Samonosná cisterna z kompozitného materiálu, vozidlo obsahujúce takúto cisternu a spôsob výroby telesa cisterny z kompozitného materiálu

Číslo patentu: E 19686

Dátum: 20.07.2012

Autori: Magyar Daniel, Magyar Laurent

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka samonosných cisterien a samonosných cisternových vozidiel. Samonosnou cisternou sa rozumie cisterna, ktorá unesie svoju vlastnú hmotnosť a hmotnosť svojho obsahu bez použitia podporného rámu. Samonosným cisternovým vozidlom sa rozumie prípojné vozidlo obsahujúce teleso cisterny vybavené prípojkou na ťahanie a nesené aspoň jednou dvojicou kolies. Takéto samonosné cisternové vozidlo neobsahuje súvislý podvozok a ťažné sily sú prenášané z prípojky na ťahanie na dvojicu kolies prostrednictvom telesa cisterny. Takéto samonosné cisternové vozidlo tvori napríklad cisternový náves alebo príves umožňujúci prepravu plynných, kvapalných, kašovitých alebo práškových produktov.0002 Samonosné cisternové vozidlá spravidla obsahujú teleso cisterny z nerezovej ocele. Toto teleso cisterny je vybavené prípojkou na ťahanie a je nesené aspoň jednou dvojicou kolies. Ťažné sily z prípojky na ťahanie sú na dvojicu kolies prenášané telesom cisterny z nerezovej ocele. Takáto cisterna je opísaná napríklad v dokumente EP 0 610 567.0003 Tieto ocelové cisterny musia byť navrhnuté tak, aby boli mimoriadne odolné ako voči tlaku prepravovanej tekutiny, tak voči ťažným silám. Oceľ je výhodná preto, že môže prísť do kontaktu s potravinami, bez toho aby hrozilo nebezpečenstvo ich kontaminácie.0004 Oceľové cisterny sú však velmi ťažké a zle tepelne izolujú prepravované produkty.0005 Sú známe tiež samonosné cisternové vozidlá, u ktorých je teleso cisterny vytvorené z kompozitného materiálu. Takéto vozidlo je opísané napríklad v dokumente EP 0 698 526. Císternové vozidlo podľa tohto dokumentu obsahuje horizontálny zásobník, ktorý je vyrobený z kompozitnéhomateriálu vystuženého vláknami a vložený do uloženia škrupinového tvaru, EP 2 554 492 HORMANNOVÁ . TOMEŠ 35558 /H wwwbhlpatentskvyrobeného takisto zkompozitného materiálu vystuženého vláknami. Táto cisterna sa vyznačuje svojou ľahkosťou. Výroba takejto cisterny je však mimoriadne ťažká kvôli veľkosti horizontálneho zásobníka a škrupiny.0006 Dokument US 3 158 383 opisuje tiež samonosné cisternové vozidlo,u ktorého je teleso cisterny, ktoré prenáša ťažné sily bez pomoci podvozku a ktoré musí byť odolné voči namáhaniu vohybe a voči tlaku, zložené zkompozitného materiálu. Toto teleso cisterny je však vyrobené zjedného kusu, a preto výrobu komplikujú rozmery telesa cisterny.0007 Ďalej je známy dokument FR 2 715 385, ktorý opisuje modulárnu nádrž velkého modulu z polypropylénu alebo polyetylénu, zloženú z niekoľkých stredových modulov, z ktorých každý má aspoň jeden otvorený koniec vybavený prstencovým výbežkom, pričom jednotlivé moduly sú navzájom spojené prstencovým profilom, ktorý sa vloží medzi dva výbežky dvoch susedných modulov. Táto nádrž však nie je samonosná a nie je určená na prenos ťažných síl. Rozhrania medzi dvomi spojmi sú vytvorené tak, aby boli tesné a odolné voči tlaku, ale nie sú dostatočne odolné nato, aby mohli prenášať ťažné sily.0008 Je známy tiež dokument FR 2 943 995, ktorý opisuje samonosné cisternové vozidlo. Vtelese cisterny sú vytvorené úseky zkompozitného materiálu a tieto úseky sú spojené pomocou vložiek vložených vpene sendvičovej štruktúry, zktorej sú vytvorené uvedené úseky. Tento spôsob spájania úsekov je však pomerne komplikovaný a môže viesť k zníženiu tepelne izolačných schopností stien cisterny.0009 Tiež je známy dokument CH 472 325, ktorý opisuje samonosné cisternové vozidlo, pri ktorom je teleso cisterny tvorené úsekmi spojenými vždy po dvoch, zvarením alebo výstuhou z kompozitného materiálu. Tento spôsob spájania úsekov však nie je dostatočný kdosiahnutiu požadovanej odolnosti voči namáhaniu v ťahu.0010 Cieľom tohto vynálezu je prekonať nevýhody doterajšieho stavu techniky navrhnutím ľahkej samonosnej cisterny, ktorej výroba bude jednoduchá.0011 Na dosiahnutie tohto cieľa vynález navrhuje v prvom rade samonosnú cisternu podľa nároku 1, ktorá obsahuje teleso cisterny obsahujúce niekoľko úsekov, pričom tieto úseky sú navzájom spojené zvarením a ďalej sú tieto úseky prekryté prvou šupkou z kompozitného materiálu obsahujúcou vláknité vinutie, ktoré udržuje úseky spojené, pričom prvá šupka je prekrytá ľahkým komôrkovým materiálom a tento ľahký komôrkový materiál je prekrytý vonkajšou šupkou z kompozitného materiálu.0012 Teleso cisterny z kompozitného materiálu je teda vyrobené z niekoľkých úsekov, ktoré sú vyrobené samostatne. Vďaka tomu možno mať lepšie pod kontrolou ich tvar a ich výrobu, pretože tieto úseky majú malé pozdĺžne rozmery. Navyše sa tieto úseky dajú ľahko prepravovať a skladovať. 0013 Ked sú tieto úseky vyrobené, spoja sa navzájom zvarením a vláknitým vinutim, čo takto vyrobenej cisterne poskytuje ľahkosť a odolnosť. 0014 Samonosná cisterna podľa tohto vynálezu môže mať ďalej jeden alebo viac z nižšie uvedených znakov, uvažovaných samostatne alebo v akýchkoľvek technicky možných kombináciách.0015 Každý úsek s výhodou obsahuje bočnú stenu. Táto bočná stena je s výhodou vyrobená z plastu alebo z kompozitného materiálu.0016 Z plastov pripadá do úvahy PVC alebo polypropylén. Bočné steny úsekov tak tvoria vnútornú stenu telesa cisterny, ktorá prichádza do kontaktu s látkou obsiahnutou v cisterne.0017 Prvá šupka svýhodou obsahuje vlákna, ktoré sú navinuté okolo úsekov vo dvoch smeroch, čo zvyšuje mechanickú odolnosť telesa cisterny. 0018 Teleso cisterny sa s výhodou rozprestiera pozdĺž referenčnej osi. 0019 Vtomto texte je výrazom pozdĺžny označovaný smer rovnobežný s referenčnou osou a výrazom priečny smer kolmý na referenčnú os.0020 Prvá šupka s výhodou obsahuje dve skupiny vlákien- prvú skupinu vlákien, ktoré zvierajú s referenčnou osou uhol 90 °,- druhú skupinu vlákien, ktoré zvierajú s referenčnou osou uhol 40 ° až 60 °. 0021 Prvá skupina vlákien je s výhodou navinutá na úsekoch, zatial čo druhá skupina vlákien je navinutá na prvej skupine vlákien.0022 Prvá šupka teda s výhodou obsahuje dve vrstvy, ktoré zodpovedajú dvom skupinám vlákien.0024 Ako vlákna sú s výhodou použité uhlíkové vlákna.0025 Matricou je s výhodou živica, ktorá môže byť vybraná z nasledujúcich živíc polyesterová živica, vinylesterová živica, epoxidová živica, fenolová živica, termoplastická živica (polypropylénová, polyamidová).0026 Ľahkým komôrkovým materiálom môže byť pena, napríklad polyuretánová pena, alebo balza, podľa toho, aká odolnosť voči ohňu a voči mechanickému namáhaniu je u telesa cisterny požadovaná. Tiež je možné použiť polyuretánovou penu a súčasne s ňou balzu, pričom balza sa s výhodou použije na miestach, ktoré sú najviac mechanicky namáhané, aby sa zvýšila mechanická odolnosť telesa cisterny.0027 Vonkajšia šupka z kompozitného materiálu obsahuje takisto živicu a vlákna. Tieto vlákna sú s výhodou takisto uhlíkové.0028 Teleso cisterny má svýhodou dva konce, pričom každý koniec je vybavený dnom cisterny z kompozitného materiálu.0029 Dná cisterny majú s výhodou takisto sendvičovú štruktúru. Táto sendvičová štruktúra svýhodou obsahuje vnútornú stenu, výhodne zplastu,ľahký komôrkový materiál a vonkajšiu stenu z kompozitného materiálu. Vnútorná stena každého dna cisterny svýhodou nadväzuje na bočnú stenu úsekov a vonkajšia stena každého dna cisterny s výhodou nadväzuje na vonkajšiu šupku telesa cisterny.0030 Každý úsek s výhodou obsahuje bočnú stenu, pričom aspoň jeden z úsekov je vybavený priehradkou, pričom táto priehradka je zapustená do bočnej steny uvedeného úseku. Priehradka a jej upevnenie k telesu cisterny sú vďakatomu odolnejšie voči pohybom prepravovanej kvapaliny a v prípade plnej

MPK / Značky

MPK: B65D 90/12, B65D 90/00, B60P 3/22, B65D 88/06, B65D 90/08, B65D 90/02

Značky: kompozitného, výroby, obsahujúce, cisterna, vozidlo, cisternu, samonosná, spôsob, materiálů, takúto, cisterny, tělesa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e19686-samonosna-cisterna-z-kompozitneho-materialu-vozidlo-obsahujuce-takuto-cisternu-a-sposob-vyroby-telesa-cisterny-z-kompozitneho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samonosná cisterna z kompozitného materiálu, vozidlo obsahujúce takúto cisternu a spôsob výroby telesa cisterny z kompozitného materiálu</a>

Podobne patenty