Kompozícia absorbujúca kyslík

Číslo patentu: E 12634

Dátum: 14.10.2003

Autor: Mckedy George Edward

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KOMPOZÍCIA ABSORBUJÚCA KYSLÍK Opis0001 Predložený vynález sa týka kompozície absorbujúcej kyslík pre kombinovanie so živicou, ktorej udeľuje kyslík absorbujúcu kvalitu, takže je možné živicu použiť ako plastový baliaci materiál pre účely absorpcie kyslíka v nádobe, ktorejsúčasťou je taký baliaci materiál.0002 Ako uvádza doterajší stav techniky, rôzne živice,predovšetkým polyetylén a polyester poly-etylên-tereftalát, sa používajú ako materiály pre výrobu nádob pre rôzne potraviny a materiály, ktoré môžu byť škodlivým spôsobom ovplyvňovanê kyslíkom. Je žiaduce, aby ako zložku baliaceho materiálu obsahovali absorběr kyslíka, ktorý umožní absorbovať všetok kyslík v nádobe. Okrenl toho je žiaduce, aby bol absorběrom kyslíka ten, ktorý pôsobí v baliacom materiáli rozumne rýchle tak, aby absorboval kyslík pred tým, ako môže kyslík podstatne ovplyvniť kvalitu tovaru, napríklad potravín, v nádobe. To sa dosahuje, keď sa taká kyslík absorbujúca kompozícia použije ako zložka živicového baliaceho materiálu, ktorého sa týka0003 Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšenú kompozíciu absorbujúcu kyslík na použitie ako zložka živicového baliaceho materiálu, ktorý bude rozumne rýchle0004 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšenú kompozíciu absorbujúcu kyslík na použitie ako zložka živicového baliaceho materiálu, ktorý je relatívne jednoduchýa ktorý sa bude dobre kombinovať s plastom.0005 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť zlepšenú kompozíciu absorbujúcu kyslík na použitie ako zložka živicového baliaceho materiálu, ktorý nebude zhoršovať fyzikálne vlastnosti nádoby alebo obalu. Ďalšie ciele a sprievodné výhody predloženého vynálezu sa stanú zrejmými po0006 EP-A-1106669 opisuje kompozície absorbujúce kyslík,ktoré obsahujú práškové železo, kde nie viac ako 5 hmotn. práškového železa prechádza cez sito s veľkosťou ôk 200-mesh(75 mikrometrov). Priemerná veľkosť častíc práškového železa0007 US-A-5744056 opisuje kompozície absorbujúce kyslík,ktoré obsahujú práškové železo a neelektrolytický okysľovač,definovaný ako okysľovač, ktorý sa disociuje na ióny len ľahkopo rozpustení vo vode.0008 US-A-5885481 opisuje kyslík absorbujúce kompozície,ktoré obsahujú práškové železo a kyslý síran sodný alebo kyslýsíran draselný, ale bez pridaného elektrolytu.0009 EP-A-0884173 opisuje konvenčnú kyslík absorbujúcu kompozíciu, ktorá obsahuje práškové železo a elektrolyt, ale0010 V prvom aspekte predložený vynález poskytuje kompozíciu absorbujúcu kyslík pre kombinovanie so živicou, aby sa dosiahla absorpcia kyslíka, tým, že obsahuje železo, okysľovača elektrolyt, vyznačujúci sa tým, že sa uvedený okysľovačzvolí zo skupiny pozostávajúcej z kyslého síranu sodného a draselného pričom uvedené železo je prítomné r hmotnostnom množstve 50 až 98 , uvedený okysľovač je prítomný v hmotnostnom množstve 1 až 30 a uvedený elektrolyt je prítomný v hmotnostnom množstve 0,1 až 4 a väčšina uvedeného železa leží v rozmedzí veľkostí medzi 100 mikrometrami a 5 mikrometrami, väčšina uvedeného okysľovača leží v rozmedzí veľkostí medzi 100 mikrometrami a 5 mikrometrami a väčšina uvedeného elektrolytu leží V rozmedzí0011 V druhom aspekte predložený vynález poskytuje živicu obsahujúcu kompozíciu absorbujúcu kyslík podľa predloženého0012 V ďalšom aspekte predložený vynález poskytuje spôsob výroby kompozície absorbujúcej kyslík podľa predloženého vynálezu, kde sa uvedené železo, okysľovač a elektrolyt0013 Rôzne aspekty predloženého vynálezu sa stanúzrejmejšími po preštudovaní nasledujúcich častí opisu. PODROBNÝ OPIS VYNÁLEZU0014 Ako už bolo poznamenanê vyššie, kompozícia absorbujúca kyslík podľa predloženého vynálezu je určená na použitie ako zložka živicových baliacich materiálov, ktoré zahŕňajú pevné plastické nádoby a pružné baliace materiály, zahŕňajúce0015 Kompozícia absorbujüca kyslík podľa predloženého vynálezu obsahuje železo, okysľovač zvolený z kyslého síranu sodného a draselného, a elektrolyt, ako budú ďalej definované0016 Ako je dobre známe v danom odbore, železo V prítomnosti elektrolytu funguje ako absorbêr kyslíka. Okysľovač v kompozícii poskytuje kyslé prostredie, ktoré urýchľuje0017 Avšak nie je známe, že by sa kompozícia absorbujúca kyslík, ktorá zahŕňa železo, okysľovač a elektrolyt, ako je definovaná V patentovom nároku 1, V minulosti použila ako zložka živice, ktorá by spôsobovala, že živica bude maťpožadované kyslík absorbujúce kvality.0018 Typy železa, ktoré je možné použiť, sú vodíkom redukované železo, predovšetkým železná huba, žíhaním elektrolyticky redukované železo a karbonyl železo. vodíkom redukovaná železná huba je výhodná, pretože sa zistilo, že funguje podstatne lepšie ako ostatné železá. Predpokladá sa,že táto lepšia funkcia je daná faktom, že vodíkom redukovaná železná huba má hrubý povrch, ktorý je väčší ako povrch žíhaním elektrolyticky redukovanêho železa, ktorý je sférický. Avšak ďalšie typy železa zahŕňajúce neobmedzujúcim spôsobomnežíhané elektrolyticky redukované železo, je možné okremrôznych vyššie uvedených typov železa rovnako použiť.0019 Vo výhodnej kompozícii obsahujúcej železo, kyslý síran sodný a chlorid sodný, môže byť železo prítomné v hmotnostnom množstve výhodne medzi 75 a 95 , a najvýhodnejšie medzi0020 Väčšina železa má veľkosť medzi 100 mikrometrami a 5 mikrometrami, a výhodne medzi 50 mikrometrami a0021 Kyslý síran sodný je prítomný vłmmtnostnom množstve medzi 1 a 30 , a výhodne medzi 4 a 20 , a najvýhodnejšie

MPK / Značky

MPK: C08K 3/08, B01J 20/02, C09K 15/02, C08K 3/30, C08K 3/16

Značky: kyslík, absorbujúca, kompozícia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e12634-kompozicia-absorbujuca-kyslik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia absorbujúca kyslík</a>

Podobne patenty