Tesniaci profil, najmä na utesnenie dverí proti karosérii motorového vozidla

Číslo patentu: E 6588

Dátum: 17.10.2007

Autor: Poppele Christoph

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tesniaci profil, najmä na utesnenie dverí proti karosériiVynález sa týka tesniaceho profilu, ktorý slúži najmä na utesnenie dverí proti karosérii motorového vozidla. Tesniaci profil je opatrený najmenej jedným tesniacim úsekom,ktorý vykazuje najmenej jednu tesniacu chlopňu a rozkladá sa V pozdĺžnom smere. Tesniaci profil je ďalej opatrený upevňovacím úsekom, ktorý je upevniteľný na súčasti, napríklad prirube dverí motorového vozidla. Tesniaci úsek je vyrobený z pružne pretvárneho materiálu a je v pozdĺžnom smere zakrivený. Tesniaca chlopňa vykazuje voľný koniec a od voľnéhoTesniaci profil, ktorý obsahuje tesniaci úsek opatrený dvoma tesniacimi chlopňami, je opisaný v DE 101 59 251 C 1. Tesniaci profil obsahuje ďalej upevňovací úsek, ktorý je tvorený kanálom násuvným na prírubu. Okrem toho obsahuje tesniaci profil okenný lem pre pevnú okennú tabuľu. Okenná tabuľa má zakrivený obrys sledujúci okenný lem predstavujúciĎalej je z US 5,976,438 známy spôsob výroby tesniaceho profilu, ktorý je upevnený na ráme V priereze v tvare U dverí motorového vozidla. Tesniaci profil vykazuje dnovú stenu, dve bočné steny, dve tesniace chlopne a dve tvarové chlopne.Tesniaci profil je nasunutý na rám tak, že ramená rámuzaberajú do medzipriestoru vytvoreného medzi tvarovými chlopňami a bočnými stenami. Aby mohol byť tesniaci profil ohnutý a bez znateľnej deformácie usporiadaný V lejacej forme,je dnová stena opatrená tromi vybraniami, ktoré sú vzájomne v odstupe prostredníctvom medzikusov. Medzikusy prepožićiavajú tesniacemu profilu dostatočnú tuhosť, ktorá bráni znateľnej deformácii prierezu pri zavádzaní tesniaceho profilu do lejacej formy. V lejacaej forme sú vybrania vyplnené vstreknutín Takýmto spôsobom získané tvarové diely zaisťujú trvalo zahnutý tvar tesniaceho profilu. Okrem toho má zosilnenie V prechodovej oblasti medzi dnovou stenou a bočnou stenou, ktoré je vytvorené počas vstrekovacieho liatia, prispievať k tomu, aby nevznikla žiadna nežiadúca deformácia.Okrem toho je v EP 1 577 137 A 1 uvedený spôsob výroby tesniaceho profilu pozostávajúceho z elastoméru alebo plastoméru, ktorý nemá spevňujúci nosník a slúži na olemovanie otvoru motorového vozidla. Spôsob predpokladá koextruziu elastomérových alebo plastomérových prídavných úsekov, ktoré sú po extruzii alebo následnej zahrivacej fáze, ako napríklad vulkanizácii, ochladené. Prídavné úseky sú usporiadané na vonkajšej ploche extrudátu a pozostávajú z materiálu, ktorý sa počas ochladzovania zmraští, aby bol týmto spôsobom vytvorenýpožadovaný tvar tesniaceho profilu. Prídavné úseky môzuzapríčiniť lokálnu zmenu hrúbky tesniaceho profilu.Vytlačený tesniaci profil, ktorý je vsadený v oblastiach silného zakrivenia, je známy z GB 2 393 752 A. Tesniaci profil obsahuje tesniaci úsek a upevňovací úsek. Tesniaci úsek vykazuje dve tesniace chlopne, ktoré sú v zabudovanom stave pritláčané proti streche nmtorového vozidla. Upevňovací úsek obsahuje kanálovité vybranie, ktoré je spevnené spevňovacím nosníkom s prierezom v tvare U. Do kanálovitého vybraniana uloženie priruby vytvorenej dverami motorového vozidla. Tesniaci úsek vykazuje dalej oblasť, ktorá tvori kanál, ktorý slúži na uloženie pevnej okennej tabule. Do kanálu zasahujú tesniace chlopne, ktoré pozostávajú z mâkkého materiálu. Na voľnom konci oblasti je k tomu umiestená chlopňa, ktorá obklopuje prírubu vytvorenú dverai motorového vozidla. V oblasti je okrem toho usporiadané upevňovacie teleso, ktoré slúži k fixácii tesniaceho profilu na prírube dverí motorového vozidla. V úsekoch silného zakrivenia tesniaceho profilu jeoblasť odstránená a je nastrekntý tvarový diel.Tesnenie pre motorové vozidlo, ktoré vykazuje prstencový tesniaci úsek a upevňovací úsek v priereze v tvare U, je opisané v US 5 296 067 A. Tesniaci úsek a upevňovací úsek sú vzájomne zlepené. Aby bolo na tesneniu zabránené tvoreniu záhybov V oblastiach silného zakrivenia, je do tesniaceho úseku umiestená okrúhla vložka alebo zosilnenie 2 plastickéhoVedenie okenného skla, ktoré vykazuje kanálovú oblasť,ktorá obsahuje dnovú oblasť a dve bočné steny, je opísané v US 2001/0001916 A 1. Vedenie okenného skla vykazuje dve tesniace chlopne, ktoré zasahujú do kanálovej oblasti a obklopujú okennú tabuľu. Jedna z tesniacich chlopni vykazuje na svojej dolnej strane pružný spevňujúci prvok, ktorý slúži na zabránenie cvakania okennej tabule počas otvárania alebo zatvárania, bez toho, že by musela byť sila potrebná naotváranie alebo zatváranie okennej tabule podstatne zvýšená.Ako nevýhoda známych tesniacich profilov sa ukázalo, že, keď je tesniaci profil, predovšetkým tesniaci úsek, V pozdĺžnom smere silne zakrivený, ako napríklad zalomený prechod od Cstĺpika motorového vozidla k telesu voza, dôjde na základeťahových napätí ktoré nastanú prostredníctvom zakrivenéhojednak optický dojem a jednak tesniaci účinok.Vynález si kladie za úlohu dalej zdokonaliť tesniaci profil zhora uvedeného druhu tak, aby bolo možné vylúčiťnežiadúcu deformáciu tesniacej chlopne V oblastiach silnéhoTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená tesniacim profilom so znakmi nároku 1. Výhodné vytvorenia takéhoto tesnicehoprofilu sú definované v nárokoch 2 až 16.Tesniaci profil podľa vynálezu sa vyznačuje prídavným úsekom, ktorý je usporiadaný v oblasti daného zakrivenia tesniaceho úseku na pätke tesniacej chlopne. Lokálne usporiadanie prídavného úseku V oblastiach silného zakrivenia vedie k stabilizácii V priereze často kolíkovitej tesniacej chlopne, ktorá zaisťuje, že tesniaca chlopňa nepodlieha žiadnej nadmernej deformácii, ale zostáva v požadovanej polohe. Je tak zaistený z estetického hľadiska dobrý optický dojem a zároveň spoľahlivý tesniaci účinok. Okrem toho je zbytočné dodatočné spracovanie tesniaceho profilu, ktoré je obvyklé podľa stavu techniky, je spojené s veľkými nákladmi a spočíva V odstránení vpadnutých obrysov tesniaceho úseku, ku ktorým došlo vplyvom deformácie tesniacej chlopne, novomnavulkanizovaní a poprípade semišovaniu alebo lakovaniu.Z hľadiska praktickej výroby je účelné extrudovať tesniaci úsek a/alebo upevñovaci úsek z elastomerového materiáh s výhodou 2 termoplastického elastomeru (TPE) alebo etylén~propylén-dién-kaučuku (EPDM). V tejto súvislosti sa ukázalo

MPK / Značky

MPK: B60J 10/00

Značky: karoserií, utesnenie, motorového, profil, vozidla, proti, najmä, tesniaci, dveří

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e6588-tesniaci-profil-najma-na-utesnenie-dveri-proti-karoserii-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesniaci profil, najmä na utesnenie dverí proti karosérii motorového vozidla</a>

Podobne patenty