Valcový bubon s vymeniteľnými brúsnymi členmi

Číslo patentu: E 1394

Dátum: 10.04.2003

Autor: Jespersen Poul Erik

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka valcového bubna vybaveného na svojom obvodovom čele početnými vybraniami, ktorých každé je prispôsobené na umiestnenie vymenitelného brúsneho člena zahrňujúceho prídržné prostriedky, vktorých je upevnený brúsny papier, oporné kefy alalebo prldrZné kefy, vybrania vo valcovom bubne sú vytvorené sbočnými stenami, prldržné prostriedky sú vytvorené skorešpondujúcimí vonkajšími bočnými stenami, pričom vďaka klinovému účinku medzi bočnými stenami vybrania a vonkajšími bočnými stenami pridižných prostriedkov vzniká počas použitia Zvieracia sila na bočné steny prídržných prostriedkov, orientovaná v obvodovom smere (pozri napríklad DE-U-2960 B 2 B 0).0002 Pri povrchovej úprave, ako napr. brúsenie alebo leštenie rozmanitých súčastí, sa používajú brúsiace a leštíace nástroje, ktoré sú navrhnuté s valcovým bubnom, na ktorom sú namontované brúsne členy, ktore zahrňujú brúsny papier, operné kefy alalebo prldržné kefy.0003 Obvykle sú tieto brúsne členy zhotovené z plastu, do ktorého sú brúsny papier a kefy často zalisované. Skúsenosti ukazujú, že brúsny papier a oporné kefy/prídržné kefy sa neopotrebovávajú rovnakou intenzitou. To znamená plytvanie materiálu, pretože je nutné do odpadu vyradiť celý brúsny člen, i keo je to väčšinou iba brúsny papier, ktorý sa opotrebováva.0004 Vzhladom na to, že obvodové čelo valcového bubna je v priemere vybavené 30 až 60 brúsnymi členmi s brúsnym papierom a kefami, ktoré sa v priemyselnom využití brúsneho alebo leštiaceho nástroja pravidelne vymieňajú, predstavuje množstvo do odpadu vyradených brúsnych členov problém.0005 Okrem toho bude tvar súčiastky, ktorá sa má brúsíť a ovládanie valcového bubna počas brúsenia nutne viesť k nerovnomernému opotrebeníu brúsneho papiera na valcovom bubne tak, že je potrebné niektoré z namontovaných brúsnych členov vymieňať častejšie.0006 Existujú rôzne typy valcových bubnov, ktoré sa tento problém pokúšajú vyriešiť nainštalovanim brúsnych členov, ktoré môžu byt demontované, po čom je možné následne vymeniť brúsny papier a/alebo kefy.0007 Nevýhodou valcových bubnov typu, v ktorom je brúsny člen namontovaný vymeniteľné v drážkaoh umiestnených na obvodovom čele valcového bubna je, že tieto drážky, ak sa dostanú do náhodného styku s povrchom, môžu poškodzovať povrch súčiastok, ktoré sa majú brúsiť.0008 Nevýhodou valcových bubnov typu, vktorom sú časti brúsneho člena namontované vo vybraní a upevnenie brúsneho papiera k blokullište sa nachádza zvonku obvodového čela valcového bubna, je existencia zvýšeného rizika, že upevňovacia oblast brúsneho papiera bude vystavené zbytočnému opotrebeniu, a tým bude brúsny papier omnoho ľahšie stiahnutý/vytrhnutý z brúsneho člena.0009 Spoločné pre oba vyššie uvedené typy je, že pre upevnenie tak brúsneho člena k valcovému bubnu,ako aj brúsneho papiera k brúsnemu členu, ako aj na zaistenie brúsneho papiera a/alebo kief v brúsnom člene je použité napr. lepidlo, skrutky alebo podobné mechanické súčasti, ktoré robia demontáž brúsneho člena z valcového bubna a následnú výmenu buď brúsneho papiera alebo kief problematickými.0010 Účelom predloženého vynálezu je teda ukázal valcový bubon s vymeniteľnými brúsnymi členmi, ktoré sú navrhnuté tak, že je ľahké jednak demontovat tieto brúsne členy, ako aj následne vymenit brúsny papier a/alebo kefy brúsneho člena.0011 Toto sa docieli zariadením, ktoré je opísané vúvodnej časti nároku 1, a vktorom sú prídržné prostriedky navrhnuté s drážkami na upevnenie aspoň jedného brúsneho papiera, a tieto drážky sa rozkladajúz hornej strany prídržných prostriedkov do pridržných prostriedkov za vytvorenia aspoň jedného pružného a chybného krídla, ktoré je umiestnené medzi drážkami a aspoň jednou vonkajšou bočnou stenou.0012 Následne bude opísaný valcow bubon, ktorý je použitý vspojení s brúsnymlleštiacim nástrojom na povrchovú úpravu, avšak vynález je rovnako tiež možné použit vspojení sdalším strojovým príslušenstvom a/alebo nástrojmi, pri ktorých je žiadúce lahko a rýchle vymieňať súčasti, ako napriklad- ostrie škrabky na ľad,- stierać čelného skla auta, a0013 Vybrania V obvodovom čele valcového bubna sú navrhnuté tak, že prídržné prostriedky brúsneho člena sú umiestnené úplne vo vnútri vaicového bubna. To znamená, že neexistujú žiadne vystupujúce časti prídržných prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť spracovávaný povrch, ak sa valcový bubon nachádza príliš blízko k povrchu súčiastky.0014 Okrem toho bude umiestnenie prídržných prostriedkov úplne vo vnútri vybraní valcového bubna ochraňovať upevňovaciu oblast medzi pridržnými prostriedkami a brúsnym papierom/kefou voči opotrebeniu a nárazom otáčajúceho sa valcového bubna a brúsnych členov uvádzaných do styku s povrchom súčiastky, ktorej povrch sa má upravovať. To znamená, že brúsny papier a kefy sa tak ľahko nerozlámu na kusy alebo nevytrhnú z prídržných prostriedkov, a že celková prevádzková životnost brúsneho člena bude značne zvýšená.0015 S cieľom zaistenia prídržných prostriedkov brúsnych členov vo vybraniach sú vybrania vo valcovom bubne navrhnuté s bočnými stenami a prídržné prostriedky brúsnych členov sú vytvorené s korešpondujúcimi vonkajšími bočnými stenami tak, že zapadajú do seba. Bočné steny tak vybraní, ako aj prídržných prostriedkov sú vytvorené ako nerovnobežné, s uhlom odlišným od nula stupňov.0016 Tvar priečneho prierezu vybraní s nerovnobežnými bočnými stenami znamená, že prídržné prostriedky brúsneho člena musia byt do vybrania bud narazenélnaklinované alebo musia byt do vybrania pozdĺžne posunutá.0017 Aby mohol byt brúsny papier a/alebo kefy držané v prldržných prostriedkoch brúsneho člena, sú tieto navrhnuté s drážkou prebiehajúcou od hornej strany prídržných prostriedkov a do prídržných prostriedkov za vytvorenia pružných a ohybných krídiel umiestnených ako vonkajší bok drážky. Brúsny papier a/alebo kefy sú umiestnené v drážke medzi krídlom a zvyšnou časťou prídržných prostriedkov.0018 V prldržných prostriedkoch môže byt vytvorených až niekoľko krídíel, akje napr. pravdepodobne, že sa bude vymieňať ako brúsny papier, tak kefy.0019 Dôsledkom tvaru priečneho prierezu s nerovnobežnými bočnými stenami ako drážky, tak prldržných prostriedkov, bude pri montáži prídržných prostriedkov do drážky predovšetkým klinový účinok medzi bočnými stenami drážok a vonkajšími bočnými stenami prídržných prostriedkov, ktorý drží brúsny člen vumiestnenl v drážke.0020 S cieľom zaistenia upevnenia brúsneho papiera a/alebo kief brúsneho člena v prídržných prostriedkoch, keď sa valcový bubon otáča, bud počas použitia alebo pri montáži viacerých brúsnych členov na valcový bubon, sa v smere obvodového čela na bočné steny prídržných prostriedkov musl aplikovat Zvieracia sila, ktorá takto pôsobí na pružné a chybné krídla vytvorené vspojeni s drážkami aby bol umiestnený brúsny papier a/alebo kefy tak, že sa krídla zvierajü okolo brúsneho papiera a/alebo kief umiestnených vdrážkach v prídržných prostriedkoch.0021 Zvieracia sila môže vznikai rôznymi spôsobmi, a napr.- prídržné prostriedky môžu byl v porovnaní so vstupným otvorom väčšie, alebotak prldržné prostriedky, ako aj vybrania môžu byl navrhnuté s korešpondujúcimi prídržnými prostriedkami,alebobočné steny vybraní môžu byt navrhnuté tak, že ked bude odstredivá sila vyhadzovať prídržné prostriedky smerom von, bude tvar a vzájomné usporiadanie bočných stien zabrañovat tomuto smerom von orientovanému pohybu prldržných prostriedkov.0022 Pri demontáži brúsneho člena zvybrani prestane Zvieracia sila na vonkajšie bočné steny prídržných prostriedkov pôsobiť, a tým bude možné demontovat brúsny papier a/alebo kefy umiestnené v dráŽkach prídržných prostriedkov vyhnutim pružných krídiei smerom von s ohľadom na prldržné prostriedky a následne urniestnit nový brúsny papier alebo kefu, načo môže byt brúsny člen opät použitý.0023 Valcový bubon môže mať rôznu šírku, na ktorej sa rozkladajú vybrania obvodového čela cez celú dĺžku, alebo na časti dĺžky obvodového čela. Vybrania budú výhodne umiestnené približne rovnobežne s otočným hriadeľom valcového bubna.0024 Alternativou je vybranie vinúce sa po obvodovom čele od jedného konca valcového bubna k druhému0025 Obvykle budú Vybrania na krátkom valcovom bubne navrhnuté ako diery, zatial čo vybraniami na dlhšom valcovom bubne budú drážky alebo rad vedľa seba usporiadaných dier.0026 Vsituáciách, vktorých sú prídržné prostriedky stláčané ksebe prostrednictvom odstredivej sily, je nevyhnutné, aby vybrania boli navrhnuté tak, že majú radiálne smerom von zužujúci sa prierezový tvar, 0027 Toto znamená, že prídržné prostriedky sú vo vybraniach namontované pozdĺžne premiestniterne. a že vstupná čast vybraní, ktorá je menšia ako pridržné prostriedky, zabraňuje pridržným prostriedkom opúšľat vybrania pri otáčani valcového bubna, typicky počas prevádzkovej činnosti.0028 S cieľom namontovania pridržných prostriedkov do vybraní na valcovom bubne s určitou šírkou sú prldüné prostriedky navrhnuté ako lišty, kde každá lišta je prispôsobená pre pozdĺžne premiestníteľné uloženie vo vybraní.0029 To znamená, že brúsny papier je do lišty možné upevnil jednoducho umiestnením časti brúsneho papiera do drážky v lište, načo bude Zvieracia sila stláčať boky drážky ksebe, a tým ich zvierat okolo brúsneho papiera a držat ho v lište.0030 Scieľom zaistenia umiestnenia brúsneho papiera vdrážke lišty a súčasne zaistenia bezpečného pripevnenia brúsneho papiera klište je drážka v lište tvorená jedným alebo viac úsekrni, kde prvým úsekom je výhodne rovná drážka a kde druhý úsek zahrňuje buď žliabok alebo výhodne rovnú drážku, ktorá je vzhladom na prvý úsek urážky lišty pripojená pod určitým uhlom.0031 vjednom uskutočnení vynálezu pozostáva drážka v lište výhodne z priamej drážky, v ktorej je brúsny papier umiestnený tak, že tento brúsny papier vyplňuje podstatnú časť drážky. načo bude Zvieracia sila stláčat boky drážky lišty k sebe a tým ich zvierat okolo brúsneho papiera a držať ho v lište.0032 V druhom uskutočnení vynálezu pozostáva drážka vlište z prvého úseku, ktorým je priamy úsek, a z druhého úseku, ktorým je žliabok, vktorom je brúsny papier umiestnený tak, že sa spodná čast brúsneho papiera rozkladá cez prvý úsek drážky a dole do žliabku.0033 S cieľom udržanie brúsneho papiera v umiestneni môže byt spodná časť brúsneho papiera. zvinutá tak aby tento zvitok zodpovedal veľkosti žliabku. Následkom tohto zosilnenia priečneho prierezu spodnej časti brúsneho papiera je, že spodná čast brúsneho papiera má priećny prierez väčší ako je šírka prvého úseku drážky. Ztoho vyplýva, že brúsny papier je v drážke držaný počas prevádzkového stavu rovnako ako v pokojovom stave.0034 Vtretom uskutočnení vynálezu pozostáva drážka vlište z prvého úseku, ktorým je priamy úsek, a z druhého úseku, ktorýmje priamy úsek, a ktoré sú navzájom spojené pod určitým uhlom.0035 Brúsny papier je umiestnený tak, že sa spodná čast brúsneho papiera rozkladá cez prvý úsek drážky a do druhého úseku drážky. Ohnutie spodnej časti brúsneho papiera na prechode zprvého úseku drážky do druhého úseku drážky znamená, že brúsny papier je v drážke držaný počas prevádzkového stavu rovnako ako v pokojovom stave.0036 Vzhľadom na to, že ako prídržný prostriedok je použité ohnutie brúsneho papiera medzi prvým a druhým úsekom drážky, a náklady na brúsny papier sú minimálne, nieje nevyhnutné, aby brúsny papier siahal až úplne ku koncu druhého úseku drážky.0037 Bez ohľadu na to, ktoré zvyššie uvedených uskutočnení lišty sa použije, je dôležité, aby bol brúsny papier vo vybraní držaný prostrednictvom zvieracej sily pôsobiace na časl prvého úseku brúsnej drážky.0038 Zvieracia sila sa považuje za tangenciálnu silu, ktorá stiáča krídlo lišty proti drážke tak, že prvý úsek drážky je zvieraný k sebe, a ktorá sa docieli mechanicky alebo prostrednictvom odstredivej sily.0039 V dôsledku radiálne smerom von sa zužujúceho prierezového tvaru a korešpondujúceho tvaru lišty bude mat tlak orientovaný radiálne smerom von na lištu za následok zaklinovanie lišty vo vybraní, a klinová alebo Zvieracia sila sa vytvára v časti prvého úseku drážky.0040 V jednom uskutočnení vynálezu je ústie prvého úseku drážky na hornej strane lišty umiestnené v blízkosti vonkajšieho okraja tejto hornej strany tak, že medzi drážkou a vonkajšou stranou lišty tvorí pružné a ohybné krídlo.0041 Brúsny papier je tak umiestnený na jednej strane lišty, a v dôsledku toho je na hornej strane priestor pre niekoľko kief.0042 V uskutočnení vynálezu, v ktorom drážka v lište pozostáva z prvého úseku, ktorým je priama drážka, a z druhého úseku, ktorým je priama drázka, a ktoré sú navzájom spojené pod určitým uhlom, bude vytvorené krídlo pozostávajúca zjednej z vonkajších strán lišty a zo spodnej časti lišty. Toto krídlo bude mat stred otáčania na konci úseku drážky, a otočný účinok, ktorý sa docieli vtomto strede otáčania, robl montáž/výmenu brúsneho papiera vyhnutlm krídla od zvyšku lišty ľahkú a rýchlu.0043 V uskutočnení vynálezu, v ktorom sa Zvieracia sila vytvára mechanicky, sú teda lišta a drážka v lište navrhnuté tak, že lišta je prispôsobená pre namontovanie do vybrania s pružinovou doskou umiestnenou v spodnej časti vybrania, kde doska pružiny v činnej polohe pôsobí radiálne smerom von orientovaným tlakom na lištu, v dôsledku čoho aspoň na časti prvého úseku drážky vzniká zvieracia sila.0044 Pružinové doska pozostáva z horného dielu a zo spodného dielu, ktoré sa môžu navzájom premiestñovat. Horný a spodný diel pružinovej dosky je navrhnutý ako žliabkovaná doska smnožstvom vyvýšenín s tým, že sa horný a spodný diel dosky môžu navzájom posúvaľ.0045 Pružinová doska má dve polohy dosahované prlečnym posunutím buď horného dielu a/alebo spodného dielu- ćinnú polohu, vktorej sú horný a spodný diel pružinovej dosky uvedené do polohy, vktorej sú vyvýšeniny týchto dvoch dielov usporiadané proti sebe navzájom, v dôsledku čoho sa výška pružinovej dosky zväčší a tlačí lištu radiálne smerom von, nečinná poloha, vktorej sú horný a spodný diel pružinovej dosky uvedené do polohy, vktorej sú vyvýšeniny týchto dvoch dielov usporiadané vo vzájomnom posunutí, vdôsledku čoho sa výška pružinovej dosky zmenší a radiálne smerom von orientovaná sila sa zníži.0046 V nečinnej polohe je možné lištu pozdĺžne posunút a vybrat zvybrania vo valcovom bubne kvôli výmene brúsneho papiera.0047 V druhom uskutočnení vynálezu, v ktorom sa Zvieracia sila vytvára mechanicky, sú lišta a vybrania navrhnuté tak, že lišta má, v porovnaní s vybraním, mierne väčšie rozmery.0048 Zvieracia sila vzniká namontovanim lišty do vybrania a je udržovaná po celú dobu, po ktorú je lišta namontovaná vo vybraní, čo má za následok, že sa pre montáž a demontáž lišty do vybrania a z neho musí použit určitá sila.0049 Lišta musi byt teda zhotovená z pružného a relatívne tvar si zachovávajúceho materiálu, ktorý nie je príliš mäkký, pretože je nevýhodné, ak je lišta zhotovená z príliš mäkkého materiálu, pretože v dôsledku toho je tažké lištu s väčšími rozmermi nainštalovať.0050 Vtreťom uskutočnení vynálezu, v ktorom sa Zvieracia sila vytvára mechanicky, sú lišta a vybrania navrhnuté tak, že na dne každého zvybrani je bud cez celú dĺžku vybraní alebo na častiach tohto vybrania umiestnená výstredníková jednotka, ktorá prostredníctvom otáčania matice alebo skrutky poskytuje pôsobenie tlaku orientovaného radiálne smerom von na lištu.0051 Táto výstredníková jednotka môže byt napr. bud spriahnutá so západkou pre každé vybranie, alebo môže byl spriahnutá sjednou spoločnou západkou tak, že sa všetky výstredníková jednotky vo vybraniachvalcového bubna uvolňujú naraz.

MPK / Značky

MPK: B24D 13/00

Značky: válcový, brúsnymi, vyměnitelnými, bubon, členmi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e1394-valcovy-bubon-s-vymenitelnymi-brusnymi-clenmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Valcový bubon s vymeniteľnými brúsnymi členmi</a>

Podobne patenty