Výsevná pätka

Číslo patentu: E 15281

Dátum: 10.11.2011

Autor: Budde Michael

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka výsevnej pätky podľa patentového nároku 1, ako aj sejacieho stroja podľa patentového nároku 8.0002 Takéto sejacie stroje s rovnomerne rozdelenými výsevnými pätkami pozdĺž sejacej šírky na rozmetanie osiva a/alebo hnojiva do ornice majú zaisťovať rovnomernú sejaciu hĺbku, ako aj po rozmetaní osiva/hnojiva pre príslušné sejacie podmienky optimálne pritlačenie/uzavretie sejacej brázdy. Pri tom hrá podstatnú rolu nie len osivo/hnojivo, ale aj akosť pôdy, ako napriklad vlhkosť pôdy a predovšetkým v pôde alebo na pôde existujúce prekážky, ako napr. kamene. Takýto sejací stroj je známy z CA 2587130.0003 Úlohou predloženého vynálezu je preto poskytnúť výsevnú pätku ,respektíve sejací stroj, ktorý je jednak konštrukčne jednoduchý a jednak zaisťuje optimálne rozmetanie osiva a/alebo hnojiva do pôdy.0004 Táto úloha je plnená pomocou znakov patentových nárokov 1 a 8. Výhodné ďalšie riešenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch. Do rozsahu vynálezu spadajú aj všetky kombinácie z aspoň dvoch znakov,uvedených v opise, nárokoch a/alebo na obrázkoch. U uvedených rozsahov hodnôt majú byť aj vo vnútri uvedených hraníc ležiace hodnoty objasňované alebo byť nárokovatelné v ľubovoľnej kombinácii.0005 Základom vynálezu je myšlienka, prostredníctvom kĺbového spoja ako pätkového držiaku, tak aj prítlačného ramena a navrhnutím predovšetkým jediného odpruženia medzi prítlačným ramenom a pätkovým rámom vytvoriť optimálne silové rozdelenie a/alebo rozdelenie točivých momentov medzi pätkovým rámom, výsevnou pätkou a prítlačnou kladkou. Poloha pružinového upevnenia na prítlačnom ramene je tým zvolená tak, že je vytvorená konštrukčne jednoducho, najmä ako hák, a tým nanajvýš nenáročne na údržbu alebo dokonca bezúdržbovo. Výhodné pri tom môže byť, ked pružinové upevnenie je nastaviteľné pozdĺž prítlačného ramena, najmä pozdĺž smeru jazdy F, v nastavitelnej oblasti. Nastavenie môže byt upravené aj prostredníctvom rôznych pružinových dĺžok alebo medzičlenov medzi pružinoua pružinovým upevnením, najmä vo forme reťaze s viac reťazovými článkami.Zvlášť výhodné je podľa vynálezu, keď pružinové upevnenie je zaťažitelné ťahovou silou majúcou zložku ťahovej sily v smere k ornici. Odpruženie k pripevneniu na pružinovom upevnení pritlačného ramena sa uskutočňuje najmä výlučne alebo priamo, medzi prítiačným ramenom a pätkovým rámom alebo pružinovým držiakom tixovaným na pätkovom ráme. Prostredníctvom odpruženia je prítlačné rameno zaťažované silou K 2 nasmerovanou aspoň čiastočne k ornici. Tým, že prítlačné rameno je pripevnené kĺbovo na pätkovom držiaku, je aj pätkový držiak zaťažovaný silou K 1 nasmerovanou aspoň čiastočne v smere na pôdu. Prostredníctvom konštrukcie je prostredníctvom odpruženia súčasne nastavovaná výsevná hĺbka pätkového kotúča a pritlačná sila prítlačnej kladky.0006 Inými slovami slúži odpruženie k vytváraniu prvého točivého momentu M 1 na prvej natáčacej osi a druhého točivého momentu M 2 na druhej natáčacej osi. Pri tom sú podľa vynálezu navrhnuté najmä obmedzovacie prostriedky na obmedzenie otáčavého pohybu pritlačného ramena okolo druhej osi otáčania v smere na pôdu. Tým je nastavovaná výsevná hĺbka. Súčasne sa môže prítlačná kladka. prípadne prítlačné rameno pri prechádzani prekážky vychýllť smerom nahor, bez toho aby sa nadvihol pätkový držiak a tým výsevný kotúč. Tým môže výsevný kotúč bezprostredne po prejdení prekážky vnikat do pôdy s výsevnou hĺbkou vopred danou odpružením a rozmetať osivo do pôdy. 0007 Podla prednostnej formy uskutočnenia vynálezu je navrhnuté, že je upravený otáčavý kĺb, tvoriaci druhú os otáčania a spájajúci prítlačné rameno s pätkovým držiakom, najmä v pojazdovom smere F pred pružinovým upevnením. Spojenia prostredníctvom otáčavých kĺbov sú zvlášť jednoducho vyrobitelné a nanajvýš nenáročné na údržbu.0008 Pokial je na pätkovom držiaku navrhnutý najmä nastavitelný,prítlačný doraz (obmedzovací prostriedok) na obmedzenie otáčavého pohybu prítlačnej kladky v smere k pôde, sú obmedzovacie prostriedky vytvorené konštrukčne zvlášť jednoducho a nenáročne na údržbu. Pri upravení nastavitelnosti plnia obmedzovacie prostriedky ďalšiu funkciu, totiž nastavenie výsevnej hĺbky, prípadne prispôsobenie pätkovej sily pätkového kotúča,pôsobiacej na pôdu.0009 Podľa vynálezu môže byt odpruženie u prednostného vyhotovenia byť vytvorené ako ťažná pružina, najmä špirálová pružina. Tým sa môže upúšťat od pružinových časti nad pätkovým držiakom a/alebo pritlačným ramenom a/alebo pätkovým rámom, čím sa umožňuje sklopenie výsevnej pätky po uskutočnenom rozmetaní osiva/hnojiva do pôdy. Konštrukcia podľa vynálezu preto predstavuje obzvlášť na miesto úsporné a konštrukčne jednoduché, teda hmotnosť šetriace riešenie.0010 Tým je podľa vynálezu možné, že odpruženie prebieha najmä úplne pod prvou, najmä navyše pod druhou osou otáčania.0011 Podľa jednej ďalšej výhodne formy uskutočnenia vynálezu sa navrhuje, že prítlačný doraz je usporiadaný v smere jazdy F za druhou osou- jedného, prednostne dvoch zodpovedajúcich nastavovacích plechov s väčším počtom nastavovacích uložení a0012 Nastavovacie plechy pri tom môžu vedľa nastaviteľnosti prítlačného dorazu súčasne zaisťovať optimálne bočné vedenie prítlačného dorazu a tým pritlačné kladky.0013 Pokiaľ je prítlačné rameno aretovateľné proti pätkovému držiaku,najmä prostrednictvom obmedzovacích prostriedkov, prednostne prítlačného dorazu, má výsevná pätka podľa vynálezu prídavné funkčné postavenie, pri ktorom je prítlačná kladka otáčateľná iba spoločne s výsevnou pätkou, a sice okolo prvej osi otáčania.0014 Podľa vynálezu je sejací stroj vybavený jedným pätkovým rámom aviacerými, na pätkovom ráme pripevnenými a vybavený vždy odpružením medzi pätkovým rámom a prítlačným ramenom výsevnej pätky .0015 Ďalšie prednosti, znaky a podrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu prednostných príkladov uskutočnení, ako aj s pomocouvýkresov tie znázorňujú naobrázku 1 perspektívny pohľad na výsevnú pätku podľa vynálezu, obrázok 2 perspektívny pohľad na výsevnú pätku v prevádzkovej polohe,znázornenú na obrázku 1, z protiľahlej strany, obrázok 3 perspektívny pohľad na výsevnú pätku podľa vynálezu podľa obrázku 1 a 2 pri prechádzaní prekážky aobrázok 4 perspektívny pohľad na výsevnú pätku podľa vynálezu v aretovacom postavení obmedzovacích prostriedkov.0016 Na obrázkoch sú rovnaké alebo rovnako pôsobiace prvky vyznačené pomocou rovnakých vzťahových značiek.0017 Obrázok 1 ukazuje výsevnú pätku 1 k montáži na neznázornenom pätkovom ráme prostredníctvom U profilu 16, ktorý prijíma pätkový rám. U proñl 16 je oproti pätkovému ramenu ñxovaný a má dve ñxačné ramena 17, v ktorom je uložený prvý výkyvný kĺb 9, ktorý výkyvne spája pätkový držiak 2 s fixačnými ramenami 17 a U profil 16. Na ñxačných ramenách 17 je pod a priečne k rozloženiu ñxačných ramien 17 upravený transportný doraz 18, prostredníctvom ktorého môže byt pätkový držiak 2 prostredníctvom sejacieho rámu pretáčaný zo svojho na obrázku 1 znázorneného prevádzkového postavenia smerom nahor. Natáčací pohyb môže sa dosiahne najmä rotáciou pätkového rámu. Úvraťové postavenie slúži k obráteniu na úvrati, pričom na pätkovom ráme namontované výsevné pätky 1 sa zdvíhajú iba tak, aby boli umiestnené tesne nad zemou 60. Pre prepravu, najmä podľa predpisov pre cestnú prevádzku, sú výsevné pätky 1 natočiteľné do prepravnej polohy.0018 V prevádzkovom postavení je výsevná pätka 1 nasmerovaná tak,že ponára na pätkovom držiaku 2 pripevnený pätkový kotúč 3 v definovanej výsevnej hĺbke do pôdy 60. Do sejacej brázdy v zemi 60, vytvorenej prostredníctvom pätkového kotúča 3, je cez rúrku 19 na osivo rozmetané osivoalebo hnojivo do výsevnej brázdy, a sice počas pohybu dopredu v pojazdovom

MPK / Značky

MPK: A01C 5/06, A01C 7/20

Značky: výsevná, pätka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e15281-vysevna-patka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výsevná pätka</a>

Podobne patenty