Spôsob solubilizovania, dispergovania a stabilizovania látok, výrobky vyrobené uvedeným spôsobom a ich použitie

Číslo patentu: E 6421

Dátum: 09.03.2007

Autor: Strobel Hanspeter

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka základného spôsobu solubilizácie, dispergácia, stabilizácie a v prípade potreby maskovania rôznych látok. Pri týchto látkach sa napríklad jedná o Iipoñlné a živičné aktívne látky v hydrofilnom prostredi, ako aj o hydrofilné látky v Iipofilnom prostredí, ale taktiež o vodné systémy pre maskované hydrofilné substancie ako sú také, ktoré chutia horko alebo voňajú po rybách. Pod maskovaním rozumieme, že sa potlačia pachy a chute látok. A nakoniec sa jedná o tuhé častice, ako napríklad peľ a kožné šupiny vo vodnom prostredí. Pri solubilizovaní a dispergovanl takýchto látok, ked sajedná o aktívne látky, sa zároveň dosiahne aj ich stabilizácia v hydrofrlnom prostredí. Vynález sa preto týka rôznych polotovarov, koncentrátov, výrobkov okamžitej spotreby, ako výrobkov, ktoré sa vyrábajú týmto spôsobom. Konkrétne vynález umožňuje pripravovať aktívne látky, ktoré sa ukazujú ako prospešné pre vegetáciu, vjednoduchej aplikovateľnej forme. Možno ich preto bezprašné rozdrobovať, solubilizovať, dispergovať av prípade potreby stabilizovať a potom aplikovať tak, že sa rasttinám dajú k dispozícii pre absorpciu a tieto ich aj skutočne absorbujú. Tento solubilizačný spôsob enomme zvyšuje účinnosť používania aktívnych látok rastlín a okrem toho bezprašné vykonávanie privádza obrovskú úsporu nákladov, lebo výrobné prostredie sa už nemusí veľmi draho chrániť pred enonnnou toxicitou prachových prímesi (herbicldov, fungicídov, akaricídov, pesticldov). Pomocou solubilizácie a dispergácia takýchto aktívnych látok pre rastliny sa dosiahne aj stabilizácia týchto aktívnych látok v hydrotilnom prostredi. Pomocou stabilizácie sa nemyslí len stabilita solubilizantu pre okamžitú spotrebu, ale aj jeho stabilita na ceste cez pôdu ku koreňom. Preto sa vynález týka aj fonnulácií aktívnych látok, vyvinutých podľa spôsobu pre rastliny, ako výrobkov. Nakoniec vynález zahŕňa aj použitie takýchto solubilizovaných výrobkov na rôzne komerčné účely, pokým sa netýkajú terapeutickej liečby ľudského alebo zvieracieho tela.0002 Všeobecne sa hľadajú pomocné látky, ktoré spúšťajú, pripúšťajú, podporujú, alebo uľahčujú solubilizáciu adispergácíu. Je ideálne, ked takéto pomocné látky sú už obsiahnuté v zoznamoch liečiv alebo knnív, pretože potom nie sú žiadnym sposobom podozrivé a netreba sa obávať námietok alebo výhrad zdravotníckych orgánov, spotrebiteľských organizácií, alebo iných záujmových združení. Avšak témou je nielen čistá stabilizácia a dispergácia látky, konkrétne aktívnej látky, lebo často ide o to, stabilizovať solubilizcvanú aktívnu látku, čím sa podľa možnosti môže dlho a úplne rozvíjať jeho účinok a zlepší sa jeho resorpcia (vstrebávanie).0003 Existujú určité aktívne látky, ktorých účinnosť je vodbomých kruhoch známa, ktorých aplikácia však spôsobuje ťažkosti, pričom ich solubilizácia a konkrétne aj ich stabilizácia vyvoláva problémy. Ako príklad možno menovať aktívnu látku koenzým 010. Štúdie z USA poukazujú na to,že aktívna látka môže hrať dôležitú úlohu pri boji s Parkinsonovou aAlzheimercvou chorobou, ale prejavuje pozitívne účinky aj pri rakovine. AIDS a iných infekčných ochoreniach. Všportovom lekárstve je už známe, že koenzým 010 urýchľuje regeneráciu po zranení. Teraz je však koenzým 010 v tuku rozpustný prášok a preto nie je rozpustný vo vode. Aktívne látky, ktoré nie sú rozpustné vo vode, však často majú zlú biologickú disponibilitu, to znamená, že svoj účinok v organizme môžu rozvinúť len málo účinne a málo cielene. Práve pri zvlášt drahých aktívnych Iátkachje veľmi nepríjemné, že veľká časť podaného množstva organizmus vôbec nemôže využiť, avšak vyplaví alebo ho vylúči a takto takáto drahá aktívna látka ako koenzým 010 pri praktickom používaní dosahuje biologickú disponibilitu iba okolo 10 .0004 Po oznámení výsledkov štúdií, pričom koenzým Q 10 ako bolo spomenuté je významný pri potláčanl Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby, rakoviny aAlDS, sa jeho trhová cena zakrátko zdvojnásobila av súčasnosti je približne 2000 CHF za kg. Je jasné, že nárast biologickej disponibility by znamenal velké technické, ale aj veľké ekonomické vylepšenie. Ked by sa biologická disponibilita teraz len zdvojnásobila, mohlo by sa s rovnakým množstvom disponibilnej aktívnej látky liečiť dvakrát toľko ľudí.0005 Možnosť solubilizovať a súčasne stabilizovať vtuku rozpustnú aktívnu látku tejto alebo podobnej kvality by otvoril netušené perspektívy. Takto by sa takýmto spôsobom ošetrené aktívne látky alebo lieky už nepodávali iba ako kapsuly orálne, avšak aktívne látky by sa mohli primiešavať do nápoja, napríklad do nápoja pre športovcov. Zdísponibilnenie cielených, dosiaľ v tuku rozpustných účinných látok v nápojoch otvára vdaka skutočnosti, že tieto potom by zostali rozpustné a okrem toho stabilné, otvára celkom nové oblasti podnikania pre celú branžu životného štýlu. Preto by aktívna látka suspendovaná vo vodnom prostredí nezostala s vyše 80 visieť na vnútornej stene PET fľaše, avšak opustila by fľašu úplne spolu svodným vehiklom atakto by sa priviedla do tela pijúcej osoby.-2 0006 Ďalšia dôležitá aktívna látka, ktorej aplikácia sa tvorí ťažko, je inzulln. Inzulín je chúlostivý peptid smnohými aminokyselinami amá zvlášť citlivú priestorovú štruktúru. Aby sa dosiahla primeraná biologická disponibilita, musí sa podávať injekčne. To je pre postihnutých nepríjemná a každý raz zdĺhavá procedúra. Bolo by nanajvýš vítané a znamenalo by veľký prielom, keby sa inzulln mohol poskytovať orálne. Na Západe trpí takmer pätina všetkých ľudí nejakou formou viac alebo menej silného diabetu a podiel ľudí s nadmernou hmotnosťou rastie, čim sa zvyšuje aj počet diabetikov typu Il. Význam inzulínu stúpa už preto a veľmi by bola žiaduca lepšia forma podávania. Inzulín je hormón a z deñnície preto látka, ktorá v malých množstvách riadi dôležité funkcie nášho tela. Silno účinné riadiace látky musia byť pri používaní nlzko dávkované. Často sa podľa možnosti nízko dávkujú aj pomocné látky použiteľného roztoku. Orálnou cestou nadobúda použitý solubilizát dalšie zriedenie (slinami, žalúdočnou a tráviacou šťavou) tak, že sa empiricky zreteľne podkročila kritická micelárna koncentrácia (CMC - critical micelle concentration) tenzidu použitého pri solubilizáte. Tým sa solubilizát rozbije, po čom už inzulln nie je chránený pred enzýmami azmenaml pH apreto sa deaktívuje. Nie naposledy pritom zlyhávalo dosiaľ orálne podávanie inzulínu.0007 ZWO 01/19329 A (The Procter Gambie Company) 22. marca 2001 je ako najbližší jestvujúci stav techniky známy spôsob solubilizácíe, pri ktorom sa z poloxaméru a propylénglykolu vytvorí tavenina, do ktorej sa zapracuje alkoholová predzmes vo vode zle rozpustnej aktlvnej látky apotom sa to celé nakoniec homogenizuje vo vode. Pri takejto tavenine sa micely správajú učebnicovo rozpadnú sa pod kritickú micelárnu koncentráciu CMC a Iipofilná aktívna látka vypadne. Takýmto spôsobom solubilízované aktívne látky nie sú okrem toho navzájom miešateľné v každom pomere bez toho, aby sa kombinácie zjednotlivých solubilizátov zakalili, alebo sa inakšie fyzikálno-chemicky zmenili. Vliteratúre ešte nebol oplsaný solubilizačný systém, ktorý mioeluje mnoho rôznych aktívnych látok a ktorého micely zostávajú stabilné aj daleko pod CMC tak, že sa neuskutočňuje Vypadávanie, krémovatenie a rastúca opalescencia pri silnom zriedenl.0008 Okrem lekárskych účinných látok existuje rad nelekárskyoh látok, ktoré dosiaľ nemohli byť solubilízované alebo dispergované. Pri týchto aktlvnych látkach sa jedná napríklad o lipoñlné alebo živičné aktívne látky v hydrofrlnom prostredí, ako aj o hydrofilné látky vlipotilnom a hydrotilnom prostredí a nakoniec aj o tuhé častice vo vodnom prostredí ako napríklad suspenzia. Pri pokusech sa vmiešavali napriklad častice aktívnych látok pre rastliny do vysoko percentného solubilizátu a tieto sa potom za mokra mleli. Konečná naplavená suspenzia sa potom dalej mlela v kladivkovom alebo emulgačnom mlyne, dokým sa veľkosť prášku v suspenzii nezredukovala až na 2 až 5 m. Ked sa potom takýto roztok dal na aplikáciu, taktiež na absorpciu rastlinami do pôdy voblasti voblasti ich koreňov a potom sa doliala voda, tak rastliny absorbovali do svojich koreňov na prekvapenie vpodstate do koreňov iba vodu aemulgátory, avšak nie ako sa predpokladalo samotné aktívne látky pre rastliny0009 Ideálne je, ked aktívne látky pre rastliny pripravené na použitie už sú povolené a nehrozía žiadne námietky alebo výhrady od úradov, spotrebiteľských organizácií, alebo iných záujmových združení. Avšak témou je nielen čistá solubilizácia adispergácia aktlvnej látky rastlín, pretože taktiež ide o to, dať ho rastline skutočne a efektívne k dispozícii tak, že sa môže cez jej korene aj skutočne naabsorbovať a môže svoj účinok v rastline rozvíjať až do svojho rozkladu.0010 Existujú niektoré aktívne látky pre rastliny, ktorých účinnosť je vodborných kruhoch známa, ktorých aplikácia však spôsobuje ťažkosti, pretože ich solubilizácíe, ako aj hlavne ich absorpcia rastlinami spôsobuje problémy. Práve pri zvlášť drahých alebo veľmi účinných aktívnych látkach pre rastliny je veľmi nepríjemné, že najväčšia časť podaného množstva rastlina vôbec nemôže využiť, avšak zostáva ležať v pôde a kontaminuje ju. Možnosť solubilizovať azároveñ stabilizovať vtuku rozpustnú aktívnu látku pre rastliny by otvorila netušené perspektívy. Takto by mohli rastliny spracované aktívne látky pre rastliny absorbovať nedotknuté.0011 Preto je prvou úlohou predloženého vynálezu poskytnúť základný spôsob, pomocou ktorého sa dajú látky solubilizovať, dispergovať astabilizovať. Spôsob má byt uskutočniteľný spoľahlivo, jednoducho a lacno a má byť použiteľný pre rôzne látky.0012 Druhou úlohou vynálezu je poskytnúť výrobky a množstvo látok pri použití spôsobu podľa vynálezu.0013 Treťou úlohou vynálezu je poskytnúť použitia niektorých týchto solubilízovaných výrobkov,vyrobených týmto spôsobom na špecifické účely.D 014 Prvá úloha sa vyriešila spôsobom solubilizácíe, dispergácíe a stabilizácie látok, ktorý sa vyznačuje tým, že sa do kombinovanej taveniny roztopil na jednej strane poloxamér a na druhej strane živica a/alebo tokoferol av tejto tavenine sa dokonale dispergovala alebo rozpustila0015 Druhá úloha sa vyriešila výrobkom pozostávajúcim ztaveniny alebo transparentného géluna základe najmenej poloxaméru v kombinácii s prírodnou alebo umelo zhotovenou živicou a/alebotokoferolom, ako aj v nich solubílizovanou astabilizovanou aktívnou látkou v konzistencii medzituhou a polotuhou, to znamená aspikovou až tekutou.0016 Tretia úloha sa vyriešila rôznymi použitiamí výrobkov podľa vyššie uvedeného zloženia, ktoré obsahujú špecifické látky v solubílizovanej tonne na špecifické komerčné účely podľa nárokov0017 Ako zvlášť dôležité sa ukázalo, že pomocné látky, taktiež tu poloxamér, živica. alebotokoferol a spracovávaná aktívna látka, sa zlučujú na molekulámom základe a potom a len potom, po pridaní vody na zabránenie vytvrdnutia, vytvárajú micely, ktoré aj ešte v 1000-násobne menšomzriedení ako kritická miceláma koncentrácia CMC zostávajú stabilné a nasýtené micely. Tokoferolje definovaná látka, ktorá sa dodáva v štyroch rôznych stereoízoméroch a v závislosti od toho má, alebo práve nemá in vivo účinok vitamínu E. Aby sa táto kvalitná stabilita micel zaručila aj pri veľminízkych koncentráciách je nevyhnutné, aby kamenína bola vyrobená z poloxaméru v kombináciis prirodzenou alebo umelo zhotovenou živicou a/alebo tokoferolom a solubilizovaná aktívna látka sa potom v nej dokonale dispergovala. Táto tavenina sa potom prekryje vodou rovnakej teploty, čím sa vytvorí gél a potom sa homogenizuje. Velmi podstatnou výhodou tohto solubilizačného spôsobuje taktiež tým dosiahnutá stabilita micel idesiatky percent pod CMC Tento výsledok sa dá dosiahnut len a len spôsobom, že poloxamér sa natavi a použitá aktívna látka a prirodzená alebo umelo vytvorená živica a/alebo tokoferol sa dokonale dispergujú v tejto tavenine.0018 Ked poloxamér nie je znećistený riedidlom, je od 57 °C do 58 C tekutý. Takto sa stáva, že sa v poloxamérovej tavenina dobre rozpúšťa veľmi veľa lipoñlných, ako aj hydrofilných látok.Pridanie prírodnej alebo umelo vytvorenej živice, alebo prípadne dodatočne alebo namiesto živice tokoferolu a tento druh solubilízácie, ktorý sa do taveniny spolu so solubilizovanými látkami priviedli taktiež tieto pomocné látky na molekulárnej alebo kvází molekulárnej báze, sa ukazuje byť kľúčom na vylepšenie stupňa nasýtenia takto vyrobených mícel aktívnej látky akľúčom na dosiahnutie stability takto vyrobených micel aj daleko pod svojou CMC. Takto nemožno obaľovať len viac aktívnej látky s rovnako veľa pomocnými látkami na micely, ale vyrobené micely zostávajú aj daleko pod kritickou koncentráciou micel absolútne stabilné. Ďalej sú navzájom miešateľné v akomkoľvek pomere len solubilizovateľné aktívne látky, ktoré boli vyrobené podľa tohto taveninového spôsobu so živicou a/alebo tokoferolom bez toho, aby sa zakalilí kombinácie jednotlivých solubilizantov,alebo sa ináč fyzikálno-chemicky zmenili.0019 Kritioký bod spôsobu predstavuje teplota poloxamérovej taveniny. Je známe, že konkrétne peptidy reagujú veľmi citlivo na zvýšené teploty. Vteplotnom intervale od 40 C do 60 °C sa denaturujú mnohé bielkoviny. sfarbenie bielka pri pečení vajce pri 56 °C vytvára takáto štruktúma zmena bielkoviny, ktorú mohol každý už pozorovať. Horúčka nad 40 °C je v neposlednom rade pre pacientov nebezpečná kvôli začlnajúcej zmene bielkoviny. Teplota ztavenía poloxaméru sa dá teraz znižovať pridávanim vhodného rozpúšťadla. Na to sa hodia napríklad nejedovaté rozpúšťadíá ako glycerín, propylénglykol, polyetylénglykol 400 atd. Pridávaním takýchto prímesí sa dá teplota tavenia poloxaméru redukovat tak, že sa môžu solubilizovať a stabilizovať aj termolabilné známe aktívne látky, ako napríklad inzulín, alebo citlivá aktívna látka pre rastliny.0020 Ako další, pre určité aplikácie optimálnejší av tomto prípade dôležitejší krok spôsobu sa ukazuje, že poloxamérová tavenina spolu sv nej rozpustenou aktívnou látkou sa pre určité aplikácie okamžite prekryje dostatočne hrubou vrstvou vody približne rovnakej teploty. Týmto opatrením sa pod vodou sám okamžite vytvorí transparentný gél. Bez takéhoto prekrytla pomocou rovnako teplej vody tavenina vytvrdne aje tvrdá ako umelá hmota a v tejto fonne sa už nedá priamo aplikovať. Tavenina sa musí taktiež na zabránenie vytvrdnutia prikryť, resp. zasypat ešte vkvapalnom stave približne rovnako teplou vodou. So studenou vodou funguje vytvorenie gélu rovnako, ale potom predovšetkým vzniká dispergácía aktívnej látky. Potom čo sa pridala voda rovnakej teploty atáto voda vytvorí prekrytie taveniny - konkrétne voda vypláva na taveninu nastáva spontánne vytváranie gélu a gél rýchlo rastie do masy proti povrchu vody smerom hore,v ktorej tavenina naberá vodu. Toto vytváranie gélu pozorovateíné zvonka podporuje rýchle zlučoivanie vody a taveniny hádam cíeleným miešaním. Gél má micelárnu štruktúru s priemerom kvapiek menej ako 80 nm, takže svetlo sa v ňom neíáme a gél je preto číro priezračný tak, že sa cez neho dajú čítať noviny, hoci napríklad hádam 5 až 10 z neho sú v tuku rozpustné aktívne látky, približne 10 až 20 poloxamér a 1 až 15 prírodná alebo umelo vyrobená živica a/alebo namiesto nej tokoferol. Tieto micely zostávajú termostabilné tak, že aj pri varení gélu nenastane skaleníe a aj masívnym pridaním vody sa nenaruší mícelárna štruktúra. Konzistencia je sirupovitá alebo hustejšia. Gél sa homogenizuje miešaním a pridávanim vody, alebo zmesí vody a riedidla sa.4 zriedi na vhodnú viskozitu. Ked sa však homogenizuje s väčšími strihovými silami, je to pre tvorbu gélu škodlivé. Potom vzniknutý gél nie je transparentný, čo znamená, že okrem solubilizáoie sa uskutočňuje aj dispergácia. Avšak ak sa mieša normálnymi nožmi, napriklad Stefanovým miešacím strojom, ktorý má os otáčania týčiacu sa kolmo na dno nádoby s kolmo na ňu usporiadanými ostrými nožmi, ktoré miešanú hmotu vždy znovu rozrežú, alebo pomocou miešacieho stroja Diosna,tak velmi rýchlo vzniká opticky čistejší, krajší a transparentnejšl gél s menším množstvom vzduchových bublln. V takejto matrici postupuje kontaminácia zreteľne pomalšie ako v kvapaline. 0021 Forrnulované zoširoka, základný princíp spôsobu obsahuje, že aktívne látky sa zmiešajú s dvomi obvykíými pomocnými látkami, konkrétne poloxamérom na jednej strane a na druhej strane so živicou alalebo tokoferolom a keď sa požaduje, alebo je potrebná mimoriadne nlzka teplota tavenia, navyše sa pridá nepovinné rozpúšťadlo ako glycerín, propylénglykol, polyetylénglykol 400 atď. aztoho sa pri okolo 40 °C až 100 °C vytvorí tavenina. Vnej sa uvedú do intenzívneho povrchového kontaktu všetky solubilizované komponenty a nakoniec sa pre určité aplikácie prekryje vodou alebo kombináciami zvody a nepovinných riedidiel, pričom toto prekrytie môže mať teplotu od 1 °C do 100 °C.0022 Solubilizáciou a stabilizáciou požadovanej aktívnej látky simulujúcej bunkové mitochondrie koenzým Q 10 vzniká pri prekrytí horúcou vodou tmavočervený transparentný gél. Vprípade aktívnej látky propolis naproti tomu vypadáva transparentný gél tmavožltý. V každom prípade ale vzniká prekrytím horúcou vodou celkom homogénny a transparentný gél. Len čo tento gél vznikne,možno odliať prebytočnú vodu a gél možno z nádoby vybrať. Ukazuje sa taktiež ako velmi robustný a možno ho hniesť, Iisovať, ťahať, alebo splietať bez toho, aby sa zmenila jeho konzlstencia. Podla druhu aktívnej látky solubilizovanej týmto spôsobom spoloxamérom aživloou resp. tokoferolom vznikajú v géle rôzne farby. Použitím dalších pomocných látok a dávkovaním použitého množstva vody možno meniť viskozitu gélu. Čím viac vody sa vmieša, o to tekutejší je gél. Naopak čím skromnejšie sa voda pridáva, oto hustejší je gél, až do konzistencie podobnej aspiku, resp. želatíny. Táto vaiiabilita konzistencie otvára rôzne možnosti aplikácií, napríklad použitie ako vode podobného koncentrátu na pridávanie do nápojov, alebo aplikácia ako hustý gél na použitie do pleťových krémov, až po roztierateľné konzistencie pre Údržbárske alebo pre mazacie prostriedkystukmi. 0023 Vdaka tomuto spôsobu sa dá biologická disponibilita aktívnej látky, akým jekoenzým Q 10, zvýšiť pri orálnom podávaní na okolo 85 , pričom teraz sú aktívne látky zachytené na molekulárnej báze a zostávajú stabilné obalením pomocou poloxaméru a živice, resp. tokoferolu aj pod CMC poloxaméru. Ked sa zváži, že v roku 2004 celosvetovo predané množstvo koenzýmu Q 10 bolo okolo 100 ton a kilogramová cena bola 2000 CHF, tak aj ekonomický spôsob únosnosti môže merať značný nárast biologickej disponibility.0024 Najvýznamnejším bodom vsúvislosti sponúkaným spôsobom je, že poloxamér, živica a tokoferoí sú uvedené v štandardných zásobovacích spisoch pre Iekáme a famtaceutický priemysel, konkrétne v medzinárodných Iiekopisoch. Nielen známe aktívne a pomocné látky sú obšíme opisané v týchto liekopisoch, ale v týchto spisoch sa dá taktiež zistiť, aké látky musia byť,aby sa smeli používať. Uvádza sa ich čistota, obsah, rezlduá, atd. Okrem toho je tam opisané, ako sa zaobchádza atd. s týmito pomocnými a účinnými látkami. Medziiným pre USA existuje americký Iiekopis Uradu pre potraviny a lieky, (FDA - Food and Drug Administration), v Európskej únii platí Iiekopis EU, Veľká Británia má vlastný britský Iiekopis, dalej existuje japonský Iiekopis. Tomuto dokonca patrí úloha predjazdca, pretože je zvlášť prísny. Taktiež Rusko a Čína majú svoje vlastné Iiekopisy. Ked má pomocné látka zápis v liekopise, dá sa všade používať v rámci v ňom opisaných podkladov.0025 V rôznych Iiekopísoch má poloxamér rôzne živice a tokoferol vlastnú monograñu, t.j. kompletný opis substancie. Poloxaméry sú úplne inertné. Živice sa synteticky používajú zriedka a nie sú silne účinné a tokoferoí (vitamin E) sa používa často a je slabo účinný. Vžiadnej krajine sa nenaráža s týmito látkami na odpor a v mnohých kozmetických, farmaceutických a živočíšnych výživových doplnkových produktoch sa už tieto pomocné látky používajú.0026 V ďalšom sa uvedú niektoré aktívne látky, pre ktorých solubilizácíu a stabilizáciu je spôsob vhodný. Vitamín C je veľmi nápomocnou aktívnou látkou a ako taký je rozpustný vo vode. ntamin C však nie je zvlášť stabilný na svetle, vzduchu a neutrálnom intervale pH. Ked sa vitamín C rozpustl vo vode, je za 2 až 3 dní svetložltý, potom žltý a nakoniec hnedo-červený, čo je celkom jednoznačným znakom, že sa štrukturálne zmenil a preto stratil svoju účinnosť. Preto sa vitamin C v rôznych produktoch používa opatrne alebo vôbec, hoci jeho účinok je uznávaný aželal by sa napríklad v kozmetike avýživových doplnkoch. Pomocou tu ponúkaného spôsobu sa dá vitamín C

MPK / Značky

MPK: A61K 38/28, A01N 25/02, A61Q 5/02, A61K 9/14, A01N 25/04, A61K 8/96, A61K 8/72, A61K 35/02, A61K 8/30, A01N 43/90

Značky: uvedeným, látok, solubilizovania, vyrobené, spôsob, stabilizovania, výrobky, spôsobom, dispergovania, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e6421-sposob-solubilizovania-dispergovania-a-stabilizovania-latok-vyrobky-vyrobene-uvedenym-sposobom-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob solubilizovania, dispergovania a stabilizovania látok, výrobky vyrobené uvedeným spôsobom a ich použitie</a>

Podobne patenty