Spôsob a zariadenie na zváranie vnútra rúrok z plastového materiálu

Číslo patentu: E 14063

Dátum: 21.09.2007

Autor: Voigtmann Jean-pierre

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na zváranie vnútra rúrok z plastového materiálu0001 vynález sa týka oblasti balenia v rúrkovom tvare, tvorených predovšetkým vrstveným plastovým materiálom, ktorý je zvinutý.0002 Podrobnejšie sa vynález týka zvinutých vrstvených materiálov, ktorých okraje sa neprekrývajú s presahom.0003 Zváranie okrajov vrstveného materiálu na získanie rúrkového tela sa najčastejšie0004 Odkazujeme napriklad na nemeckú patentovú prihlášku DE 2008085 alebo EPO,177,470 A. Keď je žiadúce usporiadať okraje proti sebe, umiestni sa medzi ne priestor, ktorý sa naplní materiálom, ako napriklad plastovým pruhom, pôsobiacim ako zváraci prvok.0005 V tomto ohľade odkazujeme na Európsku patentovú prihlášku EP 0 000 643. Existuje však potreba uviesť okraje do priameho kontaktu (zváranie koncami k sebe),z technických a estetických dôvodov.0006 Zváranie koncami k sebe zaisťuje lepšiu súvislosť a rovnomernosť materiálu,tvoriaceho stenu balenia. Predovšetkým to zabraňuje vdotyku medzi produktom,uloženým vnútri rúrky svrstvou prekážky, umiestnenou vnútri vrstveného materiálu. Ďalej, neexistencia tesniaceho prvku na vonkajšomm povrchu znižuje viditelnosť oblasti0007 Ďalej, či už sú okraje umiestnené koncami ksebe, spriestorom alebo bez priestoru, obsahujúceho zvárací prvok, existuje tiež potreba znížiť alebo odstrániť0008 Vyhrievacie systémy z doterajšieho stavu techniky sú umiestnené vnútri rúrky.Ich aktivácia nutne vyvolá zvýraznené a matné oblasti zvaru.0009 Problém, ktorý tento vynález navrhuje riešiť, spočíva v krehkosti zvaru usporiadaného koncami k sebe a udržiavania estetického vzhľadu, bez známky alebotemer bez známky pri pohľade z vonkajšku.0010 V tomto vynáleze riešenie vyššie uvedeného problému spočíva vo vystuženitakého zvaru pomocou plastového povrazu.0011 vynález sa v prvom rade týka spôsobu výroby plastového balenia rúrkového tvaru, pričom spôsob obsahuje krok ovinutia, v priebehu ktorého sa vrstvený materiál ovinie, krok umiestnenia, v priebehu ktorého sa okraje vrstveného materiálu umiestnia koncami ksebe a krok upevnenia, v ktorom sa okraje vrstveného materiálu upevnia k sebe, vyznačujúci sa tým, že plastový povraz v roztavenom stave sa vytlačí a nanesie na vnútorný povrch balenia tak, aby pokrýval aspoň oblasť, vymedzenú medzi okrajmi.0012 Zvláštnosť tohto vynálezu spočíva v skutočnosti, že energia, vyžadovanána vyvolanie zvárania má pôvod v plastovom povraze.0013 Podla prvého uskutočnenia spôsobu tohto vynálezu sa povraz nanáša pred0014 Podľa druhého uskutočnenia sa povraz nanáša v priebehu kroku umiestnenia. 0015 Podla tretieho uskutočnenia sa povraz nanáša po kroku umiestnenia.0016 Povraz môže byť nanesený pod alebo nad oblasťou zvaru.0017 vynález sa tiež týka balenia v tvare rúrky, získané vyššie opísaným spôsobom,pričom balenie sa vyznačujeitým, že obsahuje vystužovaci prvok oblasti vymedzenej medzi okrajmi, ktorý je tvorený povrazom, vylisovaným z plastového materiálu v roztavenom stave.0018 Nakoniec sa vynález týka zariadenia na uskutočňovanie spôsobu, ktorý je definovaný vyššie. Zariadenie sa vyznačuje tým, že obsahuje zváraciu tyč,prispôsobenú na obklopenie vrstveným materiálom, vyznačujúci sa tým, že obsahuje prostriedky na vylisovanie a umiestñovanie plastového povrazu vroztavenom stave medzi vonkajší povrch zváracej tyče a vrstvený materiál, umiestnený okolo uvedenej0019 V jednom uskutočnení tohto vynálezu zariadenie obsahuje predhrievaný dopravný pás, umiestnený na zváraciu tyč tak, aby sa povraz umiestñoval medzi pás a vrstvený materiál, obklopujúci tyč.0020 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu zariadenie obsahuje vonkajší hnací pás a zoraditelnú opornú patku, umiestnené tak, že vyvíjajú v smere zváracej tyče tlak na vrstvený materiál a plastový povraz, aby sa umiestňoval medzi hnací pás a tyč.0021 Výhodne možno použiť zariadenie na vyhrievanie okrajov. napríklad dotykom, čo má účinok zvyšovania teploty dvoch okrajov vrstveného materiálu, čo zlepšuje alebo0022 Alternatívne alebo naviac sa používa ďalšie zariadenie, opatrené ventilátorom horúceho vzduchu na udržiavanie okolitého vzduchu okolo povrazu na niekoľkých stovkách °C a na základe toho zamedzenia poklesu teploty povrazu pri jeho priechodevýstupom z Iisovacej hlavy pri tvarovaní povrazu.0023 Podla uskutočnenia tohto vynálezu okraje vrstveného materiálu sa orezávajú šikmo, čo má účinok zväčšenia bočného povrchu kontaktu vrstveného materiálu v oblasti zvaru. Toto usporiadanie tiež umožňuje ovplyvňovať kvalitu a odolnosť zvaru.0024 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa vylisuje povraz v inom tvare ako je valcový, napríklad vo forme inverzného písmena T, čo uľahčuje tvarovanie povrazu0025 Ďalšie uskutočnenie tohto vynálezu spočíva vpoužití súčasne-vylisovaného plastového povrazu (s materiálom zábrany v strede povrazu) tiež na zaistenie v oblasti,vymedzenej medzi okraje vrstveného materiálu, dobré ochranné zábrany s vonkajším0026 Tento vynález má niekoľko výhod, predovšetkým o Zložité systémy vysokofrekvenčného zvárania nie sú nutné, energia, potrebnána vyvolanie zvaru má pôvod v plastovom povraze.o Vonkajší vzhľad rúrky je dokonalý, pretože energia na spôsobenie zvaru sa aplikuje zvnútra. So systémami podla doterajšieho stavu techniky sa aplikujeo Vrstva (povraz) prekrýva významne PE alebo PP (alebo iné materiály) vnútri rúrky na spoji 2 okrajov vrstveného materiálu a zamedzuje tam všetkému kontaktu medzi produktom vrúrke a vrstvou prekážky vrstveného materiálu0027 Vynález bude podrobnejšie opísaný nižšie pomocou príkladov, znázornených nanasledujúcich výkresoch Obrázok 1 je perspektívny pohľad na prvé zariadenie podľa tohto vynálezu.Obrázok 2 je pozdĺžny rez zariadením z obrázku 1.Obrázok 3 je perspektívny pohľad na druhé zariadenie podla tohto vynálezu. Obrázok 4 je pozdĺžny rez zariadením podla obrázku 3.Obrázok 5 je perspektívny pohlad na tretie zariadenie podľa tohto vynálezu.Obrázok 6 je pozdĺžny rez zariadením podla obrázku 5.Obrázok 7 je perspektívny pohľad štvrtého zariadenia podľa tohto vynálezu.Obrázok 8 je pozdĺžny rez zariadením podľa obrázku 7.

MPK / Značky

MPK: B65D 35/00, B29C 53/38, B29C 65/40

Značky: zariadenie, materiálů, spôsob, vnútra, rúrok, plášťového, zváranie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e14063-sposob-a-zariadenie-na-zvaranie-vnutra-rurok-z-plastoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na zváranie vnútra rúrok z plastového materiálu</a>

Podobne patenty