečne poháňaneho spaľovacieho nwtoru privádzať vzduch už pod určitým tlakom, tento tlak je v spaľovacom motore zvýšený, takže k testu za studena výfukového turbokompresora je k dispozícii studený vzduch s pomerne vysokým tlakom. oboma alternatívnimi spôsobmi je možné test za studena výfukového turbokompresora uskutočňovať výhodnejšie ako bolo možné pri známom teste za studena. Najmä V prípade prívodu stlačeného vzduchu k spaľovaciemu motoru môže byť výfukový turbokompresor testovaný vzduchonx nachádzajúcim sa pod pomerne vysokým tlakom, čím je test za studena uskutočnený pomerne blízko k praxi, a sice s počtom otáčok turbíny testovanéhovýfukoveho turbokompresora až 100 000 ot/min.Ďalšie uskutočnenie vynálezu uvádza škrtenie vzduchu na výtlačnej strane kompresora. Tým vzniká na výtlačnej strane vzduchové vzdutie, ktoré Vedie na zvýšenie tlaku vzduchu. Dôsledkom je to, že výfukový turbokompresor beží pri teste za studena pod zaťažením, pretože turbina pracuje, a totiž stláča vzduch. Na rozdiel od testu za studena u turbokompresorov podľa stavu techniky môžu tak byt tiež na kompresore u výfukového turbokompresora testovaneho za studena zistené Herané veličiny, ktoré sú pripodobnené realite skutočnej prevádzky výfukovéhoŠkrtenie vzduchu na výtlačnej strane kompresora sa uskutočňuje usporiadanim škrtiacej klapky na výtlačnej strane kompresora alebo za ňou. Tým vznikne medzi výtlačnoustranou kompresora a škrtiacou klapkou meracia dráha, v ktorej môžu byť umiestnené potrebné snímače meracích prístrojov. Škrtiaca klapka umožňuje tiež to, že vzduch môže za ňou vystupovať do okolia. Po dráhe až k škrtiacej klapke vykazuje vzduch zvýšený tlak, čo umožňuje meranie,pretože kompresor pracuje, a totiž môže stláčať vzduch. voľným vypúšťaním vzduchu za škrtiacou klapkou nie je pre test za studena kompresora výfukového turbokompresorapotrebné spojenie s nasávacou stranou spaľovacieho motora.Na pohon turbíny testovaného výfukového turbokompresora je použitý stlačený vzduch, ktorý vzniká za výfukovej strane vlečne poháňaného spaľovacieho motora. Tlak tohto stlačeného vzduchu môže byť zvýšený privodom stlačeného vzduchu k saciemu systému vlečne poháňanéhoUvedená alternatíva zásobovania turbíny testovaného výfukového turbokompresora stlačeným vzduchom umožňuje na základe škrtiacej klapky na výtlačnej strane kompresoratestovať tento pri teste za studena pod zaťažením.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia spôsobu sú medzi výtlačnou stranou kompresora a Škrtiacou klapkou zistené merané veličiny, najmä koncový tlak kompresora (plniaci tlak). Tu je možné merané veličiny zistiť za podmienok blízkych realite, pričom tu je možné súčasne rýchlo ajednoducho adaptovať snímače potrebné na meranie.Pri teste za studena výfukového turbokompresora sú ako merané veličiny výhodne zistené koncový tlak kompresora(plniaci tlak), vzdušný masový prúd kompresora, vzdušný masový prúd spaľovacieho motora, nasávací tlak spaľovacieho motora, počet otáčok výfukového turbokompresora, početotáčok spaľovacieho motora a/alebo teploty stlačeneho

MPK / Značky

MPK: F02B 37/12, F02B 37/04, F02B 37/00

Značky: turbokompresorov, výfukových, spôsob, testovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e782-sposob-testovania-vyfukovych-turbokompresorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob testovania výfukových turbokompresorov</a>

Podobne patenty