Pesticídne prostriedky

Číslo patentu: E 3400

Dátum: 02.12.2004

Autor: Marks David

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka pesticidnych prostriedkov, konkrétne prostriedkov, ktoré regulujú škodcov ztried hmyzu apavúkov, ako je napríklad cicavý hmyz, a ich použitia, najmä v poľnohospodárstve. Niektoré prostriedky podľa vynálezu tiež môžu regulovať vírusy, ktore sa prenášajú týmito škodcami.Zistilo sa, že mnohé prírodné oleje, napriklad oleje zaksamietnice atymiánu, sa vyznačujú vlastnosťou odpudzovania niekoľkých druhov hmyzu. Avšak ich potenciál použitia V bežnej poľnohospodárskej výrobe je obmedzený kvôli dvom faktorom ekonomickej nevýhodnosti a nakazivostí. Vo všeobecnosti, keď sa tieto oleje samotné aplikujú na plodiny, na dosialmutie dostatočnej regulácie škodcov je potrebné použiť 2 až 5 litrov oleja na hektár. Použitie olejov vyžaduje príliš veľa materiálu, aby sa dosiahla efektivita nákladov. Okrem toho, keď sa použijú takéto veľké množstvá, môže dochádzať k značným nákazám plodín po zbere.Na ošetrovanie uskladneného obilia sa používali esenciálne oleje, ale množstvá potrebné na dosiahnutie účinnej odpudivosti hmyzu boli opät vysoké.CH-A-688787 opisuje prostriedky obsahujúce 0,5 až 99 hmotn. (výhodne l až 10 hmom.) najmenej dvoch esenciálnych olejov zo zoznamu 33 olejov, nosných olejov a prísad.EP-A-583774 opisuje synergické zmesi zlúčenin narúšajúcich správanie zahrňujúce okrem iného linalol, ocimén, limonén a bomeol a poľnohospodárske oleje.Prihlasovatelia však zistili, že vurčitej konkrétnej forme môže byť množstvo týchto olejov potrebných na dosiahnutie užitočného efektu značne znížené.Predložený vynález teda poskytuje pestioídny prostriedok, obsahujúci (i) zmes olejov z aksamietnice a tymiánu v pomere 31 až 13, pričom celkové množstvo takého pritomného oleja alebo zmesi nepresahuje 10 hmotn. (ii) poľnohospodársky prijateľný nosný olej a (iii) emulgátor.Poľnohospodársky prijateľný nosný olej pôsobí ako nosič pre esenciálne oleje a umožňuje rovnomemú distribúciu menšieho množstva esenciálnych olejov na plodiny, čím sa zlepšuje účinnosť a mižuje nákaza.Prostríedok výhodne obsahuje nie viac ako 5 hmotn. esenciálnych olejov, výhodnejšie nie viac ako 3 hmotn. aešte výhodnejšie nie viac ako 1,5 hmotn. esenciálnych olejov. Napríklad prostriedok môže obsahovať nie viac ako 1 hmotn. esenciálnych olejov.Pri použití prostriedkov tohto typu moäio dosiahnuť účinnú reguláciu škodcov aplikovaním napriklad 1 až 5 litrov prostriedku na hektár plodín avýhodne približne 2 litrov na hektár. To predstavuje výrazné zníženie, napriklad zníženie o jednu až dve rádové hodnoty,množstva aplikovaného esenciálneho oleja, Vporovnaní sbežnými spôsobmi použitia týchto aktívnych prísad.Možno ich aplikovať aj inde, napríklad na uskladnené obilie, aby sa mížilo alebo eliminovalo poškodenie škodcami. V tomto pripade bude množstvo použitého prostriedku závisieť od takých faktorov, ako sú napríklad typ obilia a intenzita problému, ale vo všeobecnosti budú množstvá použitého prostriedku také, že množstvo esenciálneho oleja je nižšie ako 0,01 ml/10 O g obilia, výhodne nižšie ako 0,001 mVl 00 g obilia, anajvýhodnejšie nižšie ako 0,000 ml/l 00 g obilia.Na dosiahnutie tohto účinku je všeobecne množstvo použitého prostriedku nižšie ako l 0 ml/ 100 g obilia, výhodne nižšie ako 1 ml/100 g obilia avýhodnejšie nižšie ako 0,1 ml/l 00 g obilia.Nízke koncentrácie aktívnych zložiek použitých vprostriedkoch podľa vynálezu sú prospešné pre životné prostredie. Konkrétne sa minimalizujú nepriaznivé účinky voči užitočnému hmyzu, napríklad včelám, lienkam (Coccinella septempuncata) a dážďovkám (Eiseníafoetída).Konkrétnym príkladom oleja z aksamietnice na použitie v prostriedku podľa vynálezu je olej získaný z Tagetes erecta. Konkrétnym príkladom oleja ztymiánu na použitie V prostriedku podľa vynálezu je olej získaný zThymus vulgaris. Oleje môžu byť prítomné samotné alebo v kombinácii s inými olejmi, za predpokladu, že celkový obsah esenciálnych olejov nepresiahnevyššie uvedené množstvá. Účinnými zložkami týchto olejov sú tie, ktoré majú hmyz odpudzujúce alebo odradzujúce vlastnosti.Prostriedok obsahuje zmes olejov z aksamietnice atymiánu v pomeroch 31 až 13,výhodne približne 11.Takýto prostriedok vykazuje špecifické synergické účinky, konkrétne proti moliciam.Poľnohospodársky prijateľným nosným olejom je výhodne rastlinný olej, zahrňujúci napríldad repkový olej (OSR), slnečnicový olej, olej z bavlníkového semena, palmový olej a olej zo sójových bôbov.Prostriedok podľa vynálezu obsahuje emulgátor, ktorým môže byť akýkoľvek známy poľnohospodársky prijateľný emulgátor. Konkrétne emulgátor zahrňuje povrchovo aktívnu látku,zvyčajne alkylarylsulfonáty, etoxylovane alkoholy, polyalkoxylované butylétery, kalciumalkylbenzénsulfonáty, polyalkylénglykolétery a butylpolyalkylénoxid blokové kopolyméry známe v danej oblasti techniky.Nonylfenolové emulgátory, ako je napríklad Triton N 577, sú konkrétnymi prikladmi emulgátorov, ktoré možno použiť v prostriedkoch podľa vynálezu, ako sú estery polyoxyetylénsorbitanu, napríklad polyoxyetylénsorbitanmonolaurát (v predaji od ICI pod obchodným názvom TweenTM). V niektorých prípadoch môžu byť výhodné prírodné organické emulgátory, konkrétne na použitie v organíckom farmárstve. Príkladom takejto zlúčeniny je kokosový olej, napríklad dietanolamid kokosového oleja. Možno použiť aj výrobky zpalmového oleja, napríklad laurylstearát.Emulgátor je vhodne prítomný v množstve dostatočnom na zabezpečenie toho, že prostriedok je dobre miešateľný vodou. Emulgátor môže byť napríklad prítomný v množstvách 1 až 20 hmotn., výhodne do 10 hmotn. a výhodnejšie približne 6 hmotn.V konkrétnom uskutočnení prostriedok podľa vynálezu ďalej obsahuje zlúčeninu, ktorá zmierňuje symptómy vírusovej infekcie. Konkrétnymi príkladmi takýchto zlúčenín môžu byť zlúčeniny, ktoré redukujú produkciu etylénu alebo majú antivírusove účinky.Produkcia etylénu sa zvyšuje po infikovaní mnohými vírusmi a aplikácia zlúčenín, ktoré jeho hladinu redukujú, môže byť použitá na zmiemenie symptómov.Konkrétnym príkladom zlúčenín, ktoré sú známe svojou vlastnosťou znižovania produkcie etylénu, sú salicylátové zlúčeniny, ako je napríklad kyselina salícylová alebo jej estery,najmä alkylester. Príkladmi alkylesterov sú C 140 alkylestery, ako je napríklad metylsalicylát.Salicylátová zlúčenina použitá vprostriedku je výhodne vo forme esenciálneho oleja. Príkladmi esenciálnych olejov, ktoré zahrňujú kyselinu salicylovú alebo salicyláty, sú olej zgaultérie, ako aj oleje zdruhov Chenopodium, Erythroxylum, Eugenía, Gaulthería, Myristica,Syzygium, Xanthophyllum, C innamonium, Gualtheria, Gossypium a z mäty.Napríklad olej z gaultérie obsahuje vysoký podiel metylsalicylátu, apreto predstavuje ihneď použiteľný zdroj aktívnej prísady, ktorá sa ľahko mieša s prostriedkom.Rastliny reagujú na zlúčeninu ked sa vyparuje, preto ak má byť tento prostriedok účinný V podmienkach priamo na poli, zásadou je starostlivé rovnomemé pokrytie. To možno zabezpečiť zmiešaním s prostriedkami na báze oleja.Altematívne alebo dodatočne možno použiť zlúčeninu, ktorá má antívírusovú aktivitu,ako je napríklad kyselina jasmónová alebo jej deriváty. Konkrétnymi derivátmi sú alkylestery, ako sú C 140 alkylestery, napriklad metyljasmonát.Prostriedok podľa vynálezu musi obsahovať len relatívne malé množstvo takejto zlúčeniny, napríklad do 0,1 hmotn., avýhodne len stopové množstvo do 0,005 hmotn.,napríklad 0,001 hmotn. V prípade podania vo forme essenciálneho oleja by malo byť množstvo pridaného oleja dostatočné na to, aby sa zabezpečilo dodanie požadovanej koncentrácie aktívnej zlúčeniny. Z tohto dôvodu sú výhodné oleje s relativne vysokými koncentráciami zlúčenín, ako je napríklad olej z gaultérie.Zistilo sa, že zahrnutie takýchto zložiek, konkrétne oleja zgaultérie, má synergické insekticídne účinky proti roztočom, najmä pri použití v kombinácii s olejom z aksamietnice.3 Preto zvlášť výhodný prostriedok zahrňuje kombináciu vyššie opísaných (i) až (iii) a olej z gaultérie je zložkou (iv).Zistil sa aj synergizmus medzi jednotlivými zložkami (t.j. medzi olejom zaksamíetnice a tymiánu uvedenými vyššie) pri použití proti moliciam.Preto v konkrétnom uskutočnení prostriedok obsahuje zmes oleja z aksamietnice a tymiánu, v pomeroch 31 až 11.Zmesi obsahujúce olej zaksamíetnice atymiánu ako zložku (i) aolej zgaultéríe ako zložku (iv) sú veľmi výhodné, pretože poskytujú účinnú ochranu proti moliciam aj roztočom.V tomto konkrétnom uskutočnení možno prostriedok použit ako jednoproduktovú stratégiu na riešenie niekoľkých jednotlivých ale súvisiacich problémov. Konkrétne môže riešiť problém vošiek a iných druhov cicavćho hmyzu a virus, ktorý prenášajúa) zničením už prítomného hmyzu b) zabránením opakovanému napadnutiu hmyzom c) pomáhaním rastline vyliečiť sa z vírusovej infekcie.Hmyz, ktorý je už prítomný na liečených plodínách, ked sa aplikuje prostriedok podľa vynálezu, sa zneškodní poľnohospodársky prijateľným nosným olejom, ako je napriklad rastlinný olej. Tento účinkuje udusením hmyzu a má ovícídne vlastnosti, takže redukuje zdroj opakovaného napadnutia hmyzom.Prítomnosť odpudzovača alebo odlákača hmyzu zabraňuje opakovanému napadnutiu hmyzom. Okrem toho, zahmutím zlúčenín, ako je napríklad metylsalicylát, prostriedok zbavuje plodinu akéhokoľvek vírusu, ktorý bol prenesený hmyzom.Kombinovaným prístupom sa dosahujú lepšie výsledky ako s použítím materiálov samostatne.Prostriedky sa vhodne pripravia zrniešaním zložiek bežným spôsobom. Výhodne sa esenciálny olej(e), zložka na zmiemenie vírusových symptómov aemulgátor pridajú kpoľnohospodársky prijateľnému nosnému oleju amiešajú sa až do dosiahnutia rovnomemého rozptýlenía v prostriedku.Prostriedky podľa vynálezu sa pred použitím výhodne rozriedia vo vode. Prostriedky opísané vyššie sú teda vo všeobecnosti koncentrátmi.V ďalšom aspekte teda vynález poskytuje formuláciu na podanie škodlivému hmyzu alebo do prostredia so škodlivým hmyzom, pričom formulácia obsahuje prostriedok opísaný vyššie a vodu.Množstvo použitej vody závisí od konkrétneho spôsobu podania pesticídnej formulácie a od toho, kam sa aplikuje, napriklad na plodiny alebo na uskladnené obilie. Vo všeobecnosti je to pomocou rozprašovača, ako je napríklad elektrostatický alebo iný bežný rozprašovač. Všeobecne konečná formulácia obsahuje 10 až 20 prostriedku podľa vynálezu a zvyšok tvorí voda.V ďalšom aspekte vynález poskytuje spôsob zneškodňovania alebo regulovania škodlivého hmyzu, ktorý zahrňuje aplikovaníe vyššie opisaného prostriedku na škodcov alebo na miesto ich výskytu.Prostriedok výhodne obsahuje zložku, ktorá zmierňuje vírusovú infekciu, takže liečenie poskytuje kombinovaný pesticídny účinok a účinok zmiemenia vírusových symptómov.Prostriedky aspôsoby podľa vynálezu možno použiť na liečenie mnoütva plodín napadnutých rôznymi druhmi hmyzu apavúkov, vrátane vošiek, strapiek, kobyliek, moli, molíc aroztočov. Druhy molíc, ktoré možno regulovať, zahrňujú Tríaleurodes vaporariorum (moliea skleniková), T ríaleurodes abutilonea, Aleurothirus jloccosus, Aleurodicus dísperses, Bemisia argentífolía (moliea striebrolistá), Bemisia tabaci, Bemesia graminus, Pseudaulacaspis pentagona(biela štítenka broskyňová) anajmä Trialeurodes vaporarium (moliea skleniková), Bemisia argentzfolia (moliea striebrolistá) a Pseudaulacaspis penlagona (štítenka bielobroskyňová).Významné druhy vošíek, ktore možno regulovať, zahrňujú Aphis fabae (voška maková),Acyrthostphum pisum (voška hrachová), Brevicoryne brassicae (voška kapustová), Sitobion avenae(čiema voška cítrusová), druhy Cavariella, Chaitopherus, Cínara, Drepanoiphum platanoides,druhy Elatobium, Myzus ascalonicas, Myzus persicae, Myzus ornatus, Rhopalosíhum padi,Sitobion avenue aMetopolophium dirhodum. Konkrétnymi prikladmi sú Aphis gossypií aMyzus persicae.Roztoče, ktoré možno regulovať, zahrňujú druhy Panonychus, ako je napríklad Panonychus citri (červený roztoč cítrusový) aPanonychus ulmi (červený pavúčik), druhy T etranychus, ako je napríklad Tetranychus kanzawi (roztoč kanzawi), Tetranychus urticae (roztoč chmeľový),Tetranychus paczfícus (roztoč paciñcký), Tetranychus turkestaníi (roztoč turkestanský) a T etranychus cinnabarínus (roztoč rumelkový), druhy Oligonychus, ako je napríklad Oligonychus panicae (roztoč avokádový), Olígonychus perseae (roztoč perzský), Oliganychus pratensis (roztoč poľný) a Oligonychus co/ýêae, druhy Aculus, ako je napr 1 klad Aculus cornatus (striebomý broskyñový roztoč), Aculus fockem (hrdzavý roztoč višňový) aAculus Iycopersici (červenohnedý roztoč paradajkový), druhy Eotetranychus, ako je napríklad Eatetranychus wílametti,Eotetranychus yumensis (roztoč yumenský) aEotetranychus sexmaculatís (roztoč šesťbodkový),Bryobia rubríoculus (roztoč jabloňový), Epitrimerus pyri (roztoč hruškový), Phytoptus pyriKonkrétnymi druhmi roztočov, ktoré možno dobre regulovať s použitím vynálezu sú druhy Panonychus citri (červený roztoč citrusový) aPanonychus ulmi (červený pavúčik), druhy Tetranychus, ako je napríklad Tetranychus kanzawi (roztoč kanzawi) a Tetranychus urticae (roztoč chmeľový) a Phylacoptruta oleivora (hrdzavý roztoč citrusový).Konkrétne sú prostriedky podľa vynálezu účinné najmä pri regulácii molíc a roztočov, ako sú napríklad Tetranychus urtícae (roztoč chmeľový), Panonychus ulmi (červený pavúčik) alebo Panonychus citrí (červený roztoč citrusový). Zistilo sa, že prostriedky podľa vynálezu majú veľmi dobré odpudivé vlastnosti voči dospelým škodcom, ale poskytnú tiež reguláciu nýmf amajú aj dobrý ovicídny účinok, najmä voči vajíčkam roztočov.To je veľmi užitočné, pretože ani jeden zo súčasných dostupných spôsobov sa nevyznačuje špeciálne dobrým účinkom voči vajíčkam roztočov.Produkt je vhodný na použitie na väčšine plodín, ale konkrétne ho možno použit na ošetrenie skleníkových plodín, zeleniny a ovocia.Prostriedky majú nízku fytotoxicitu pri účinných koncentráciách. Zdá sa, že pôsobia ako kontaktné insekticídy a neprechádzajú dobre cez pletivo rastlín. Avšak keď sa aplikujú na pletivo rastlín, dobre na ňom pretrvávajú a tak poskytujú potrebnú ochranu po dlhší čas.Ďalej vynález poskytuje použitie prostriedku opísaného vyššie, ktorý obsahuje zlúčeninu zmierňujúcu vírusové symptómy, ako prostriedok s kombinovaným pestieídnym účinkom a účinkom zmiemenia symptómov vírusov.Altematívne vynález poskytuje použitie vyššie opísaného prostriedku alebo formulácie ako pomocnej látky pre insekticíd alebo akaricíd.V konkrétnom uskutočnení vynález poskytuje použitie vyššie opísaného prostriedku ako insekticídu alebo akaricídu, na podanie na plodiny vmnožstve menšom ako 5 litrov na hektár a výhodne nie viac ako 2 litre na hektár.Množstvo aplikovaného prostriedku v konkrétnej situácií závisí od množstva faktorov, ako

MPK / Značky

MPK: A01N 65/00

Značky: pesticídne, prostriedky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e3400-pesticidne-prostriedky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pesticídne prostriedky</a>

Podobne patenty