Polykarbonátová živicová kompozícia s dobrou odrazivosťou svetla a dobrou schopnosťou zhášania plameňov

Číslo patentu: E 12320

Dátum: 30.05.2006

Autori: Kang Tae Gon, Lim Jong Cheol, Jung Hyuk Jin

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POLYKARBONÁTOVÁ ŽIVICOVÁ KOMPOZÍCIA s DOBROU ODRAZIVOSŤOU SVETLA A DOBROU SCHOPNOSŤOU ZHÁŠANIA PLAMEŇOV0001 Vynález sa týka polykarbonátovej živicovej kompozície so zlepšenou odrazivosťou svetla a schopnosťou zhášania plameňov. Podrobnejšie sa tento vynález týka polykarbonátovej živicovej kompozície pre vykazovanie zlepšenej odolnosti voči svetlu a schopnosti zhášania plameňov so súčasným udržaním vysokej odrazivosti svetla, odolnosti proti nárazom alebo žiaruvzdornosti po UV ožiarení. Polykarbonátová živicová kompozícia obsahuje polykarbonátovú živicu, oxid titaničitý,zmierňovač nárazu, fenyl-substituovaný siloxánový kopolymér a fluórovanú polyolefinovú živicu, Doterajší stav techniky0002 Všeobecne sú polykarbonátové živice plasty, vykazujúce vysokú mechanickú odolnosť, zlepšenú žiaruvzdornosť a transparentnosť. Tieto živice sa používajú v širokej škále technických aplikácií, vrátane vybavenia pre automatizáciu kancelárie (OA), elektronických a konštrukčných materiálov. V mnohých prípadoch sú tieto kompozície zmiešavané na prekonanie niektorých z nevýhod polykarbonátových živíc. Tieto nevýhody zahŕňajú zlú spracovateľnosť a malú odolnosť pri teste vrubovej húževnatosti.0003 Živice použité velektronickom vybavení, ako napríklad komponenty podsvietenia pre displeje na báze tekutých kryštálov (LCD), vyžadujú vysokú odrazivosť svetla, dobrú odolnosť voči svetlu a lepšie ustálenie farieb. S tým, ako sa elektronické produkty, ako napríklad televízne prijímače, monitory a notebooky,neustále zoštíhľujú a stenčujú, po živiciach použitých vtýchto elektronických produktoch sa tiež vyžaduje, aby mali vysokú tekutosľ. Polykarbonátové živice použité ako komponenty podsvietenia, ako napríklad rámy podsvietenia pre LCD, sú zafarbené na bielo pre maximalizáciu odrazivosti svetla a minimalizáciu strát svetelného vyžarovania. Pretože oxid titaničitý (TiO 2) má najvyšší index lomu meraný vo vzduchu, je to hlavná forma bieleho pigmentu, používaná v týchto živiciach.0004 Na ude|enie dobrej žiaruvzdornosti týmto živicovým kompozíciám sa použili samozhášajúce prostriedky na báze halogénu, ako napríklad antimónové zlúčeniny a zlúčeniny na báze fosforu. Pretože však tieto samozhášajúce prostriedky generujú v priebehu spaľovania toxické plyny, vzrástol rýchle dopyt po živiciach bez zlúčenin na báze halogénov. Zlúčeniny na báze fosfátov sú najbežnejšie používané samozhášajúce prostriedky na báze fosforu. Živicové prostriedky obsahujúce samozhášajúci prostriedok na báze fosfátov je však náchylný na takzvaný fenomén tečenia. Tento fenomén označuje praskliny na povrchu, ktoré sa tvoria, ked samozhášajúce prostriedky migrujú na povrch predmetu pri formovaní. Tieto prasklinyna povrchu majú za následok značne zmenšenú žiaruvzdornosť.0005 samozhášajúce prostriedky na báze metalsulfonátovej soli sa bežne používajú, aby bolo možné sa vyhnúť samozhášajúcim prostriedkom na báze halogénu a súčasne priniesť vysokú žiaruvzdornosť a schopnosť ochrany proti ohňu. Keď sú však metalsulfonátové soli zlúčené svelkým množstvom oxidu titaničitého(používaného na zafarbenie živíc na bielo), schopnosť zhášania plameñov živicovej kompozície sa zhorší. Ďalšia nevýhoda spočíva v skutočnosti, že živice začleňujúce samozhášajúce prostriedky na báze metalsulfonátu majú tendenciu degradovať pri vysokých teplotách, čo vedie k zlým mechanickým vlastnostiam.0006 Japonská patentová publikácia č. 1997-012853 opisuje samozhášajúcu živicovú kompozíciu obsahujúcu polykarbonátovú živicu, oxid titaničitý, kompozitnú gumu polyorganosiloxán-polyalkylakrylát, samozhášajúce prostriedky na báze halogénu a fosfátu, a fluórovanú polyolefínovú živicu. U.S. patent č. 5,837,757 opisuje samozhášajúcu živicovú kompozíciu obsahujúcu polykarbonátovú živicu, oxid titaničitý, stiIbén-bisbenzoxazolový derivát, fosfátový samozhášajúci prostriedok,polyorganosiloxán a fluórovanú polyolefínovú živicu. Vyššie uvedené živicové kompozície majú nevýhodu vtom, že samozhášajúce prostriedky na báze halogénu a fosfátu urýchľujú degradáciu kompozícii, keď sa dostanú do kontaktu so zdrojom energie po dlhšiu dobu, čo spôsobí vážne žltnutie kompozícii a pokles odrazivosti svetla.0007 Pri pokuse riešiť tieto problémy U.S. patent č. 6,664,313 navrhuje samozhášajúcu živicovú kompozíciu obsahujúcu polykarbonátovú živicu, oxid titaničitý, oxid kremičitý, polyorganosiloxán a ñuórovanú polyolefínovú živicu. Použitieoxidu kremičitého ako samozhášadla vtejto kompozícii má však za následokzhoršenú odolnosť proti nárazu a vedie k tvorbe strieborných pruhov na vonkajšom povrchu injekčne Iisovaných výrobkov.0008 Existuje teda potreba vyvinúť polykarbonátovú živicovú kompozíciu,vykazujúcu zlepšenú odrazivosť svetla a menšie žltnutie aj po UV ožiarení, za súčasného zamedzenia zhoršovania samozhášajúcej schopnosti, mechanickej odolnosti a odolnosti proti nárazom.Podstata vynálezu Technický problém0009 Tento vynález vznikol vo svetle vyššie uvedených problémov identifikovaných v doterajšom stave techniky. Jedným predmetom tohto vynálezu je poskytnúť polykarbonátovú živicovú zlúčeninu so zlepšenou odolnosťou proti nárazu,odrazivosťou svetla, odolnosťou voči svetlu a ohňovzdornosťou. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť polykarbonátovú živicu s dobrým vyvážením fyzikálnych vlastností, ako napríklad opracovatelnosť a vzhľad. Tieto predmety možno dosiahnuť pridaním zmierňovača nárazu, absorbéra ultrafialového (UV) žiarenia, dvoch alebo viacerých rôznych samozhášajúcich prostriedkov a materiálu na zachovanie odolnosti proti svetlu a tekutosti, atď. do polykarbonátovej živice.0010 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť Iisovaný výrobok, ktorý sa vyrába z kompozície, ktorá má zlepšenú odrazivosť svetla a odolnosť proti svetlu a spĺňa požiadavky technológie tenkého filmu.0011 Vyššie uvedené a ďalšie predmety tohto vynálezu možno dosiahnuťnasledujúcim podrobným opisom tohto vynálezu.0012 Podla jedného hľadiska tohto vynálezu je poskytnutá polykarbonátová živicová kompozícia obsahujúca (A) 100 hmotn. dielov termoplastickej polykarbonátovej živice, (B) 5 až 30 hmotn. dielov oxidu titaničitého, (C) 1 až 10 hmotn. dielov zmierňovača nárazu, (D) 0,1 až 10 hmotn. dielov fenyl-substituovaného siloxánového kopolyméru a (E) 0,05 až 5 hmotn. dielov fluórovanej polyolefinovej zivice.0013 Podľa ďalšieho hladiska tohto vynálezu je poskytnutý |isovaný výrobokvyrobený z polykarbonátovej živicovej kompozície. 0014 Vynález bude teraz opísaný podrobnejšie.0015 Tento vynález poskytuje polykarbonátovú živicovú kompozíciu obsahujúcu(A) termoplastickú polykarbonátovú živicu, (B) oxid titaničitý, (C) zmierňovač nárazu,(D) fenyl-substituovaný siloxánový kopolymér a (E) fluórovanú polyolefínovú živicu. Podrobné vysvetlenie príslušných komponentov polykarbonátovej živicovejkompozície podla tohto vynálezu bude uvedené nižšie. 0016 (A) Polykarbonátová živica0017 Polykarbonátovú živicu použitú v kompozícii podľa tohto vynálezu možno pripraviť reakciou fosgénu, halogénformátu alebo uhličitého diesteru sdifenolom reprezentovaným nižšie uvedeným Vzorcom 10020 Príklady vhodných difenolov zahŕňajú hydrochinón, resorcinol, 4,4 dihydroxydifenol, 2,2-bis-(4-hydroxyfenyD-propán, 2,4-bis-(4-hydro×yfenyl)-2 metylbután, 1,1-bis-(4-hydroxyfenyD-cyklohexán, 2,2-bis-(3-chIór-4-hydroxyfenyI)propán a 2,2-bis-(3,5-dichlór-4 ~hydroxyfenyl)-propán. Z nich sú 2,2-bis-(4 hydroxyfenyl)-propán, 2,2-bis-(3,5-dichlór-4-hydroxyfenyl)-propán a 1,1-bis-(4 hydroxyfenyl)-cyklohexán výhodné a 2,2-bis-(4-hydroxyfenyl)-propán nazvaný bisfenol A výhodnejší. Priemerná molekulová hmotnosť polykarbonátovej živice je výhodne od 10 000 do 200 000 a výhodnejšie je od 15 000 do 80 000.0021 Vhodné polykarbonátové živice môžu byť rozvetvené a môžu sa výhodne pripravovať pridaním 0,05 až 2 mo|, vztiahnuté na celkovú hmotnosť použitých difenolov, alebo tri- alebo vyšších funkčných zlúčenín. Tieto tri- alebo vyššie funkčnézlúčeniny zahŕňajú tie, ktoré majú tri alebo viac fenolových skupin.

MPK / Značky

MPK: C08L 83/04, C08L 69/00, C08L 27/18, C08L 51/04, C08K 3/22, C08K 3/10

Značky: světla, polykarbonátová, odrazivosťou, kompozícia, zhášania, živicová, schopnosťou, dobrou, plameňov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e12320-polykarbonatova-zivicova-kompozicia-s-dobrou-odrazivostou-svetla-a-dobrou-schopnostou-zhasania-plamenov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polykarbonátová živicová kompozícia s dobrou odrazivosťou svetla a dobrou schopnosťou zhášania plameňov</a>

Podobne patenty