Fungicídne zmesi na ničenie patogénnych organizmov na ryži

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Fungicídne zmesi na ničenie patogénnych organizmov na ryži Opis Predložený vynález sa týka fungicídnych zmesi, ktoré ako aktívne zložky obsahujú1) derivát triazolopyrimidinu vzorca I, cHaa 2) derivát ftalimidu lI zvolený zo skupiny a) kaptán vzorca lla, OOkrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia patogénnych organizmov na ryži pomocou zmesi zlúčeniny l spolu so zlúčeninami II, a použitia zlúčeniny I spolu so zlúčeninami ll na výrobu takýchto zmesi ako aj prostriedkov, ktoré obsahujú takétoZlúčenina l, 5-chlór-7-(4-metyl-piperidín-1-yl)-6-(2,4,6-trifluór-fenyl)-1 ,2,4 tri azoIo 1,5-apyrimidín, jej výroba a jej účinok na choroboplodné huby je z literatúry známy (W 0 98/46607).Deriváty ftalimidu ll, 2-trichIórmetylsulfanyl-3 a,4,7,7 a-tetrahydro-izoindol-1,3-dión (IIa triviálny názov kaptán) a 2-trichIórmetylsulfanyl-izoindol-1,3-dión (llb triviálny názov folpet), ich výroba a ich účinok na choroboplodné huby je z literatúry taktiež známy(US 2 553 770 US 2 553 771 US 2 553 776). Deriváty ftalimidu II sú už dlhší čas etablované na trhu ako fungicídy, najmä proti hubám triedy Oomycetes.Zmesi derivátov triazolopyrimidínu s kaptánom sú všeobecne navrhované v EP-A 988 790. Zlúčenina l je vo všeobecnej náuke tohto spisu síce zahrnutá, nie je ale explicitne uvedená. Kombinácia zlúčeniny l s kaptánom je preto nová. Folpet nie je v EP-A 988 790 uvedený.Synergistické zmesi uvedené v EP-A 988 790 sú opisované ako fungicídne účinné proti rôznym chorobám obilnín, ovocia a zeleniny, najmä múčnatky na pšenici a jačmeni alebo sivej plesne na jabikách.Fungicídny účinok známych zmesí nie je ale vždy plne uspokojívý.S ohľadom na efektívne ničenie patogénnych organizmov na ryži pri čo najnižších aplikovaných množstvách bola podstatou predloženého vynálezu úloha, aby sa pri čo najnižšom celkovom množstve aplikovaných účinných látok dosahoval zlepšenýúčinok proti patogénnym organizmom na ryži.Z dôvodu špeciálnych podmienok pestovania ryžových sadeníc sú na fungicíd určený na ryžu kladené značne odlišné požiadavky ako na fungicídy, ktoré sa používajú pri pestovaní obilnín alebo ovocia. Rozdiely existujú v metóde aplikácie okrem aplikácie na listy používanej ešte na mnohých miestach sa pri modernej metóde pestovania ryže fungicíd zvyčajne aplikuje priamo počas alebo krátko po výseve na pôdu. Fungicíd je do rastliny absorbovaný cez korene a rastlinnými šťavami ďalej transportovaný do častí rastliny, ktoré je potrebné chrániť. Na rozdiel od tohto sa pri pestovaní obilnín alebo ovocia fungicíd zvyčajne aplikuje na listy alebo na plody,preto hrá systematika účinných látok u týchto kultúr podstatne menšiu úlohu.Na ryži sa tiež vyskytujú iné patogénny ako sú typické patogénny na obilninách alebo na ovocí. Pyrícu/aría oryzae a Corticium sasakii (syn. Rhizoctonia solani) sú pôvodcovia najvýznamnejších chorôb na rastlinách ryže. Rhizoctonia solani je jedinýpoľnohospodársky významný patogén v podtriede Agaricomycetidae. Na rozdiel odväčšiny iných húb nenapáda táto huba rastliny cez spóry, ale intikovaním cez podhubie.Z týchto dôvodov nie je možné preniesť poznatky o fungicidnom pôsobení zpestovania obilnín alebo ovocia na ryžové kultúry.Praktické skúsenosti z poľnohospodárstva ukázali, že opakované a výlučné použitie jednotlivej účinnej látky na ničenie choroboplodných húb vedie v mnohých prípadoch k rýchlej selekcii takýchto kmeňov húb, ktoré vyvinuli proti príslušnej účinnej Iátke prirodzenú alebo adaptovanú rezistenciu. Účinné ničenie týchto húb pomocou danej účinnej látky už ďalej nie je možné.Na zníženie nebezpečenstva selekcie rezistentných kmeňov húb sa v súčasnosti na účely ničenia choroboplodných húb výhodnejšie používajú zmesi rôznych účinných látok. Kombináciou účinných látok s rôznymi mechanizmami pôsobenia je možné na dlhý čas zaistiť úspešnosť ničenia.S ohladom na efektívne riadenie rezistencie a účinné ničenie patogénnych organizmov na ryži pri čo najnižších aplikovaných množstvách bola podstatou predloženého vynálezu úloha, získať zmesi, ktoré sa vyznačujú pri čo najnižšom celkovom množstve aplikovaných účinných látok zlepšeným účinkom proti choroboplodným hubám.Na základe tohto boli nájdené zmesi deñnované v úvode. Okrem toho bolo prekvapujúco zistené, že zmesi podľa vynálezu zložené z derivátu triazolopyrimidínu l s derivátmi ftalimidu ll majú podstatne vyšší účinok proti patogénnym organizmom na ryži ako zmesi štruktúrne podobných triazolopyrimidínov A, prípadne B, s kaptánom navrhované v EP-A 988 790.Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasným spoločným alebo oddelenýmpoužitím zlúčeniny l a jednej zo zlúčenín lI alebo následným použitím zlúčenín l ajednej zo zlúčenín II dosiahnuť lepšie ničenie patogénnych organizmov na ryži ako jetomu pri použití jednotlivých zlúčenín.výhodnejšie je použiť pri príprave zmesí čisté účinné látky l a IIa alebo Ilb, ku ktorýmje možné v prípade potreby primiešať ďalšie účinné látky proti chorobopiodnýmhubám alebo iným škodcom ako sú hmyz, pavúky alebo hlísty, alebo aj herbicídyalebo účinné látky na reguláciu rastu alebo hnojivá.Ako ďalšie účinné látky v predchádzajúcom zmysle prichádzajú do úvahy najmäacylalaníny ako je benalaxyl, metalaxyl, ofurace, oxadixyl, aminderiváty ako je aldimorf, dodemorf, fenpropimorf, fenpropidin, guazatín,iminoctadín, spiroxamín, tridemorfanilínopyrimidíny ako je pyrimetanil, mepanipyrim alebo cyprodinil, antibiotiká ako je cykloheximid, griseofulvín, kasugamycín, natamycín, polyoxín alebo streptomycín, je biterlanol, dinitrokonazol, enilkonazol, epoxikonazol, fenbukonazol, fluquikonazol, flusilazol, azoly ako bromokonazol, cyprokonazol, difenokonazoly, flutriafol, hexakonazol, imazalil, ipkonazol, metkonazol, myklobutanil,penkonazol, propikonazol, prochloraz, protiokonazol, simekonazol, tebukonazol,tetrakonazol, triadimefon, triadimenol, triflumizol, tritikonazol, dikarboximidy ako je iprodion, myclozolin, procymidon, vinclozolin,ditiokarbamáty ako je ferbam, nabam, maneb, mancozeb, metam, metiram,propineb, polykarbamát, thiram, ziram, zineb, heterocyklické zlúčeniny ako je anilazín, benomyl, boskalid, karbendazím,karboxín, oxykarboxín, kyazofamid, dazomet, ditianón, famoxadon, fenamidon,fenarimol, fuberidazol, flutolanil, furametpyr, izoprotiolan, mepronil, nuarimol,pikobenzamid, probenazol, proquinazid, pyrifenox, pyroquilon, quinoxyfén,siltiofam, tiabendazol, tifluzamid, tiofanátmetyl, tiadinil, tricyklazol, triforín,fungicídy na báze medi ako je bordósky vápenný roztok (zmes vápenatého mlieka a síranu meďnatého), acetát meďnatý, oxychlorid meďnatý, zásaditý síran meďnatýnitrofenylderiváty ako je binapakryl, dinokap, dinobutón, nitroftal-izopropyl

MPK / Značky

MPK: A01N 47/02

Značky: ryži, zmesí, patogénnych, fungicidně, organizmov, ničenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e1805-fungicidne-zmesi-na-nicenie-patogennych-organizmov-na-ryzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne zmesi na ničenie patogénnych organizmov na ryži</a>

Podobne patenty