Spôsob výroby komôrkovej dosky

Číslo patentu: E 17402

Dátum: 19.05.2006

Autori: Coste Jean-philippe, Klinger Yves, Porret Laurent

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB VÝROBY KOMÓRKOVEJ DOSKY0001 Vynález sa týka oblasti komôrkových dosiek z plastu.0002 Výroba komôrkových dosiek z termoplastickej hmoty, takej, ako je polyolefín, je sama o sebe dobre známa. Tieto dosky sú tvorené dvoma rovinnými rovnobežnými vrstvami, ktoré sa označujú termínom kryty, Spojenými medzi sebou stenami orientovanými v rovnakom smere rovnobežnom s krytmi a tvoriacimi dištančné rozpery. Tieto dištančné rozpery vymedzujú kanále alebo komôrky. Tieto štruktúry môžu tiež obsahovať vnútorné steny, napríklad rovnobežné s krytmi, na zlepšenie ich izolačnej povahy, ako aj diagonálne naklonené steny na zvýšenie ich tuhosti. Sú vyrábané vytláčaním plastu rovinnou hubicou vhodného tvaru, nasledovanou priechodom medzi kalibračnými stenami, proti ktorým sú kryty držané pritláčané saním pri chladení. Vzdialenosť stien určuje hrúbku dosky. Také zariadenie je čiastočneznázornené na obrázku 1.0003 Mechanické vlastnosti alebo tuhosť sú určené použitím a voľbou východiskových materiálov alebo zložením materiálov. Využíva sa zloženie napríklad na zvyšovanie mechanických vlastností takto vyrobených dosiek, ako je pevnosť proti nárazom.0004 V prípade dosiek vytvorených z materiálu ako je polyolefín a s jednoduchou konštrukciou, to jest tvorených prepážkami alebo dištančnými rozperami kolmými na kryty, sa však konštatuje, že pri vytváraní a hlavne priechode medzi kalibračnými stenami, ako bolo uvedené vyššie, je zvislá časť tahaná s viac či menej významnou amplitúdou v závislosti od požadovanej hrúbky vo vzťahu k hrúbke razníka.0005 Bolo by žiaduce, a to je zároveň prvý ciel vynálezu, mať možnosťkontrolovať tvorbu dištančných rozpíer za účelom lepšieho ovládaniamechanických vlastností vyrábaných dosiek.0006 Podľa iného cieľa vynálezu je zaistením kontroly vytváranie dištančných rozpier sledovaná snaha získať dosky majúce odlišné mechanické vlastnosti na oboch llcnych plochách. Napríklad pri použití ako prekladacia doska prepravných paliet na fľaše by bolo žiaduce, aby bola jedna Iícna plocha ohybnejšia na vypodloženie a zlepšovanie tlmenia nárazov.0007 Podľa vynálezu sú uvedené ciele dosiahnuté spôsobom výroby, ako je charakterizované v nároku 1.0008 Prekvapivo bolo konštatované, že napájaním oboch Iaminovaclch kanálov nezávisle jeden na druhom je možné kontrolovať tvorbu dištančných rozpier, získať napríklad dištančné rozpery hrubšie než dištančné rozpery, ktoré sa získajú s bežným napájaním, alebo mať dištančné rozpery s kontrolovanou hrúbkou od jednej strany k druhej, alebo vhodnou voľbou parametrov dištančných rozpier aj ovplyvňovať mechanické vlastnosti stien krytov. Dokument FR 2693942 opisuje hubicu podľa predvýznakovej časti nároku 1.0009 Dokumenty DE 10237087 a US 2003082346 opisujú vytláčacie hubice pre komôrkové dosky s odlišnými napájaniami pre rôzne steny a dištančné rozpery.0010 Spôsob podľa vynálezu sa líši od technik súbežného vytláčania, už používaných v odbore na výrobu dosiek z termoplastických materiálov, ale nie polyolefínu, obsahujúcich jednu alebo viac vrstiev na povrchu na ochranu proti UV. Tieto dosky sa získajú súbežným vytláčaním materiálu plneného ochranným činidlom s materiálom dosky. Tieto vrstvy majú spravidla veľmi malú hrúbku (niekoľko desiatok mikrometrov) a sú ukladané na Iícnych plochách obrátených smerom von.0011 Podľa použitia sú kanále napájané rôznymi materiálmi alebo sú aj napájané rovnakými materiálmi tak, že dištančné rozmery majú homogénnu hrúbku od jedného krytu k druhému. Laminovacie kanále môžu byt napájané pri rôznych tlakoch alebo môžu byť napájané materiálmi s odlišnými viskozitami alebo tekutosťami.0012 V nasledujúcom opise bude podrobnejšie opísaný spôsob podľa vynálezu v neobmedzujúcich rôznych uskutočneniach s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých- obrázok 1 ukazuje hubicu podľa doterajšieho stavu techniky v reze rovinou rovnobežnou so smerom vytláčania,- obrázok 2 znázorňuje sčasti hubicu z obrázka 1 v perspektívnom pohľade od čela vytláčacieho zariadenia,- obrázok 3 znázorňuje hubicu obsahujúcu pozmenený napájací blok podľa vynálezu,- obrázky 5 až 8 znázorňujú priečny rez doskami získanými spôsobom podľa vynálezu.0013 S odvolaním na obrázky 1 a 2 bude opísaná hubica podľa doterajšieho stavu techniky. Hubica obsahuje napájací blok 10 s napájacím kanálom 11 s podlhovastým prierezom na vstupe. Kanál 11 sa delí na dva kanále 12 a 14, z ktorých jeden je horný kanál a druhý je dolný kanál. Blok 10 je spojený s hlavou hubice 20. Oba kanále 12 a 14 sú v spojení s dvoma kanálmi 22 a 24, ktoré ústia každý do jedného vedenia 26 a 27, vodorovných a kolmých k rovine obrázka 1. Tieto vedenia napájajú otvory vytvorenými po ich dĺžke každý jeden laminovací kanál 28 a 29. Tieto kanále sa rozkladajú po celej dĺžke hubice a vzájomne sa k sebe približujú v smere vytláčania až k okrajom 31 a 32 hubice. Na obrázku 2 je podrobnejšie vidieť výstupnú časť hubice.0014 Laminovacie kanále 28 a 29 sú vymedzené jednak razníkom 40 a jednak blokom hlavy hubice 20 s okrajmi 31, 32. Dielce tvoriace okraje 31 a 32 môžu byť nastavené na vytváranie škrtenia na celej šírke kanálov. Hubica môže tiež obsahovať škrtiace tyče, tu neznázornené, umožňujúce nastavovanie hrúbky prúdu po celej šírke hubice. Výstupná časť razníka je v tvare hrebeňa s vodorovnými stenami 41 a 42. Steny ležia v určenej vzdialenosti od okrajov 31 a 32. S pravidelnými intervalmi po celej šírke razníka sú vytvorené štrbiny 43, tu0015 Materiál poskytovaný neznázorneným vytláčaclm zariadením je zavádzaný do napájacieho kanálu 11. Delí sa na dva prúdy a je rozprestieraný do laminovacich kanálov 28 a 29 až do vytvorenia dvoch rovnobežných vrstiev v úrovni výstupnej časti hubice medzi stenami 41 a 42 razníka a okrajovými časťami 31 a 32. Určité množstvo materiálu je zavádzané do štrbin 43, kde tvorí prepážky alebo dištančné rozpery vymedzujúce komôrky alebo kanále rovnobežne so smerom postupu. Na výstupe z hubice je takto vytvorená doska s komôrkovým prierezom, ešte v pastovitom stave, vedená ťahaním medzi dve dosky tvoriace kaliber a kde je jej tvar tixovaný. Materiál je držaný sanim proti doskám, ktorými prechádza tekutina chladiaceho média na odvádzanie tepla z dosky a zaisťovanie jej chladenia.0016 Je vhodné poznamenať, že pre dosku, ktorej výška je rovná výške razníka alebo menšia než táto výška, sa uskutočňuje odťahovanie v smerevyššou než výška razníka má ťahanie tiež zvislú zložku.0017 Toto zariadenie podľa doterajšieho stavu techniky má obmedzené možnosti nastavovania parametrov vytláčania, vzhladom na to, že tok materiáluje rozdelovaný symetricky medzi dva Iaminovacie kanále.0018 Hlavne môže ťahanie viesť k oslabeniu strednej časti dištančnej rozpery, ktorých hrúbka je zmenšená voči častiam pri krytoch.0019 Podľa vynálezu sa zvýši flexibilita zariadenia tým, že oba Iaminovaciekanále sú napájané nezávisle.0020 Obrázky 3 a 4 znázorñujú pozmenené zariadenie. Prvky spoločné pre hubicu z obrázka 1 nesú rovnakú vzťahovú značku. Napájací blok 10 z obrázka 1 bol nahradený napájacím blokom 100. Tento blok obsahuje prvý axiálny vstup 110 pre kanál 111. Vstup je pripojený k neznázornenému axiálnemu vytláčaciemu zariadeniu východiskového zariadenia. To tvorí prvý zdroj plastu. Kanál 111 napája kanál 22 hubice. ą0021 Blok 100 obsahuje druhý vstup 120, ktorý je uložený vedľa prvého

MPK / Značky

MPK: B29C 47/20, B29C 47/88, B29C 47/16, B29C 47/50, B29C 47/00

Značky: spôsob, komôrkovej, výroby, dosky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e17402-sposob-vyroby-komorkovej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby komôrkovej dosky</a>

Podobne patenty