Nosič čelnej jednotky motorového vozidla a spôsob montáže takéhoto nosiča

Číslo patentu: E 6895

Dátum: 30.01.2006

Autor: Clapie Yann

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nosiča čelnej jednotky motorového vozidla a spôsobu montáže takéhotonosiča. Zo stavu techniky sú známe rôzne čelné jednotky a spôsoby montáže čelných jednotiek.Spis EP l 232 932 A 1, z ktorého vynález vychádza ako z najbližšieho stavu techniky, opisuje nosič čelnej jednotky motorového vozidla s nosnou časťou na spojenie s blatnikmi a s podvozkom motorového vozidla (porov. nosné časti 7 a 13 z obrázkov l a 2 spisu EP l 232 932 A 1). Na nosnú časť je upevnená vsádzaná časť na uloženie reilektorovej jednotky a na spojenie s nárazníkom (porov. k tomu vsádzanú časť 43, reflektorovú jednotku 21, nárazník19 a vedenie 45 na upevnenie vsádzanej časti na nosnej časti, ako je znázornené na obrázkochPri stave techniky, známom zo spisu EP 1232 932 A 1, dochádza ktomu problému, že v dôsledku relatívne veľkých mierových tolerancii hrubej konštrukcie karosérie motorového vozidla, na ktorú sa montuje čelná jednotka, môže pri montáži dochádzať pri jej vsádzaní k určitým problémom. Môže sa tým ovplyvniť takzvaný vzhľad škár, najmä s ohľadom na škáry medzi nárazníkom a reflektorovou jednotkou a medzi reflektorovou jednotkou a pred nou kapotou, ako aj medzi nárazníkom a prednou kapotou.Ďalšie podobné čelné jednotky sú známe zo spisov FR 2 809 061 a DE 199 46 995 Al.Ďalej je zo spisu DE 600 00 006 T 2 známa čelná konštrukčné zostava vozid.la s nosnouštruktúrou a s reílektorom, pričom reflektor sa upevňuje na nosnú štruktúru medzi polohamipredbežnej a výslednej montáže otočne okolo sklonenej osi.Zo spisu EP l 036 730 A 2 je známy spôsob tolerančne presnej montáže súčasti prednej časti motorového vozidla. Pritom je potrebné zohľadniť množstvo vzájomne sa ovplyvňujúcichOproti tomu základom vynálezu je úloha vytvoriť vylepšený nosič čelnej jednotky motorového vozidla, čelnú jednotku, ako aj vylepšený spôsob montáže čelnej jednotky motorovéhoÚlohy, ktoré sú základom vynálezu, sú vyriešené vždy význakmi nezávislých patentovýchnárokov. Výhodné formy uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Vynález vytvára nosič čelnej jednotky motorového vozidla s prvou nosnou časťou na spojenie s podvozkom motorového vozidla a s ľavou a pravou vsádzanou časťou, pričom ľavá aj pravá vsádzaná časť je vždy vytvorená na uloženie reflektorovej jednotky a na spojenie s nárazníkom motorového vozidla. Podľa vynálezu sú vsádzané časti spojene s prvou nosnou časťou elastickými prvkami. V stave, kedy sa elastické prvky nachádzajú po elastickej defor mácii v polohe vhodnej na montáž, sú usporiadané prostriedky na fixáciu týchto elastickýchElastické prvky nosiča podľa vynálezu umožňujú vyrovnanie tolerancií pri montáži čelnej jednotky. Tým je možné napriek relatívne veľkej mierovej tolerancií hrubej konštrukcie motorového vozidla, ktorá sa môže pohybovať aj v oblasti milimetrov, dosiahnuť kvalitatívneveľmi dobre vyzerajúci vzhľad škár. V dôsledku toho môžu odpadnúť náročné dodatočné prá ce pri montáži.Podľa jednej formy uskutočnenia vynálezu sa elastické prvky fixujú na prvé nosné časti alebo na podvozku skrutkovým spojom, potom sa čelná jednotka uvedie do montážnej polohy a tam sa vystaví pôsobeniu deformačnej sily. V dôsledku fixácie zostanú elastické prvky v tejtodeformačnej polohe aj potom, keď už deformačná sila nepôsobí.Podľa jednej formy uskutočnenia vynálezu sú elastické prvky vybavené oporou na prednú kapotu motorového vozidla, takže deformačná sila pôsobí pri uzatvorenej prednej kapote na elastické prvky. Pri uzatvorení prednej kapoty pôsobí teda deformačná sila V podstate verti kálnym smerom na elastické prvky, ktoré deformuje. V tejto deformačnej polohe sa elastickéPodľa jednej formy uskutočnenia vynálezu sú elastické prvky vytvorené tak, že pri zohľadne ní mierových tolerancií hrubej konštrukcie motorového vozidla a prednej kapoty pôsobí pri uzatvorenej prednej kapote v každom prípade na elastické prvky deformačná sila vyvodená prednou kapotou. Na tento účel môžu byť elastické prvky vytvorené tak, že trocha vyčnievajúPodľa jednej formy uskutočnenia vynálezu sú elastické prvky vytvorené v tvare paralelogramu. Výhodne zvierajú ramená elastických prvkov, stojacich na sebe, pred deformáciou uhol 90 °. Tým sa docieli to, že elastické prvky vyčnievajú mierne smerom hore, takže priuzatvorení prednej kapoty pôsobí V každom prípade na elastické prvky určitá defogrmačná sila.Podľa jednej formy uskutočnenia vynálezu je jedno rameno dvojice ramien elastických prvkov spojené s prvou nosnou časťou. Oproti ležiace druhe rameno tejto dvojice ramien slúži na spojenie s jednou zo vsádzaných častí. Oproti tomu slúži jedno rameno druhej dvojice ramienna zavedenie defonnačnej sily.Podľa jednej formy uskutočnenia vynálezu je za účelom fixácie elastických prvkov v ich deformačnej polohe na paralelogramových elastických prvkoch usporiadané vždy lôžko prePodľa ďalšej formy uskutočnenia vynálezu sú vsádzané časti upevnené na prvej nosnej časti pomocou ďalších elastických prvkov, pričom tieto ďalšie elastické prvky sú vytvorené na elastickú deformáciu V podstate kolmo na smer elastickej deformácie elastických prvkov. Je tým možné dosialmuť ďalšie vyrovnanie tolerancie napríklad v smere zo strany, to znamená V smere y. Jeden z ďalších elastických prvkov môže byt napríklad usporiadaný medzi jednou zo vsádzaných častí a elastickým prvkom a/alebo medzi elastíckým prvkom a prvou nosnouPodľa ďalšieho aspektu sa vynález týka čelnej jednotky motorového vozidla s nosičom podľavynálezu, s náraznikom na ňom upevneným a s reflektorovými jednotkami.Podľa ďalšieho aspektu sa vynález týka spôsobu montáže nosiča čelnej jednotky s nasledujú cimi krokmi- montáž prvej nosnej časti nosiča na podvozku motorového vozidla,- elastická deformácia elastického prvku nosiča vdôsledku uzatvorenia prednej kapotymotorového vozidla,- fixácia elastických prvkov v ich deformačnej polohe.Podľa jednej formy uskutočnenia vynálezu dochádza k fixácii elastických prvkov v ich defor mačnej polohe skrutkovým spojením s nosnou časťou nosiča alebo s podvozkom.Ďalej budú bližšie vysvetlene výhodne formy uskutočnenia s odvolaním sa na výkresy. Naobrázok 1 schematický perspektívny pohľad na prvú formu uskutočnenia nosiča podľa vyná lezu, obrázok 2 perspektívny pohľad na druhú formu uskutočnenia, obrázok 3 perspektívny pohľad na tretiu formu uskutočnenia, obrázok 4 pohľad vreze na ďalšiu formu uskutočnenia nosiča pri montáži na motorovéObrázok l ukazuje nosič 100 čelnej jednotky motorového vozidla (čelná jednotka nie je naNosič 100 je vybavený nosnou časťou 102. Nosná časť 102 slúži na spojenie nosiča 100 spodvozkom motorového vozidla. Na tento účel má nosná časť 102 napríklad na svojomspodnom konci držiak 104 na spojenie s pozdlžnym nosníkom 106 motorového vozidla, Na nosnej časti 102 je uložený elastický prvok 108. Elastický prvok 108 je v tu znázornenej forme uskutočnenia vytvorený v tvare paralelogramu. Elastický prvok 108 má v podstate vždy vzájomne rovnobežne prebiehajúce ramená 110, 112, ako aj 114, 116. Pomocou svojho rame na 110 je elastický prvok 108 pevne spojený, napríklad pomocou skrutkového spoja, s nosnouRameno 114 elastického prvku 108 má dosadaciu plochu 118 na zavedenie deformačnej sily, v podstate vo vertikálnom smere, to znamená v smere z. Pomocou takejto defonnačnej sily jemožné elastický prvok 108 deformovať v smere šípky 120.Na ramene 112 elastického prvku 108 je upevnená pomocou ďalšieho elastického prvku 124 vsádzaná časť 122. Elastický prvok 124 umožňuje vyrovnanie tolerancie V podstate v smerezo strany, to znamená v smere y, ako je znázomené šípkou 128.Na svojom konci má vsádzaná časť 122 polohovací kolík 126 pre záber smontážnym otvorom blatníka. Pretože vsádzaná časť 122 má určitú elasticitu, má polohovací kolík 126rôzne stupne voľností, ako je znázornená na obrázku 1 šípkami 130, takže je možné poloho

MPK / Značky

MPK: B62D 25/08

Značky: čelnej, takéhoto, nosiča, spôsob, vozidla, motorového, jednotky, nosič, montáže

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e6895-nosic-celnej-jednotky-motoroveho-vozidla-a-sposob-montaze-takehoto-nosica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič čelnej jednotky motorového vozidla a spôsob montáže takéhoto nosiča</a>

Podobne patenty