Páskovací stroj s vylepšenou jednotkou na manipuláciu s páskou

Číslo patentu: E 2105

Dátum: 08.06.2004

Autor: Ubertini Massimiliano

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pâskovaci stroj s vylepšenou jednotkou na manipuláciu s páskouPredložený vynález sa týka páskovacieho stroja, tj. stroja typu,ktorý obväzuje obal plastovou páskou alebo pásom. Predložený vynález sa hlavne týka inovovanej jednotky na naťahovanie, vracaniedo pôvodnej polohy a odťahovanie pásky v stroji.Ako je známe, V páskovacích strojoch má základný význam na uskutočnenie činnosti jednotka na naťahovanie pásky, vracanie do pôvodnej polohy a odťahovaníe pásky. Rýchlosť, ktorou sa uskutočňujú rôzne operácie, a kvalita finálneho výsledku, či už z hľadiska správneho umiestňovania pásky alebo z hľadiska dostatočnej ťažnej sily uzavretej pásky však závisí od tejto jednotky. Napríklad je dôležité udržiavať napätie pásky nastavenej pred začiatkom obväzovania páskou, nehľadíac na povahu a rozmery obalu,ktorý má byť obviazaný. Naviac akýkoľvek záhyb alebo ohyb v páske spôsobený V priebehu naťahovania alebo odťahovania spôsobíporuchu pri obväzovaní alebo dokonca zablokovaní stroja.Jeden príklad takýchto páskovacích strojov je uvedený V spise EP-A-l 249 397, u ktorého sa páska pohybuje dopredu a dozadu na uskutočňovanie krokov naťahovania a vracania pásky do pôvodnej polohy pri otáčaní motora vysokou rýchlosťou v príslušných smerocha pohybuje sa dozadu nízkou rýchlosťou na krok odťahovania, akbrzdiaci účinok znižuje rýchlosť otáčania motora.Účelom predloženého vynálezu je poskytnúť páskovací stroj,ktorý má jednotku na naťahovanie, vracanie do pôvodnej polohy aodťahovanie pásky, so zlepšenými charakteristickými vlastnosťami nadosiahnutie vysokej spoľahlivosti a kvality výsledného produktu asúčasne vysokej rýchlosti cyklu.Uvedenú úlohu spĺňa podľa predloženého vynálezu páskovací stroj obsahujúci jednotku na naťahovanie, vracanie do pôvodnej polohy a odťahovanie pásky obsahujúci zas motor a poháňané hlavné koleso, okolo ktorého je páska čiastočne ovinutá, aby sa pohybovala v oboch smeroch, vyznačujúci sa tým, že sú upravené dva voliteľné mechanizmy na prenos pohybu z motora na hlavné koleso, pričom prvý mechanizmus spôsobuje otáčanie hlavného kolesa prvej rýchlosti a pomocného ťažného kolesa, ktoré pri vložení pásky blízko vstupnej oblasti pásky na hlavné koleso je k tomuto hlavnému kolesu pritláčané, aby sa dosiahlo odťahovanie pásky, a pričom druhý mechanizmus spôsobuje otáčanie hlavného kolesa v oboch smeroch druhou rýchlosťou väčšou ako je prvá, aby sa dosiahlo naťahovanie pásky a jej vracanie do pôvodnej polohy, pričom pomocné ťažné koleso sa nachádza v odstupe od hlavného kolesa, pričom riadiace zariadenie ovláda striedavo prvý nebo druhý mechanizmus, aby sauskutočnil rýchlejší sled naťahovania, vracania do pôvodnej polohy aNa obj asnenie a vysvetlenie inovačných princípov predloženého vynálezu a jeho výhod vporovnaní so známym stavom je ďalej opísané jedno možné uskutočnenie vynálezu na nijako neobmedzujúcom príklade, používajúciuvedené princípy, pomocouObr.l znázorňuje schematicky páskovací stroj uskutočnenýpodľa predloženého vynálezu, obr. 2 znázorňuje vo zväčšenom merítku jednotku na naťahovanie, vracanie do pôvodnej polohy a odťahovanie pásky vobr. 3, 4 a 5 znázorňujú pohľady na kinematické spojovacie aAko vyplýva z výkresov, páskovací stroj označený ako celok vzťahovou značkou 10 obsahuje cievku 11 na podávanie pásky 12,jednotku 13 na naťahovanie, vracanie do pôvodnej polohy aJednotky na uchopenie, zvarenie a rezanie pásky sú ako také veľmi dobre známe a ľahko predstaviteľné pre odborníkov, a teda nebudú ďalej ani opisované alebo znázornené. Hlavne zváracia jednotka sa zvolí tak, aby bola vhodná na zváranie špecifického typu pásky, ak je potrebné použiť napriklad v teplom zvariteľnú polypropylénovú pásku. Tieto jednotky môžu byť V činnostisynchrónne napríklad prostredníctvom vhodnej známej prevodovky sObr. 2 znázorňuje detailnejšie jednotku 13 na naťahovanie,vracanie do pôvodnej polohy a odťahovaníe pásky. Táto jednotka obsahuje vstup 16 dosahovaný páskou z podávacej cievky a výstup 17, zktorého je páska usmernená do baliacej zóny, kde jeusporiadaný obal alebo balík, ktorý má byť obviazaný touto páskou.Jednotka 13 obsahuje hlavné koleso 18 na manipuláciu s páskou, okolo ktorého je páska ovinutá v relatívne veľkom oblúku(približne l 80 ° v znázornenom zhotovení) na svojej dráhe od vstupu16 kvýstupu 17. Voľnobežné vstupné koleso 19 vedie pásku naoblúku približne 90 ° od vstupu na hlavné koleso 18, zatiaľ čotangenciálne vedenie 20 vedie pásku od hlavného kolesa k výstupu 17.Jednotka taktiež obsahuje prvé pomocné ťažné koleso 21 usporiadané blízko vstupnej zóny pásky na hlavné koleso, druhé pomocné koleso 22 na výstup, usporiadané blízko výstupnej zóny pásky zhlavného kolesa, a tretie pomocné koleso 23 usporiadané v medziľahlej polohe pozdĺž dráhy pásky okolo hlavného kolesa. Toto medziľahlé koleso 23 obsahuje senzor otáčania, ktorý, ako bude vysvetlené ďalej, vyšle signál do riadiaceho zariadenia 50, ktoréPomocné výstupné koleso 22 a medziľahlé koleso 23 sú voľnobežné a permanentne pritlâčané k hlavnému kolesu (s výhodou tlakom nastaviteľným vačkou), zatiaľ čo pomocné ťažné koleso 21 je pohyblivé, aby saipremíestňovalo bližšie k hlavnému kolesu alebo ďalej od neho. Za tým účelom je pomocné koleso 21 uložené na páke 24 uloženej otočné v mieste 25, pričom jeden manipulačný koniec 26je ovládaný Vačkovým mechanizmom 27 a elektromagnetom 28, ako jeObr. 3 schematicky znázorňuje bokorys kinematického mechanizmu na ovládanie hlavného kolesa 18 a pomocného ťažného kolesa 21.Koleso 18 je pomocou spoja na pero a drážku uložené na osi 29 nesúcej ozubené koleso 30, kým koleso 21 je pomocou spoja na pero a drážku uložené na osi 31 uloženej na páke 24 anesúce prvé ozubené koleso 32 a druhé ozubené koleso 33. Prvé ozubené koleso 32 je vrovine ozubeného kolesa 30 hlavného kolesa, kým druhéozubené koleso 33 je vrovine ozubeného kolesa 34, ktoré je

MPK / Značky

MPK: B65B 13/18

Značky: vylepšenou, stroj, páskovací, jednotkou, manipuláciu, páskou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e2105-paskovaci-stroj-s-vylepsenou-jednotkou-na-manipulaciu-s-paskou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Páskovací stroj s vylepšenou jednotkou na manipuláciu s páskou</a>

Podobne patenty