Keramický dopravníkový valec s kovovými koncovými krytmi a jeho montáž

Číslo patentu: E 4129

Dátum: 21.02.2006

Autori: Gautier David, Flamme Arnaud

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Keramický dopravníkový valec s kovovými koncovými krytmi0001 Vynález sa týka dopravníkových valcov,využívaných pri pôsobení vysokých teplôt, pričom sa predovšetkýn 1 týka zdokonalenej zostavy koncových krytov pre0002 Dopravníkový valec, využívaný pri pôsobení vysokých teplôt, obsahuje keramickú cievku, majúcu kovové koncové kryty. Keramická Cievka obvykle obsahuje tavený kremeň. Koncové kryty umožňujú jednoduchú montáž na ložiská alebo hnacie kolesá. Napríklad pri využití pri temperovaní skla, keramická Cievka podopiera tabuľu skla, pričom koncové kryty umožňujú mechanické pripojenie k hnaciemu mechanizmu. Koncové kryty môžu bezpečne priľnút na cievku, v dôsledku čoho umožňujú cmáčanie cievky požadovanou rýchlosťou. Excentrické otáčanie je všeobecne nežiaduce, lebo by tak došlok vytvoreniu nerovnomernej podpernej plochy pre tabuľu skla.0003 Rozdielna tepelná roztažnosć keramickej cievky a kovových koncových krytov zaisťuje, že bezpečné pripevnenie koncových krytov k cievke je tažké a môže dôjsť k excentrickému otáčaniu. Na odstránenie týchto ćažkostí boli navrhnuté rôzne postupy. Patentový spis US 3 867 748 opisuje pripevňovanie koncových krytov k cievke pomocou lepidla.Patentový spis US 4 242 782 navrhuje pripevňovanie koncovýchkrytov s využitím gumových O-krúžkov. Lepidlo a O-krúžky sa môžu stat poddajnými 21 strácać prídržnú silu. pri zvýšených teplotách, čo spôsobuje excentrické otáčanie cievky a prekĺzavanie medzi koncovými krytnu a cievkou. Pokiaľ boli náhodne lepidlo a O-krúžok vystavené pôsobeniu zvýšených teplôt, tak strácajú celkom svoju prídržnú silu, takže aj keď sa teplota vráti na svoju obvyklú hodnotu, dochádza k preklzávaniu. Z toho dôvodu je pripevňovanie koncových krytov k cievke pomocou lepidla alebo O-krúžku obmedzené nauplatnenie pri nízkej teplote (menej ako 250 °C).0004 Kovové konektory boli rovnako využité na pripevnenie koncového krytu k cievke. Patentové spisy US 5 316 129 alebo US 4 404 011 opisujú využitie skrutkovito navinutého vinutia medzi cievkou a koncovým krytom. Toto vinutie obsahuje ohnuté časti a priame časti, ktoré umožňujú kontinuálny kontakt medzi koncovým krytom a cievkou bez ohľadu na odlišné koeficienty tepelnej rozťažnosti. Pružinové vinutie s plochou stranou podľa tohto dokumentu pozostáva z po sebe idúcich pomerne dlhých častí, ktoré sú pomerne tenké. Za týchto podmienok je možné sledovat výraznú ohybnost prvkov vinutia. Na zaistenie dostatočného krútiaceho momentu na pripevnenie koncového krytu k cievke je nevyhnutné veľmiPokiaľ sa teplota náhodne zvyšuje (dočasné prehriatieh dochádza k strate krútiaceho momentu a v dôsledku toho k pripevneniu koncového krytu k cievke. Okrem toho pri ochladení zariadenia nedochádza k obnove krútiaceho momentu. Patentové spisy US 5 906 567 a US 5 370 596 opisujú zakrivené bimetalické vložky na pripevnenie koncového krytu k cievke. Zakrivenie bimetalických vložiek sa mení s teplotou, čím je udržované bezpečné pripevnenie medzi cievkou a koncovýmkrytom. Montáž a opravy pružinového vinutia alebo bimetalického systému však môžu byť ťažké. Okrem toho takéto kovové konektory sú prispôsobené na špecifické teplotné rozmedzie (všeobecne 400 °C a viac). Mimo tohto rozmedzia môže0005 Mechanické pripevňovacie prostriedky môžu byť použité na pripevnenie koncového krytu k cievke. Patentový spis US 4 751 776 opisuje koncový kryt, opatrený prstencovito rozmiestenými skrutkami, ktoré sú zaskrutkované do objímky na konci cievky. Skrutky sú utiahnuté pre bezpečné pripevnenie koncového krytu k cievke, avšak tepelné rozťahovanie a zmršťovanie môže tieto skrutky povoliť, čím dochádza k excentrickému otáčaniu a preklzávaniu. V takom prípade skrutky vážne poškodia plochu cievky. Skrutky boli rovnako zaklinované do rovinnej plochy, obrobenej na povrchu cievky na zaistenie súosového otáčania. Montáž a opravy takého usporiadania sú však časove náročné. Patentový spis FR 2 550 172 opisuje koncový kryt vrátane kovového goliera medzi cievkou a koncovým krytom. Koncový kryt je zaistený na svojom mieste pomocou pera, pripevneného k rovnej ploche cievky. Golier má tepelnú rozťažnosť väčšiu, ako koncový kryt,a je určený na kompenzáciu rozdielu z hľadiska tepelnejrozťažnosti medzi koncovým krytom a cievkou.Patentový spis US 5 146 675 opisuje skrutku, ktorá môže byť utiahnutá na pritlačenie kovovej dosky na plochu cievky,ktorá pritlačuje cievku na vnútornú plochu koncového krytu. Koncový kryt je opatrený prístupovým otvorom, ktorý umožňuje vzájomné zvarenie skrutky kovovej dosky a koncového krytu, čím je zabránené vyskrutkovaniu skrutky. Koncový kryt a Cievka sú spojené pozdĺž jedinej osi, ktorou. je os skrutky. Tepelnécykly, pôsobiace pozdĺž jedinej osi kontaktu, môžu spôsobiťexcentrické otáčanie a pohyb kovovej dosky vzhľadom na cievku. Tento pohyb môže dokonca spôsobiť, že doska sa dotýka okrajaplochej časti cievky a môže dôjsť k poškodeniu.0006 Ďalší problém, ktorý je často pozorovaný u dopravníkových valcov, známych zo stavu techniky, je zadretie, Napríklad v prípade, kedy dopravovaný predmet je zablokovaný alebo V prípade mechanického zaseknutia bude hnací mechanizmus pokračovat V prevádzke a bude prenášať krútiaci moment na koncový kryt. V takom prípade dôjde k poškodeniu buď keramickej cievky alebo pripevňovacích prostriedkov. Rovnaké dôsledky je možné pozorovat pri dlhej prevádzke kde je dopravníkový valec vystavovaný prudkému zrýchleniu alebo0007 Existuje teda potreba vyvinúť koncový kryt,ktorý bude pevne a stredovo pripevnený ku keramickej cievke v širokonl rozmedzí prevádzkových. teplôt. Koncový kryt bude odolávat dočasnému. prehriatiu a obnoví svoju prídržnú silu pokiaľ sa teplota vráti spát k normálu, bez toho aby došlo k excentrickému otáčaniu. Inštalácia koncového krytu bude rovnako veľmi jednoduchá. Dopravníkový valec musí byt schopný odolávat dočasnému zadretiu. alebo zaseknutiu linky, rovnakoako prudkému zrýchleniu alebo spomaleniu.0008 Tieto a ďalšie úlohy boli splnené vyvinutím dopravníkového valca podľa nároku l. Tolerančný krúžok,vložený medzi koncový kryt a koniec keramickej cievky (rovnako nazývaný krček valca), zaistí upevnenie cievky V koncovom kryte a veľmi účinné prenášanie krútiaceho momentu, pričom zabráni excentrickému otáčaniu cievky. Okrem toho v prípade dočasného prehriatia sa budú koncový kryt a tolerančný krúžoktepelne roztahovat, zatialŤ čo rozmery keramickej cievky sa

MPK / Značky

MPK: F16D 1/06, B65G 39/00, F27D 3/00

Značky: montáž, válec, keramický, krytmi, kovovými, dopravníkový, koncovými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e4129-keramicky-dopravnikovy-valec-s-kovovymi-koncovymi-krytmi-a-jeho-montaz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Keramický dopravníkový valec s kovovými koncovými krytmi a jeho montáž</a>

Podobne patenty