Nábytkárska doska

Číslo patentu: E 12315

Dátum: 30.04.2004

Autori: Krämer Uwe, Affeldt Jens-uwe

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka nábytkárskej dosky, najmä kuchynskejpracovnej dosky podľa úvodnej časti nároku 1, ako aj spôsobu0002 Nábytkárska doska takého druhu je známa z dokumentu DE 200 21 797 U 1, s doskou s tenkou úžitkovou vrstvou ako pracovnou plochou, s dekorom napodobňujúcim kamenný povrch a náglejkom pred aspoň jednou čelnou stranou základnej dosky súžitkovou vrstvou z umelo vyrobeného kamenného materiálu.0003 Z dokumentu W 0 93121027 A 1 je známa pracovná doska s flexibilnou hranou, pričom táto flexibilná hrana je umiestnenána čelnej strane lícujúc s hornou a spodnou stranou dosky.0004 Z dokumentu DE 298 02 242 Ul je známa nábytkárska doska, najmä kuchynská pracovná doska, skladajúca sa zo základnej dosky s tenkou hornou povrchovou vrstvou, najmä z papierového laminátu impregnovaného melamínovou živicou as náglejkom na čelných stranách. Táto nábytkárska doska sa vyznačuje tým, že základná doska má V oblasti čelnej strany pod povrchovou vrstvou podfrézovanie, povrchová vrstva je uvoľnená na spôsob mostíka a náglejok je so svojou hornou stranou umiestnený priamo pod vyčnievajúcim mostíkom povrchovej vrstvy, susediac s ňou. Táto nábytkárska doska má Vtvarovo vyfrézovanom podfrézovaní drážkové výrezy na spôsobpera alebo mostíka, ktoré sú určené na výbežky vyčnievajúce zo0005 Dokument FR-A-2 739 764 sa týka dosky stola a spôsobu pripevnenia profilu na čelnú stranu tejto dosky. Pri tom sa hrana dosky stola zakrýva profilom zo syntetickêho materiálu. Prierez tohto profilu je V podstate V tvare U, pričom profil má rovný pás, ktorý v podstate zodpovedá hrúbke hrany. Dva pomerne mäkké a pružné prehyby sa rozprestierajú od pozdĺžnych hrán pása a ukladajú sa na horný a spodný povrch dosky stola. Dve vnútorné a pozdĺžne prebiehajúce dutiny na každej strane pása sa predlžujú prostredníctvom drážok, ktoré sa nachádzajú na obvode pása. Do týchto dutín sa nanáša lepidlo, aby saprofil upevnil na dosku stola.0006 Dokument US-A-5 310 435 zverejňuje pracovnú dosku s laminátom alebo dyhou na horizontálnej ploche a laminátom alebo dyhou na vertikálnej ploche, pričom prvý rohový prvok má povrch v tvare oblúka, ktorý lícujúc prechádza do horizontálneho povrchu pracovnej dosky, ako aj do vertikálneho povrchu dyhy. Táto pracovná doska sa vyrába tak, ževertikálna plocha dosky zostáva nedokončená a vertikálny pás dyhy sa umiestni na rohový dielec, ktorý sa potom pripevní na hranu dosky. Rohový dielec je zhotovený z bloku, pričom vertikálny pás dyhy je upevnený na jednej z jeho strán. Drážky sa umiestnia navrchu aj naspodku na tejto strane bloku a pásy s pravouhlým priečnym profilom, z ktorého sa tvarujú rohové prvky, sa vlepia do drážok. Tieto pásy sa potom opracujú tak,aby sa vytvorili jemne prechádzajúce, oblúkovitê povrchy,ktoré lícujúc prechádzajú do laminátových pásov. Zadná strana bloku a vrchná hrana horného pásu sa potom opracuje, aby sa0007 Dokument US-A-5 525 384 opisuje flexibilný ozdobný profil, ktorý je vyrobený z plastu, ktorý je prostredníctvom západkovej pätky so západkovým výstupkom silovo upevniteľný v drážke čelnej strany nábytkárskej dosky. Ozdobný profil má na svojej hornej strane drážky, do ktorých sa dá upevniť flexibilný pás silovým stykom, poprípade tvarovaným stykom. Flexibilný pás môže pri tom byť vyrobený V rôznych farbách, a tým vyvolávať odlišný celkový optický dojem nábytkárskej dosky. Flexibilný pás môže okrem toho mať rôzne vonkajšie tvary a pôsobením sily, napríklad prostredníctvom gumenêho kladiva, sa upevňuje do drážky na hornej strane ozdobného0008 Pri tomto známom stave techniky sú nevýhodné stupne obrábania pri výrobe podfrézovania V základnej doske, náročné na materiál a čas, pri ktorých dochádza k poškodeniam ozdobnej vrstvy nábytkárskej dosky. Ďalšia nevýhoda spočíva V tom, že drážkové výrezy prídavne pripevniteľné s taktiež vysokou spotrebou materiálu, popripade času, do základnej dosky nábytkárskej dosky sa musia svojím vlastným dimenzovaním, ako aj svojou polohou vzhľadom na základnú dosku, popripade na ozdobnú vrstvu nábytkárskej dosky presne usporiadať tak, aby náglejky boli vhodne pripojiteľné na príslušné čelné strany nábytkárskej dosky. Pri tom vzniká nebezpečenstvo, že pri umiestnení náglejkov na základnú dosku sa ozdobná vrstvanábytkárskej dosky poškodi alebo dokonca oddelí.0009 Ďalšia nevýhoda spočíva V tom, že na perové alebo mostíkové vyčnievajúce výbežky náglejkov a drážkové výrezy základnej dosky sa musí nanášať lepiaci systém, aby sarealizoval čo najlepší spoj s materiálovým stykom.0010 Okrem vysokých výdavkov podmienených mnohými krokmi spracovania a vysokej spotreby času, ktoré sú spojené s umiestnením takých náglejkov na nábytkársku dosku, ani realizovaný celkový optický dojem takej nábytkárskej doskynezodpovedá požiadavkám návrhárov a koncových užívateľov.0011 Úlohou predloženého vynálezu je poskytnutie nábytkárskej dosky, ktorá prekonáva vyššie uvedené nevýhody stavu techniky, ktorej výroba je možná zjednodušene a automatizovane, ktorá je vyrobiteľná s nízkymi nákladmi ahospodárne a ktorej celkový optický dojem je optimalizovaný.0012 Táto úloha vynálezu sa podľa vynálezu rieši V spojení so znakmi úvodnej časti prostredníctvom znakov význaku nároku0013 Podľa vynálezu ozdobný profil na svojej strane odvrátenej od čelnej strany nábytkárskej dosky má aspoň jeden prvok a vzhľadom naň posunuto umiestnený prvok a na tomto posunuto umiestnenom prvku je aspoň čiastočne umiestnený ozdobný prvok. Prostredníctvom tohto vytvorenia nábytkárskej dosky podľa vynálezu je možné vyrábať nábytkársku doskus nízkymi nákladmi a ozdobný profil automatizovane montovať na0014 Ozdobný prvok je spojený integrálne s posunutoumiestneným prvkom ozdobnêho profilu.0015 To sa môže výhodne uskutočniť tak, že na jednej a/alebooboch spájaných stranách ozdobnêho prvku, poprípade posunuto

MPK / Značky

MPK: A47B 95/04, B27D 5/00

Značky: nábytkárska, doska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e12315-nabytkarska-doska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nábytkárska doska</a>

Podobne patenty