Spôsob výroby prefabrikovaných betónových dielcov segmentov veže veternej elektrárne a jednotka debnenia na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov

Číslo patentu: E 15668

Dátum: 12.10.2010

Autori: Hölscher Norbert, Stracke Olaf

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB VÝROBY PREFABRIKOVANÝCH BETÓNOVÝCH DIELCOV SEGMENTOV VEŽE VETERNEJ ELEKTRÁRNE AJEDNOTKA DEBNENIA NA VÝROBU PREFABRIKOVANÝCH BETÓNOVÝCH DIELCOV0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby prefabrikovaných dielcov segmentov veže veternej elektrárne a jednotky debnenia na výrobu betónových prefabrikovaných dielcov.0002 Pri výstavbe vysokých veží, predovšetkým pre vetemé elektrárne, založenej na betónových prefabrikovaných dielcoch, môže na základe výrobných tolerancií dochádzať k tomu, že betónové prefabrikované dielce, ktoré tu musia byť umiestnené navzájom na seba,nepriliehajú navzájom optimálne. Také tolerancie sú pri betónových konštrukciách rádovo0003 Odhliadnuc od výrobných tolerancií, ktoré sú viditeľné predovšetkým pri veľmi vysokých vežiach, je na prenášanie zaťaženia potrebná spravidla celá plocha príruby. Na základe nerovnosti (napríklad v dôsledku výrobných tolerancíí) môže však dôjsť ku koncentrovaniu toku zaťaženia na niekoľko málo úsekov plochy, ktoré prečnievajú, napríklad,ako vypuklé malé plochy nad zvyšok príruby. Koncentrovaním toku zaťaženia na mnoho príliš malých úsekov plochy dochádza tam takmer neodvratne kpoškodeniam, ako odlupovaniu betónu alebo pod. Tieto poškodenia siahajú až k poškodeniam konštrukcie, ktoré vyvolávajú výmenu poškodených segmentov so všetkými hospodárskymi a technickými následkami. Ako priklad nech sú tu menované žeriavy na demontáž a opätovné vybudovanie, personál a zodpovedajúco dlho trvajúci výpadok výroby príslušnej veternej elektráme. Obzvlášť náročnáje taká oprava pri vežiach s napínacími lankami zalisovanými v rúrkach káblového kanálika.0004 Aby bolo tomu problému zabránené, pri budovaní veže z prefabrikovaných betónových dielcov môže byť pred nasadením segmentu nanesená vyrovnávacia vrstva na stavenisku na každú prírubu betónového prefabrikovaného dielca. Táto vyrovnávacia vrstva musí vytvrdnúť,čo opätovne, medziiným, vyžaduje dodržiavanie meteorologických minimálnych požiadaviek,ktoré sú závislé od materiálu vyrovnávacej vrstvy. Keď tieto minimálne požiadavky nie sú dodržané alebo vyrovnávacia vrstva bola nanesená neodborne alebo nedbanlivo, existuje nebezpečenstvo chybných miest alebo nebezpečenstvo nedostatočného vytvrdenia0005 Ako na technologické pozadie je poukazované na dokument DE 198 41 047 Cl.0006 Dokument W 0 2009/121581 A 1 ukazuje spôsob výroby betónových prefabrikovaných dielcov. Betón je liaty do odlievacej formy s rovinným dnom na vytvorenie rovinnej spodnej strany. Potom, čo betón dosiahol vopred stanovenú minimálnu pevnosť, je na stykovej ploche betónového prefabríkovaného dielca protiľahlej k spodnej strane nanesená vyrovnávacia vrstva. Hneď, ako vyrovnávacia vrstva dosiahla vopred stanovenú minimálnu pevnosť, je betónový prefabrikovaný dielec odstavený na exaktne horizontálne vyrovnanej ploche a vyrovnávaciavrstva na vrchnej strane je uberaná planparalelne.0007 Preto úlohou predloženého vynálezu je naplánovať spôsob výroby betónových prefabrikovaných dielcov segmentov veže vetemej elektrárne, ktorý umožní jednoduchšiea rýchlejšie vybudovanie veže zbetónových prefabrikovaných dielcov pri nemenne vysokej kvalite.0008 Táto úloha je riešená spôsobom podľa patentového nároku 1, ako aj jednotkou debneniapodľa patentového nároku 2.0009 Preto je plánovaný spôsob výroby betónového prefabríkovaného dielca segmentu veže veternej elektráme. Zároveň je pre vyrovnávaciu vrstvu na prírubu betónového prefabrikovaného dielca nanášaný materiál s nízkou viskozitou. Toto sa uskutoční hneď, akobetón dosiahol vopred stanovenú minimálnu pevnosť.0010 Pritom základom vynálezu je poznatok, že vďaka vynálezu môže byť istým spôsobom zatretie škáry maltou na stavenisku počas budovania veže preložené do výrobnej haly. Okrem toho tu môže byť namiesto s presnosťou približne 10 mm inak bežnou v betónových konštrukciách pracované s toleranciou 0,1 mm. To je presnejšie o koeficient 100. Súčasne je dosiałmutá vyššia bezpečnosť procesu vďaka výrazne zníženej náchylnosti k poruchám,napríklad pri miešaní vyrovnávacieho materiálu, a tiež je tak zamedzené zdravotným rizikámimanentným pri spracovaní živíc na stavenisku.0011 Podľa jedného aspektu predloženého vynálezu činí hrúbka vyrovnávacej vrstvy až do 10 mm, predovšetkým až do 5 mm. Tak môžu byť vyrovnané aj väčšie nerovnosti v rozsahuobvyklých tolerancií betónovej stavby.0012 Podľa predloženého vynálezu je debnenia uzavreté nasadením krytu debnenia a materiál pre vyrovnávaciu vrstvu je privádzaný s vopred daným tlakom cez minimálne jeden nalievací otvor v kryte debnenia. Týmto spôsobom sa dá vytvoriť jednoznačne definovaná dutina nad prírubou betónového prefabrikovaného díelca, ktorá je naplnená živícou tak, aby sa vytvorilarovnako jednoznačne definovaná vyrovnávacia vrstva.0013 Aby vopred dané oblasti príruby, napríklad otvory pre rúrky káblového kanálika alebo závitové puzdrá pre body prírazu, boli chránené pred vyrovnávacou vrstvou, sú vopred určené oblasti príruby pred nasadením krytu debnenia pokryté tesneniami vopred stanovenej hrúbkya tieto tesnenia sú pridržiavané krytom debnenia.0014 Podľa pravidiel stavebnej techniky má mať vyrovnávacia vrstva modul pružnosti, ktorý zodpovedá minimálne 70 modulu pružnosti betónu. Prekvapujúco sa zistilo, že požadované mechanické vlastnosti vyrovnávacej vrstvy môžu byť dosialmuté tiež potom, keď modul pružnosti leží v rozsahu od 5 000 do 10 000 MPa, pokiaľ nie je prekročená vopred stanovená hrúbka vrstvy.0015 Aby bolo možné odvádzať vyskytujúce sa torzné sily bez toho, aby dochádzalo krelatívnemu pohybu betónových prefabríkovaných dielcov medzi sebou navzájom, jepotrebná vopred stanovená drsnosť povrchu. Táto by mala výhodne ležať vrozsahu 60 150 m.0016 Kryt debnenia má spodnú stranu s minimálne jedným vybraním, ktoré má šírku vopred stanovenú v radiálnom smere krytu a vopred stanovenú hĺbku. Kryt debnenia má ďalejminimálne jeden nalievací otvor na napĺňanie materiálu vyrovnávacej vrstvy.0017 Aby bolo možné reprodukovateľne uskutočňovať exaktne deňnovanú vyrovnávaciu vrstvu, obsahuje kryt debnenia vybranie vytvorené na spodnej strane krytu debnenia prívrátenej k debneniu so šírkou vopred stanovenou v radiálnom smere krytu debnenia a vopredstanovenou hĺbkou asmínimálne jedným nalievacím otvorom pre materiál vyrovnávacej0018 Pritom šírka vradiálnom smere krytu debnenia môže byť dimenzovaná takým spôsobom, aby zodpovedala šírke príruby, na ktorej má byť vyrovnávacia vrstva vytvorená. Prostredníctvom vopred stanovenej hĺbky môže byť exaktne definovaná tiež hrúbka tejtovyrovnávacej vrstvy. Pretože kryt debnenia úplne zakrýva vrchný otvor debnenia, na ktorom jevytvorená príruba, môže byť plánovaný minimálne jeden nalíevací otvor pre materiál vyrovnávacej vrstvy. Aby bolo možné rozpoznať, že cez nalíevací otvor bolo privedené dostatočné množstvo materiálu, je pre materiál vyrovnávacej vrstvy plánovaný minimálne jeden vypúšťací otvor. Ked materiál vyrovnávacej vrstvy vystupuje cez tento vypúšťací otvor z krytu debnenia, je materiál pre vyrovnávaciu vrstvu dostatočne rozdelený. Okrem toho môže cez vypúšťací otvor vystupovať vzduch zatlačený vtekajúcím materiálom, takže spoľahlivo môže byť zamedzené lunkrom (teda nežiaducim bublinám vzduchu vmateriáli), lebo vzduchzatlačený materiálom vyrovnávacej vrstvy môže uniknúť.0019 Aby bol zabránené nežíaducemu znečisteniu krytu debnenia, debnenia a tiež okolia, sú nalíevací otvor a/alebo vypúšťací otvor vytvorené ako pripojovacie hrdlá pre hadicu. Zodpovedajúco tam môžu byť napojené hadice acez hadice môže byť materiál prevyrovnávaciu vrstvu privádzaný a odvádzaný čisto.0020 Obzvlášť výhodne má kryt debnenia (kolmo) na vrchnej strane stojace bočné steny a kryciu platňu spájajúcu bočné steny. Pomocou takto vytvoreného skriňového tvaru získa krytdebnenia vyššiu tuhosť v chybe, a tým vyššiu tvarovú vemosť.0021 V jednom obzvlášť výhodnom ďalšom uskutočnení sú v podstate paralelne s bočnými stenami medzi vrchnou stranou krytu debnenia a spodnou stranou krycej platne usporiadané výstuhy, ktoré ešte ďalej zvyšujú tuhosť v ohybe, a tým tvarovú stabilitu.0022 Vynález sa týka taktiež tesnenia na použitie skrytom debnenia opísaným vyššie. Tesnenie má dvojdielne uskutočnenie s jedným deforrnovateľným dielcom a jedným nedeformovateľným dielcom. Deforrnovateľný dielec je usporiadaný na mieste betónového prefabrikovaného dielca, ktoré má byť utesnené, a nedeformovateľný dielec je umiestnený nadeformovateľnom dielci, aby tým bola dosiahnutá špeciñkovateľná výška.0023 Prostredníctvom tohto tesnenia môže byť zabránené, aby oblasti príruby, ktoré musia zostať z určitých dôvodov voľné, boli pokryté vyrovnávacou vrstvou. Tým môže kryt debnenia tesnenie pridržiavať a spoľahlivo pritlačiť na betón tak, aby tam nízko viskózny materiál prevyrovnávaciu vrstvu nemohol vtekať.0024 V obzvlášť výhodnej forme uskutočnenia je tesnenie ďalej vytvorené takým spôsobom,aby deforrnovateľný dielec bol realizovaný kruhovito a aby bol vybavený úložnou plochouvopred stanovenej šírky, na ktorej leží nedeforrnovateľný dielec. Táto forma uskutočnenia

MPK / Značky

MPK: B28B 11/04, B28B 21/76, B28B 21/02, B28B 1/00

Značky: elektrárne, prefabrikovaných, výrobu, debnenia, veže, spôsob, betonových, veternej, výroby, segmentov, jednotka, dielcov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e15668-sposob-vyroby-prefabrikovanych-betonovych-dielcov-segmentov-veze-veternej-elektrarne-a-jednotka-debnenia-na-vyrobu-prefabrikovanych-betonovych-dielcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby prefabrikovaných betónových dielcov segmentov veže veternej elektrárne a jednotka debnenia na výrobu prefabrikovaných betónových dielcov</a>

Podobne patenty