Spôsob stabilizácie farmaceutických foriem podaní, ktoré obsahujú mikroorganizmy

Číslo patentu: E 17736

Dátum: 30.08.2006

Autori: Henke Stefan, Christ Andrea, Rudolph Markus, Manneck Iris, Peitz Holger

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPôSOB STABILIZÁCIE FARMACEUTICKÝCH FORIEM PODANÍ, KTORÉ OBSAHUJÚ MIKROORGANIZMY0001 Vynález sa týka spôsobu stabilizácie pevných farmaceutických dávkových foriem, ktoré obsahujú aspoň jeden druh milcroorganizmu, a balenia, ktoré obsahuje obal, ktorý obsahuje aspoň jeden druh mikroorganizmu0002 Mikroorganizmy sú často prítomné v pevných farmaceutických formách podaní, pokiaľ sú tieto formy podávané orálne, vaginálne alebo análne. Takže napríklad probiotické mikroorganizmy sa používajú v liekoch, ktoré sú určené na orálne podanie, v snahe zmierniť alebo eliminovať príznaky, ktoré sú spôsobené narušením alebo poškodením intestinálnej ilóry. Ďalším príkladom sú vagináliíe čapíky, ktoré obsahujú kultúry mikroorganimiu, napriklad kmeňa Lactobacillus acidophilus, ktoré sa používajú na stabilizáciu vaginálnej flóry a majú za následok redukciu poěetnosti recidívy infekcii močových ciest (Reid G. et al. Iníluence of three day antimicrobial therapy of lactobacillus vaginal suppositories on recurrence of urinary tracts infections, Clin ľher 1992 14 11-6).0003 Pokiaľ majú byť prípravky účinné, potom je nevyhnutné, aby boli mikroorganizmy prítomné v okamžiku podania v živej forme a aby boli schopné reprodukcie. Cieľom počas prípravy farmaceutických foriem podaní, ktoré obsahujú mikroorganizmy, a počas ich následného skladovaniaje teda zachovať aktivitu prítorrmých mikroorganizmov čo možno najdlhšie.0004 Spôsoby prípravy a skladovania liečiv, ktoré obsahujú mikroorganizmy, sú máme zdoterajšieho stavu techniky. Takže napríldad EPO 131 114 Al opisuje prípravu Lactobacillu aplikáciou suspenzie baktérií do práškového alebo granulového materiálu nosiča a jeho následné sušenie. Hotový prípravok sa následne umiesti do obalu, ktorý obsahuje kyslíka prostú atmosféru ochranného plynu, aby sa zachovala aktivita prítomných mikroorganizmov počas skladovania0005 DE 19819 475 opisuje spôsob sušenia kultúr mikroorganizmu, ktorý zvyšuje ich stabilitu počas dlhodobého skladovania Cieľovou hodnotnou, na ktorú sa zameriava, je vodná aktivita (aw) v materiáli, ktorý sa suší, ktorá má byt menšia než 0,15. Aby sa dosiahlo tejto cieľovej hodnoty,musí sa materiál sušiť v procese, ktorý využíva fluidné lôžko a/alebo je potrebné pridať pomocné látky,ktoré majú hodnotu aw 5 0,01.0006 W 0 2005063200 A 2 opisuje tabletu probiotíkum, ktorá je uložená v kontajneri, ktorý obsahuje vlhkosť absorbujúce činidlo na absorpciu vody, takže je aktivita vody V oblasti obklopujúcej tablety znížená.0007 Spôsoby známe zdoterajšieho stavu techniky na zvýšenie stability pri skladovaní sú neuspokojivé aspoň z jedného z nasledujúcich dôvodov1. spôsoby sú technicky veľmi zložité2. Požiadavka na vodnú aktivitu pomocných látok je príliš vysoká 3. stabilita pri skladovaní foriem podaní je príliš nízka4. spôsoby sú komerčne príliš drahé5. spôsoby y spôsobujú tepelné poškodenie kultúr mikroorganizmu a/alebo pomocných0008 Cieľom predloženého vynálezu bolo poskytnúť spôsob, ktorý už nebude vykazovať vyššie uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky. Tento spôsob by mal bytjednoduchý a lacný, mal by umožňovať použitie pomocných látok, ktoré majú ľubovoľnú vodnú alctivitu, nemajú za následok tepelné namáhanie mikroorganizmov a formy podania, ktorá ich obsahuje, a spôsobujú,že aktivita mikroorganizmov zostáva v podstate zachovaná po celú dobu skladovania liečiva, t.j.dokiaľ nie je toto liečivo použité pacientom.0009 Prekvapivo bolo tohto cieľa dosiahnuté umiestenim pevnej formy podania, ktoré obsahujú mikroorganizmy a ktoré boli pripravené podľa doterajšieho stavu techniky, do obalu, V ktorého vnútomej stene(stenách) je zapuzdrený absorbent a aspoň jedna látka tvoriaca kanálik, a to v aspoň časti plochy. Predložený vynález sa teda týka spôsobu stabilizácie pevnej liekovej formy, ktorá obsahuje aspoň jednu kultúru mikroorganizmu, ktorý je charakteristický tým, že sa pevná lieková fonna zavedie do obalu, v ktorého vnútomej stene(stenách) je zapuzdrený absorbent a aspoň jedna látka tvoriaca kanálik, a to v aspoň časti plochy. Po zavedení pevnej liekovej formy do obalu, sa obal uzavrie, napríklad pomocou vrchnáčika. Vnútomá stena(steny) znamenajú smerom do vnútra orientovaný povrch steny(stien) obalu, t.j. povrch(povrchy) obalu, ktorý je (sú) v kontakte spevnou farmaceutickou fonnou podania., ktorá je V ňom prítomná.0010 Spôsob je možné použit pre všetky pevne liekové formy, ktoré sa pri teplote miestnostinachádzajú vpevnom stave a sú určené napríklad na orálne, análne alebo vaginálne podanie. Všetky pevné liekové formy, ktoré sú určené na priame podanie po odstránení obalu, ako sú napríklad tablety, dražé, tvrdé kapsuly, granule, pelety, prášky, čapíky, ale tiež sú zahrnuté tie,ktoré sa musia previesť na formu vhodnú na podanie pred podaním, ako sú napríklad sušené šťavy, napnklad vo forme práškov, ktoré sa musia previesť pred podaním do roztoku. Fannaceutickou formou podania je výhodne tableta, dražé, tvrdá kapsula, granulový produkt, čapík,peleta alebo prášok. Tvrdé kapsuly, ktoré majú obaly bez prídavku zmäkčovadla, môžu byť rozdelené na homú a spodnú časť a môžu byť napríklad tvorené želatínou alebo škrobom.0011 Výraz lieková forma, ako je tu použitý, označuje rôzne technické fonny podania, ktoré sú známe na podanie liečiv určených pre ľudí alebo zvieratá. Výraz 1 ieková fonnaje teda závislý od konkréteho právneho statutu a v žiadnom prípade nie je obmedzený na liečiva, a môžu byť zahrnuté rôzne látky, ako sú napríklad liečiva, potravinové doplnky a/alebo funkčné zložky. Príklady liekových foriem pre účely predloženého vynálezu môžu mať formu liečiv a potravinových doplnkov.0012 Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné, sú všetko mikroorganizmy, ktoré sa buď bežne vyskytujú samé v tele zdravého človeka alebo zvieraťa, alebo ktoré majú prospešný účinok na zdravie, narušeného alebo slabého ľudského alebo zvieracieho tela Mikroorganizmy, ktoré môžu byť prítomné, sú napríklad baktérie, huby a/alebo kvasinky.0013 Výhodnými mikroorganizmami sú živé kvasinky, ako sú napríklad Saccharomyces boulardíi, a/alebo baktérie, zvlášť výhodne baktérie, ešte výhodnejšie probiotické baktérie, ako sú napríklad lactobacillí, biñdobalcteríe a/alebo streptacocci. Zvláštne preferencie sú tu dané druhom Lactabacíllus casei, Lactabacíllus acidophilzzs, Lactobacíllus reuteri, Lactobacillus bifidum,Lactobacillus gasserí, Lactobacillus plantarum, Lactobacillusjohnsonii, Lactobacillus rhamnosus,Lactobacillusjžnnentum, Lactobacillus paracasei, Lactobacíllus críspatus, Bzjidobakzerium longum,Büdobakteríum bifídum, Bzfidobakieňwn longum, Bzfidobacterium lactis, Bzfidobacterium brevis,Bzfidobacterium animalís, Bifidobacterium adolescentís, Bzfidobacterium ínfantis. Streptococcus0014 Vhodným obalom sú polyméme nádoby. Absorbenty a látky tvoriace kanáliky môžu byt spoločne prítomné buď priamo vo vnútornej stene(stenách) polyméru tvoriaceho nádobu alebo môžu byť aplikované ako vrstva na vnútomej stene(stenách) polymémej nádoby. Absorbenty a látky tvoriace kanáliky môžu byť obdobne zapuzdrené vo vložke, ktorá sa zavedie do obalu, takže vystielaaspoň časť vnútorných stien obalu.0015 Pre účely predloženého vynálezu sú nádoby ako nádoby pre jednu dávku, ako sú napríldad blistmvé obaly, tak tiež zásobníky určené pre viacero dávok, ako sú napríklad nádoby so skrutkovacím uzáverom alebo tuby s tabletami.0016 Polyméry, ktoré je možné použit ako zmes s absorbentrni a látkami tvoriacimi kanáliky, sú najmä tennoplasty, ako sú napríklad polyoleñny, napríklad polyetylén a/alebo polypropylény,polyizoprény, polybtnadiény, polybutény, polysiloxany, polyamidy, etylén-vinylacetatové kopolyméry, etylén-metakrylátové kopolyméry, polystyrény, polyestery, polyanhydridy,polyakrylát nitrity, polysulfonáty, polyester amidy, polyarylát estery, propylén-anhydrid kyseliny maleínovej, polyetylén-anhydrid kyseliny maleínovej, polyetylénuretány,polyetylénetylvinyl-alkoholy, polyetylénnylón a/alebo polyuretány. Steny, ktorých vnútomý povrch je opatrený absorbentrní a látkami tvoriacimi kanáliky, majú, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi polymém, látok tvoriacich kanáliky a absorbentov, obsah polyméru zodpovedajúci 10 hmotn.až 90 hmom.0017 Prítomnými absorbentmi môžu byť sušiace činidlá v podstate ľubovoľného typu, t.j. činidla, ktoré viažou vlhkosť. Do úvahy prichádzajú tri skupiny sušíacich činidielPrvá skupina obsahuje chemické látky, ktoré tvoria hydráty s vodou. Príklady chemických látok tohto typu sú bezvodé soli, ktoré majú tendenciu absorbovať vodu alebo vlhkosť a v procese tvoria stabilný hydrát. Vlhkosť sa naviaže a jej uvoľneniu sa bráni chernickou reakciou.0018 Druhá skupina sušíacich činidiel obsahuje látky, ktoré sú reaklívne. Látky reagujú s vodou alebo vlhkosťou vytvorením novej látky. Novo vytvorené látky sú normálne stabilné pri nízkych teplotách, a sú vratné iba pri vystavení pôsobeniu vysokej energie. Sušiace činidla tohto typu sa používajú predovšetkým na sušenie rozpúšťadiel a ako vodu absorbujúci materiál vpolyméroch,ktoré musia zostať v stave redukovanej vlhkosti.0019 Tretia skupina sušíacich činidiel viaže vlhkosť fyzikálnou adsorpciou Sušiace činidlo obsahuje častice, ktoré majú jemné kapiláry, do ktorých sa naťahuje vlhkosť. Veľkosť pórov kapilár a ich hustota v sušiacom činidle tu určuje absorpčné vlastnosti. Príklady sušíacich činidiel tohto typu sú molekulové sitá, silikagély, určité syntetické polyméry, ako sú napríklad tie, ktoré sa používajú vdetských plenách, a škroby. V obale sú výhodne prítomné sušiace činidla z treťej skupiny, pretože sú v podstate inertné a vo vode nerozpustné. Molekulove sitá, ktoré majú velikost

MPK / Značky

MPK: A61K 47/26, A61K 9/20, B65D 81/26, A61K 9/48, A61K 35/74

Značky: farmaceutických, foriem, obsahujú, stabilizácie, spôsob, mikroorganizmy, podání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e17736-sposob-stabilizacie-farmaceutickych-foriem-podani-ktore-obsahuju-mikroorganizmy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stabilizácie farmaceutických foriem podaní, ktoré obsahujú mikroorganizmy</a>

Podobne patenty