Vystreďovacie zariadenie lisovnice

Číslo patentu: E 5807

Dátum: 24.05.2006

Autori: Malvestiti Alberto, Malvestiti Claudio, Confalonieri Sergio

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka vystreďovacieho zariadenia pre lisovnicu, predovšetkým vystreďovacieho zariadenia na spojenie s rotačnou lisovnicou formy na tvorbu lamiel elektromotorov.0002 Statory a rotory niekoľkých typov elektrických motorov sú vyrobené naukladaním množstva vhodne tvarovaných lamiel,vytvorených z feromagnetického materiálu. Jednotlivé lamely sú globálne vytvorené z kovových plátov, ktoré sú následne vystavené procesom tvarovania a vyrážania. Takto zabezpečené lamely sú navzájom spojené, presnejšie sú naukladané smerom od jadra rotora alebo na vytvorenie statora. Každá lamela je zabezpečená štrbinami,ktoré spolu so štrbinami iných lamiel tvoria štrbiny obalu vinutia statora/rotora alebo obalu kovového alternatívne využitého materiálu (obvykle hliníková lisovnica).0003 Lamely využívané na tvorbu elektromotorov môžu byť spojené tak, že rotor má priame alebo šikmé štrbiny tak, že majú špirálovitý charakter. Inými slovami môžu byť lamely naskladané na sebe bez posunu tak, že štrbiny vinutí sa prekrývajú s cieľom vytvorenia priamej štrbiny, alebo uhlovým posunom tak, že štrbiny prvej lamely vyplývajú do rotácie vzhľadom na príslušné štrbiny druhej priľahlej lamely na vytvorenie štrbiny na vinutie, ktoré je alebo šikmé alebo špirálové.0004 Lamely sú spojené na vytvorenie celku s požadovanou výškou,korešpondujúcou s výškou rotora alebo statora vyrábaného elektromotora. Bez ohľadu na tvar štrbiny v momente, keď je celok vytvorený z veľkého množstva lamiel, akýkoľvek rozdiel V hrúbke,objavený medzi rozličnými časťami lamiel, môže viesť ku nepresnosti zariadenia. Pre celky, vytvorené z veľkého množstva lamiel,napríklad viac ako 100, môže byť potrebná kompenzácia počas výrobného procesu. Kompenzácia je zabezpečovaná tak, že lamely súnaskladané tak, že celková hmota je rozdelená rovnomerne vzhľadomna os zariadenia. Napríklad rotory alebo statory sú kompenzované pomocou umiestnenia každej lamely tak, že môžu byť posunuté vopred nastaveným uhlom, napríklad 90 ° vzhľadom na priľahlú lamelu (a toto môže byť zabezpečené pri všetkých lamelách V celku alebo sade lamiel) tak, že akákoľvek nejednotnosť individuálnej lamely je rovnomerne rozložená vzhľadom na os otáčania celku lamiel. Kompenzácia celku lamiel môže byť vyžadovaná V oboch prípadoch pri výrobe statorov ako aj pri výrobe rotorov.0005 Globálne je spájanie lamiel vykonávané pomocou zabezpečenia jednotlivých lamiel jedným alebo viacerými výčnelkami. Obvykle sú lamely naskladané počas kroku výroby priamo do formy a počas kroku ich vyrážania pomocou nasmerovania výčnelkov lamiel do zodpovedajúcich výčnelkov priľahlej lamely v rovnakom celku.0006 Formy sú zabezpečené lisovnicou, ktorá spolu s úderníkom zabezpečuje vylisovanie kovového plátu, ktorý je umiestnený do formy, čím dochádza ku separácií lamely. Údernik je pripevnený ku časti formy, ktorá sa pohybuje vertikálnym a spätným smerom vzhľadom na lamelu, ktorá ostáva umiestnená medzi úderníkom a lisovnicou. Pohyb pri zásobovani lamiel je koordinovaný s pohybom úderníka tak, že po každom pohybe úderníka smerom nadol sú oddelené nové časti lamiel pomocou úderníka a lisovnice.0007 V pripade potreby kompenzácie vyžadovanej pri výrobe celku lamiel je forma vybavená s lisovnicou na otáčanie okolo vlastnej osi. Rotačná lisovnica zabezpečuje vytvorenie jednotlivých lamiel(pomocou rezania lamiel spolu s úderníkom) tak, že môže byť vytvorený posun vzhľadom na predošlú vytvorenú lamelu tak, žedochádza ku kompenzácii akejkoľvek nepresnosti rozdelenia hmotnosti0008 Činnosť formy zabezpečuje, že úderník a lisovnica zabezpečujú vyrezanie prvej lamely. Neskôr, po vytiahnuti úderníka od lamely a pri presune lamely dopredu sa lisovnica otočí okolovlastnej osi podľa predurčeného uhla. Údernik je nasmerovaný nalisovnicu s cieľom vytvorenia druhej lamely. Druhá lamela je uhlovo posunutá vzhľadom na vopred vylisovanú lamelu. Uhol posunu korešponduje s uhlom otočenia lisovnice.0009 Lisovnica je pripevnená ku oporněmu rukávu, ktorý je otočne upevnený ku spodnej časti formy. Rukáv je umiestnený medzi osadením formy a je dookola podporovaný ložiskami. Vhodný motor otáča rukáv a teda aj lisovnicu okolo požadovanej osi.0010 Obvykle je časť formy, podopierajúca lisovnicu statická,spodná časť, zatiaľ čo časť formy, podopierajúca úderník je hornou časťou, ktorá sa pohybuje vertikálne opakovaným spôsobom. Horná časť formy je vhodne vedená počas vertikálneho pohybu úderníka tak,že úderník a lisovnica sú vždy vhodne vzájomne zoradené.0011 Vodiace zariadenie hornej časti formy obsahuje najmenej jeden vodiaci stĺp, ktorým je obvykle pevná tyč, upevnená ku hornej časti formy, ktorá pohyblivo uchopuje podporný rukáv úderníkovej lisovnice a uchopuje vystreďovaciu objímku, ktorá je taktiež upevnená k rukávu. Pri pohybe údernika nadol ku lamele na vykonanie lisovania sa vertikálny vodiaci stĺp taktiež pohybuje,čím privádza vzdialený koniec ku spojeniu s vystreďovacou objimkou,náprotivne vzhľadonl na úderník. Tým. vodiace zariadenie udržiava úderník a lisovnicu vystredenú počas procesu lisovania.0012 JP - A- 59165943 opisuje formu na lisovnicu so zariadením na udávanie pozície, u ktorej rotačná lisovnica má vačku, ktorá sa točí spolu s lisovnicou okolo osi lisovnice. Bočné kolíky sú pritlačené o bočný povrch vačky lisovnice, ktorá je otáčaná o 90 ° alebo l 80 ° pri každom údere s cieľom vytvorenia prvej pozície lisovnice a druhé presnejšie vycentrovanie je zabezpečené prostredníctvom vertikálnych vodiacich kolíkov, ktoré sú uchytené V príslušných vodiacich dierach, vytvorených na hornom povrchu lisovnice pri každom údere.0013 Bežné formy môžu zabezpečiť vysoké operačné rýchlosti.Napríklad úderník a vedený stĺp môžu vykonať periodický pohyb 300krát za minútu. Presnosť vodiaceho zariadenia pri vystreďovaní dvoch častí formy (hornej a dolnej) a teda pri centrovaní úderníka vzhľadom na lisovnicu je dôležitá predovšetkým pre zabezpečenie vysokej kvality a štandardu produktu. Nevýhodou je, že tradičné vodiace zariadenia neumožňujú jemné nastavenie, zabezpečené pre lisovnicu vzhľadom na požadovanú pozíciou a následne vzhľadom na úderník, keď je lisovnica otočená. Pohyblivé spojenie medzi vodiacim stĺpom a vystreďovacou objimkou zabezpečuje to, že je medzi týmito prvkami zabezpečený minimálny priestor. Inými slovami časť oblasti V tesnom konci vodiaceho stĺpu musí byť nižšie, ako je časť oblasti sedla vystreďovacej objímky, v ktorej je uchytený. Tým dochádza k zamedzeniu akejkoľvek interferencie medzi vodiacim stĺpom a objimkou, čo môže spôsobiť zaseknutie.0014 Priestor, ktorý musí byť zabezpečený medzi vodiacim stĺpom a vystreďovacou objimkou predstavuje zaistenie pre správne a opakované vystreďovanie lisovnice počas procesu tvorby lamiel, čo znamená, že maximálna preciznosť, ktorá môže byť dosiahnutá prostredníctvom vystreďovacích prostriedkov je rovnaká ako priestor medzi stĺpom a objimkou. V bežnej praxi sú nežiaduce nezrovnalosti medzi naukladanými lamelami obvykle spôsobené tým, že umiestnenie lisovnice nie je opakovane rovnaké. Inými slovami lisovnica rotuje pred novým vyrazením lamely, ale kvôli priestoru, zabezpečenému pre prvky vodiaceho zariadenia nie je opätovné vystreďovanie identické počas celej doby, čo jasne negatívne vplýva na následky nepresnosti procesu.0015 Ďalšou nevýhodou tradičných foriem je, že motor, ktorý rotuje rukáv v rámci miesta umiestnenia je obvykle vystavený systematickým, aj keď malým chybám, ktoré predstavujú malé nepresnosti V momente, keď je rukáv umiestnený v uhle.0016 Následne môže byť lisovnica umiestnená nepresne vzhľadom naúderník. Po počte lisovacích cyklov vyplývajú tieto nepresnosti do

MPK / Značky

MPK: B21D 28/02

Značky: lisovnice, zariadenie, vystreďovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e5807-vystredovacie-zariadenie-lisovnice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vystreďovacie zariadenie lisovnice</a>

Podobne patenty