Sklená tabuľa ako head-up displej

Číslo patentu: E 17777

Dátum: 22.08.2011

Autor: Labrot Michael

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka sklenej tabule, spôsobu výroby sklenej tabule a jej použitia ako head-up displeja.0002 Head-up displeje (HUD) sú veľmi rozšírené v leteckej doprave. Systémy umiestnené v priamom zornom poli pilotov ukazujú najdôležitejšie informácie o vlastných a cudzlch Iietadlách. Tieto systémy, zavedené avo veľkej miere využívané vo vojenskej oblasti, majú veľké možnosti využitia aj v civilnej oblasti, hlavne v automobilovom priemysle. Napriklad údaje o rýchlosti,odstupe od predchádzajúceho vozidla alebo smerové informácie navigačného zariadenia môžu byt na rozdiel od head-down displejov (HDD) ukazované priamo vo výške oči vodiča. Tieto možnosti značne zlepšujú dopravnú bezpečnost vozidla, pretože vodič pri pohľade na prístroje nemôže pozorovať dopravnú situáciu a polohu. Pri zvýšených rýchlostiach vozidla, napriklad na diaľnici, môže byť dráha vozidla naslepo značná a môže spôsobiť zvýšené nebezpečenstvo nehody.0003 Ked sú head-up displeje (HUD) osvetlené vonkajším zdrojom svetla,ako napríklad laserom, sú svetelné polia v závislosti na panujúcich svetelných a poveternostných podmienkach len ťažko rozpoznateIné. Silné slnečné svetlo a odraz svetla vodnými kvapkami alebo časticami nečistôt značne sťažuje rozpoznanie informácii premietaných na head-up displeji. To sa stáva zvlášť dôležitým v pripade virtuálnych obrazov, ktoré sú premietané na obrazovú plochu, napríklad na čelné sklo. Nevýhodou týchto klasických HUD sú navyše obmedzené zorné polia k znázorneniu premietaných informácií. Jeden možný prístup k riešeniu predstavujú reálne obrazy vytvárané na obrazovej ploche elektromagneticky aktivovanými farbami alebo pigmentmi. Pritom môže byt v zásade celá tabuľa využitá ako nosič informácie.0004 Na základe veľkosti tabule a tendencie pigmentov rovnomerne sa rozdeľovať v Iepiacej vrstve sú nevyhnutné relatívne vysoké koncentrácie farbiacich pigmentov. Spracovanie sklenej tabule v autokláve zosilňujerozpustenie pigmentov v Iepiacej vrstve. Vysoké koncentrácie pigmentov všaksú v mnohých prípadoch veľmi drahé a vyžadujú podľa okolností zvláštne ochranné opatrenia s ohľadom na klasifikáciu pigmentov alebo farbív podľa predpisov o nebezpečných látkach a manipulácii s nimi.0005 DE 603 14 613 T 2 opisuje fotochromnú kompozíciu a spôsob jej výroby. Kompozícia obsahuje Iineárny zosietovateIný polyuretán alebo polyuretán-močovinový polymér a fotochromnú organickú zlúčeninu.0006 W 0 2004/099172 A 1 opisuje fotochromnú kompozíciu s benzénovou, nafténovou a fenantrénovou štruktúrou substituovanou arylamínovou skupinou.0007 US 7 230 767 B 2 opisuje zobrazovací systém v čelnom skle vozidla. Toto usporiadanie obsahuje Iuminiscenčné zlúčeniny na vonkajšej strane vnútornej tabule. Luminiscenčné zlúčeniny sú osvetlené zdrojom svetla a javia sa v zornom poli vodiča.0008 US 2002/120916 A 1 a FR 2 929 017 A 1 opisujú čelné sklá, v ktorých sú dve sklené tabule usporiadané okolo medzivrstvy s luminiscenčným pigmentom.0009 US 2006/171007 A 1 opisuje súhru zložiek takéhoto čelného skla,avšak bez povlaku proti poškriabaniu.0010 EP 0 990 941 A 2, US 2008/318063 A 1 a EP 0 157 030 A 1 znázorňujú vždy dvojvrstvu s tvrdým povlakom.0011 Úlohou vynálezu je poskytnúť sklenú tabuľu, ktorá môže slúžiť ako head-up displej, a aj pri nízkych koncentráciách pigmentu alebo farbív umožňuje pri všetkých svetelných podmienkach dobrú rozpoznatelnost ako aj vysoký jas v jednej alebo viac farbách.0012 Úloha predloženého vynálezu je riešená podľa vynálezu nezávislým nárokom 1. Výhodné uskutočnenia vyplývajú zo závislých nárokov.0013 Spôsob výroby sklenej tabule s head-up displejom podľa vynálezu,zariadenie a jeho použitie vyplývajú z ďalších vedľajších nárokov.0014 Sklená tabuľa podľa vynálezu zahrňuje aspoň jednu tabuľu a aspoň jednu polymérovú lepiacu vrstvu. Tabuľa obsahuje s výhodou ploché sklo (sklo float), kremenné sklo, borosilikátové sklo, sodnovápenaté sklo. Tabuľa vykazuje s výhodou stredný prestup svetla (ak nie je uvedené inak, prestup svetla prespektrum A a štandardné pozorovanie pod uhlom 2 ° podľa DIN 5033 pre vlnové dĺžky 380 nm až 780 nm) viac ako 80 , s výhodou viac ako 90 . Tabuľa má s výhodou prestup svetla 70 , zvlášť výhodne 75 v oblasti vlnových dĺžok 360 nm až 420 nm.0015 Lepiaca vrstva obsahuje aspoň jeden prvý Iuminiscenčný pigment,termoplastovú fóliu a uzavieraciu fóliu. Lepiaca vrstva je usporiadaná stranou s termoplastovou fóliou na tabuli a je s tabuľou pevne spojená. Uzavieracia fólia je usporiadaná na strane Iepiacej vrstvy odvrátenej od tabule. Termoplastová fólia obsahuje s výhodou PVB (polyvinylbutyral) alebo EVA (polyetylvinylacetát). Luminiscenčné prvé pigmenty sú s výhodou obsiahnuté v celom objeme prvej termoplastovej fólie. Uzavieracia fólia funguje ako difúzna bariéra pre luminiscenčné pigmenty. Povlak proti poškríabaniu na strane uzavieracej fólie odvrátenej od tabule funguje ako tvrdý povrch odolný proti poškríabaniu. Uzavieracia fólia obsahuje s výhodou menej ako 20 , zvlášť výhodne menej ako 10 a ešte výhodnejšie menej ako 1 koncentrácie Iuminiscenčného pigmentu aké je vtermoplastovej fólii. Luminiscenčné pigmenty obsahujú v zmysle vynálezu organické a/alebo anorganické Iuminiscenčné zlúčeniny, ióny,agregáty a/alebo molekuly. Luminiscencia zahrňuje fluorescenciu a/alebo fosforescenciu, aktivovanie elektromagnetlckým žiarením a emisiu elektromagnetického žiarenia. Emitované žiarenie má svýhodou inú vlnovú dĺžku ako excitačné žiarenie. Emitované žiarenie má s výhodou väčšiu vlnovú dĺžku. Termoplastová fólia a prípadne ďalšie termoplastové fólie vykazujú s výhodou prestup svetla 70 , zvlášť výhodne 82 , merané pri vlnovej dĺžke 405 nm. Prestup svetla termoplastovej fólie môže byť nastavený prostrednictvom hrúbky fólie, zloženia polyméru, stupňa polymerizácie,distribúcie polymerizácie, UV-blokátorov alebo zmäkčovadiel.0016 Uzavieracia fólia s výhodou obsahuje polybutyléntereftalát (PBT),polykarbonát (PC), polyetyléntereftalát (PET) a polyetylénnaftalát (PEN),polyvinylchlorid (PVC), polyvinylfluorid (PVF), polyvinylbutyral (PVB) bez zmäkčovadiel a/alebo kopolymérov, zvlášť výhodne polyetyléntereftalát (PET). 0017 Uzavieracia fólia vykazuje s výhodou prestup svetla 70 , zvlášť výhodne 80 , merané pri vlnovej dĺžke 405 nm.0018 Termoplastová fó|ia vykazuje s výhodou prestup svetla 75 , s výhodou 82 v oblasti vlnových dĺžok 390 nm až 410 nm.0019 Lepiaca vrstva obsahuje s výhodou PVC (polyvinylchlorid), PU0020 Uzavieracia fólia obsahuje s výhodou druhý lumlniscenčný pigment alebo farbivo. Druhý Iuminiscenčný pigment vykazuje inú excitačnú vlnovú dĺžku a emisnú vlnovú dĺžku ako prvý Iuminiscenčný pigment. Alternatívne môžu byt usporiadané ďalšie termoplastové fólie s luminiscenčnými pigmentmi a medzi nimi sa nachádzajúce uzavieracie fólie.0021 Lepiaca vrstva s výhodou neobsahuje ďalšie UV blokátory účinné v oblasti excitačného spektra fluorescenčných častíc medzi 360 nm a 400 nm. Luminlscenčné pigmenty podľa vynálezu s výhodou fungujú ako UV blokátory. 0022 Luminiscenčný pigment vykazuje s výhodou lokálne excitačné maximum v oblasti 350 nm až 450 nm, zvlášť výhodne 390 nm až 420 nm. 0023 Luminiscenčný pigment vykazuje s výhodou lokálne emisné maximum v oblasti 400 nm až 800 nm.0024 Povlak proti poškriabaniu obsahuje s výhodou organicky a/alebo anorganicky viazaný Sĺoz, Tioz, AI 2 O 3, Si 3 N 4, s výhodou polysiloxán. Povlak proti poškriabaniu je umiestnený na uzavieracej fólii na strane lepiace vrstvy odvrátenej od tabule.0025 Lepiaca vrstva vykazuje s výhodou hrúbku 0,30 mm až 1,2 mm, s výhodou 0,70 mm až 0,90 mm. Uzavieracia fó|ia vykazuje s výhodou hrúbku 0,10 mm až 0,30 mm. Termoplastová fólia vykazuje s výhodou hrúbku 0,3 mm až 0,9 mm.0026 Luminiscenčný pigment obsahuje podľa vynálezu hydroxyalkyltereftalát vzorca R 1-COO-P(OH)x(0-4)-COO-R 2, kde R 1, R je alkylový alebo allylový zvyšok s 1 až 10 atómami C, P je fenylový kruh, OH sú hydroxylové skupiny viazané na fenylový kruh a x je počet hydroxylových skupín viazanýchna fenylový kruh. Všeobecný štruktúrny vzorec je

MPK / Značky

MPK: G02B 27/01, C08K 5/00, C09K 11/06, B32B 17/10

Značky: tabuľa, sklená, head-up, displej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e17777-sklena-tabula-ako-head-up-displej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sklená tabuľa ako head-up displej</a>

Podobne patenty