Herbicídna kompozícia

Číslo patentu: E 16958

Dátum: 02.05.2008

Autori: Sohm Rupert Heinrich, Schneider Rudolf

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka olejových disperzií obsahujúcich 2-benzoyl-1,3 cyklohexándíónový herbicíd.Z-benzoyl-l,3-cyklohexándiónové herbicídy sú dobre známe pre ich vynikajúce vlastnosti V boji proti burine. Je známych niekoľko formulácií Z-benzoyl-l,3-cyklohexándiónových herbicídov a používajú sa s dobrým účinkom.Agrochemické formulácie obsahujúce pevnú účinnú látku suspendovanú v oleji sú dobre známe (pozri napríklad W 0 02/091831 A a W 0 07/006415 A). Takéto forrnulácie sú označované ako olejové disperzie (GIFAP kód OD). Olejová disperzia je koncentrát, ktorý sa riedí vodou pred použitím na výrobu vodnej kompozície, ktorá sa použije na kontrolu rastlín alebo rastu rastlín. Zriedenie vo vode má za následok suspo-emulziu ak nie je účinná zložka rozpustná vo vode (ako je tomu V prípade mezotriónu) ak je účinná zložka rozpustná vo vode vytvorí sa emulzia. Na uľahčenie dispergovania vo vode takéto formulácie obsahujú emulgátory, disperganty a ďalšie zložky formulácie ako sú zahusťovadlá, odpeňovače a pevné nosiče. Olejové disperzie sú často zvolené, ak je účinná zložka citlivá na vodu alebo ak je adjuvans oleja požadovaný pre dobré biologické účinkovanie. Olejové disperzie sú zvyčajne bez vody a to bud na zabránenie degradácie akejkoľvek citlivej účinnej zložky a/alebo na zabránenie rizika oddelenia fáz formulácie.Teraz sme zistili, že stabilné olejové disperzie Z-benzoyl-l,3-cyklohexándiónového herbicídu sa môžu získat pridaním vody a prípadne kyseliny do disperzie.Preto, podľa predloženého vynálezu je poskytnutá olejová disperzia obsahujúca(d) od 0,5 do 20 hmotn. jedného alebo viacerých emulgátora(ov)pričom súčet zložiek je 100 .Vhodne, 2-benzoyl-l ,3-cyclohexanediónový herbicíd je zlúčenina vzorca (I)v ktorom X znamená atóm halogénu priamu- alebo rozvetvenú alkylovú alebo alkoxyskupinu obsahujúcu až šesť atómov uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná jednou alebo viacerými skupinami -OR alebo jedným alebo viacerými atómami halogénu alebo skupinu vybranú z nitro, kyano, - CO 2 R 2, -S(O)mR, -O(CH 2)rOR, COR 2, -NR 2 R 3, -SO 2 NR 2 R 3, -CONR 2 R 3, -CSNR 2 R 3 a -OSO 2 RR znamená priamu- alebo rozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu až šesť atómovuhlíka, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómami halogénuR 2 a R 3 každé nezávisle znamená atóm vodíka alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu až šest atómov uhlíka, ktorá je prípadne substituovanájedným alebo viacerými atómami halogénuR 4 znamená priamu alebo rozvetvenú alkylovú, alkenylovú alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu až šesť atómov uhlíka, prípadne substituovanú jedným alebo viacerými atómami halogénu alebo cykloalkylovú skupinu obsahujúcu od troch do šesť atómov uhlíkakaždé Z nezávisle znamená halogén, nitro, kyano, S(O)mR 5, OS(O)mR 5, C 14 alkyl, C 14 alkoxy, C 14 halogénalkyl, C 14, halogénalkoxy, CmhalogénalkoxyCmalkyl, karboxy,C 14 alkylkarbonyloxy, Cmalkoxykarbonyl, Cmalkylkarbonyl, amino, Cmalkylamino,C 14 dialkylamino, ktoré má nezávisle stanovený počet atómov uhlíka v každej alkylovej skupine, Cmalkylkarbonylamino, Cnaalkoxykarbonylamino, C 143 alkylaminokarbonyl amino, C 1.ądialkylamínokarbonylamino ktoré má nezávisle stanovený počet atómov uhlíka v každej alkylovej skupine, C 1.6 alkoxykarbonyloxy,C 1.5 alkylaminokarbonyloxy, Cmdialkylkarbonyloxy, fenylkarbonyl, substituovaný fenylkarbonyl, fenylkarbonyloxy, substituovaný fenylkarbonyloxy, fenylkarbonyl amino, substituovaný fenylkarbonylamino, fenoxy alebo substituovaná fenoxyR 5 znamená priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu až šesť atómov uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómami halogénun je nula alebo celé číslo od jeden do štyrir je jeden, dva alebo tri ap je nula alebo celé číslo od jeden do šesť.Vhodne, X je chlór, bróm, nitro, kyano, CM alkyl, -CFs, -S(O)mR, or -OR každé Z je nezávisle chlór, bróm, nitro, kyano, C 14 alkyl, -CF 3, -CH 2 OCH 2 CF 3, -OR,-OS(O)mR 5 alebo -S(O)mR 5 nje jeden alebo dva a p je nula.Výhodne, 2-benzoyl-1,3-cyklohexándiónový herbicíd je vybraný zo skupiny, ktorú tvoria 2-(2-nitro-4-metylsulfonylbenzoyl)-1,3-cyclohexándión (mezotrión), 2-(2-nitro-4 metylsulfonyloxybenzoyl)- 1 ,3-cyklohexándió n, 2-(2-chlór-4-metylsulfonylbenzoyD-1,3 cyklohexándión (sulkotríón), 2-2-chlór-4-(metylsulfonyl)-3-2,2,2-trifluóretoxymetyl benzoyl-1,3-cyklohexándión (tembotrión), 4,4-dimetyl-2-(4-metánesulfonyl-2-nitrobenzoy 1)l ,3-cyklohexándión, 2-(2-chlór-3-etoxy-4-metánsulfonylbenzoy 1)-5-metyl-1,3-cyklohexándión a 2-(2-chlór-3-etoxy-4-etánsulfonylbenzoyl)-5-metyl-l,3-cyklohexándión najvýhodnejšie je 2-(2-nitro-4-metyl-sulfonylbenzoy 1)-l,3-cyklohexándió n.2-Benzoy 1-1,3-cyklohexándión vzorca (I) môže existovať v enolových tautomémych formách, ktoré môžu viest ku geometríckým izomérom. Okrem toho, v niektorých prípadoch,rôzne substituenty môžu prispievať k optickej ízomćrii a/alebo stereoizomérii. Všetky takéto tautomérne formy, racemické zmesi a izoméry sú zahrnuté v rozsahu predloženého vynálezu.Mezotrión je opísaný ako údaj 515 na strane 631 v The Pesticide Manual, 13 th Edition, Editor C. D. S. Tomlin, British Crop Protection Council, 2003. Mezotrión sa vyrába ako Vlhká pasta obsahujúca 70 - 90 hmotn. mezotriónu a 10 - 30 hmotn. vody. Výhodne sa mezotriónová Vlhká pasta použije na prípravu olejovej disperzie. Výhodne je obsah mezotriónu v olejovej disperzíi medzi 5 - 20 hmotn.Voda sa môže zaviesť do olejovej disperzie pridaním vody samej osebe vo vhodnom stupni prípravy olejovej disperzie alebo použitím účinnej zložky ako vlhkej pasty pri prípraveolejovej disperzie. Výhodne sa voda zavedie do olejovej disperzie použitím účinnej zložkyako vlhkej pasty. Výhodne je obsah vody v olejovej dísperzii od 0,5 do l 0 hmotn.,výhodnejšie od 1 do 5 hmotn.Olej môže byť, napríklad, rastlinný olej, metylovaný rastlinný olej, ako je metylester repkového oleja, nañový olej alebo ester, ako sú alkyl alebo arylester alifatickej alebo aromatickej karboxylovej kyseliny alebo triestery kyseliny o-fosforečnej alebo ich zmesi. Viac ako jeden olej môže byt prítomný v olejovej dísperzii výhodne sa používa iba jeden olej. Výhodný olej je metylester repkového oleja. Výhodne je obsah oleja v olejovej dísperzii medzi 50 - 80 hmotn.Emu 1 gátor(y) môže byt neiónový emulgátor(y) ako je alkoxylovaný ricínový olej,alkoxylované polyarylfenoly, alkoxylované alkylarylfenoly alebo alkoxylované mastné alkoholy alebo ich zmesi alebo aniónový emulgátor(y) ako je dodecylbenzén-sulfonát vápnika, di-oktylsulfosukcinát, sulfátované alebo fosfátované alkoxylované mastné alkoholy alebo sulfátované alebo fosfátované alkoxylované alkylarylfenoly alebo ich zmesi alebo zmes neiónového emulgátora(ov) a aniónového emulgátora(ov). Viac ako jeden emulgátor môže byť prítomný v olejovej dísperzii výhodne sú použité v kombinácii dva alebo tri emulgátory. Príklady ďalších zložiek formulácie, ktoré môžu byť prítomné v olejovej dísperzii sú zahusťovadlá, odpeňovače a pevné nosiče alebo plnivá.Priklady zahusťovadiel sú anorganická materiály ako sú pyrogénny oxid kremíčitý známy pod obchodným názvom Aerosil® alebo Cab-O-Sil®, zrážaný oxid kremičitý,montmorilonitove typy ílov známe pod obchodným názvom Attaclay® alebo Attagel®,bentonit, modifikované bentonity známe pod obchodným názvom Bentone®. Ďalšie príklady zahusťovadiel sú organické polyméry ako sú polystyrén, polyestery, deriváty celulózy ako je etyl celulóza, alkylované polyvinylpyrolidóny. Príklady odpeňovačov sú deriváty kyseliny perfluór-allçyl fosfónovej známe pod obchodným názvom Fluowet® alebo odpeňovače na báze kremíka známe pod rôznymi obchodnými názvami. Príklady pevných nosičov alebo plnív sú íly (kaolinit), krieda (uhličítan vápenatý), minerály kremeliny, ako sú Celite 209 ®,kremenný prášok, aglomeráty kremeňa a kaolinitu známe pod obchodným názvom Sillitin®,mastenec. Výhodne je obsah emulgátora(ov) a prípadne zložky(iek) formulácie v olejovej dísperzii medzi 2 - 30 hmotn.Kyselina je voliteľná zložka olejovej disperzie a môže byt anorganická kyselina, ako sú kyselina 0-fosforečná, kyselina karboxylová, ako je kyselina octová alebo kyslé povrchovo aktívne činidlo, ako je sulfátovaný alebo fosfátovaný tristyrylfenol etoxylát v kyslej forme,sulfátovaný alebo fosfátovaný alkylfenol etoxylát v kyslej forme alebo sulfátovaný alebofosfátovaný alkohol etoxylát v kyslej forme. Ked je kyselinou anorganická alebo karboxylová

MPK / Značky

MPK: A01N 25/04, A01N 41/10, A01P 13/02, A01N 35/08

Značky: herbicídna, kompozícia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e16958-herbicidna-kompozicia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Herbicídna kompozícia</a>

Podobne patenty