Číslo patentu: E 14219

Dátum: 03.06.2010

Autor: Julien Denis

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka technickej oblasti sladovania.Ide o reprodukciu prirodzeného vývoja kličenia cereálíe, ktorá má vyvinúť určité enzýmy (najmä amylázu, proteázu). Ako cereália sa používa obvykle jačmeň alebo žito,pšenice, cirok alebo špalda. Proces sladovania zahmuje úpravu cereálíe, ktorá prechádza postupnými operáciamí (najmä namáčaním - klíčením - hvozdením - odklíčením), ktorými sa pripraví slad. V súčasnej dobe existuje veľká potreba sladu, ktorý vykazuje rôzne vlastnostiDoterajší stav techniky Všeobecné princípy sladovania sú takmer starodávne. Súhm vývoja je možný nájsť v diele Sladovníctve a pívovamíctve, autor Jean SUNIER, 2. vydanie, tlačiareň La Concorde, Lausarme, 1968 alebo v jeho novšej reedícíi o novom názve Výroba piva,vydavateľ Alliage éditeur, 26. september 2007, ISBN-l 3 No 978-2921327602. Patent EP O 471 143 opisuje rezervoár, ktorý má obsahovať materiály určené na sladovanie. V súčasnej dobe sa priemyselné sladovanie uskutočňuje stále väčšou mierou v inštaláciách nazývaných sladovne. Jedným zcieľov sladovne je uviest do prevádzky automatizovanú inštaláciu poskytujúcu vynikajúci výkon, pokial ide o kvalitu a pritom súčasne znížiť mnohé investičné a prevádzkové náklady tohto priemyslu stavebná parcela,stavebná výstavba, najmä potom spotreba energie.Všeobecne môže taká inštalácia zahŕňať aspoň tieto úseky aparatúra pre namáčanie,hurnno a hvozd so systémom prepravy medzi jednotlivými stupňami. Humno a hvozd sú inštalácie s kontrolovanou atmosférou pod tlakom, pričom teplota a vlhkosť sa podstatne mení behom etáp klíčenia a hvozdenia. Ide o veľké mechanické sily v dôsledku tlaku na veľkých plochách, o tepelnú dilatáciu, pričom gradíent príslušnej teploty môže presiahnuť 100 °C,i 150 °C medzi okolitou teplotou a vnútomou teplotou, takže existujú riziká korózie, najmä oxídácie kovových častí a okyslenia betónu.Vynález si kladie za cieľ zdokonaliť súčasnú techniku.Podľa vynálezu sa zariadenie sladovne pod kontrolovanou atmosférou skladá z podlahy, múrov a strechy. Strecha zahŕňa rad kompozitných panelov a vonkajšiu stavebnú konštrukciu s dvojitým účinkom, a to ako podpora uvedených panelov, tak zadržanie sil vyvíjaných na panely v pripade vnútomého tlaku, ktorý je vyšší než tlak atmosférický, pričom vonkajšia stavebná konštrukcia je ukotvená v stenách, každý panel je vybavený vnútomou stranou z nerezovej ocele, vonkajšou stranou z galvanizovanej ocele a tiež izoláciou medziuvedenými stenami, pričom uvedené panely sú navzájom tesne spojené.Prehľad obrázkov na výkresoch Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu vyplynú zo štúdia nasledujúceho opisu nazáklade pripojených výkresov s týmito obrázkamiobr 1 je pohľad zhora na schéma rozmiestenia zvláštneho spôsobu uskutočnenia inštalácie sladovne,- obr. 2 je perspektívny pohľad na schéma princípu rozmiestenia dopravníkov,- obr. 3 je pohľad zhora na schéma rozmiestenia zvláštneho spôsobu uskutočneniahvozdu,- obr. 4 je rez líniou IV-IV zobr. 3 - schéma rozmiestenia zvláštneho spôsobu- obr. 5 je pohľad v reze podľa línie V-V z obr. l,- obr. 6 je pohľad v reze podľa línie VI-VI z obr. l,- obr. 7 je schematický pohľad na konštrukciu sladovne a- obr. 8 je podrobný pohľad na spoj dvoch panelov a- obr. 9 je podrobný pohľad na iný spoj dvoch panelov.Pripojené výkresy môžu nielen doplniť vynález, ale tiež prípadne prispieť k jehoJe potreba sa odvolať na diela Sladovníctvo a pivovarnictvo a/alebo Výroba piva,ktorá bola v predchádzajúcom texte cítovaná, aby sa dosiahlo všeobecné povedomie o inštaláciách v sladovnictve. Sladovanie uskutočnené v sladovniach vyžaduje zložitútechniku a prvky známe odbornikovi nebudú podrobne opisované mimo tie, ktoré súOpis sa v ďalšej časti týka cereálie, ktorou je v tomto prípade jačmeň.Pokiaľ ide o úkoly hospodárskej správy, ako je skladovanie zŕn jačmeňa, proces sladovania zahŕňa najmenej tieto etapya) Namáčanie zŕn jačmeňa tento postup sa môže uskutočniť v rôznych namáčacích nádržiach, ktoré sa nazývajú namáčacia aparattíra.b) Klíčenie, ktoré prebieha v humnách rôznymi spôsobmi, najmä vzhľadom k ich tvaru, ktorý môže byt kruhovitý alebo naopak takmer podobný predĺženému pravouholníku. Po tejto etape sa jačmeň kvalifikuje ako zelený slad.c) Hvozdenie sa obvykle uskutočňuje v nádrži s kruhovitým tvarom, pretože je treba jačmeň usušiť na mriežke tým, že touto mriežkou prechádza horúci vzduch, pričom sa jačmeň obracia a/alebo sa radiálnym ramenom vrstva egalizuje. Po tejto etape je jačmeň označený zaTeraz budú uvedené niektoré všeobecné údaje typické pre vyššie zmienené rôzne etapy. Zmá cereálie sa najprv starostlivo očistia. Hlavný účel namáčania spočíva vtom, aby zmo obsahovalo cca 50 vody, typicky medzi 40 a 45 . Je rovnako vhodné pridat kyslík,pretože klíčenie sa tým inicíuje alebo môže začať na výstupe z namáčania.Používa sa striedavé alebo prerušované namáčanie, pričom sa altemujú periódy,behom ktorých je zmo pod vodou a ďalšie (ktoré trvajú asi polovinu doby), v ktorých je zrno odkryté.Teplota vody sa pohybuje typicky od 12 do 15 °C, i 20 °C a strieda sa s narnáčaním v studenej vode. Maximálna teplota je 35 °C, kedy existuje riziko, že zmo uhynie. Za účelom vylúčenia ferrnentácie a nežiadúceho vývoja mikroorganizmov behom namáčania sa pridávajú rôzne prísady.Klíčenie prebieha tak, že lôžko z namočených zŕn sa umiesti na jemnú mriežku, ktorou prechádza prúd vzduchu, ktorého teplota, tlak a vlhkosť sú kontrolované a dochádza k premiešaní zŕn pomocou vertíkálnych, motorom poháňaných závitoviek ponorených do lôžka potom sa celok uloží na mobilný vozík, ktorý jazdí humnom. V prípade kruhovitého humna je týmto vozíkom rameno. V prípade obdĺžnikového humna ide o vozík mobilný po dĺžke. Pohyb závitoviek a rýchlosť premíestňovania vozíka sa kontrolujú.Potom nasleduje hvozdenie. Operácia prebieha rovnako na mriežke, na ktorú súuložené zmá. Je treba zmá usušit, aby sa zastavilo klíčenie a pritom sa zachovali čo najlepšiepožadované vlastnosti sladu. Ako názov naznačuje, hvozdeníe prebieha v princípe na kruhovitej platforme s mriežkou, ktorou prechádza horúci vzduch, pričom teplota, tlak a vlhkosť sú opäť kontrolované. Vertikálne regulovateľné rameno môže byt vybavené závítovkamí, ktoré sa ponoria do lôžka zŕn za účelom vertikálnej homogenizácie lôžko môže byť rovnako opatrené skrutkou s horizontálnou osou pre vyrovnávanie, ďalej zariadením pre naplnenie a vyprázdnenie lôžka alebo ešte pevnými alebo regulovateľnými lopatkami. Rýchlosť rotácie závitovky alebo závitoviek a smer i uhlová rýchlosť postupu ramena sa kontrolujú. Doba zotrvania zŕn v hvozde je rovnako kontrolovaná.Obr. l znázorňuje spôsob uskutočnenia inštalácií. Napravo je zobrazené teleso stavby BCl, naľavo druhé teleso stavby BC 2. Vtelese stavby BCI je zabudovaných niekoľko humien, v tomto prípade päť humien Gl až G 5. V rovnakom telese budovy na konci humien je zabudovaných niekoľko namáčacích nádrží, v tomto prípade desať TRI až TR 10. Namáčacie nádrže sú usporiadané v pároch na konci každého humna z toho vyplýva úspora pokrytej plochy, počtu budov a možnosť využiť rovnaký dopravník pre premiestenie zrna z namáčacej nádrže k humnu, ako aj pre prepravu zeleného sladu z humna do hvozdu, a to v rôznych časových intervaloch.V druhom telese budovy BC 2 sú umiestnené dva hvozdy TA 1 a TA 2. Je možné znovu použít vzduch vychádzajúci z prvého hvozdu vsusednom hvozde, z čoho vyplýva úspora spotreby energie, pokiaľ ide o ohrev a ventiláciu. Navyše vzduch vychádzajúci zdruhého hvozdu vykazuje vurčitých okamžikoch zvýšenú mieru nasýtenia vodnou parou, takže kalorická kapacita je zvýšená a dochádza kdokonalejšej rekuperácii energie vtepelných výmenníkoch.Obslužné zóny priliehajú k homej časti telesa budovy BCI, tedy BCZ 1, BCZ 2 a BCZ 3.Ďalšie obslužné zóny sú BCZ 5 a BCZ 6. Slúžia V podstate na rekuperáciu použitého plynného média pri hvozdení, ktoré v tomto príklade prechádza zdola nahor a je zobrazené na ľavej strane obr. l.Inštalácie v podzemí, ktoré nie sú zobrazené, umožňujú pripraviť požadovanú plynnú atmosféru, a to na jednej strane pre klíčenie a na druhej strane pre hvozdenie, ako aj vzduch potrebný na namáčacie nádrže pri fázach dýchania zma.Na obr. 1 je možné rozoznať dopravník C 10 prechádzajúci pod nádržami TA 1 až TAlO, ako aj dráhu dopravníka C 19, ktorá bude ďalej opísaná.Obr. 2 je perspektívne schéma zobrazujúce dráhy rôznych dopravníkov umiestnených

MPK / Značky

MPK: E04B 9/00, C12C 1/027, C12C 1/10

Značky: humno

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e14219-humno.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Humno</a>

Podobne patenty