Prevodové ústrojenstvo, obzvlášť pre zariadenie na prestavovanie sedadla vozidla a zaisťovacie prestavovacie zariadenie pre sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 11049

Dátum: 01.08.2005

Autori: Schüle Robert, Lowinski Clemens, Schmodde Hans

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prevodového ústrojenstva, obzvlášť pre prestavovacie zariadenie sedadla vozidla, na premenu lineárneho hnacieho pohybu na otáčavý výstupný pohyb, ako ajním vybaveného, zabezpečovacieho prestavovacieho zariadenia pre sedadlo vozidla.Prevodové ústrojenstvo tohto druhu na prestavovanie sklonu operadla sedadla vozidla je známe zo zverejnenej prihlášky DE 30 01 164 A 1. Pozostáva z jednoduchého pákového ústrojenstva, ktorého prostredníctvom je menený pohyb lineáme pracujúceho piestu hydraulického valca na otáčavý pohyb. Výstupný krútiaci moment je pritom v podstatekonštantný po celej dráhe píestu.Také prevodové ústrojenstva vyžadujú značný konštrukčný priestor a sú obzvlášť menej vhodne vtedy, keď sú v priebehu otáčavého pohybu požadované rôzne vysoké krútiace momenty a rýchlosti otáčania. Pri uvoľňovaní aretačných ústrojenstiev, plniacich zabezpečovaciu funkciu, obzvlášť zabezpečovacích prestavovacích zariadení pre sedadlá vozidiel, je však spravidla potrebný vysoký moment pri uvoľňovaní, ktorým sú zabezpečované konštrukčné súčasti uvádzané otáčaním z bezprostredného záberu. Vysoká rýchlosť prestavenia nie je pritom nutná. Potom, ako nastalo uvoľnenie, majú byť konštrukčné súčasti uvedené rýchlo do svojich koncových polôh uvoľnenia, na čo už nieje vysoký prestavovací moment nutný.Prevodové ústrojenstvo pre sedadlo vozidla je napríklad známe z patentového spisuZabezpečovacie prestavovacie zariadenie pre sedadlo vozidla je napríklad taktiežPrevod na premenu otáčavého pohybu na vratný pohyb je napríklad známyÚlohou vynálezu je poskytnúť konštrukčne kompaktné prevodové ústrojenstvo na premenu lineárneho hnacieho pohybu na otáčavý Výstupný pohyb. Pritom majú byt výhodne hnací moment a rýchlosť v priebehu pohybu jednoduchým spôsobom pre menné. RiešenieÚloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi nároku l. Výhodné uskutočnenia vyplývajúKontaktom s lineáme sa pohybujúcou šikmou plochou je priradený koniec páky premiestňovaný do strany. Tým vykonáva páka, uložená na výstupnej osi, výkyvný pohyb,ktorého následkom vykonáva Výstupný hriadeľ otáčavý pohyb. Šikmá plocha je pritom vytvorená tak, aby bol jej povrch v mieste pôsobenia medzi koncom páky a šikmou plochou naklonený vzhľadom na jej smer posunu, a síce pod uhlom V rozsahu 0 ° a 90 °. Sila, pôsobiaca klinovým účinkom na koniec páky, kolmá na smer posunu šikmej plochy a menená otočným uložením páky na otáčavý pohyb, je pritom tým väčšia, čím menší je zvolený uhol sklonu. Prirodzene je v tomto prípade pri nízkej rýchlosti otáčania vyvolávaný na hnacom hriadeli vysoký krútiaci moment. Pokiaľ je uhol sklonunaproti tomu väčší, bude dosiahnuteľný menší krútiaci moment aväčšia rýchlosťPodľa prvej výhodnej formy uskutočnenia vynálezu je navrhnuté, aby pôsobenie medzi pákou a šikmou plochou nastalo klzným trením, obzvlášť pri relatívne malých pôsobiacich silách. Tým je udržiavaný obzvlášť nízky počet potrebných konštrukčných súčastí. V oblasti miesta pôsobenia sú páka a/alebo Šikmá plocha výhodne zhotovené z materiá lov s nizkymi koeñcientmi trenia, obzvlášť z polyoxymetylénu (PDM).Altematívne môže byt navrhnuté, že medzi pákou a šikmou plochou panuje valivé tre nie. Na tento účel môže byť napríklad do kontaktu so šikmou plochou uvádzaná kladka, uložená na konci páky. Toto uskutočnenie sa ponúka obzvlášť pri veľmi vysokých pôsobiacich silách alebo pri veľkom sklone šikmej plochy so zodpovedajúcim rýchlymotáčavým pohybom výstupnej osi.Šikmá plocha je výhodne oproti myslenej príamke, spájajúcej miesto pôsobenia avýstupnú os otáčania, naklonená a je v smere tejto myslenej priamky alebo rovnobežne s ňou posúvaná, pričom je možné použiť páku, ktorá prebieha presne v smere tejtoNa mnohé použitia, takže aj na uvoľňovanie zabezpečovacích prestavovacích zariadení pre sedadlá vozidiel, rastie sklon šikmej plochy v mieste pôsobenia s klesajúcou vzdialenosťou šikmej plochy od výstupnej osi. Pri rovnomemom lineámom pohybe šikmej plochy V smere osi otáčania sa pritom zvyšuje rýchlosť otáčania výstupnéhoPrevodové ústrojenstvo obsahuje väčší počet pák, spolupôsobiacích vždy so zvláštnou šikmou plochou, čím je možne prakticky ľubovolne zväčšovať krútiaci moment,vyvolateľný na výstupnom hriadeli, v závislosti od počtu lineárnych pohonov. Ďalej sa môžu pri zodpovedajúcom usporiadaní vyrovnávať sily v ložiskách výstupného hriadeľa, spôsobené pôsobiacimi silami, takže môže byť pomeme jednoducho vykonané jeho uloženie. Táto výhoda sa napríklad vyskytne vtedy, keď sú upravené dve vzájomne diametrálne umiestnené páky. Prevodové ústrojenstvo tým môže ďalej obdržať obzvlášťPodľa zvláštneho vytvorenia vynálezu sú šikme plochy súčastí kulisového vedenia,pohyblivého v smere výstupnej osi otáčania, ako aj proti nemu, takže je možné využiť ako lineámy pohyb šikmej plochy smerom k osi otáčania, tak aj lineámy pohyb v opač nom smere, na generovanie striedavého krútiaceho momentu.Výhodne sú takto vytvorené prevodové ústrojenstva použiteľné pri zabezpečovacích prestavovacích zariadeniach pre sedadlá vozidiel, obzvlášť na prestavovanie sklonuoperadla, pričom výstup prevodového ústrojenstva pôsobí na zabezpečovaciu západkua/alebo aretačnú vačku zabezpečovacieho prestavovacieho zariadenia. Na Odblokovanie zabezpečovacej západky a/alebo aretačnej vačky, udržiavajúcej zabezpečovaciu západku v prídržnej polohe, sú obvykle nutné veľké uvoľňovacie sily. Pokiaľ je naproti tomu raz odstránený priamy kontakt zabezpečovacích zubov, je možné zabezpečovaciu západku a/alebo aretačnú vačku premiestniť s vynaloženim malej sily, ale rýchlo doVyobrazenia predstavujú na príkladoch a schematicky rôzne uskutočnenia vynálezu. Pritom znázorňujeObr. l zariadenie podľa prvého uskutočnenia vynálezu v prvej polohe otočenia, obr. la bilanciu síl, pôsobiacich v polohe podľa obr. 1, obr. 2 zariadenie podľa obr. l v druhej polohe otočenia, obr. 2 a bilanciu síl v mieste pôsobenia v druhej polohe otočenia, obr. 3 iné prevodové ústrojenstvo podľa vynálezu, obr. 4 prevodové ústrojenstvo podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu, obr. 4 a, b zväčšené zobrazenie zariadenia podľa obr. 4, obr. 5 iné prevodové ústrojenstvo podľa vynálezu, obr. 6 zabezpečovacie prestavovacie zariadenie pre sedadlo vozidla, vytvorené podľaPrevodové ústrojenstvo 1, znázornené na obr. 1 a 2, pozostáva z hnacieho hriadeľa 2,ktorý sa môže otáčať okolo osi 3 otáčania. Neotočne spojené s hnacím hriadeľom 2 sú dve diametrálne umiestnené, rovné páky 4, 4, ktoré prebiehajú radiálne od hnacieho hriadeľa 2.Prevodové ústrojenstvo 1 obsahuje ďalej dva posuvné prvky 5, 5, ležiace vzhľadom na os 3 otáčania proti sebe, ktorých strany, smerujúce k osi 3 otáčania, vytvárajú oblúkové šikmé plochy 6, 6. Každá šikmá plocha 6, 6 spolupôsobí v mieste pôsobenia 7.1, 7.1s radiálne vonkajším koncom 8, 8 páky 4, 4. Ako je zrejmé z obr. la, pôsobí pritom

MPK / Značky

MPK: B60N 2/22

Značky: převodové, prestavovanie, sedadlo, vozidla, zaisťovacie, obzvlášť, prestavovacie, sedadla, zariadenie, ústrojenstvo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e11049-prevodove-ustrojenstvo-obzvlast-pre-zariadenie-na-prestavovanie-sedadla-vozidla-a-zaistovacie-prestavovacie-zariadenie-pre-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodové ústrojenstvo, obzvlášť pre zariadenie na prestavovanie sedadla vozidla a zaisťovacie prestavovacie zariadenie pre sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty