Zariadenie lanovej dráhy

Číslo patentu: E 16333

Dátum: 04.08.2011

Autor: Beck Markus

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález sa týka zariadenia Ianovej dráhy s dopravným Ianom, ktoré je vedené v oboch koncových staniciach zariadenia cez vratný kotúč, a s prepravnými prostriedkami napojiteľnými na dopravné lano, ako sú kabíny alebo sedačky, ktoré sú vytvorené so zvieracim zariadením a s pojazdným ústrojenstvom, pričom sú napojené pozdĺž trasy na dopravné lano a pri vjazde do staníc sa odpájajú od dopravného Iana, pomocou pojazdného ústrojenstva sú vedené pozdĺž vodiacich kolajníc stanicami, ako aj na nich pasažieri nastupujú, prípadne ich opúšťajú, a pri výjazde zo staníc sa opäť napájajú na dopravné lano, pričom sa ďalej pohyb prepravných prostriedkov v staniciach uskutočňuje pomocou riadiacich obručí, vzájomne spojených pomocou hnacieho mechanizmu pre unášanie, a to spomalovacích obručí,dopravných obručí a urýchľovacích obručí, ktorými sa rýchlosť prepravných prostriedkov po ich odpojení od dopravného Iana znižuje spomaľovacími obručami, ďalej sa prepravné prostriedky pomocou dopravných obručí malou rýchlosťou pohybujú nástupnou a výstupnou oblasťou pre pasažierov, v ktorej na nich pasažieri nastupujú, pripadne ich opúšťajú, a rýchlosť prepravných prostriedkov sa zvyšuje pomocou urýchľovacích obručí, načo sa opäť napájajú na dopravné lano a dopravujú sa von zo stanice a pričom sa pohon riadiacich obručí uskutočňuje dopravným Ianom cez aspoň dve v dotknutých staniciach sanachádzajúce nosné kladky pre dopravné lano.0002 Také zariadenie Ianovej dráhy je známe napr. z EP 1832488 A 2. Pri takýchto zariadeniach Ianových dráh, v ktorých sa pohon pre riadiace obruče dopravného Iana odvádza cez aspoň dve nosné kladky pre dopravné lano od dopravného Iana, sú aspoň dve nosné kladky uložené na osi, ktorá je pevneupevnená na nosnej konštrukcii. Pritom však vznikajú na základe vertikálnych pohybov dopravného lana rôzne zaťaženia týchto aspoň dvoch nosných kladiek, ktoré spôsobujú zvýšené opotrebovanie týchto nosných kladiek. Ďalej sa tým dostávajú kmitanie a nárazy, ktoré sú spôsobované dopravným lanom,do nosnej konštrukcie stanice, a preto musí byť nosná konštrukcia vytvorená príslušne zosilnene. Pretože na nosnej konštrukcii poprípade umiestnené iné nosné kladky pre dopravné lano sú oproti nosnej konštrukcii výškovo prestavitelné, tým že sú napr. uložené na kyvných pákach, nie sú týmito ďalšími nosnými kladkami spôsobené uvedené nevýhody.Dôvod na to, že boli dotknuté nosné kladky uložené na pevných osiach, spočíva v tom, že sa tieto nosné kladky nachádzajú v tej oblasti stanice lanovej dráhy, v ktorej sa uskutočňuje napájanie prepravných prostriedkov na dopravné lano, a v tejto oblasti sa musí zamedziť zmenám vo výškovej polohe dopravného lana, pretože inak môžu vznikať chybné spojenia.Tým sa však dopravným Ianom do nosnej konštrukcie privádzajú kmitania anárazy, 0003 Základom predmetného vynálezu je úloha, rozhodujúcim spôsobom znížiť zaťaženie, kmitanie a nárazy, dostávajúce sa dopravným Ianom cez tieto aspoň dve nosné kladky, ktorými sa odvádza pohon pre riadiace obruče, na nosnú konštrukciu. Táto úloha sa podla vynálezu rieši tým, že aspoň dve tieto nosné kladky pre dopravné lano, ktorými sa odvádza pohon riadiacich obručí pomocou hnacieho remeňa od dopravného lana, sú uložené na aspoň jednej výkyvne uloženej kyvnej páke alebo pod., a tým sú výkyvne predstavitelné,pričom hnaci remeň je vedený cez obe tieto nosné kladky a jednu z riadiacich obručí.0004 Základom predmetného vynálezu je pritom poznatok, že kmitanie a nárazy, ktoré sa pozdĺžnym pohybom dopravného lana dostávajú do nosnej konštrukcie stanice lanovej dráhy, nie sú spôsobené zmenami vo výškovej polohe dopravného lana, ale skôr nepravidelnosťami dopravného lana. Pretože sa naproti tomu zachováva výšková poloha dopravného lana, môžu byt tiež tieto nosné kladky, ktorými sa odvádza pohyb riadiacich obručí, uložené navahadlách bez toho, aby sa tým spôsobovali chybné spojenia. Takým uložením týchto nosných kladiek sa zamedzuje tomu, aby sa na základe pozdĺžneho pohybu dopravného Iana do nosnej konštrukcie privádzali kmitania a nárazy.0005 Výhodne sú použité dve kyvné páky, na ktorých sú uložené dve nosné kladky, ktoré sú hnacím remeňom spojené s jednou z riadiacich obručí pre unášanie. Ďalej môže byť upravená kyvná páka, na ktorej koncoch je uložená vždy jedna kyvná páka pre dve nosné kladky, pričom prinajmenšom jedna z oboch týchto dvojíc nosných kladiek je hnacím remeňom spojená s riadiacou obručou pre unášanie. Okrem toho môže byť navrhnutá prvá kyvná páka, na ktorej je jednak uložená aspoň jedna nosná kladka pre dopravné lano a jednak druhá kyvná páka s dvoma dvojicami nosných kladiek. pričom prinajmenšom jedna z oboch dvojíc nosných kladiek je hnacím remeňom spojená s aspoň jednou riadiacou obručou pre unášanie.0006 Podľa ďalšej formy uskutočnenia môžu byť aspoň dve nosné kladky uložené na jednom konci jednoramennej kyvnej páky a každá z týchto kyvných pák je vytvorená s vratnou pružinou, pôsobiacou proti zaťaženiu dopravným lanom.0007 Ďalej môžu byť riadiace obruče rozdelené do aspoň dvoch nie pre unášanie spojených skupín, ktoré obe skupiny poháňajú týmito priradenými nosnými kladkami pre dopravné lano. Okrem toho sa môže pohon pre riadiacu obruč, prípadne pre jednotlivé skupiny riadiacich obručí, uskutočňovať niekoľkými výškovo prestaviteľnými nosnými kladkami pre dopravné lano.0008 Zariadenie lanovej dráhy podla vynálezu je následne bližšie vysvetlené na základe príkladov uskutočnenia, znázornených na výkrese. Naobr.1 jednu zo staníc lanovej dráhy podla vynálezu, v axonometrickomzobrazení, obr. 2 prvú formu uskutočnenia detailu A obr. 1, v pohľade a v oproti obr. 1obr. 3 druhú formu uskutočnenia detailu A obr. 1, v pohľade a v oprotiobr. 1 zväčšenom zobrazení, obr. 4 tretiu formu uskutočnenia detailu A obr. 1, v pohľade a v oproti obr. 1zväčšenom zobrazení, obr. 5 štvrtú formu uskutočnenia detailu A obr. 1, v pohľade a v oproti obr. 1obr. 6 piatu formu uskutočnenia detailu A obr. 1, v pohľade a v oproti obr. 1 zväčšenom zobrazeni.0009 Ako je toto zrejmé z OBR. 1, má znázornená stanica stĺpy 1 a 1 a nesenú nosnú konštrukciu 10, na ktorej je vratný kotúč 2, cez ktorý je vedené nosné lano 20, uložené na približne vertikálne vyrovnanej osi. V prevádzke lanovej dráhy sa dopravné lano 20 pomocou výhodne v horskej stanici sa nachádzajúceho hnacieho motora pohybuje v obehu rýchlosťou napr. 6 m/s. Na dopravné lano 20 sú napojiteľné prepravné prostriedky 3, v tomto prípade kabíny. Na trase sú prepravné prostriedky 3 napojené na dopravné lano 20. Pri vjazde do stanice sa prepravné prostriedky 3 odpájajú od dopravného Iana 20 a pomocou pojazdného ústrojenstva 31 sa pohybujú pozdĺž vodiacej koľajnice 4 stanicou. Pri výjazde zo stanice sa prepravné prostriedky 3 opäť napájajú na dopravné lano 20. Vodiaca koľajnica 4 je na oboch voľných koncoch vytvorená s prívodnými Iievikmi 41. Smer pohybu prepravných prostriedkov 3 je naznačený šípkou.0010 K pohybu prepravných prostriedkov 3 stanicou slúžia riadiace obruče 51, 52 a 53, ktoré sú uložené na nosnej konštrukcii 10 a ktoré sú hnacim mechanizmom navzájom spojené pre unášanie. Riadiace obruče 51 prvej skupiny, nachádzajúce sa pri vjazde do stanice, slúžia ako spomaľovacie obruče, pomocou ktorých sa znižuje rýchlosť prepravných prostriedkov 3,odpojených od dopravného lana 20, z napr. 6 rn/s na napr. 0,3 m/s. Nato nasledujúce riadiace obruče 52 druhej skupiny sú dopravné obruče, ktorými sa prepravné prostriedky 3 rýchlosťou napr. 0,3 rn/s dopravujú nástupnou,prípadne výstupnou oblasťou stanice, v ktorej do nich pasažieri nastupujú, EP 2 420 424 34950/T

MPK / Značky

MPK: B61B 12/02, B61B 12/10

Značky: zariadenie, dráhy, lanovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e16333-zariadenie-lanovej-drahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie lanovej dráhy</a>

Podobne patenty