Kompresor obsahujúci spojovaciu časť

Číslo patentu: E 20063

Dátum: 29.11.2012

Autori: Kaya Atilla, Yesilaydin Ismail, Kara Serkan

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka kompresora obsahujúceho0002 V hermetických kompresoroch používaných v chladiacich zariadeniach sa sací tlmič zhotovovaný 2 plastu používa na tlmenie hluku pochádzajúceho 2 cirkulujúcej tekutiny. Výpary chladiaceho média pri nízkom tlaku a teplote pochádzajúce z Výparníka vstupujú do tlmiča nasávania potom, ako sú prijímané do krytu kompresora. Medzitým tekutina, ktorá sa zmiešava s plynmi pri vysokej teplote V kryte sa dostáva do valca, čím ho ohrieva a spôsobuje účinnosť k poklesu. V záujme predísť tomuto problému sa pružné spojovacie súčasti umiestňujú medzi vstupný otvor do krytu a sací tlmič a Chladiaca tekutina sa dodáva tak, aby bola privádzaná do sacieho tlmiča alebo sacieho priestoru V hlave valca bez zmiešania s plynmi zahriatymi na vysokú teplotu V kryte.0003 V uskutočneniach, V ktorých sa Chladiaca tekutina dodáva priamo do valca alebo sacieho tlmiča pomocou spojovacej súčasti, sa vibrácie takých komponentovt ako je motor, kľukový hriadeľ, ojnica vnútri krytu môžu prenášať na kryt cez spojovaciu súčasť. Spojovacie súčasti by mali byť zhotovované z nepriepustného a elastického materiálu v záujme tlmenia vibračných pohybov a mali by mať schopnosť fungovať dlhé časové obdobie vo Vysokoteplotnom prostredí, ako je vnútorný priestor krytu. Pružná spojovacie trubičky sú pripojené k napevno Štruktúrovanej rúrke v kompresore a časom sa uvoľňujú kvôliprevádzkovým podmienkam vnútri kompresora, čo spôsobujeuvoľnenie utesnenia proti úniku a zníženie výkonnosti kompresora. 0004 V doterajšom stave V tejto oblasti techniky patentSpojených štátov amerických číslo US 4793775 opisuje kompresor obsahujúci spojovaciu rúrku V tvare mechovej manžety umiestnenej medzi sacou rúrkou kompresora a výstupom tlmiča. Potom, ako jeden koniec spojovacej rúrky je upevnený na Vstup tlmiča V tvare strediaceho nákružku, druhý koniec sa zapojuje do steny krytu odpovedajúcej sacej rúrke kompresora.0005 V doterajšom stave V tejto oblasti techniky patent Spojených štátov amerických číslo US 4793775 opisuje kompresor obsahujúci spojovaciu rúrku, ktorá poskytuje prenos vzduchu vstupujúceho do krytu kompresora priamo do sacieho tlmiča. V tomto uskutočnení je spojovacia rúrka poskytnutá tak, aby sa mohla pripevniť k vstupu sacieho tlmiča pomocou uchytenia vnútorného povrchu spojovacej rúrky V tvare mechovej manžety k vonkajšiemu povrchu prívodnej trubice sacieho tlmiča a bez použitia akejkoľvek ďalšej upevňovacej súčasti. V doterajšom stave V tejto oblasti techniky Kórejský patent číslo KR 100778485 opisuje kompresor obsahujúci spojovaciu rúrku. V tomto uskutočnení sa spojovacia rúrka pripevňuje k tlmiču s použitím prostriedkov trubice, a teda počet súčiastok Vyžadovaných na pripojenie sa znižuje.0006 JP 8 219352 A. opisuje západkovú zadržiavaciu súčasť,ktorá sa môže primontovať k objímke, kde je upevňovač poskytnutý tak, aby obklopoval západkovú zadržiavaciu súčasť a upevňoval ju na objímke.0007 JP 6 O 50483 A Vynalieza pružinový krúžok V podobe U na napojenie rúrok pomocou jediného dotyku.0008 Cieľom prihlasovaného Vynálezu je realizácia kompresora, V ktorom je znemožnený pokles účinnosti spojovacejsúčasti kvôli uvoľneniu V priebehu času.0009 Kompresor realizovaný V záujme dosiahnutia cieľa prihlasovaného vynálezu, vysvetlený V prvom patentovom nároku a jeho závislých nárokoch, obsahuje spojovaciu súčasť, ktorá vedie medzi otvorom, ktorým sa Chladiaca tekutina dostáva do krytu a prietokovou rúrkou umožňujúcou vstup do sacieho tlmiča a ktorá dodáva tekutinu prichádzajúcu z výparníka tak, aby prichádzala do sacieho tlmiča pred tým, než sa zmieša so vzduchom vnútri krytu. Spojovacia súčasť funguje ako premostenie medzi otvorom a prietokovou rúrkou. Jeden koniec spojovacej súčasti sa navlieka na prietokovú rúrku, druhý koniec je pritlačený k vnútornému povrchu krytu tak, aby uzatváral otvor. Spojovacia súčasť sa výhodne zhotovuje z gumy. To poskytuje ochranu proti prenášaniuvibrácií komponentov vnútri kompresora na kryt.0010 Kompresor ďalej obsahuje upevňovaciu súčasť, ktorá zaisťuje, aby spojovacia súčasť mohla byť upevnená na prietokovej trubici dlhodobým spôsobom. Upevňovacia súčasťobsahuje prvý svorkový uzol, ktorý dookola obklopuje časť spojovacej súčasti navlečenej na prietokovú trubicu z vonkajška a pritlačuje ju na prietokovú trubicu, čím zaisťuje jej nepohyblivosť a druhý svorkový uzol pripojený k prvému svorkovému uzlu. Prvý svorkový uzol má takmer rovnaký tvar ako vonkajší obvod prierezu prietokovej trubice. Druhý svorkový uzol je tvarovaný ako prázdny uzavretý oblúk a HĎŽG sa použiť ako držadlo v priebehu zostavovania.0011 Kompresor obsahuje zarážku, ktorá zaisťuje, aby prvý svorkový uzol a teda aj spojovacia súčasť zostali nehybné vďaka znemožneniu pohybu druhého svorkového uzla. Zarážka je umiestnená v blízkosti prietokovej trubice a je pripevnená k telesu sacieho tlmiča. Zarážka, prietoková trubica a sací tlmič sa výhodne zhotovujú spoločne.0012 Upevňovacia súčasť sa zhotovuje tvarovaním rovnéhodrôtu. Najskôr sa tvaruje druhý svorkový uzol a potom sa tvarujeprvý svorkový uzol ohýbaním drôtu a konce drôtu sa ponechávajú voľné tak, aby vystupovali vonkajším smerom z prvého svorkového uzla. V priebehu procesu zostavovania sa drôt roztvára udržovaním od jeho koncov a po pretiahnutí okolo obvodu časti spojovacej súčasti na prietokovej trubici sa uvoľňuje. Pretože je drôt predpätý, zaujme svoju pôvodnú polohu a tlačí na spojovaciu súčasť. V tomto uskutočnení je spojovacia súčasť symetrická s ohľadom na os, ktorá prepojuje stredové body prvého svorkového uzla a druhého svorkového uzla.0013 Zarážka je umiestnená pod prietokovou trubicou. Pohyb upevňovacej súčasti sa znemožňuje pretiahnutím druhého svorkového uzla okolo zarážky v tvare výstupku, ktorá je vyvedená vonkajším smerom z telesa sacieho tlmiča. V tomto uskutočnení sa prietoková trubica a zarážka, prvý svorkový uzol a druhý svorkový uzol umiestňujú tak, aby boli jeden na druhom. 0014 V uskutočnení podľa prihlasovaného vynálezu je Spojovacia súčasť tvarovaná ako mechová manžeta rozširujúca sa od sacieho tlmiča smerom ku krytu. Časť spojovacej súčasti s menším priemerom sa tvaruje ako rúrka navlečená na priechodovej trubici. Spojovacia súčasť sa stáva elastickejšou,keď sa priblíži ku krytu a preberá tvar Hechovej manžety. Na najkrajnejšom konci spojovacej súčasti, kde je priemer najširší,je lemová časť, ktorá poskytuje ochranu proti unikaniu, keď je Spojovacia súčasť pritlačená proti krytu.0015 V uskutočnení podľa prihlasovaného vynálezu je na koncovej časti prietokovej trubice usporiadané rozšírenie, ktoré znemožňuje uvoľnenie spojovacej súčasti po jej navlečení na prietokovú trubicu. V tomto uskutočnení je toto rozšírenie tvarované ako zrezaný kužeľ.0016 V uskutočnení podľa prihlasovaného vynálezu je na časti spojovacej súčasti umiestnený žliabok, na ktorý sa umiestňuje prvý svorkový uzol. Upevňovacia súčasť je chránená pred pohybom v axiálnom smere pomocou prostriedkov žliabku usporiadaného načasti spojovacej súčasti navlečenej na prietokovej trubici.

MPK / Značky

MPK: F16L 37/14, F04B 39/00, F04C 23/00, F04B 39/12

Značky: část, kompresor, obsahujúci, spojovaciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e20063-kompresor-obsahujuci-spojovaciu-cast.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompresor obsahujúci spojovaciu časť</a>

Podobne patenty