Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané produkty a ich použitie

Číslo patentu: E 14575

Dátum: 07.12.2009

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glyeerol, získané0001 Priemysel na spracovanie nerastných surovín je veľkým spotrebiteľom chemikálií. Tie sú používané v najrôznejších krokoch transformácie, modifikácie či spracovania, ktorým sú nerasty podrobené. Krok triedenia nerastnej suroviny podľa veľkosti častíc, ktorý čiastočne súvisí so stupňom disperzie nerastnej hmoty v plynnom médiu, a kde prírodný uhličitan vápenatý, pre0002 Odbomík z odboru zodpovedný za zahmutie kroku triedenia nerastného materiálu vo vzduchovom triediči si je vedomý, že neefektívnosť triedenia podstatne znižuje produktivitu celej metódy. Najmä, ak sú častice vytriedené ako jemné, v ráde jedného mikrometra, majú častice v kombinácii s hydrofóbnym prostredím, ktorým vzduch je, tendenciu tvoriť aglomeráty. V takom prípade môže dochádzať k tomu, že tieto aglomeráty budú veľkostne vytriedené ako častice s veľkosťou týchto aglomerátov, a nie podľa identifikovanej veľkosti častíc, ktoré tieto aglomeráty tvoria. Odbomík z odboru teda hľadá aditíva, ktoré zvýšia efektivitu triedenia, najmä také, ktoré aglomerácii zabraňujú, a zároveň umožňujú použitie vytriedeného produktu v najrôznejších prostrediach, napríklad hydrotilných.0003 US 6,139,960 zmieňuje metódu spracovania lietavého prachu, ktorá zahŕňa krok triedenia vo vzduchovom triediči. Jemný lietavý prach s priememou veľkosťou medzi 0,1 a 5 mikrometrami je možné pred triedenim ošetriť silánom (SiH 4), hlinitanom, titanátom či0004 Vzhľadom na to, že tieto aditíva majú hydrofóbne vlastnosti, nepredstavujú riešenie pre odbomíka z odboru, ktorý hľadá aditívum, ktoré umožňuje v následnom kroku triedenia dle veľkost-i použitie vytriedeného materiálu vo vodnom prostredí.0005 Dokument FR 2 896 171 uvádza spôsob prípravy aspoň jedného nerastného materiálu a/alebo aspoň jedného pigmentu, zahŕňajúceho uhlíčitan vápenatý, ktorý tak získa ako čiastočne organoñlné, tak čiastočne hydrofilné vlastnosti.0006 Dokument W 0 2006/100510 opisuje disperziu anorganického časticového materiálu,ktorá pozostáva z nevodného kvapalinového prostredia, v ktorom je anorganický časticový materiál v prostredí rozptýlený, a účinného množstva jedného alebo viacerých dispergujúcich prostriedkov, ktoré majú za úlohu dosialmut rozptýlenie časticového anorganického materiálu v nevodnom prostredí, pričom anorganický časticový materiál má príememú veľkosť častíc (d 50)0007 Ďalej, v diplomovej práci nazvanej Dispergierung von feinen Partikelfraktionen in Gasströmungen-Einfluss von Dispergierbeanspruchung und oberflächenmodiñzierenden Zusätzen od Sabine Niedballa (1999, Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik der Technischen Universität Bergakademie Freiberg), je zaznamenané pozorovanie, že v prípade primámych častíc s priemerom nižším, než jeden mikrometer, nemá prídavok typu mastných kyselín vplyv na stupeň dispeizie jemných častíc uhličitanu vápenatého0008 Pri čelení tomuto problému prihlasovateľ prekvapivo objavil metódu triedenia nerastného materiálu, ktorá spĺňa rôzne požiadavky odbomíkov z odboru, teda zvyšuje efektivitu triedenia častíc, alebo ktorá so sebou prináša špecifickú energiu triedenia, ktorá je nižšia vo vzťahu k triedeniu na vzduchovom triediči bez aditív, zatiaľ čo poskytuje triedený nerastný materiálkompatibilný s použitím vo vodnom médiu.0009 Táto metóda pozostáva zo spôsobu triedenia častíc nerastného materiálu, pričoma) zaistenie aspoň jedného nerastného materiálu zahŕňajúceho dolomit, alebo mastenec, alebob) zaistenie aspoň jedného aditíva na zlepšenie triedenia, zahŕňajúceho glycerol a/alebo aspoňjeden polyglycerol, vo vodnej alebo čistej formec) uvedenie nerastného materiálu z kroku a) a aditíva na zlepšenie triedenia častíc z kroku b) jeden alebo viackrát do kontaktu v jednom alebo viacerých krokoch mletia za sucha a/alebod) uskutočnenie aspoň jedného triedenia nerastného materiálu za sucha získaného v kroku c) vplynnom prostredí, na získanie aspoň dvoch frakcií častíc s rozdielnou priememou veľkosťoue) prípadné opakovanie krokov c) a/alebo d) v celom objeme alebo v častí triedeného nerastného0010 Pojem špecifické triedenie znamená celkovú energiu, vyjadrenú v kWh potrebnú navytriedenie jednej tony suchého uhličitanu vápenatého.0011 Glycerol je známy ako aditívum pre triedenie, ako je uvedené v diplomovej práci s názvom Understanding of the physical and chemical mechanisms occurring during dry grinding of calcíum carbonate in the presence of a grinding agent od Mathieu Skrzypczak (Ecole Centrale de Lyon, 2009). Ďalej potom, ako je demonštrované v uvedených príkladoch, bolo zistené, že mlecie aditíva, používané ťažbovým priemyslom, ako je napríklad polyetylénglykol(PEG), vedú k neefektivite triedenia. Navyše, táto diplomová práca naznačuje, že suché mletie jemných častíc s veľkosťou 0 do 10 m, v prítomnosti glycerolu nie je efektívne (podľa obr. IV 4), čo tiež ukazuje odbomíkovi z odboru, že medzi jemnými častícami a glycerolom existuje malá ínterakcia. Nič preto nevíedlo odbomíka z odboru zodpovedného za voľbu aditíva na zlepšenie triedenia k tomu, aby hľadal riešenie medzi aditívami pre mletie, a najmä medzineefektívnymi aditívami pre mletie.0012 Prvý predmet predloženého vynálezu spočíva v spôsobe triedenia nerastného materiálu, pričom táto metóda zahŕňa nasledujúce krokya) zaistenie aspoň jedného nerastného materiálu zahŕňajúceho dolomit, alebo mastenecalebo oxid titaníčítý alebo aluminu alebo kaolín alebo uhličitan vápenatý alebo ich zmesib) zaistenie aspoň jedného aditíva na zlepšenie triedenia(i) pozostávajúceho z glycerolu, vo vodnej alebo čistej forme, alebo(ii) pozostávajúceho z glycerolu s jednou alebo viacerými z nasledujúcich látoketylénglykol, monopropylénglykol, trietylénglykol, anorganická kyselina alebo soľanorganickej kyseliny, kyselina mravčia alebo citrónová, alebo soľ kyseliny mravčej alebo soľ kyseliny citrónovej, organické polykyselina alebo soľ organíckej polykyseliny,alkanolamín, polyetylénimín, polymér polyalkylénglykol s molekulovou lmiotnosťou medzi 200 g/mol až 20 000 g/mol, výhodne medzi 600 g/mol a 6 000 g/mol, uhľovodík majúci hodnotu kvadratického priemeru gyračného polomeru rovnú alebo nižšiu než modálny polomer nerastného materiálu, jeden alebo viacej polyglycerolov, pričom tietolátky sú vo vodnej, alebo čistej fonne, alebo(iii) zahŕňa jeden alebo viacej polyglycerolov v neprítomnosti glycerolu.c) uvedenie nerastného materiálu z kroku a) a aditíva na zlepšenie triedenia z kroku b) jednou alebo viackrát do kontaktu, v jednom alebo viacerých krokoch mletia za sucha a/alebod) uskutočnenie aspoň jedného kroku triedenia nerastného materiálu získaného vkroku c) Vplyrmom prostredí, na získanie aspoň dvoch frakcií častíc s rozdielnou priememou veľkosťoue) prípadné opakovanie krokov c) a/alebo d) v celom objeme alebo v časti triedeného nerastného0013 V preferovanom variante sa táto metóda vyznačuje tým, že priememá veľkosť častícfrakcií častíc získaných v kroku d) sa od seba líši najmenej o 0,1 m.0014 V inom preferovanom variante sa táto metóda vyznačuje tým, že pomer priememých veľkostí častíc frakcií získaných v kroku d) je 11,05 až Il 50, výhodne ll,l až ll,l 5.0015 Táto metóda môže mat 6 variantov podľa formy a povahy pomocnej látkyo prvý variant glycerol v čistej formeo druhý variant glycerol vo vodnej formuláciio tretí variant glycerol v kombinácii s aspoň jednou zlúčeninou zo zlúčenín uvedených v bode(ii), vo vodnej alebo čistej fomieo štvrtý variant aspoň jeden polyglycerol

MPK / Značky

MPK: B02C 23/06, C09C 1/36, C09C 1/40, B03B 1/04, C09C 1/02

Značky: obsahujúcich, spôsob, triedenia, glycerol, nerastného, získané, použitie, přítomnosti, materiálů, aditiv, produkty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e14575-sposob-triedenia-nerastneho-materialu-v-pritomnosti-aditiv-obsahujucich-glycerol-ziskane-produkty-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob triedenia nerastného materiálu v prítomnosti aditív obsahujúcich glycerol, získané produkty a ich použitie</a>

Podobne patenty