Zariadenie na ohýbanie sklenených dosiek

Číslo patentu: E 1642

Dátum: 08.06.2004

Autori: Koivisto Heikki, Yli-vakkuri Erkki

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na ohýbanie sklenených dosiekVynález sa týka zariadenia na ohýbanie sklenených dosiek, pričom uvedené zariadenie- homú dráhu formových vozíkov s po sebe nasledujúcimi fonnovými vozíkmi, ktorých predná alebo zadná stena od seba oddeľuje po sebe nasledujúce ohrievacie úseky a niekoľko po sebe nasledujúcich ohýbacích úsekov, forrnové vozíky sú uspôsobené na periodickú prepravu smerom k lisovaciemu ohýbacíemu úseku, ktorého strop je vybavený spustíteľnou a zdvihnuteľnou samčou formou- spodnú dráhu formových vozíkov s po sebe nasledujúcimi formovými vozíkmi, ktorých zadná alebo predná stena od seba oddeľuje po sebe nasledujúce chladiace úseky, forrnové vozíky sú uspôsobenć na periodickú prepravu v smere opačnom k prepravnému smeru fonnových vozíkov nachádzajúcich sa na homej dráhe formových vozíkov- rad ohýbacích foriem nesených formovými vozikrni- predhrievaoie úseky nachádzajúce sa na vstupnej časti hornej dráhy formových vozíkov, V ktorých je ohrievanie sklenených dosiek spôsobené nútenou konvekciou, pre ktorú je tepelná energia získavaná zo sklenených dosiek v tej istej dobe ochladzovaných vo výstupných koncových úsekoch spodnej dráhy formových vozíkov- radiačnć tepelné prostriedky na strope predhrievacích úsekov, usporiadané aspoň v niektorých z predhrievacích úsekov- radiačne tepelne prostriedky na strope gravitačne pracujúcich ohýbacích úsekov- medziľahlú podlahu, ktorá oddeľuje ohýbacie úseky a predhrievacie úseky od úsekov usporiadaných dole- ahový mechanizmus na spúšťanie formových vozíkov z hornej dráhy na spodnú dráhu spoločne s ohýbanými sklenenými doskamipričom forrnové vozíky majú otvorenú konštrukciu alebo inak vysoko tepelne priestupné dno.Tento typ zariadenia je známy z prihlasovateľových patentových publikácií US-A-4,497,645 a US-A-4,986,842, ktoré však nezverejňujú žiadny lisovací ohýbací úsek. Takéto zariadenie sa ukázalo byť zvlášť výhodne V procese ohýbania dvojíc na sebe naskladaných sklenených dosiek, ktoré majú byť následne spojené laminovanírn na použitie napríklad ako automobilové predné sklo. V počiatočnom štádiu predhrievania je možné na zahriatie sklenených dosiek, ktoré majú byt ohrievané vo vyhrievacích úsekoch, efektívne použiť teplo dodané sklenenýmidoskami, ktoré sú V tej istej dobe ochladzované v chladiacich úsekoch. Vo finálnych predhrievaczích úsekoch táto možnosť už nie je, pretože rozdiel teplôt medzi dvojicou sklenených dosiek, ktoré majú byť ohriate vo vyhrievacom úseku a dvojicou sklenených dosiek v tej istej dobe ochladzovaných v spodnej časti zariadenia, je malý. Toto je dôvod, prečo prihlasovateľ navrhoval už v patentovej publikácii US-5,902,367, aby po ohýbacom procese bol formový vozík posunovaný pod predbežnými ohýbacími úsekmi priamo do svojej polohy pod ñnálnym predluievacím úsekom. Avšak toto usporiadanie neposkytuje riadené ochladzovaniebezprostredne po ohýbacom procese na zaistenie vhodného okrajového napätia.Na druhej strane existuje veľké množstvo skôr známych zariadení, v ktorých sú záverečné etapy ohýbacíeho procesu založené na lisovacom ohýbaní zaisťovanom samčou formou. Avšak tieto riešenia nepoužívajú vozíky s ľahkou konštrukciou a otvoreným dnom, ktoré umožňujúCieľom vynáilezu je vytvoriť zlepšene zariadenie, kde lisovacie ohýbanie je možné aj pri ľahkej konštrukcií upevnenej formy bežne používanej pri gravitačnom ohýbaní, pri ktorom k tomu navyše následkom použitia vozíka s ľahkou konštrukciou a otvoreným dnom, môže byť tepelná energia získaná zo sklenených dosiek v procese chladenia účinne využívaná na zahrievaniesklenených dosiek, ktore majú byť zahriate na hornej dráhe.Tento cieľ je dosiahnutý vynálezom tak, ako je definovaný v pripojenom nároku 1. Závislénároky opísujiú výhodne uskutočnenia vynálezu.Jedno príkladné uskutočnenie vynálezu bude teraz opísané podrobnejšie s odvolaním naObr. l znázorňuje počiatočnú časť homej dráhy a Výstupný koniec spodnej dráhy v zariadení podľa vynálezuObr. 2 ukazuje stredný úsek homej dráhy a stredný úsek spodnej dráhy v zariadení podľa vynálezuObr. 3 ukazuje Výstupný koniec hornej dráhy a vstupnú časť spodnej dráhy v zariadení podľa vynálezu, úseky z obrázkov l, 2 a 3 idúce po sebe tvoria celé zariadenieObr. 4 ukazuje ohýbací úsek 4 b v priečnom rezeObr. 5 ukazuje pohľad na ohýbací úsek 4 b V smere šípky V na obr. 4Obr. SA ukazuje čiastočný priečny rez z obr. 5 aObr. 6 ukazuje V schematickej perspektíve pohľad na fonnový Vozík vhodný na použitie VZariadenie znázomené na obr. l - 3 obsahuje hornú dráhu 1 formových vozíkov s po sebe nasledujúcími fonnovými vozíkmi 9, ktorých predná alebo zadná stena 11 od seba oddeľuje po sebe nasledujúce predhrievacie úseky 2, 3 a niekoľko po sebe nasledujúcich ohýbacích úsekov 4 a, 4 b. Formové vozíky sú prispôsobené na prerušovanú dopravu smerom k poslednému ohýbaciemu úseku 4 b, ktorý je na svojom strope vybavený spustiteľnou a zdvinuteľnou sarnčou formou 22. Spodná dráha 21 forrnového vozíka Vedie po sebe nasledujúce formove Vozíky 9 ležiace pod homou dráhou l. Fonnový vozík 9 spodnej forrnovej vozíkovej dráhy 21 má svoju zadnú alebo prednú stenu ll, ktorá od seba oddeľuje po sebe nasledujúce chladiace úseky 5, 6,7. Formové vozíky 9 spodnej dráhy 21 sú prispôsobené na periodickú prepravu v smere opačnom k dopravnému smeru fonnových vozíkov nachádzajúcich sa na homej dráheKaždý z formových vozíkov 9 je vybavený ohýbacou formou 12, ktorá je forrnovým Vozíkom 9 podopieraná. Dvojica sklenených dosiek je uložená na ohýbaciu formu 12 V dobe, keď je formový vozík 9 umiestnený mimo pece V naldadacom a vykladacom úseku 8. Vozík 9, forma 12 a dvojica sklenených dosiek sú pre nasledujúce ohýbanie zdvihnuté výťahom,nachádzajúciim sa V úseku 8 a, umiestnenom V smere pohybu za nakladacím a vykladacím úsekom 8, na homú dráhu 1, kde sú fonnové vozíky súčasne naraz prerušovane dopravované na vzdialenosť v podstate rovnú dĺžke vozíka smerom k ohýbaciemu úseku 4 b. Najprv sú pozdĺž tejto dráhy usporiadané predhrievacie úseky 2, V ktorých je ohrievanie založené na nútenej konvekcii, pre ktorú je tepelná energia získaná zo sklenených dosiek súčasne ochladzovaných nútenou konvekciou V chladiacich úsekoch 7 usporiadaných V spodnej časti. Takto môže byť V chladiacich úsekoch 7 dosiahnuté zrýchlené chladenie postupne chladených sklenených dosiek a v ohrievacích úsekoch 2 môže byť dosiahnuté zrýchlenć ohrievanie postupne zahrievaných sklenených dosiek, čo umožňuje efektívnejšie využitie tepelnej energie sklenených dosiek,ktoré majú byť ochladenć. Konštrukcia a funkcie oddielov 2 a 7 sú vysvetlené podrobnejšie V publikácií patentu US 4, 986,842 súčasného prihlasovateľa. Rozdiel je tu v tom, že prvý predhrievací úsek 2 a je zásobovaný horúcim vzduchom prostredníctvom potrubia 24 z chladiacich úsekov 5 nachádzajúcich sa na Vstupnom konci spodnej dráhy, z ktorých každý je oddelene vybavený riadenou cirkuláciou chladiaceho vzduchu prostredníctvom výfukovýchVetrákov 23. Pretože sú úseky 5 vybavené individuálne regulovateľnou cirkuláciou chladiacehovzduchu, môže byť sklenená doska chladená riadeným spôsobom, a tak môže byť vytvorenédostatočne vysoké okrajove napätie.Z úsekov 2 postupuje horný rad vozíkov 9 do predhrievacích úsekov 3, kde je uskutočnené hlavné ohrievanie sklenených dosiek radiačným teplom. Preto teda sú úseky 3 na svojích stropoch vybavené elektricky vyhrievanýmí teplo vyžarujúcimí odponni 13. Úseky 3 obsahujú tepelne izolované dno 15 a, ktoré vytvára strednú podlahu medzi hornými dráhovými úsekmí 3 a spodnými dráhovými úsekmí 6. Táto stredná podlaha 15 a je hore vybavená radiačnými vyhrievacími článkami 16 ustanovenými pod úrovňou podlahy 10 pre vozíky 9. Radiačné vyhrievacie články 16 aplikujú teplo na spodok jednej z dvojice sklenených dosiek nachádzajúcich sa V úsekoch 3 cez otvorenú konštrukciu dna 10 vozíka 9. Dno 10 nemusí byť úplne otvorenej konštrukcie, ale môže byť aj čiastočne uzavreté, napríklad môže byť tvorené tenkou dierkovanou doskou, mriežkou alebo podobným prvkom, ktorý je priechodný ako pre prúdiaci vzduch v predchádzajúcich úsekoch 2, tak aj pre vyžarované teplo z vyhrievacích článkov 16.Obr. 6 ukazuje koľajničky 18 nachádzajúce sa na koncoch spodnej časti rámu 10 vozíka 9,prostredníctvom ktorých sú vozíky 9 nesené na kladkách 19 namontovaných pomocou ložísk v bočných stenách 17 pece (obr. 7) a tým vytvárajú hornú dráhu l a spodnú dráhu 21. Koncový predhrievací úsek 3 a je nasledovaný niekoľkými predbežnými ohýbacímí úsekmí 4 a, v ktorých sa teplota dvojice sklenených dosiek zvýši do tej miery, že sa dvojica sklenených dosiek začne prehýbať na zakrivenej forme 12, ktorá túto dvojicu podopíera. Počet predbežných ohýbacích úsekov 4 a je dostatočný na dosiałmutie toho, aby v poslednom predbežnom ohýbacom úseku 4 a bolo pôsobením gravitácie dosiahnuté ohnutie do konečného ohnutého tvaru, ak ide o jednoduchý tvar ohnutia a do skoro konečného ohnutého tvaru, ak sa jedná o komplikovaný tvar požadovaného ohnutia. V druhom prípade je konečné ohnutie zaistené stúpajúcou a klesajúcou samčou formou 22 nachádzajúcou sa v ohýbacom úseku 4 b a určenou na vylisovanie konečného tvaru. Fonna 22 je udržiavaná na dostatočne vysokej teploteMedzi úsekmí 4 a a pod nimi ležiacimi chladiacimi úsekmí 5 je umiestnená medziľahlâ podlaha 15, ktorá je tvorená segmentmi s kanálovým systémom pre obeh chladiaceho vzduchu. V troch po sebe nasledujúcich, chladiacich úsekoch 5, po stranách medziľahlej podlahy 15, je umiestnený vstupný kanál chladiaceho vzduchu, ktorý môže mať stále rozmery alebo môže byťjeho veľkosť mechanicky regulovateľná. Medziľahlé podlahy 15 sú vybavené medziľahlými

MPK / Značky

MPK: C03B 35/00, C03B 23/02

Značky: sklenených, ohýbanie, dosiek, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e1642-zariadenie-na-ohybanie-sklenenych-dosiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na ohýbanie sklenených dosiek</a>

Podobne patenty