Terapia statínom na zvýšenie kognitívnej funkcie

Číslo patentu: E 1073

Dátum: 28.03.2003

Autori: Glasspool Royston John, Gutterman Elane, Lilienfeld Sean

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu liečby demencie alebo poruchy pamäte zahrňujúci podávanie terapeuticky účinného množstva galantaminu (I) a statínu. (II). Vynález sa ďalej týka Produktov obsahujúcich ako prvú účinnú látku galantamin (I) a ako druhú účinnú látku statin (II), ako kombinovaných prípravkov pre simultánne, oddelené alebo za sebou nasledujúce použitie pre liečenie pacientov trpiacich na Alzheimerovu chorobou alebo podobnými demenciami s tým súvisiacich farmaceutických prípravkov0002 Alzheimerova choroba (AD) je chronická neurodegeneratívna porucha charakterizovaná stratou pamäte a demenciou. NeAlzheimerovské demencie sú rovnako ako AD spojené so stratou pamäte a demenciou. Ako AD, tak ne-AD demencie sú tiež často sprevádzané behaviorálnymi, psychiatrickými a/alebo psychologickými symptómami vrátane psychózy, depresie, úzkosťou a nepokojom, ďalších zmien v nálade a utiahnutie sa zo spoločnosti. V skutočnosti sa behaviorálne, psychiatrické a/alebo psychologické symptómy demencie môžu vyskytnúť u 60-90 pacientov s Alzheimerovou chorobou (AD) alebo u ďalších chorôb spôsobujúcich demenciu, a ich význam je kritický, nakoľko sú zdrojom veľkého stresu ošetrovateľa a môžu u ošetrovateľa prispievať k syndrómu vyhorenia.0003 Behaviorálne, psychiatrické a/alebo psychologické klinické prejavy spojené s demenciou alebo poruchou pamäte, hlavne s Alzheimerovou chorobou (AD), môžu byť stanovené pomocou klinickyprijatelných stupníc, napríklad stručné psychiatrické hodnotiacestupnice, stupnice stanovenia Alzheimerovej choroby pre stratu poznávacej schopnosti, stanovenie globálnej symptomatolóqie príbuznými, stupnice poruchy chovania pri demencii,neuropsychiatrickeho prehľadu, Cornellovej stupnice pre depresiu pri demencii, Cohen-Mansfieldov prehľadu nepokoja, geriatrická stupnice depresie, stupnice na hodnotenie správania, stanovenie nespôsobilosti pre demenciu, času ošetrovateľa a stupnica na stanovenie nálady pri demencii.0004 Liečba behaviorálnych, psychiatrických a/alebo psychologických prejavov u pacientov s demenciou alebo poruchou pamäte v primárnej starostlivosti, nemocničných zariadeniach a ošetrovateľských ústavoch zahrňuje použitie antipsychotík,antidepresív, anxiolytik a antiepileptik/antikonvulzantov ako sú karbamazopin a kyselina valpreová.0005 Acetylcholínesteráza (AChE) je enzým, ktorý má kľúčovú úlohu pri cholinergickej (acetylcholínovej) neurotransmisii. Hydrolýza acetylcholínu na acetát a cholín fyziologicky inaktivuje molekuly acetylcholínu uvoľnených zo synaptickych zakončeni, a tak kukončeniu synaptickej siqnalizačnej udalosti iniciovanej uvoľnenímacetylcholínu (Ach) 2 nervového zakončenia. lnhibítory AChE sú skupinou zlúčenín, ktoré inhibujú enzým štiepiaci acetylcholín. Inhibíciou AChE je tak predĺžená doba acetylcholínu V synapse, a v dôsledku toho je pôsobenie acetylcholínu zvýšené. lnhibítory acetylcholínesterázy zahrňujú qalantamín, rivastigmin, donepezil a takrin.0006 Galantamín, tiež známy ako galanthamin alebo (4 aS,6 R,8 aS)4 a,5,9,10,11,12-hexahydro~ 3-metoxy~ 1 l-metyl-6 Hbenzofuro 3 a,3,2 ef 2 benzazopin-6-ol, je prirodzene sa vyskytujuca organická latka, ktorú je možne získať 2 cibuliek snežienky a niektorých rastlín, Amaryllidaceae, a ktorá môže byť pripravená tiež synteticky. Nedavno bol galantamin predmetom klinického hodnoteniapre symptomatickú liečbu neurologických a behaviorálnych príznakovspojených 5 Alzheimerovou chorobou, a V súčasnosti je schválený premarketing na mnohých svetových. trhoch pod obchodnou značkouREMINYL®, alebo schvaľovací proces pokračuje.0007 Známa farmakológia galantaminu zahrňuje schopnosť inhibovať AChE. Liečebná hodnota inhibítoru AChE, akým je napriklad galantamín, sa odvodzuje zo skutočnosti, že v mozgu pacientov s AD sú niektore z neurónov uvoľňujúcich ACh ako posla signalizujúceho synapsiu (neurotransmitery) z dôvodu smrti buniek alebo synaptickej degenerácie dysfunkčnej alebo nefunkčnej. Inhibítory AChE zlepšujú za týchto patologických podmienok ACh-sprostredkovanú synaptickú aktivitu predĺžením doby, počas ktorej sú Jnolekuly ACh, uvoľnené zvyšnými funkčnými synaptickými zakončeniami, dostupnými pre aktiváciu receptorov pre Ach v membráne postsynaptických neurónov. Galantamín je reverzný inhibítor cholinesterázy. Galantamín interaguje kompetitívne s enzýmom acetylcholinesterázou, a vykazuje 10- až 50-násobnú selektivitu pre acetyl oproti butyryl cholinesteráze.0008 Nedávno boli objavené nové farmakologické vlastnosti galantamínu, ktoré naznačujú, že galantamín môže zvyšovať aktivituACh mechanizmami nezávislými na jeho schopnosti inhibovať Achi, akosú alostericke modulácie nikotínových receptorov. O galantamíne je známe, že priaznivo pôsobí na behaviorálne a psychiatrické symptómy AD.0009 Galantamín sa používa pre liečenie mnohých chronických chorôb, u ktorých môže byť nevyhnutná celoživotná liečba. Galantamín sa ukázal byť účinným pri liečbe artritických porúch syndrómov únavy mánie schizofrênie poruchy pamäte vrátane Alzheimerovej choroby (US 4,663,318) alkoholizmu nikotinovej závislosti porúch pozornosti (W 0 99/21561) a pásmovej choroby. 0010 Statíny inhibujú 3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzým A (HMG CoA) reduktázu, enzým limitujúci rýchlosť biosyntezy cholesterolu, a sú užitočné pri liečbe a prevencii hypercholesterolémie,hyperlipidemie, aterosklerózy, a podobne.0011 Medzi cholesterolom a produkciou B~amýloidu, proteínu, ktorý sa hromadí v mozgu pacientov s Alzheimerovou. chorobou, existuje hýpotetický vzťah statiny môžu produkciou B~amyloidu znižovať. Zistenie, ktoré tento vzťah naznačujú, sú- pri pacientoch uživajúcich statíny (inhibitory HMG koenzým-A reduktázy) je nižšia pravdepodobnosť výskytu Alzheimerovej choroby a demencie- cholesterol zvyšuje produkciu peptidu B-amyloidu v mozgu králikov a myší- statíny znižujú produkciu peptidu B~amyloidu V mozgových neurónoch v kultúre a v mozgu živých zvierat (morčatá)- pacienti s vysokým cholesterolom S lipoproteínmi s nízkou hustotou vykazujú pokles B~amyloidu v sére, keď sú liečení lovastatínem 40 alebo 60 mg V randomizovanont klinickoni pokuse s0012 Predkladaný vynález sa týka spôsobu liečenia demencie alebo poruchy pamäte zahrňujúci podávanie terapeuticky účinného množstva galantaminu (I) a statinu (II). Typická demencia je demencia ako výsledok Alzheimerovej choroby (AD). Pri 5- až 6 ~mesačných randomizovaných klinických. pokusoch s galantamínont bol Študovaný účinok statinov na podporu poznávacej schopnosti pri pacientoch sAlzheimerovou chorobou a bezpečnosť spolupodávania statinov agalantamínu. Preukázalo sa, ze kombinované použitie statinu a qalantamínu prispieva k podpore poznávacej schopnosti pri porovnaní s výsledkami získanými so samotným galantamínom.0013 Statin (II) je vybratý zo skupiny zahrňujúcej simvastatin, pravastatín, lovastatín, fluvastatín, atorvastatin alebo

MPK / Značky

MPK: A61K 31/55, A61P 25/00

Značky: kognitívnej, funkcie, statínom, zvýšenie, terapia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e1073-terapia-statinom-na-zvysenie-kognitivnej-funkcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Terapia statínom na zvýšenie kognitívnej funkcie</a>

Podobne patenty