Zariadenie na samostatné a kontinuálne meranie teploty roztaveného kovu v peci alebo nádržke na jeho výrobu alebo spracovanie

Číslo patentu: E 3896

Dátum: 29.10.2002

Autori: Köster Volkwin Werner, Memoli Francesco

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na samostatné a kontinuálne meranie teploty roztaveného kovu v peci alebo nádržke na jeho výrobu alebo0001 Vynález sa týka zariadenia na samostatné a kontinuálne meranie teploty roztaveného kovu V peci alebonádržke na jeho Výrobu alebo spracovanie.0002 Vynález sa tiež týka spôsobu kontinuálneho0003 Pri výrobe ocele V elektrickej peci má dôležitý význam zisťovanie teploty roztaveného oceľového kúpeľa V peci0004 Často boli činené pokusy vyvinúť technológie,ktorá bude poskytovať kontinuálne hodnotu teploty roztavenéhokovu bez zmeny výroby alebo spracovateľského procesu.0005 Dodnes sa pri výrobe ocele ponára termoćlánok,chránený degradovateľným plášťom, do kvapaliny, a to manuálne alebo prostredníctvom automatizovaných mechanických systémov, všeobecne známych ako manipulátory.0006 Je celkom jasné, že pre každé jednotlivé meranie musí byť plášť vymenený, v dôsledku ćoho nemôže byť teplota0007 V nemeckej patentovej prihláške DE-14 08 873 je navrhnutý spôsob, pri ktorom je termoćlánok vložený do žiaruvzdorného materiálu s vodným chladiacim systémom. Tento spôsob vykazuje problémy z hľadiska doby životnosti termočlánku a presnosti merania V dôsledku vysokého chladenia, nevyhnutného pre termočlánok.0008 Úlohou patentu US 6 O 7 l 466 spoloćnosti Voest Alpine je meranie teploty kúpeľa, založené na odpočítávaní0009 Trubica na horúce dúchanie, ktorou je inertný plyn vháňaný, je usporiadaná na základni. Plyn vytvára bublinu na základni kúpeľa, udržiavanú prostredníctvom prúdu metánu a0010 Optický pristroj odpočíta teplotu kvapaliny,ktorá obklopuje túto bublinu. Nevýhodou tohto spôsobu je všakjeho tendencia podstatne blokovať.0011 Ďalej bolo rovnakou spoločnosťou Voest Alpine navrhnuté ďalšie zariadenie podľa patentu US 6 172 367, ktoréje však založené na rovnakom tekutinovo dynamickom princípe.0012 V tomto pripade je rúrka na horúce dúchanie umiestená na strane, avšak stále pod hydrostatickou výškou0013 Týmto spôsobom je dosahovaná lepšia presnosť,pretože lúč elektromagnetických vĺn, vyžarovaných oceľou, je vytváraný v smere, rovnobežnom s osou prístroja, čím jeodstránené rušenie šikmých vĺn.0014 Predsa len toto zariadenie tiež trpí problémami blokovania V dôsledku ťažkého udržiavania bubliny. Prúd metánu a dusíka a následné reakcie praskania často nie sú0015 Problemy týchto naposledy uvedených dvoch systémov sú dané skutočnosťou, že obidva sú pod hydrostatickouvýškou kvapaliny, kde sú obklopujúce podmienky horšie.0016 Ďalej existuje systém, nazývaný ENDOGLAS,vyvinutý spoločnosťou Tech-Plus, ktorý využíva optické odpoćítávanie ústrojenstva, umiestené vo vnútri vodou chladenej dúchacej trubice, ktorou je vháňaný inertný plyn. Systém je opatrený manipulátorom, ktorý zatláća duchaciu trubicu do vnútra pece. Obvykle je umiestený nad pecou smožnosťou nastavenia uhla vstupu.0017 Tento systénl nie je pevný, ako dva predchádzajúce systémy, takže na každé meranie je nutné čakaťna vstup dúchacej trubice do pece.0018 Nevýhoda je obdobná, ako pri termočlánkových manipulátoroch, to znamená, že nie je umožnené kontinuálne meranie. Napriek tomu, že je chladená, nie je dúchacia trubicaschopná vždy zostávať vo vnútri pece.Patentové spisy JP 62 293 l 28 A a JP 62 226 025 A opisujú príklady zariadenia na kontinuálne meranie teploty roztaveného kovu, ktoré sú umiestené nad hydrostatickou výškou kvapaliny roztaveneho ocelového kúpeľa a obsahujú tepelný analytický prístroj, umiestený V dúchacej trubici, ktorý vháňavysokorýchlostný prúd kyslíka na povrch roztavenej strusky.Všeobecnou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť zariadenie a spôsob pre samostatné a kontinuálne meranie teploty roztaveného kovu V peci alebo nádržke na jeho výrobu alebo spracovanie, ktorý umožní presné a spoľahlivé meranie teploty0019 Ďalšou úlohou je odstranit zhora uvedené nedostatky známeho stavu mimoriadne jednoduchým nenákladným a0020 S ohladom na zhora uvedené úlohy bolo v súlade s predmetom tohto vynálezu vyvinuté zaridenie a stavený spôsob na samostatné a kontinualne meranie teploty roztaveného kovu v peci alebo nádržke na jeho výrobu alebo spracovanie, majúcePrehľad obrázkov na Íkresoch0021 Konštrukčná a funkčné charakteristické znaky tohto vynálezu a jeho výhody v porovnani so známym. stavomtechniky budú jasne z nasledujúceho opisu, odkazujúceho sa na

MPK / Značky

MPK: G01J 5/04

Značky: teploty, samostatně, kontinuálně, výrobu, roztaveného, nádržke, zariadenie, meranie, spracovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e3896-zariadenie-na-samostatne-a-kontinualne-meranie-teploty-roztaveneho-kovu-v-peci-alebo-nadrzke-na-jeho-vyrobu-alebo-spracovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na samostatné a kontinuálne meranie teploty roztaveného kovu v peci alebo nádržke na jeho výrobu alebo spracovanie</a>

Podobne patenty