Axiálny ventilátor a spôsob výroby rúry ventilátora preň

Číslo patentu: E 20495

Dátum: 13.10.2010

Autor: Kampf Lars Verner

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

AXIÁLNY VENTILÁTOR A SPÓSOB VÝROBY RÚRY VENTILÁTORA PREŇ0001 Predložený vynález sa týka axiálneho ventilátora a spôsobu výroby rúry ventilátora pre axiálny ventilátor typu, ktorý obsahuje rúru ventilátora usporiadanú okolo stredovej osi a ktorá je v podstate kruhová valcová, ktorá má vnútornú stranu a vonkajšiu stranu a kde rúra ventilátora je usporiadané s rotorom ventilátora, kde tento rotor ventilátora má hriadeľ rotora, ktorý sa v podstate prekrýva so stredovou osou rúry ventilátora, a kde rúra ventilátora zahŕňa jeden alebo viac plechov, ktoré sú ohnuté a následne spojené na protilahlých okrajoch plechov na vytvorenie kruhovej valcovej rúry ventilátora a kde kruhová valcová rúra ventilátora má dva protilahlé konce kde rúra ventilátora je, aspoň na jednom svojom konci, zahnutá smerom von v podstate vpravých uhloch kvonkajšej časti rúry ventilátora na vytvorenie montážnej príruby, na ktorej sú poskytnuté prostriedky na namontovanie axiálneho ventilátora do potrubného systému.0002 V súčasnosti je známych niekoľko rôznych uskutočnení axiálnych ventilátorov vyššie uvedeného typu a tie sú obvykle používané na začlenenie do potrubného systému, ako je ventilačný systém, kde slúžia danému účelu fúkaniu vzduchu potrubným systémom. US 2009/0056929 A 1 opisuje taký0003 Je teda známe veľké množstvo rôznych uskutočnení tohto typu ventilátora a pri vývoji týchto axiálnych ventilátorov je neustálym problémom dosiahnuť to, aby mal axiálny ventilátor vysokú účinnosť v tom zmysle, aby bol vdaných podmienkach a pri danom výkone motora na poháňanie rotora ventilátora dosiahnutý veľký nárast tlaku a/alebo veľký priechod vzduchu.0004 Jedným spôsobom dosiahnutia vysokej účinnosti je teda minimalizovanie radiáinej vôle definované vzdialenosťou medzi vonkajším priemerom rotora ventilátora a okolitou rúrou ventilátora. Na jednej strane je žiaduce, aby táto radiálna vôle bola čo možno najmenšia kvôli optimalizovaniu účinnosti, a na druhej strane nesmie byť tak malá, že by pri použití mohlonastať, že listy rotora narazia na vnútornú časť rúry ventilátora.0005 Na základe toho je predmetom predloženého vynálezu poskytnutie axiálneho ventilátora vyššie opísaného druhu, ktorý vo vyššej miere než známe axiálne ventilátory umožňuje, za inak rovnakých podmienok, zmenšenie radiáinej vôle bez toho, aby sa vyžadovalo použitie ďalších základnýchsúčiastok na zaistenie, že sa listy rotora nedotknú rúry ventilátora.0006 Toto je dosiahnuté pomocou axiálneho ventilátora vyššie uvedeného druhu a ktorý sa vyznačuje tým, že plech alebo plechy zahrnuté v rúre ventilátora zahŕňajú plech z kovu odolného voči korózii alebo oceľový plech,ktorý je aspoň na vonkajšej strane a vnútornej strane rúry ventilátora potiahnutý materiálom odolným voči korózii a tým, že okraje plechov sú spojené spôsobom okrajmi vedla seba, bez prekrývania, mäkkým spájkovaním sozvarovým materiálom odolným voči korózii.0007 Tým je dosiahnuté, že plechy a spájkovaný spoj, a vrátane hlavne okrajov plechov, ktoré navzájom priliehajú, sú účinne chránené proti korózii v tom zmysle, že je vykázané nadbytočným následné spracovanie chrániaceproti korózii, kde toto spracovanie môže, napríklad vprípade tepelného spracovania vgalvanickom kúpeli, spôsobiť, že sa rúra ventilátora mierne zdeformuje. Súčasne je zaistené, že je minimalizované tvorenie turbulencie vprúde vzduchu okolo spájkovaného spoja a že je, za inak rovnakých podmienok, podstatne zmenšená požadovaná radiálna vôľa okolo spájkovaného spoja v tom zmysle, že je dosiahnuté značné zmenšeniepožadovanej priemernej radiálnej vôle okolo rúry ventilátora.0008 Okrem toho je dosiahnuté, že je mäkkým spájkovaním možné použiť nižšie teploty tavenia než zváraním v tom zmysle, že je vpostupeminimalizované nebezpečenstvo skrútenia rúry ventilátora.0009 V súlade s výhodným uskutočnením plech alebo plechy zahŕňa/zahŕňajú ocelové plechy, ktoré sú na oboch stranách galvanizované.0010 Okrem toho sú protilahlé okraje plechov ďalej výhodne spojenémäkkým spájkovaním za použitia zvarového materiálu na báze medi.0011 V tejto súvislosti sa spájkovaný spoj výhodne rozkladá aspoň do jednej z montážnych prírub a spájkovaný spoj sa vtejto montážnej prírube rozkladá vzhladom k polomeru rúry ventilátora aspoň čiastočne v uhle piatich stupňov alebo viac. Tým je dosiahnuté, že vnútorné napätia vťahu, ktoré sú v montážnej prírube často prítomné, sa nevyskytnú v pravých uhloch k spájkovanému spoju v tom zmysle, že spájkovaný spoj je, za inak rovnakýchpodmienok, schopný zniesť väčšie namáhanie ťahom.0012 V tejto súvislosti je výhodné, ked spájkovaný spoj, ktorý sa rozkladá aspoň do jednej montážnej príruby, je v tvare klukatej čiary, pomocou čoho sa rozkladá v prvom úseku na jednu stranu okolo stredovej osi rúry ventilátora, a potom vdruhom úseku sa rozkladá na druhú stranu okolo stredovej osi rúryventilátora. Tým sa ďalej zníži napätie spájkovaného spoja.0013 Vsúlade so zvlášť výhodným uskutočnením je spájkovaný spoj usporiadaný tak, že okraje plechov môžu byť geometricky zakliesnené navzájom do seba v rovnakej rovine spôsobom podobným tomu s kúskami skladačky, po čom mäkké spájkovanie primárne slúži danému účelu udržania0014 Vsituáciách, kedy je v montážnej prírube očakávané zvlášť veľké namáhanie ťahom, môže sa ďalšie zníženie napätia spájkovaného spoja, ktorý sa rozkladá aspoň do jednej zmontážnych prírub, dosiahnuť tým, že je v blízkosti spájkovaného spoja na najvzdialenejšom okraji montážnej príruby usporiadané aspoň jedno vybranie.0015 Vynález sa tiež týka spôsobu výroby axiálneho ventilátora vyššie uvedeného typu a pomocou ktorého plech alebo plechy zahrnuté v rúre ventilátora je/sú vyrezané zplechu z kovu odolného voči korózii alebo oceľového plechu, ktorý je aspoň na vonkajšej strane a vnútornej strane rúry ventilátora potiahnutý materiálom odolným voči korózii po čom plech alebo plechy je/sú stáčané, dokiaľ sa okraje plechov nestretnú, na čo sú spojené spôsobom okrajmi vedľa seba, bez prekrývania, mäkkým spájkovaním sozvarovým materiálom odolným voči korózii.0016 Na tento účel môžu plechy výhodne zahŕňať oceľový plech potiahnutý zinkom a/alebo hliníkom, a kde sa spájanie okrajov plechov uskutočňuje za použitia zvarového materiálu na báze medi.0017 Vtejto súvislosti môže byť každá montážna príruba utvorenáObrázok 1 je perspektívny pohľad na axiálny ventilátor v súlade s predloženým vynálezom, videný v naklonenom pohľade spredu a zhora.Obrázok 2 ukazuje detail spájkovaného spoja axiálneho ventilátora ukázaného na obrázku 1.Obrázok 3 ukazuje alternatívne uskutočnenie spájkovaného spoja podľa obrázka 2.

MPK / Značky

MPK: F04D 29/52, F04D 29/02, F04D 29/64, F04D 29/54

Značky: axiálný, ventilátor, spôsob, ventilátora, rúry, preň, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e20495-axialny-ventilator-a-sposob-vyroby-rury-ventilatora-pren.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Axiálny ventilátor a spôsob výroby rúry ventilátora preň</a>

Podobne patenty