Mikrozapúzdrené oleje na reguláciu rozptylu pesticídového postreku

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka nového spôsobu na redukovanie nežiaduceho rozptylu postreku počas aplikácie poľnohospodárskych chemikálií pomocou mikrozapúzdrenia olejových kompozícii do vodnej zmesi postreku.0002 Postrekovače využívané v poľnohospodárstve, z ekonomického hľadiska a z hľadiska dostupnosti technológii využívajú hydraulické rozprašovacie dýzy, ktoré V podstate produkujú Široké spektrum rozprášených kvapôčiek rôznej veľkosti. Možnosť odklonenia týchto rozprášených kvapôčiek od počiatočného, požadovaného miesta aplikácie je funkciou veľkosti kvapôčiek, menšie kvapôčky majú vyššiu náchylnosť pohybovať sa mimo cieľ. Výrazná snaha výskumníkov, zahrňujúca viacero testov,skúšok V tuneli a následné vytvorenie predpovedných matematických modelov vedie k zlepšenému pochopeniu vzťahu medzi veľkosťou rozprášených kvapiek a možnosťou rozptylu postreku. Aj ked iné faktory, také ako meteorologické podmienky a vzostup postreku do výšky prispievajú k možnosti rozptylu, distribúcia veľkosti kvapiek postreku bola určená ako prevažujúci faktor. Teske a kol. (Teske M. E., Hewitt A. J., Valcore, D. L. 2004. The Role of Small Droplets in Classifying Drop Size Distributions ILASS Americas 17 th Annual Conference Arlington VA) opisujú hodnotu 156 mikrónov m ako frakciu distribúcie kvapiek postreku, ktorá prispieva k rozptylu a odklonu postreku. Wolf (www.bae.ksu.edu/facultv/wolf/drift.htm) uvádzajú hodnotu 2 OO m ako odklonenú frakciu. Správny odhad veľkosti kvapiek pravdepodobne prispieva k odklonu a rozptylu, potom je frakcia pod 150 m .0003 Negatívny následok pohybu mimo cieľ je zrejmý. Niektoré herbicídy vykazujú veľmi citlivú fytotoxicitu voči konkrétnym rastlinným druhom už pri extrémne nízkych úrovniach rádovo milióntina (Ppm) alebo bilióntina (ppb), čo má za následokobmedzené aplikácie okolo citlivých plodín, v ovocných sadocha V záhradnej výsadbe. Napríklad, Odbor pre reguláciu pesticídov, Kalifornia (California Dept of Pesticide Regulation) nariaďuje ochranné pásmo 1/2 - 2 mile pre herbicídy obsahujúce propanil aplikované letecky V údolí San Joaquin.0004 Vysoká molekulová hmotnosť, vo vode rozpustných polymérov niekedy pridaných do kompozícii postrekov zvyšuje veľkosť kvapiek a tým redukuje rozptyl (pozri, napríklad, W 0 2008/101818 A 2 a U.S. 6,214,771 B 1). Avšak, vysoká molekulová hmotnosť, vo vode rozpustných polymérov nie je úplne bezpečná, pretože nie vždy sa pracuje so zmesmi na leteckú aplikáciu herbicídov, pri ktorej sa berú do úvahy faktory ako výkon čerpadla, sila vetra a iné, ktoré sa viac prejavujú pri vysokej rýchlosti leteckej aplikácie. Pozri Hewitt, A.J. (2003) Drift Control Adjuvants in Spray Applications Performance and Regulatory Aspects. Proc. Third Latin American Symposiunt on Agricultural Adjuvants, Sao Paolo, Brazil. Prídavok olejových zlúčenín na kontrolu odklonu rozptylu sa diskutuje V US 6,797,673 a US 4,999,048. Vodný aqrochemický koncentrát obsahujúci mikro-zapúzdrené adjuvans pre agrochemikálie je spomínaný v US 2006/0003897. Veľkosť kapsúl je asi 2 m.0005 Tiež bolo zistené, že pridaním microzapúzdrených olejov do vodnej zmesi na postrek, môže byť odklon postreku počas aplikácie zredukovaný. Termín mikrozapúzdrený olej používaný V tomto texte odkazuje na mikrokapsulu a na olej obsiahnutý v mikrokapsuli.0006 Predkladaný vynález sa týka spôsobu redukcie nežiaduceho rozptylu postreku počas aplikácie vodnej pesticídnej zmesi,ktorý zahrnuje pridanie, do vodnej pesticídnej postrekovej zmesi, od 0,01 do 5 percent objemových (objem/objem) mikrozapúzdreného oleja. Redukcia rozptylu postreku je výsledkom viacerých faktorov zahrnujúcich zníženie produkcie jemných kvapiek postreku (150 m v priemere) a zvýšenie objemového stredného priemeru (VMD) kvapiek postreku. Vzhľadom na danépoužitý mikrozapúzdrený olej, je stredný priemer väčšiny kvapiek postreku zvýšený oproti vodným postrekovým kompozíciám bez uvedeného mikrozapúzdreného oleja.0007 Jedno uskutočnenie vynálezu je vodná zmesná kompozícia,ktorá obsahuje od 5 do 70 hmotnostných percent najmenej jedného pesticídu, a od 0,05 do 10 hmotnostných percent mikrozapúzdreného oleja. Vodná zmesná kompozícia je výhodne roztok, emulzia alebo suspenzia alebo ich zmes obsahujúca mikrozapúzdrený olej suspendovaný vo formulácii.0008 Ďalšie uskutočnenie vynálezu je vodná zmesná kompozícia zo zlepšenou fyzikálnou stabilitou, ktorá obsahuje od 5 do 70 hmotnostných percent najmenej jedného pesticídu a od 0,05 do 10 hmotnostných percent mikrozapúzdreného oleja, kde preferovaná veľkosť častíc mikrozapúzdreného oleja je v rámci intervalu 0,1 do 1 m výhodne od 0,1 do 0,5 m . Vodná zmesná kompozícia je výhodne roztok, emulzia, alebo suspenzia alebo ichzmes obsahujúca mikrozapúzdrený olej suspendovaný vo formulácii.0009 Spôsob redukcie odklonu, rozptylu postreku pridaním mikrozapúzdrených olejov do vodnej poľnohospodárskej postrekovej zmesi na aplikovanie akéhokoľvek pesticídu alebo látky na ochranu plodín zahrnujúcej herbicídy, fungicídy a insekticídy. Konkrétne preferované herbicídy, na ktoré je táto metóda aplikovaná, zahrnujú cyhalofop~butyl, penoxsulam, flumetsulam,kloransulam-metyl, florasulam, pyroxsulam, diklosulam,fluroxypyr, klopyralid, acetochlór, triklopyr, izoxaben, 2,4-D,MCPA, MCPB, dikamba, MSMA, oxyfluórfen, oryzalin, trifluralin, aminopyralid, atrazín, pikloram, tebutiurón, pendimetalín,propanil, glyfozát a glufozinát. Predovšetkým preferovaná insekticidy, na ktoré je táto metóda zameraná, zahrnujúorganofosfáty také ako chlórpyrifos, MAC taký ako halofenozid, metoxyfenozid a tebufenozid, pyretroidy také ako gamma cyhalotrín a deltametrín, sulfoximíny také ako sulfoxaflor a biologicky získané pesticídy také ako spinosad a spinetoram. Predovšetkým preferované fungicídy, na ktoré je táto metóda zameraná zahrnujú mancozeb, myklobutanil, fenbukonazol, zoxamid,propikonazol, chinoxyfén a tifluzamid. Predkladaný vynález je predovšetkým vhodný na aplikáciu herbicídov, konkrétnejšie herbicídov, ktoré sú určené na obmedzenú aplikáciu okolo citlivých plodín, takých ako 2,4-D, dikamba, glyfozát a glufozinát.0010 Míkrozapúzdrené oleje podľa predkladaného vynálezu sú pripravené použitiu interfaciálnej polykondenzačnej technológie na zapúzdrenie. Použitie tejto technológie na formuláciu poľnohospodársky účinných zložiek je dobre známe odborníkom V danom odbore. Pozri, napríklad, P. J. Mulqueen v, Chemistry and Technology of Agrochemical Formulations, D. A. Knowles,editor, (Kluwer Academic Publishers, 1998), strany 132-147,a v odkazoch tu citovaných týkajúcich sa použitia mikrokapsulácie na formuláciu pesticídnych účinných zložiek. Vo všeobecnosti, mikrokapsule môžu byť pripravené interfaciálnou polykondenzáciou medzi najmenej jedným v oleji rozpustným monomérom vybraným, napriklad, zo skupiny obsahujúcej díizokyanáty, polyizokyanáty, diacid chloridy, polyacid chloridy, sulfonyl chloridy, a chloroformáty a najmenej jedným vo vode rozpustným monomérom vybraným, napríklad, zo skupiny obsahujúcej, diamíny, polyamíny, dioly, a polyoly. Typické mikrokapsulové formulácie môžu byť získané, napríklad, 2 interfaciálnej polykondenzácie medzi izokyanátmí a bud amínmi alebo alkoholmi za vzniku, respektíve, polymočovinových alebo polyuretánových mikrokapsulových kompozícii.0011 Mikrokapsulované oleje podľa predkladaného vynálezu môžu byť pripravené pomocou prvej emulzifikácie organickej fázy,ktorá obsahuje olej a V oleji rozpustný monomér vo vodnej fáze,ktorá obsahuje vhodné povrchovo aktívne látky a vodu. Emulziamôže byť vytvorená homogenizáciou zmesi olej-voda použitím nízko

MPK / Značky

MPK: A01N 25/28, B01J 13/16, A01N 57/20, A01N 25/04, A01N 25/06, A01N 37/40

Značky: reguláciu, mikrozapúzdrené, oleje, pesticídového, postreku, rozptylu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e16919-mikrozapuzdrene-oleje-na-regulaciu-rozptylu-pesticidoveho-postreku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mikrozapúzdrené oleje na reguláciu rozptylu pesticídového postreku</a>

Podobne patenty