Prepravný a dávkovací box z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom navinutým do zvitku a umiesteným vo vnútri

Číslo patentu: E 1419

Dátum: 29.10.2002

Autor: Horn Joachim

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prepravný a dávkovací box z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom navinutým do zvitku aPredkladaný vynález sa týka prepravného a dávkovacieho boxu zostaveného z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom chránene umiesteným v boxe a navinutým na cievke do zvitku jednotlivých spotrebných artiklov na použitie vo autodielňach, zavesených na seba cez perforácie, pričom výstrižok má steny dien, bočné steny a čelné steny a otvor na prechod pásu z boxu smerom von. Prepravný a dávkovací box má v podstate dve časti, totiž výstrižok z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne, ktorý má steny a chlopne, spojené spolu tak, že ich je možné sklápat cez línie prehybu, ktoré je možné postavit a fixovać tak, že najprv sa vytvorí prepravný box,ktorý plní úlohu pojímać a chránit vložené zvitky počas prepravy. V páse usporiadané jednotlivé spotrebné artikle,spojené k sebe cez perforácie, predovšetkým potahy sedadiel z plastu, rohožky, poťahy volantu z fólie a podobne, sú k sebe cez perforácie zavesené v páse vo veľkom počte. Pás je navinutý na cievke, tvoriacej jadro, do zvitku. Zostavený výstrižok má okrem stien dien, bočných stien a čelných stien taktiež otvor na prechod pásu z boxu smerom von, takžejednotlivý spotrebný artikel môže byt cez oddeľujúceperforácie odtrhnutý a pridelený na svoje použitie.Z prospektu prihlasovateľky Kompaktný systém CORNUFLEX, vydanie 1/1995, je známy prepravný a dávkovací boxv úvode opísaného druhu. Taktiež tu je vytvorený výstrižok zkartónu, vlnitej lepenky alebo podobne, do ktorého sa v zloženom stave ukladá pás navinutý na cievke. Horná stena dna alebo veka je vytvorená ako chlopňa s uzatváracím spojovacínu pásom a môže byt po vložení zvitku zmenená do uzavretého stavu. Medzi uzatváracou chlopňou a príslušnou zvislou bočnou stenou je upravený otvor na prechod pásu z boxu smerom von. Pás je navinutý na cievke do zvitku, pričom šírka pásu zhruba súhlasí s dĺžkou cievky. Pás navinutý na cievke do zvitku predstavuje elastický útvar, ktorý má vždy podľa podmienok navíjania zodpovedajúci priemer a taktiež zodpovedajúce elastické vlastnosti. Štvorcový profil výstrižku prepravného a dávkovacieho boxu je pritom dimenzovaný tak, že zvitok je V uzavretej situácii zostavenêho výstrižku v oblasti všetkých stien dien, bočných stien a čelných stien V dotyku s materiálom výstrižku. Neutiahnuté navinuté zvitky sú v plošnom dotyku so stenami dien a bočnými stenami. V dôsledku toho sa pri odvíjaní pásu smerom von vytvára relatívne veľký odpor,ktorý je nutné prekonat. Navyše je štvorcový profil dimenzovaný natoľko tesne, aby boli náklady na tento baliaci materiál zachované čo najmenšie, a aby sa prepravovalo čo možno najmenej vzduchu. Pri použití vzniká nebezpečenstvo, že jednotlivý spotrebný artikel je na svojich perforáciách pretrhnutý už vtedy, keď sa perforácia nachádza ešte vo vnútri prepravného a dávkovacieho boxu. V takom prípade má užívateľ síce prichystaný na použitie jednotlivý exemplár spotrebného artikla, ale vo vnútri boxu zostáva neodtrhnutý koniec pásu,takže zostáva len možnost prepravný a dávkovací box otvorit,aby bolo možné dostat sa k vo vnútri nachádzajúcemu sa koncu pásu a ten opät vyviest von. Pri zvitkoch s relatívne veľkým počtom spotrebných artiklov V páse a zodpovedajúcej šírke navinutého zvitku vzniká príslušné vysoká hmotnost a príslušné veľké trenie zvitku v prepravnom a dávkovacom boxe pri tahaníza pás smerom von. Často sú tu také trecie pomery natoľkonepriaznivé, že vlastnosti šmykového trenia medzi pásom a vnútornou stranou prepravného a dávkovacieho boxu bránia bezproblémovému odvíjaniu. Na manipuláciu zvlášť nevýhodné sú relatívne mäkké pásy navinuté do zvitku, ktoré sú potom príslušné elastické, a pri ktorých sa vyskytuje relatívne veľká dotyková plocha s vnútornými stenami prepravného a dávkovacieho boxu, ktorá sa prejavuje nežiaducim spôsobom predovšetkým pri odvíjaní prvého spotrebného artikla z pásu,ale je možné ju pocićovat ešte neskôr, ked sa už priemer zvitku zmenšil zväčšenýnl odberom spotrebných artiklov Vždy podľa relatívneho usporiadania otvoru na prechod pásu z boxu smerom von, relatívne k tangenciálnemu smeru pásu na zvitku,vznikajú v oblasti otvoru dodatkové trecie sily, ktoré jeZo spisu DE 89 06 585 Ul a US 3 565 307 sú známe zložené dávkovacie boxy, pri ktorých je zvitok držaný V oporách, ktoré sú tvorené výstrižkami vsadenými so zvitkom čelnou stranou do dávkovacieho boxu, ktoré majú vždy stredový otvor, v ktorom je zvitok, prípadne na jadre, klzne uložený. Odoberanie materiálu, usporiadaného v dávkovacom boxe, je možné cez výrezdávkovacieho boxu na čelnej strane.Zo spisu US 3 477 624 je známy dávkovací box, pri ktorom je možné vsadić zvitok zhora do výrezu čelnej strany dávkovacieho boxu, na čo je dávkovací box v pozdĺžnom smere elasticky vytvarovaný. Na konci výrezu sa nachádza centricky s čelnou stenou otvor v dalšej vrstve čelnej steny, do ktorého zvitok môže s dosiahnutím koncovej polohy zapadnút. Na vydávanie pásu je zvitok uložený v dvoch otvoroch na čelnejĎalšie dávkovacie zariadenia sú napríklad známe zo spisov GB l 518 913, US 5 688 394, FR 2 681 846,US 2002/0074375 Al a US 4 274 573.Vynález vychádza z opísanej problematiky a smeruje k vytvoreniu prepravného a dávkovacieho boxu, ktorý umožňuje ochrannú funkciu pri preprave a odbernú funkciu ako dávkovacíbox, pri jednoduchej spoľahlivej manipulácii.Podľa vynálezu je toto zadanie úlohy vyriešenéprepravným a dávkovacím boxom podľa nároku 1.Vynález vychádza z nyšlienky neukladać zvitok navinutý na cievke jednoducho vo vnútornom priestore zostaveného výstrižku boxu, ale zvitok takmer otočne zavesit v oporách. Vdaka takej opore sa vznikajúce, prípadne zotrvávajúce trenie znižuje do takej miery, že sa prakticky zamedzí chybnej obsluhe. Spotrebný artikel nie je možné odtrhnút nad deliacimi perforáciami, pokiaľ sa dotyčná perforácia nachádza ešte vo vnútri boxu. Naopak je potrebné vyviesć koniec pásu o niečo viac ako o dĺžku spotrebného artikla smerom von, priložit k okrajom otvoru, respektíve uviest ho do takého vztahu k nemu,že je pás voči otvoru zalomený, aby potom mohla być perforácia oddelená. Koniec, uvoľnený oddelenou perforáciou, pritom zostává mimo prepravný a dávkovací box a je opät ľahko prístupný na nové použitie a je s ním možné manipulovat, Zvitok už tak nie je uložený V prepravnom a dávkovacom boxe

MPK / Značky

MPK: B65D 83/08

Značky: zvitku, výstrižku, lepenky, dávkovací, umiesteným, vlnitej, podobně, kartónu, pásom, vnútri, navinutým, prepravný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e1419-prepravny-a-davkovaci-box-z-vystrizku-z-kartonu-vlnitej-lepenky-alebo-podobne-a-s-pasom-navinutym-do-zvitku-a-umiestenym-vo-vnutri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prepravný a dávkovací box z výstrižku z kartónu, vlnitej lepenky alebo podobne a s pásom navinutým do zvitku a umiesteným vo vnútri</a>

Podobne patenty