Spojovacie zariadenie

Číslo patentu: E 3621

Dátum: 23.08.2002

Autor: Napp Eckhard

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spojovacieho zariadenia, predovšetkým medzi dvomi spojovanými prvými a druhými tyčami, ktoré najú v mieste spojenia dva v podstate sa doplňujúce pozitívne anegatívne profily, pomocou separátnej blokovacej zástrčky.Také spojovacie zariadenie je známe zo spisov WO 86/03536 a CH 357 531. Z prvého spisu je známy spôsob, pomocou ktorého elastický element, ktorý môže byt vo všeobecnosti označenýelastickým tesnením, má byt vložený do dutého priestoru.Ako vyplýva z opisu obr. 3 tohto spisu na strane 5,riadky 28 až 37, až strana 6, riadok 27, pozostávajú spojované profily z dvoch modulov ll a 12 s dvomi profilovaniami opatrenými pozdĺž čelných strán pri pohľade v pozdĺžnom smere,napríklad pozdĺžnymi panelmi, pozri llb a 12 b podľa obr. 3,ktoré v zostavenom stave tvoria dutý priestor 13. Do tohto dutého priestoru 13 sa vloží elastický element 14 ako tesneniemedzi týmito obomi čelnými stranami V pozdĺžnom smere modulovToto spojenie samozrejme zostáva stále ešte elastické,takže v rovine vyobrazenia sa môže pôsobením síl pohybovať ako vo vodorovnom, tak aj v zvislom smere a rovnako V smeroch nachádzajúcich sa medzi nimi. Tu sa teda V žiadnon 1 prípadenejedná o pevné spojenie profilových tyčí.Predvýznak je napriek tomu formulovaný tak, že eventuálnepodobnosti pokiaľ sa týka blokovacej zástrčky, sú tým pokryté.Úlohou vynálezu preto je vytvorit spojovacie zariadenie v úvode spomenutěho druhu, ktoré pomocou technicky jednoduchých prostriedkov zaručí neustále pevné a stabilné spojenie a súčasne môže byt zostavené bez akýchkoľvekTáto úloha je u spojovacieho zariadenia v úvode spomenutého druhu podľa vynálezu vyriešená spojovacími tyčami,ktoré je do ich spojovacej polohy možné uviest s vopred stanoveným stupňom voľnosti, spoločne s blokovacou zástrčkou,ktorá sa nachádza po oboch stranách deliacej škâry medzi pozitívnym profilom a negatívnym profilom, tvoria skupinu z troch súčastí, medzi ktorými existuje v smere opačnom k smeru stupňa voľnosti bezprostredne pred dosiahnutím spojovacej polohy blokovacou zástrčkou zablokovanie pohybu, pričom profilovanie pozitívneho profilu a negatívneho profilu v zostavenom stave určuje vybranie zodpovedajúce profilu prierezu blokovacej zástrčky, ktoré deliacu škáru po oboch stranách premostuje, a že blokovacia zástrčka v zostavenomstave zasahuje do dvoch podrezaní.Toto spojovacie zariadenie podľa vynálezu je veľmi jednoducho manipulovateľné, pretože spolu musia byt spojené len pozitívny a rmgatívny profil v smere vopred stanovenom profilovaním. Potom, čo tieto profily koncov tyče boli spojené, je len nutné do vytvoreného vybrania vložit zodpovedajúcu blokovaciu zástrčku. Táto skutočnosť je veľmiuskutoční najskôr, vznikne ako prvý tvarový styk. Až vloženiealebo zasunutie blokovacej zástrčky vedie k vzniku silovéhoPodľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je uskutočnené také opatrenie, že pozitívny a negatívny profil zasahujú vzájomne do aspoň jedného podrezania. Tvarové uskutočnenie oboch profilov už preto zaručuje určitéZvlášť pevné spojenie je dané vtedy, keď ako pozitívny a negatívny profil, tak aj blokovacia zástrčka zasahujú doPre zabránenie pohybu v smere posledného stupňa voľnosti pred konečným zostavením je postačujúce, keď pozdĺžna os blokovacej zástrčky prebieha kolmo na smer stupňa voľnosti. To poskytne už veľmi pevné spojenie pri namâhaní na tah pozdĺžKolmo na tieto pozdĺžne osi tyče sa však môže spojenie ešte uvoľnit vzájomným posunovaním. Aby sa ešte toto vylúčilo,je výhodné, keď pozdĺžna os blokovacej zástrčky prebieha so sklonom k smeru stupňa voľnosti. Blokovacia zástrčka môže bytrovnako vytvorená ako priskrutkovateľná.Doposiaľ uvedené spojenia sa všeobecne týkali spojenia pozdĺž pozdĺžnej osi spojovaných tyčí. Je však rovnako možné, že tyče sú vzájomne spojené v tupom, pravom alebo ostrom uhle.Podľa jedného ďalšieho výhodného uskutočnenia je uskutočnené také opatrenie, že aspoň štyri tyče sú spojené do rámu. Na základe tohto jednoducho vytvoreného spojenia sapotom môžu tieto štyri tyče v demontovanom stave priminimálnych nárokoch na miesto lacno transportovat a zmontovatTo platí predovšetkým vtedy, keď sú tieto rámy veľké. Pre niektoré použitia sú totiž potrebné rámy, ktorých dlhé strany majú dĺžku asi 7 m. Pretože kratšie strany majú pritom dĺžku asi 3,5 m, bol by hotovo zmontovaný rám veľký a vyžadoval by teda veľmi drahý prepravný priestor. Tento prepravný priestor teraz môže byt podľa vynálezu minimalizovaný, pretože jednotlivé strany rámu môžu byt prepravované naskladané naV mieste určenia sa potom tieto jednotlivé strany rámu zodpovedajúcim spôsobom zostavia a v každom rohu sa zasuniePodľa požiadaviek je pritom možné, aby zasunutá blokovacia zástrčka mohla byt opät vybratá alebo uvoľnená. Tovšak platí aj pre všetky iné už vyššie spomenuté spojenia.Podľa ďalšieho uskutočnenia je uskutočnené také opatrenie, že blokovacia zástrčka je V priereze pravouhlá,kruhová, kosoštvorcová, osemuholníková, v tvare rybiny, elipsovitá alebo v tvare kríža.Keď majú spojované tyče malú hmotnost, avšak napriek tomu majú mat vysokú pevnosć, je výhodné, keď týmito tyčami sú dutétyče a V susedstve spojenia obsahujú výstuhy.Zvlášt výhodné pritom je, keď týmito výstuhami sú duté tyče alebo tyče z plného materiálu prispôsobené dutine tyčí,ktoré sa vnútorného povrchu tyčí dotýkajú v pozdĺžnom smereceloplošne alebo pozdĺž aspoň dvoch priamok, pričom výstuha je

MPK / Značky

MPK: F16B 12/00, F16B 5/00

Značky: zariadenie, spojovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e3621-spojovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovacie zariadenie</a>

Podobne patenty