Použitie mediátorov pri výrobe vláknitých dosiek

Číslo patentu: E 16155

Dátum: 19.08.2009

Autori: Kharazipour Alireza, Euring Markus

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka oblasti drevených a/alebo kompozitných materiálov, najmä vlàknitých dosiek.0002 Drevovláknité dosky sú vzácne materiály, ktoré môžu byt vyrobené z dorastajúcej suroviny,konkrétne materiálov s obsahom Iignocelulózy, ako je drevo. Tieto drevené materiály sa používajú ako materiál v rozličných spracovatelských odvetviach. Prevažne je tu zastúpený napriklad nábytkársky priemysel, automobilový priemysel, priemysel obalov, stavebný priemysel a podobne. Vo všeobecnosti sa drevovláknité dosky zmiešajú so spojivami, vytvarujú sa, a potom sa za tepla a pod tlakom zlisujú. Takzvané Medium Density Fiberboards (MDF), High Density Fiberboards(HDF) a Low Density Fiberboards (LDF) a drevovláknité izolačné materiály sa zvyčajne vyrábajú z tri e sok z ihličnatých alebo listnatých drevin v rozvlákňovacom stroji, napriklad prostrednictvom takzvaných rafinérov (napr. podľa TMP-spôsobu), a týmto sa upravia na požadovanú velkost vlákien a jemnost vlákien. Drevné vlákna sa v spôsobe výroby suchou cestou zvyčajne zlepia umelými živicami (tzv. bIowline-spósob alebo blender-spôsob) a vysušia sa na požadovanú vlhkost drevných vlákien. Drevné vlákna sa potom v tvarovacej linke strojovo rozptýlia na dopravnom páse vo forme koberca a následne sa zlisujú za tepla.0003 lnú možnosť predstavuje výroba drevovláknitých dosiek podľa takzvaného mokrého spôsobu. Pri tomto spôsobe sa vlákna uvedú do suspenzie so spojivami. vlákna majú prostrednictvom tejto metódy vysoký obsah vlhkosti až 100 . Pre ďalšie spracovanie to znamená,že vlákna musia byt odvodnené, a potom po vytvorenl koberca a predbežnom zhutnenl zlisované v horúcom Iise. Mokrý spôsob sa okrem iného použlva pri výrobe HDF dosiek a izolačných dosiek. 0004 Aby sa predovšetkým zabránilo použitiu spojlv s obsahom formaldehydu, boli v minulosti napriklad v DE 4305411 oplsané spôsoby, ktoré sú založené na tom, že sa Iignin nachádzajúci sa v drevných vláknach enzymaticky polymerizuje, a tým sa využije ako spojivo.0005 V US 5, 795. 855 a US 6, 610,172 sú oplsané rozne mediátory v spojitosti s bielením drviny resp. džlnsov. Dokument US 2006/063246 opisuje novú Iakázu, ako aj jej použitie pri výrobe tvarovaných výrobkov a pri bielenl. Dokument W 0 95/07604 opisuje spôsob výroby vláknitých dosiek pomocou enzýmov oxidujúcich fenoly.0006 Avšak tieto spôsoby sú často technicky náročné, najmä časovo náročné a dosiaľ nemohli byt úspešne použité vo veľkom meradle.0007 Na základe uvedeného úlohou je, spôsoby známe zo súčasného stavu techniky ešte viaczlepšit a ich nevýhody prinajmenšom čiastočne prekonať. 0008 Táto úloha sa vyrieši prostrednictvom použitia podľa nároku 1. Podla toho je navrhnutépoužitie materiálu, vybraného zo skupiny obsahujúcejpričom R je vybraný z hydroxylu (-OH) a tiolu (-SH) každé X je nezávisle od seba vybrané zo skupiny obsahujúcej jednoduchú väzbu, -CRR-,~CRCR-, pričom R a R sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny obsahujúcej vodlk,alkyl, aryl, cykloalkyl, ako aj-2 R 2 až R sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny obsahujúcej vodík, hydroxyl, tiol,haiogén, pseudohalogén, formyl, karboxylové a/alebo karbonylové deriváty. alkyl, alkyl s dlhým reťazcom, alkoxy, alkoxy s dlhým reťazcom, cykloalkyl, halogénalkyl. aryi, aryiény,halogénaryi, heteroaryl, heteroarylény, heterocykloalkylény, heterocykloalkyl,halogénheteroaryl, alkenyi, haiogénalkenyl, alkinyl, haiogénalkinyl, keto, ketoaryl,halogénketoaryl, ketoheteroaryl, ketoalkyl, halogénketoaikyl, ketoalkenyl,halogénketoalkenyi, fosfoalkyi, fosfonáty, fosfàty, fosfln, fosfínoxid, fosforyl, fosfoaryl. suifonyl, sulfoaikyi. sulfoarenyl, sulfonáty, sulfáty, sulfóny, polyéter, silylalkyi, silylalkyioxy,pričom u vhodných zvyškov môžu byt jedna alebo viaceré nesusediace CH, skupiny nezávisle od seba nahradené prostrednictvom -O-, -S-, -NH-, -NR°-, -SiR°R°°-, -CO-, coo-, -oco-, -oco-o-, -soľ, -s-co-, -co-s-, -cvcv alebo csc- a sice tak, že o a/alebo S atómy nie sú priamo navzájom spojené (terminálne CH 3-skupiny sa ako CH 2 skupiny rozumejú v zmysle GHz-H), a pričom najmenej jeden zvyšok R 2 až R je vybraný zo skupiny alkoxy, formyl, karboxylové a/alebo karbonylové deriváty, keto, ketoaryl, halogénketoaryl, ketoheteroaryl, 0009 ketoalkyl, halogénketoaikyl. ketoaikenyi, halogénketoalkenyl, suIfonyI, sulfoaikyl, sulfoarenyl,sulfonáty, sulfáty, sulfónpričom R až R sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny obsahujúcej vodik, hydroxyl, tioi,haiogén, pseudohalogén, formyl, karboxylové a/alebo karbonyiové deriváty, alkyl, alkyi s dlhým reťazcom, alkoxy, alkoxy s dlhým reťazcom, cykioalkyl, halogénalkyl, aryi, arylény,halogénaryl, heteroaryi, heteroarylény, heterocykioalkyiény, heterocykloaikyl,halogénheteroaryi, alkenyl, halogénalkenyl, alkinyl, halogénaikinyi, keto, ketoaryl,halogénketoaryl, ketoheteroaryl, ketoalkyl, halogénketoalkyi, ketoaikenyl,halogénketoalkenyl, fosfoalkyi, fosfonáty, fosfáty, fosfín, fosfínoxid, fosforyl, fosfoaryl,suifonyl, sulfoalkyl, sulfoarenyi, suifonàty, sulfáty, sulfóny, poiyéter, silylalkyi, silylalkyloxy,pričom u vhodných zvyškov môžu byt jedna alebo viaceré nesusediace CH skupiny nezávisle od seba nahradené prostrednictvom -O-, -S-. -NH-, -NR°-, -SiR°R°°-, -CO-, COO-, -OCO-, -OC 0-O-, -SOT, -S-CO-, -CO-S-, -CYCY 2 aiebo -CEC- a sice tak, že O a/alebo S atómy nie sú priamo navzájom spojené (terminálne CH 3-skupiny sa ako CHskupiny rozumejú v zmysie GHz-H), každé Xje nezávisle od seba vybrané zo skupiny obsahujúcej jednoduchú väzbu, -CRR-,-CRCR-, pričom R a R sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny obsahujúcej vodik,alkyi, aryi, cykioalkyl, pričom najmenej jeden zvyšok R až R je vybraný zo skupiny hydroxyl a tiol a každé zodpovedajúce X predstavuje jednoduchú väzbuapričom najmenej jeden iný zvyšok R až R je vybraný zo skupiny alkoxy, formyl. karboxylové a/alebo karbonylové deriváty, keto, ketoaryl, halogénketoaryl, ketoheteroaryi,ketoalkyl, halogénketoaikyl, ketoalkenyl, halogénketoaikenyl, sulfonyl, sulfoalkyl,sulfoarenyl. sulfonáty, sulfáty, sulfónalebo ich zmesi ako mediátor pri výrobe tvarovaných výrobkov s obsahom Iignoceiulózy. najmä drevoviáknitých a/alebo kompozitných materiálov.0010 Pod pojmom mediátor sa rozumejú predovšetkým nlzkomolekulové látky, ktoré pôsobia ako katalyzátor. Alternatívne resp. dodatočne sa pod pojmom mediàtoŕ rozumejú predovšetkým nízkomolekulové látky, ktoré sú schopné želaným synergickým spôsobom spolupösobit s enzýmami oxidujúcimi fenol.0011 Pod označenlm tvarované výrobky s obsahom Iignocelulózy sú zhrnuté predovšetkým všetky plošné a iné ako plošné materiály, ktoré ako hlavnú zložku obsahujú rozdrvené materiály s obsahom Iignocelulózy, ako je napriklad drevo, obilná slama, konope alebo Ian, ktoré sú po tvarovanl zlisované pod teplotou a/alebo pod tlakom.0012 Pod označením drevené a/alebo kompozltné materiály sa rozumejú predovšetkým materiály, ktoré pozostávajú hlavne z mechanicky alebo termomechanicky rozdrvených materiálov s obsahom Iignocelulózy, ktoré sa po nanesenl lepidla tvarujú a/alebo pod teplotou a pod tlakom sa zlisujú do drevených a/alebo kompozitných materiálov.0013 Definícia všeobecných skugín V rámci opisu a nárokov sú nárokované a oplsané všeobecné skupiny, ako napríklad alkyl, alkoxy, aryl atd. Ak nie je oplsané inak, výhodne sa v rámci predkladaného vynálezu použijú v rámci všeobecne oplsaných skupin nasledujúce skupinyaIkyI lineárne a rozvetvené C 1-C 8-alkyIy, alkyly s dlhým retazcom Iineárne a rozvetvené C 5-C 20-aIkyIyalkoxy C 1-C 6-aIkoxylovà skupina, alkoxy s dlhým reťazcom Iineárne a rozvetvené CS-CZO-alkoxylove skupiny alkylény vybrané zo skupiny obsahujúcejmetylen 1,1-etylén 1,2-etylén 1,1-propylidén 1,2-propylén 1,3-propylén 2,2-propyliden bután-2-oI-1,4-diyl propán-2-oI-1,3-diyl 1,4-butylén cykIohe×án-1,1-diyl cykIohexán-LZdiyI cyklohexán-1,3-diyl cyk|ohexán-1,4-diyl cyklopentán-1,1-diyl cyklopentán-LZ-diyl a cykIopentán-1 ,3-diyl, aryI vybraný z aromátov s molekulovou hmotnosťou pod 300 Da.arylény vybrané zo skupiny obsahujúcej 1,2-fenylén 1,3-fenylén 1,4-fenylén LZ-naftalenylén 1,3-naftalenylén 1,4-nafta|enylén 2,3-naftalenylén 1-hydro×y-2,3-fenylén 1-hydroxy-2,4-fenylén 1-hydroxy-2,5-fenylén a 1-hydro×y-2,6-fenylén, karboxylové deriváty zvyšok -COXR 1, pričom X znamená NH alebo O a R 1 je vybraný zo skupiny obsahujúcej alkyl, aryl, cykloalkyl, heteroaryl, heterocykloalkyl.heteroaryl vybraný zo skupiny obsahujúcej pyridinyl pyrimidinyl pyrazinyl triazolyl pyridazinyl 1,3.5-triazinyl chinolinyl izochinolinyl chinoxalinyl imidazolyl pyrazolyl benzimidazolyl tiazolyl oxazolidinyl pyrolyl tiofenyl karbazolyl indolyl a izoindolyl, pričom hetoroaryl môže byt so zlúčeninou spojený prostrednictvom každého atómu v kruhu vybraného heteroarylu.heteroarylény vybrané zo skupiny obsahujúcej pyridlndiyl chinollndlyl pyrazodiyl pyrazoldiyl triazoldiyl pyrazlndiyl, tioféndiyl a imidazoldiyl, pričom heteroarylén pôsobí v zlúčenine ako mostík prostrednictvom lubovoľného atómu v kruhu vybraného heteroarylu, zvlášť výhodné sú pyridln-2,3 diyl pyridln-2,4-diy| pyridín-ZS-diyl Pyridln-Zô-diyl pyridln-3,4-díyl pyridln-3,5-diyl chinoIín-2,3 diyl chinolln-2,4-diyl chinolin-2,8-diyl izochinolín-LG-diyl izochinoIln-1,4-diyl pyrazol-LS-diyl pyrazoI-3.5-diyl triazoI-3,5-diyI triazol-1.3-diyl pyrazln-2.5-diyl a imidazol-2.4-diyl, tiofén-2,5-diyI,tiofén-3,5-diyl -C 1-C 6-heterocykloalkyl, vybraný zo skupiny obsahujúcej piperidinyl piperidln 1,4 piperazln, tetrahydroiiofén tetrahydrofurán 1,4,7-triazacyklononán 1,4,8,11 tetraazacyklotetradekán 1,4,7,10,13-pentaazacyklopentadekán 1,4-diaza-Y-tia-cyklononán 1,4 diaza-7-oxa-cyklononán 1,4,7,lo-tetraazacyklododekán 1,4 ~dioxán 1,4,7-tritia-cyklononán-4 pyroiidin a tetrahydropyrán, pričom heteroaryi môže byt s C 1-C 6-a|kylom spojený prostrednictvom každého atómu v kruhu vybraného heteroarylu.heterocykloalkyiény vybrané zo skupiny obsahujúcej piperidín-LZ-yien piperidín-ZS-yién piperidín-4,4-y|idén 1,4-piperazín-1.4-yIén 1,4-piperazin-2,3-ylén 1,4-piperazin-2,5-y|én 1,4 pi perazín-2,6-ylén 1,4-piperazín-1,2-yIén 1 ,4-piperazín-1,3-ylén 1,4-piperazin-1,4-ylén tetrahydrotiofén-Z,5-ylén tetrahydrotiofén-SA-yién tetrahydrotiofén-ZS-ylén tetrahydrofurán-ZSylén tetrahydrofurán-SA-ylén tetrahydrofurán-2,3-ylén pyroIidin-ZS-ylén pyro|idín-3,4-y|én pyroIidin-ZS-ylén pyroIidin-1,2-y|én pyrolidín-LS-ylén pyrolidin-2,2-ylidén 1,4,7-triazacyklonón 1,4-ylén 1.4,7-triazacyklonón-2,3-ylén 1,4,7-triazacykIonón-2,9-ylén 1,4,7-triazacykIonón-3,B-ylén1,4,7-triazacyklonón-2,2-y l i d é n 1 , 4 , 8 , 1 1-tetraazacykIotetradec-1,4-ylén 1,4,8,11 tetraazacykIotetradeo-1 ,G-ylén 1,4,8.1 1-tetraazacykIotetradec-Z,3-ylén 1,4.8,11 tetraazacykIotetradec-Z, S-ylén 1,4, 8,1 1-tetraazacyklotetradec-1,2-yIén 1 ,4, 8,1 1 tetraazacykIotetradec-Z,2-yIidén 1,4,7,10-tetraazacykIododec-1 ,4-ylén 1,4,7,10 tetraazacyklododec-1 ,7-yién 1,4,7,10-tetraazacykIododec-1 ,Z-ylén 1 ,4.7,10-tetraazacykIododec 2,3-yIén 1,4,7,10-tetraazacyklododec-Z,2-ylidén 1 ,4.7,10,13-pentaazacyklopentadec-i ,4-ylén 1,4,7,10,13-pentaazacyklopentadec-1,7-ylén 1 ,4,7,10,13-pentaazacyklopentadec-2,3-ylén 1,4,7,10,13-pentaazacykIopentadec-1,Z-ylén 1 ,4,7,10.1 a-pentaazacyklopentadec-Z,2-ylidén 1,4 diaza-7-tiacyklonón-1,4-ylén 1,4-diaza-7-tia-cykIonón-1,2-yién 1,4-diaza-7-tia-cykIonón-2,S-yién 1,4-diaza-7-tia-cykIonón-6,8-yIén 1 ,4-diaza-7-tia-cyklonón-Zz-ylidén 1,4-diaza-7-oxacyklonón-1,4 ylén 1,4-diaza-7-oxa-cykIonón-1,2-ylén 1,4-diaza-7-oxa-cykIonón-2,3-ylén 1,4-diaza-7-oxacyklonón-QB-ylén 1,4-diaza-7-oxa-cykionón-z.2-ylidén 1,4-dio×án-2,3-ylén 1,4-dio×àn-2,6-yIén 1,4-dioxán-2,2-yIidén tetrahydropyrán-Z,3-ylén tetrahydropyrán-Z.G-yién tetrahydropyrán-ZS-yién tetrahydropyrán-2,2-y|idén 1.4,7-tritia-cyk|onón-2,3-ylén 1,4,7-tritia-cyklonón-2,9-ylén a 1,4,7-tritiacykionón-ZZ-ylidén, heterocykloalkyl vybraný zo skupiny obsahujúcej pyrolinyl pyroiidinyl morfoiinyl piperidinyl piperazinyl hexametylénimin 1,4-piperaziny|tetrahydrotiofenyl tetrahydrofuranyl 1,4,7-triazacyklononanyl 1.4,8,11-tetraazacyklotetradekanyl 1,4,7,10,13-pentaazacyklopentadekanyl 1,4-diaza-7-tiacyklononanyl 1,4-diaza-7-o×acyklononanyl 1,4,7.10-tetraazacyklododekanyl 1,4-dioxanyl 1 AJ-tritiacykiononanyl tetrahydropyranyl a oxazolidinyl, pričom heterocykloaikyl môže byt so zlúćeninou spojený prostredníctvom každého atómu v kruhu vybraného heterocykloalkyiu.halogén vybraný zo skupiny obsahujúcej F CI Br a I, halogénalkyi vybraný zo skupiny obsahujúcej mono, di, tri-. poly a perhalogenizovaný Iineárny a rozvetvený C 1-C 8-aIkylpseudohalogén vybraný zo skupiny obsahujúcej -CN, -SCN, -OCN, N 3, -CNO, -SeCN0014 Pokiaľ nie je uvedené inak, sú nasledujúce skupiny viac výhodnými skupinami v rámci deñnicie všeobecných skupínaIkyI iineámy a rozvetvený C 1-C 6-aIkyL ešte výhodnejšie metyl a etyialkyly s dlhým reťazcom Iineárny a rozvetvený C 5-C 10-alkyI, výhodne C 6-C 8 alkyly alkenyl C 3-C 6-alkenyl, cykloalkyl C 6 ~C 8-cykIoaIky|.alkoxy C 1-C 4-alkoxy, ešte výhodnejšie metoxy a etoxyalkoxy s dlhým reťazcom Iineárny a rozvetvený C 5-C 10-alkoxy, výhodne Iineárny C 6-C 8 alkoxy

MPK / Značky

MPK: B27N 3/06, C08L 97/02, B27N 3/00

Značky: dosiek, výrobe, vláknitých, mediátorov, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e16155-pouzitie-mediatorov-pri-vyrobe-vlaknitych-dosiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie mediátorov pri výrobe vláknitých dosiek</a>

Podobne patenty