Zariadenie a spôsob na odstredivé odlievanie

Číslo patentu: E 19499

Dátum: 07.11.2012

Autori: Feroleto Mauro, Marino Michele

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie a spôsob na odstredivé odlievaniePredkladaný vynález sa týka výroby klietky nakrátko pre rotor elektromotora,najmä pre točivý elektromotor pre hermetické kompresory chladničiek a podobne,spôsobom odstredivého odlievania, tiež známym ako rotačné odlievanie.Ako je známe, klietka tohto typu je vyrobená z elektricky vodivého materiálu,najmä hliníka, aje tvorená hornou prstencovou časťou a dolnou prstencovou časťou,ktoré sú spojené množstvom tyčí rozmiestnených po obvode. Klietka tohto typu je typicky vyrobená vliatím roztaveného hliníka do rotujúcej formy, do ktorej bol vopred umiestnený zväzok magnetických lamiel. Hliník vypĺňa medzery medzi stenami foriem a zväzkom lamiel, a tiež vypĺňa priechody vytvorené vo vnútri zväzku, čím sa vytvoria vyššie uvedené prstencové časti a tyče. Tyče tak zostávajú zabudované v zväzku, ku ktorému je následne upevnený rotorový hriadel.Predkladaný vynález sa konkrétnejšie týka zariadenia majúceho charakteristiky, ktoré sú uvedené nižšie v predvýznakovej časti nároku 1.Známe zariadenie tohto druhu je opísané vo WO-03/097 274.Klietky vyrábané s týmto zariadením môžu mať nerovnomernosti a nepravidelnosti v tvare, čo vedie k nežiaducim zmenám spúšťacieho momentu,slabšiemu výkonu a zvýšeným vibráciám počas prevádzky.Takáto nerovnomernosť je spôsobená plynmi, ktoré pri uviaznutí počas odlievania nemôžu byt odvedené von a preto zostanú zachytené vnútri odliatku.Cieľom tohto vynálezu je preto prekonať nevýhody metódy používanej v súčasnosti, vďaka čomu je možné získať rovnomerné odliatky pravidelného tvaru.Tento cieľ je dosiahnutý podľa tohto vynálezu pomocou zariadenia s charakteristikami, ktoré sú uvedené v nároku 1 nižšie. Uprednostňované charakteristiky zariadenia podľa tohto vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch očíslovaných 2 až 8. Konkrétne, dve poloformy majú kanály s takým tvarom a sklonom, aby boli plyny extrahované z liatej taveniny a vylúčené pri otáčaní formami.Odliatky vyrobené pomocou zariadenia podľa tohto vynálezu, najmä klietky nakrátko, sú v podstate bez obsahu bublín a preto majú vynikajúci stupeň náplne a kompaktnosti, ako aj prakticky konštantné rozmery a hmotnosť, zatiaľ čo rozdielymedzi jednotlivými klietkami sú prakticky bezvýznamné.V súlade s uvedeným sú ďalšími cieľmi tohto vynálezu metóda výroby klietok nakrátko a klietky vyrábané týmto spôsobom, podľa príslušného opisu v nárokoch 9 resp. 10.Vďaka stálosti rozmerových parametrov klietok vzniká rovnomernejšia medzera medzi rotorom a statorom, čím sa zlepšuje spúšťací výkon elektromotora. Proñl skratových prstencov je navyše taký, že veľkosť medzery je možné presne odkontrolovať, čím sa predíde zachyteniu koncov drôtov vyčnievajúcich z vinutiastatora počas vykonávania kontroly a ich kontaktu s rotorom, čiže jeho uzemnením.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie výhody a črty tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného opisu, ktorý je uvedený formou neobmedzujúceho príkladu s odkazom na pripojené výkresy, na ktorýchObrázok 1 je schematický pohľad na zariadenie podľa tohto vynálezu v náryse a v priečnom reze, Obrázok 2 je pohľad zhora na dolnú poloformu tvoriacu časť zariadeniana obrázku 1,Obrázok 3 je pohľad zdola na dolnú poloformu na obrázku 2,Obrázok 4 je rozložený pohľad na dolnú poloformu na obrázkoch 2 a 3, Obrázok 5 je pohľad zhora na hornú poloformu tvoriacu súčasťzariadenia na obrázku 1, Obrázok 6 je rozložený pohľad na hornú poloformu na obrázku 5, aObrázok 7 je pohľad na klietku nakrátko rotora elektromotora odliatuokolo zväzku lamiel s použitím zariadenia na predchádzajúcich obrázkoch.Zariadenie na uskutočnenie postupov odstredivého odlievania obsahuje(obrázok 1) dolnú poloformu 10 namontovanú na nosiči 12, ktorý je vybavený hnacím prostriedkom na otáčanie okolo v podstate zvislej stredovej osi 14, hornú poloformu 16 priliehajúcu k dolnej poloforme 10, a prostriedok spôsobujúci axiálny pohyb poloforiem 10, 16 medzi kontiguráciou otvorenej formy a kontiguráciou uzavretej formy.Vyššie uvedená všeobecná štruktúra zariadenia zodpovedá štruktúre opísanej v patente WO-03/O 97 274, do ktorého je možné nahliadnuť ohľadom informácií o konkrétnych prvkoch, ktoré nie sú podrobne opísané v tomto dokumente, keďže nie sú relevantné na účely tohto vynálezu.Nosič 12 dolnej poloformy 10 je v zásade namontovaný otočne pomocou ložísk 18 na pevnom ráme 20 a otočný hnací prostriedok obsahuje kladku 22 tvoriacu súčasť dolného konca nosiča 12. Nosič 12 má tiež tyče 24 rozmiestnené v rovnakých odstupoch po obvode, ktoré slúžia ako vodidlá pre axiálny pohyb dolnej poloformy 10. Z nosiča 12 tiež vystupujú prúty 26 rozmiestnené v rovnakých rozstupoch po obvode striedavo s tyčami 24 a okolo týchto prútov sú nasadené vinuté pružiny 28, tlačiace dolnú poloformu 10 smerom preč od nosiča.Zariadenie ďalej obsahuje z stredovú tyč 30 umiestnenú pozdĺž stredovej osi 14 a prechádzajúcu stredovými dutinami nosiča 12 a poloforiem 10, 16. Tyč 30 je vybavená prírubou 32 na podopieranie zväzku 34 lamiel rotora elektromotora a je opatrená hnacím prostriedkom (nie je zobrazený), ktorý spôsobuje jeho posuv pozdĺž osi 14.K horným koncom tyčí 24 sú tiež pripojené prostriedky na upevnenie hornej poloformy 16, ktorá tak môže byt spojená so zvyšnými časťami zariadenia.Dolná poloforma 10 (obrázky 2 - 4) je rotačné teleso majúce prvú stredovú dutinu 36 rozširujúcu sa pozdĺž stredovej osi 14 po celej výške poloformy 10. Vrovine prechádzajúcej osou 14 má prierez v podstate v tvare štvoruholníka a na svojej hornej ploche 38 má po obvode zárez 40 a prvý obvodový výstupok 42 ležiaci radiálne mimo zárezu 40. Na radiálne vonkajšom okraji svojej dolnej plochy má tiež druhý obvodový výstupok 44.Dolná poloforma 10 má množstvo priechodov 46 rozmiestnených po obvode vo vzájomných rozstupoch, ktoré spájajú prvú stredovú dutinu 36 s vonkajškom cez vývodné otvory 48, cez ktoré neprechádza stredová os 14. Každý priechod 46 je tvorený prvou v podstate zvislou vetvou 50, ktorá siaha od spodnej časti zárezu 40, a druhou naklonenou vetvou 52, ktorá otvára radiálne von prvý výstupok 42 na hornej ploche 38. Prvá a druhá vetva 50, 52 sú navzájom spojené cez komoru 54, ktorá sa rozširuje na dolnej ploche poloformy 10, radiálne dovnútra druhého obvodového výstupku 44.Horná poloforma 16 (obrázky 5 - 6) je tiež rotačné teleso, majúce druhú stredovú dutinu 56 rozširujúcu sa pozdĺž stredovej osi 14 po celej výške poloformy 16. Obsahuje hornú rúrovitú časť 58 a dolnú časť 60 majúcu v rovine prechádzajúcej cez uvedenú stredovú os priečny rez v tvare obráteného písmena L tvoreného vpodstate vodorovnou časťou 62 a radiálne vonkajšou zvislou časťou 64.Horná poloforma 16 má množstvo priechodov 66 rozmiestnených po obvode vo vzájomných rozstupoch, ktoré spájajú druhú stredovú dutinu 56 s vonkajškom cez vývodné otvory, cez ktoré neprechádza stredová os 14. Každý priechod 66 je tvorený postupne prvou v podstate zvislou vetvou 68, ktorá siaha od druhej dutiny 56, druhou radiálnou vetvou 70, treťou vetvou 72, ktorá je šikmo naklonená vzhľadom na kolmicu a ktorý siaha k dolnej ploche dolnej časti poloformy 16. Prvá a druhá vetva 68, 70 sú tvorené v podstate vodorovnou časťou 62, zatial čo tretia vetva 72 je zhotovená v podobe zárezu na vonkajšej bočnej ploche v podstate zvislej časti 64 amá uhol sklonu v rozmedzí od 25 ° do 50 ° vzhľadom na kolmicu.Zariadenie opísané vyššie môže byť použité na výrobu klietky nakrátko pre rotora elektrického motora odstredivým odlievaním.Proces odstredivého odlievania zahŕňa (obr. 1) prípravný krok, v ktorom je horná poloforma 16 demontovaná zo zariadenia a okolo horného konca tyče 30 je

MPK / Značky

MPK: B22D 13/10, B22D 19/00, B22D 17/00, B22D 13/04, H02K 17/16

Značky: zariadenie, odlievanie, spôsob, odstředivé

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e19499-zariadenie-a-sposob-na-odstredive-odlievanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na odstredivé odlievanie</a>

Podobne patenty