Bodové zváracie zariadenie, predovšetkým na využitie vo výrobe karosérií automobilového priemyslu

Číslo patentu: E 16544

Dátum: 16.11.2012

Autori: Tünkers André, Tünkers Olaf

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka bodového zváracieho zariadenia, predovšetkým na využitie vo výrobekarosérií automobilového priemyslu Stav technikyBodové zváracie zariadenia sú známe už v rozmanitých konštrukciách, napr. ako tzv. strojové zváracie kliešte, alebo aj strojovo ovládané zváracie kliešte. Pri takýchto bodových zváracích zariadeniach sú obrábané predmety, ktoré majú byť natrvalo spojené, najmä plechové časti,zovreté medzi zváracie elektródy a spojené navzájom natrvalo zvarovými bodmi. Použité prítlačné sily na elektródach môžu tvoriť vo výrobe karosérií niekoľko sto kilogramov prítlaku, napr. 300 až 700 kg pritlačnej sily. Mimoriadne vysoké prítlaky sú potrebné priPri doteraz známych bodových zváracích zariadeniach treba zváracie elektródy po určitej prevádzkovej dobe vymeniť a spracovať, keďže zváraním vznikajú usadeniny, ktoré už neumožňujú reprodukovateľný obraz zvárania. Spracovanie sa uskutočňuje ofrćzovaním,okefovaním alebo podobne. Demontážou a montážou zváracích elektród vznikajú prestojové časy a teda neželané náklady. Preto už bolo navrhnuté, aby konštrukčné diely, ktoré majú byť spojené, boli spojené konvenčným spôsobom, napr. nitovaním, čím sa ale konštrukcie stanúDE 197 24 371 C 1 ukazuje zariadenie na programovo riadenú výmenu zváracích elektród od jedného ktomuto koaxiálnemu telesu zváracieho nástroja na bodovom zváracom robote,ktorý prenáša teleso zváracieho nástroja so zváracou elektródou do zariadenia na uvoľnenie elektród a po výmene zváracej elektródy ho vtlačí do novej zváracej elektródy z podávacieho zásobníka, pričom zariadenie na výmenu sa skladá zo silového zvieracieho zariadenia pre príslušnú vloženú elektródu, pričom Zvieracie zariadenie je spojené s prevodom, ktorý mení minimálne jeden axiálny, laterálny alebo cirkulárny pohyb robota telesa zváracieho nástroja na relatívnu otáčku elektródy voči telesu nástroja a tento teda z neho uvoľňujú, a pohyb rotora ďalej otvorí Zvieracie zariadenie auvoľní takto oddelenú elektródu aďalší pohyb robota vráti Zvieracie zariadenie do predvolenej východiskovej polohy. Zvieracie zariadeniesa skladá z dvoch, v podstate paralelných zvieracích čeľustí, pôsobiacich silovo, kolmo na oselektródy, ktoré sa pri pohone prevodového hnacieho článku telesom zváracieho nástroja vedeného cez tvor pohybujú paralelne a navzájom V opačných smeroch, pričom elektróda sa odkrúti. Odporúča sa vyrábať prevod z dvojramennej páky, ktorej konce sú spojené prostredníctvom vodiča s zvieracími čeľusťarni a ktorej stred je pružne spojený s prevodovým hnacím článkom, ktorý má otvor, ktorý vprevádzke telesa preniká vo voľnom lícovaní. Prevod sa skladá z ozubeného pastorku uloženého otáčavo na prevodovom hnacom článku,ktorý zaberá v ozubení zvieracích čeľustí, z ktorých jedna je uložená pevne V smere pohonu a druhá je uložená posuvne. Zariadenie sa vyznačuje tým, že minimálne jedna zo zvieracích čeľustí je pružinovým ovládaním nasunutá smerom na elektródu a minimálne jedna zo zvieracích čeľustí na svojej zvieracej ploche vykazuje vtokový sklon až po šírku na strane vstupu, ktorá je väčšia ako maximálne zaznamenaný priemer elektródy, ktorá sa nachádza vo východiskovom postavení pod otvorom. Okrem toho sa toto známe zariadenie vyznačuje tým,že Zvieracie čeľuste zvieracieho zariadenia v axíálnom smere vykazujú vtokové sklony a osami paralelne k osíam elektródy sú uložené rotačne okolo osi otáčania ateleso nástroja riadené robotom najskôr posúva elektródu axiálne medzi zvieraciu čeľusť, potom vykoná kývanie okolo osi otáčania, potom otvorí axiálnym pohybom zvieracie čeľuste a laterálne ich otočí naspäť. Zvieracie zariadenie je uložené posuvne k osi otáčania, čím len jeden smerový komponent pohybu telesa riadeného robotom vykoná pohyb otáčania okolo osi otáčania. V ostatnom sú Zvieracie čeľuste vytvorené ako valcové panvy s kónickým vstupom, ktoré sú z vonkajšej strany držané otočné v skrutkovici a axiálne s vratnou pružinou ovládané pružinou V smere na teleso proti nárazu a axiálne posúvané proti vratnej pružine do voľnej polohy sa stretávajú so zarážkou rozvierača, ktorý otvára Zvieracie čeľuste natoľko, aby sa uvoľnená elektróda dostala von. Zvieracie čeľuste sú vytvorené v jednom kuse na pozdĺžnedrážkovanom oceľovom pružinovom valci.Z DE 10 2010 024 569 A 1 je známa metóda na zváranie veľkého počtu hliníka na hliníkové zvarové spoje aveľkého počtu ocele na oceľové odporové elektródové zvarové spoje s použitím toho istého zváracieho prístroja, ktorá zahŕňa. že sa predpokladá prístroj na odporové bodové zváranie s párom zváracích elektród, ktoré majú plošný polomer krivosti clektród od 20 milimetrov do 40 milimetrov a plocha elektród je Štruktúrované s drsnosťou od 2 mikrometrov do 50 mikrometrov naj skôrje vytvorený rad hliník na hliníkových zvarových spojoch, po dokončení hliníka na hliníkových zvarových spojoch potom rad ocele na oceľových zvarových spojoch po dokončení ocele na oceľových zvarových spojoch sazváracie elektródy čistia, aby sa odstránili všetky usadeniny hliníka na elektródach a obnovilasa štruktúra plochy elektród na drsnosť od 2 mikrometrov do 50 míkrometrov skôr, ako sa začne s ďalším radom hliníka na hliníkových zvarových spojoch. Elektródy majú tvar hríba,pričom po dokončení zvarových spojov ocele na oceľových zvarových spojoch sú elektródy merané, aby sa stanovil rozsah hríbovej deformácie elektród a keď je hríbová forma stanovená, sú elektródy znova upravené, skôr ako sa obnoví štruktúra elektród. Čistenie a obnova štruktúry sa má uskutočňovať pomocou rotujúceho brúsneho kotúča, pričom rotujúci brúsny kotúč je flexibilný brúsny materiál, ktorý sa chýba, aby sa prispôsobil ohybu plochy elektródy. Rameno zváracích klieští má tvar písmena C, takže protiľahlé elektródy možno doviesť k tomu, aby niesli protiľahlé strany kovových dosiek a tlačili na nich. Jedna elektródaje upevnená na telese, ktore je vsadená do držiaka, ktorý je umiestnený na stabilnom ramene ramena zváracích klieští. Druhá elektróda je upevnená na telese avsadená do ďalšieho držiaka, ktorý je nesený na vzduchovom valcovom motore alebo servomotore. Vzduchový valcový motor alebo servomotor je vhodný na axiálny pohyb elektródy do držadla klieští s vonkajšou plochou dosky. Zdroj vysokého tlaku dodáva vzduch prostredníctvom programovateľného regulátora vzduchu do valca, na vytvorenie zvieracej sily. Alternatívne poskytuje riadenie servomotora elektrický prúd a napätie servomotoru na pripravu zovretia.Počas jedného sledu bodového zvárania posúva včasné použitie stlačeného vzduchu na valecalebo pohyb servomotora držiak dopredu, takže elektróda tlačí plechy s vopred stanovenousilou proti pevnej elektróde.Z US 2008/0078749 A l je známa elektrická odporová elektróda, ktorá je vytvorená na jejkoncovom bloku kónicky zúžená a tu vykazuje koncentrické odseky.US 4, 966, 506 ukazuje zariadenie na konfiguráciu elektrických odporových zváracíchÚlohou vynálezu je vytvoriť bodové zváracie zariadenie najmä vo forme takzvaných zváracích klieští alebo strojových zváracích klieští, ktoré možno s osobitnou výhodou použiť najmä na spájanie plechových konštrukčných dielov v montáži karosérií automobilovéhopriemyslu a ktoré rovnako umožňuje zvárať hliníkové plechy vo väčšom počte bez toho, abyako doteraz bolo nutné meniť alebo čistiť hlavice elektród po relatívne krátkej prevádzkovej dobe.Řiešenie Úloha je vyriešená prostredníctvom znakov Patentového nároku 1.Podľa vynálezu je možné príslušnú elektródu otáčať vždy okolo jej pozdĺžnej osi o obmedzenú uhlovú mieru do opačných smerov, čo sa môže uskutočniť pod prevádzkovým tlakom alebo pod menším alebo značne zníženým počiatočným tlakom, aby došlo k spoľahlivému odstráneniu opalu. Na to možno stlačiť elektródy proti sebe. Vprípade potreby je ale tiež možné nasadiť na obrábaný predmet alebo podobne len pohyblivú elektródu, potom otáčať, aby došlo k odstráneniu opalu, ktorý sa na nej nachádza. Vďaka tomu netreba zváracie elektródy už rozoberat ačistit oddelene, takže zanikajú doterajšie nepríjemné a nákladné prestoje. Týmto spôsobom je navyše možné nielen garantovať vysokokvalitné zvarové spoje, ale najmä zabezpečiť reprodukovateľné zvarové body. Ďalšie úpravy vynálezu Ďalšie úpravy vynálezu sú popísané v Patentových nárokoch 2 až 10.Riešenie podľa pateutového nároku 2 popisuje priradenie motorového pohonu,prostredníctvom ktorého je hlavica oproti telesu umiestnená o obmedzenú uhlovú mieru v opačných smeroch rotačne o ostrý uhol. Za tým účelom môže byť hlavica umiestnená na telese ľahko otočne votočných ložiskách, napr. ihlových ložiskách alebo podobne. Ako motorové pohony môžu slúžiť všetky možné vhodné pohony, napríklad lineárne pohony,elektrické pohony, hydraulické alebo pneumatické valce (piestové valcové jednotky) ako írotačne poháňané zariadenia, ktoré pracujú elektricky, pneumatický alebo hydraulickýa ktoré napríklad upraviť tak, aby boli umiestnené priamo k telesu a tým šetrili priestor.Pri riešení podľa patentového nároku 3 poháňa motorický pohon teleso. Za týmto účelommôže byť teleso samotné umiestnené na ramene, napr. časti robotického ramena tak, aby sa

MPK / Značky

MPK: B23K 11/31, B23K 11/11, B23K 11/30

Značky: predovšetkým, zariadenie, zváracie, priemyslu, bodové, výrobe, karoserií, využitie, automobilového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e16544-bodove-zvaracie-zariadenie-predovsetkym-na-vyuzitie-vo-vyrobe-karoserii-automobiloveho-priemyslu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bodové zváracie zariadenie, predovšetkým na využitie vo výrobe karosérií automobilového priemyslu</a>

Podobne patenty