Príchytka pre veľké zaťaženia

Číslo patentu: E 545

Dátum: 21.05.2003

Autor: Heying Gerhard

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka príchytky pre veľké zaťaženia (niekedy označovanej ako hmoždínka) s puzdrovitým, závitovou tyčou axiálne prestúpenýrn telesom príchytky, s rozpemým telesom, z čelnej strany usporiadaným v oblasti špičky príchytky a rozširujúcim teleso príchytky,spoj enýrn so závitovou tyčou, a s opomým telesom, spojeným so závitovou tyčou, voči ktorémuje rozpemé teleso natáčaním závitovej tyče axiálne posuvné v telese príchytky.Pri príchytke pre veľké zaťaženia tohto druhu, známej napríklad zo spisu DE-OS 2046 341, je puzdrovité teleso príchytky segmentovito zostavené z troch, z oceľového plechu pozostávajúcich lamiel, ktoré sú zo svojej strany držané spolu upínacími členmi. Na závitovej tyčí, prestupujúcej toto puzdrovité teleso, je v oblasti prívrátenej k špičke príchytky,naskrutkované kužeľovité rozpemé teleso, ktoré spolupôsobí s tiež kužeľovito vyhotoveným opomým telesom. Opomé teleso je počas montáže príchytky pre veľké zaťaženia v podstate stabilne spojené so závitovou tyčou, takže pri natáčení závitovej tyče dochádza medzi rozpemým telesom a opomým telesom k relatívnemu pohybu. Pokial je závit závitovej tyče pravým závitom, tak pri natáčaní závitovej tyče v zmysle hodinových ručičiek spôsobuje rozpínaníe telesa príchytky a tým jeho pritlačovanie na prijímajúci vŕtaný otvor, ktoréumožňuje prenos ťahových, tlakových a priečnych síl pomocou príchytky pre veľké zaťaženia.Pri viacvrstvových stenových, podlahových a stropných konštrukciách, pri ktorých sa bud z akustických alebo tepelne technických dôvodov vyskytuje systém hmota - pružina - hmota alebo konštrukčné teleso, pozostávajúci z nosnej stenovej, podlahovej alebo stropnej dosky s predsadenou izolačnou vrstvou a ďalšieho nenosného tuhého plášťa, existuje nie len pri úpravách starých stavieb, ale aj u nových stavieb problém, ako pomocou príchytiek pre veľké zaťaženia, ktoré je potrebné zakotviť v nosných doskách, preklenúť nenosné stavebne vrstvy a bezpečne prenášať na nosnú dosku ťahové, tlakové a priečne sily dielov prístavieb, ako sú napríklad balkóny, technické zariadenia, lešenia alebo obdobne prvky. Pre také problémy,spojené s prijímaním záťaže, respektíve s jej prenosom, však nie je príchytka pre veľké zaťaženia, známa zo spisu DE-OS 20 46 341, vhodná, pretože jednak jednotlivým lamelám chýba potrebná stabilita ako nosného orgánu, a jednak nenosný tuhý plášť sa nepriaznivým spôsobom zaťažuje rovnakou silou stláčajúcou spoločný vŕtaný otvor. Ak napríklad nenosný tuhý plášť, fasádna doska alebo obdobný prvok, ustúpia tejto stláčajúcej sile, tak sa spojeniepríchytkou nebezpečne alebo dokonca úplne uvoľní.Z toho vychádzajúc, spočíva úloha vynálezu vo vytvorení príchytky pre veľké zaťaženia vyššie uvedeného druhu, pomocou ktorej môžu byť trvalo bezpečne prenášané vysoké priečne, ťahové a tlakové sily zo stavebného dielu s predsadenými nenosnými vrstvami stavebných dielov nadiely prístavieb, ako sú balkóny, technické zariadenia, lešenia alebo obdobné prvky.Podľa vynálezu sa toto rieši tak, že príchytka pre veľké zaťaženia je vytvorená ako jednodielna rúrka, a na čelnej strane odvrátenej od špičky príchytky prijíma opomé teleso, a že opomé teleso je na svoj ej prvej vonkajšej strane vybavené tvarovaniami určenými na záber nástroja nazaistenie proti natáčaniu počas montáže.Vyhotovením telesa príchytky vo forme jednodielnej rúrky je príchytka pre veľké zaťaženia s vonkajším priemerom adekvátne prispôsobeným vŕtanému otvoru, schopná odolávať plánovateľným priečnym a dokonca vzpemým silám, a tým súčasne nezaťažene premosťovať nenosné stavebné diely, ako sú izolačné vrstvy a predsadené plášte alebo fasádne dosky. Vyhotovenie jednodielnej rúrky umožňuje len ukotvenie čelnej strany, blízkej špičke príchytky,rozšírením s deformáciou čelnej strany rúrky, takže vznikne v nosnom stavebnom diele účinné zadné ukotvenie. Aby sa bezpečne zaistili požadované, rúrkou prenositeľné priečne, ťahové a tlakové sily, môže byť opora priradená rúrke na strane odvrátenej od špičky príchytky bezpečne ñxovaná proti otočeniu pomocou svojich tvarovaní pre polohové zaistenie aj rúrky počas montáže. Po vykonanej montáži je príchytka pre veľké zaťaženia použitím myšlienky vynálezuukotvená v nosnom stavebnom diele aj odolne proti pretáčaniu.Obvykle sa takéto príchytky pre veľké zaťaženia montujú pomocou stabilne montovateľných vŕtacích a pokladacich zariadení, pričom sa najskôr všetky plášte, respektíve vrstvy, spoločne zvŕtajú až k nosnému stavebnému dielu, potom sa vyvŕtané zvyšky odstránia a vsadí sa príchytka. Konštrukcia príchytky pre veľké zaťaženia podľa vynálezu naproti tomu značnezredukuje potrebu času pri montáži oproti známym konštrukciám.V ďalšom uskutočnení myšlienky vynálezu sa výhodne predpokladá, že tvarovania sú tvorené aspoň dvoma vybratiami usporiadanými v odstupe od závitovej tyče v opomom telese. Tie môžu byt výhodne tvorené slepými otvormi. Tiež je však možné usporiadať zárezy alebo drážky, ktoré sú radiálne priebežne usporiadané napnklad na voľnej čelnej strane opornéhoV prvom príklade uskutočnenia príchytky pre veľké zaťaženia podľa vynálezu je opomé telesovytvorené rotačne symetricky a aspoň z časti je vybavené vonkajším priemerom, ktorýzodpovedá vnútomému priemeru rúrky. Iná alternatíva vznikne, keď sa na oblasť vonkajšieho priemeru napojí prečnievajúci golier, prispôsobený hrúbke steny rúrky. Ďalšia výhodnáalternatíva spočíva v tom, že sa na oblast vonkajšieho priemeru napojí zužujúci sa kužeľ.Výhodne je však tiež možné obe tieto altematívy kombinovať tak, že opomé teleso je vo svojom axiálnom rozmere na prvej časti valcovité, s vonkajším priemerom prispôsobeným vnútomému priemeru nírky, na druhej časti je vybavené valcovitým golierom s vonkajším priemerom, prispôsobeným vonkajšiemu priemeru rúrky, a na tretej časti kužeľom, ktorého najmenší priemer je prispôsobený vnútomému priemeru rúrky a jeho najväčší priemerPritom sa výhodne predpokladá, že opomé teleso je na svojej druhej čelnej strane vybavené tvarovaniami, určenými na záber nástroja na zaistenie proti natáčaniu počas montáže, ktorézodpovedajú tým na prvej čelnej strane.Pri všetkých vyššie uvedených tvaroch uskutočnenia opomého telesa sa výhodne predpokladá,že opomé teleso obklopuje závitovú tyč v axiàlnom smere priechodným otvorom. Otvor môže byt pritom usporiadaný stredovo alebo môže byť tiež usporiadaný excennicky, ale rovnobežneV oboch prípadoch vznikne konštrukčné a montážne technická výhoda vtedy, pokiaľ je otvor závitovým otvorom, ktorý korešponduje so závitom závitovej tyče. Výhodne je tento závit ľavým závitom.Na podporu rozširovania jednodielnej rúrky je táto aspoň na strane privrátenej ku špičke príchytky vybavená výhodne aspoň tromi, s povrchovou priamkou rovnobežnými, pravidelnepo obvode rúrky rozdelene usporiadanými zárezmi.Na strane odvrátenej od strany príchytky je výhodne jednodielna rúrka vybavená dvoma, s povrchovou priamkou rovnobežnýrni, nesymetricky po obvode rúrky usporíadanými zárezmi. Je však tiež možné dosiahnuť podobný účinok rozširovania, ak je jednodielna rúrka na strane,odvrátenej od špičky príchytky vybavená viacerými, len približne cez polovicu obvodu rúrkyZ hľadiska montáže príchytky pre veľké zaťaženia vznikne podstatné výhoda, ak je závitová tyč vybavená dvoma opačne prebiehajúcimi závitmi (pravý/ľavý závit), z ktorých každý jepriradený jednej z čelných strán jednodielnej rúrky.Na uľahčenie manuálnej alebo strojovej montáže príchytky pre veľké zaťaženia je závitová tyč na voľnom konci svojej strany, odvrátenej od špičky príchytky, vybavená tvarovaním, určeným na záber nástroja pre z hľadiska krútiaceho momentu rozhodujúce natáčanie počas montáže. To môže byť tvorené napríklad šesťhrannou hlavou pre očkový alebo vidlicový kľúč, prípadneoríeškom alebo vybratím, určeným na záber inbusového kľúča.Na uľahčenie montáže pomocou stroja na vsadzovanie príchytíek môže byť jednodielna rúrka zvonkajšej strany plášťa vybavená aspoň z časti zdrsneným povrchom.Tvar uskutočnenia predlžujúci životnosť príchytky pre veľké zaťaženia podľa vynálezu vznikne, ak rúrka, rozperné teleso, opomé teleso a závitová tyč pozostávajú z materiálu odolávajúceho korózii. Pritom môže byť ako materiál odolávajúci korózii použitáĎalšie podrobnosti a výhody uskutočnenia príchytky pre veľké zaťaženia podľa vynálezu súopísané na základe výkresu a objasnené na podklade účinku.Na obr. 1 je schematicky znázomená príchytka pre veľké zaťaženia podľa vynálezu v rezeObr. 2 ukazuje v prvom príklade uskutočnenia schematicky V reze príchytku pre veľkézaťaženia podľa vynálezu vo zväčšenom znázomení. Obr. 3 ukazuje schematicky ako detail opomé teleso z obr. 2 v pôdorysnom pohľade.Na obr. 4 je znázomený druhý, trochu iný príklad uskutočnenia príchytky pre veľké zaťaženiapodľa vynálezu, znázomený schematicky zväčšene z časti v reze. Na obr. 5 je schematicky ako detail zobrazené opomé teleso v pohľade podľa obr. 4. Obr. 6 ukazuje schematicky pozdĺžny rez ďalšieho oporného telesa vo zväčšenom znázomení.Na obr. 7 a obr. 8 sú schematicky znázornená dva rezy VII - VII a VIII - VIII jednodielnej rúrky z obr. 2.

MPK / Značky

MPK: F16B 23/00, F16B 13/00, F16B 13/06

Značky: príchytka, zaťaženia, velké

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e545-prichytka-pre-velke-zatazenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príchytka pre veľké zaťaženia</a>

Podobne patenty