Spôsob a systém glejenia vlákien a zariadenie na glejenie vlákien

Číslo patentu: E 10314

Dátum: 02.12.2004

Autor: Von Haas Gernot

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu glejenia vlákien podľa predvýznakovej časti patentovéhonároku 1, systému na uskutočnenie spôsobu a zariadenia na glejenie vlákien.Lepidlá sa na vlákna zvyčajne nanášajú vdúehaeej trubiei, vspojovaeom potrubí z kužeľovćho mlynu do sušiarne, alebo prostrednictvom kombinácie rôznych techník glejenia za sucha. Vlákna naglejenć V dúchacej trubieí sa sušia vjednostupňovej alebo dvojstupňovcj sušiami z výehodiskovej vlhkosti v rozsahu od 30 do 110 na cieľovú vlhkost od 5 do 15 . Tu sa naglejené vlákna privádzajú do prúdu vzduchu rúrkovcj sušiame a v priebehu cca. 3 sekúnd sa rýchlosťou 30 až 80 m/s dostanú k odlučovaču (cyklónu), kde sú v priebehu cca. 3 sekúnd oddelené zo sušiaeeho vzduchu a sú odoberané z turniketovćho podávača. Pri dvojstupňovej sušiarni sa vlákna dávkujú do prúdu horúceho vzduchu dvakrát a dvakrát sa zhorúceho vzduchu oddelia prostredníctvom odlučovača. Pretože vlákna sú prepravovanć horúcim vzduchom, vstupnú teplotu sušiarne pozrite v tabuľke 1, dochádza počas sušenia k čiastočnćmu vytvrdnutiu lepidla. Ďalej má vláknina, skôr ako je lepidlo nastrekované do dúehacej trubice, teplotu vyššiu ako 120 °C. Aj pri krátkom čase zotrvania v dúehacej trubiei približne jednej sekundy dochádza V dôsledku tohto k predbežnćmu vytvrdnutiu lepidla. Ďalej dochádza vintenzívnej miere pri neoptímalizovanom transporte alebo neoptimalizovanom sušení kvzniku napečenýeh inkrustácií vlinke dúehacej trubice pripadne vsušiami, čim lepidlo V týchto napečených inkrustáciách takmer úplne vytvrdne a tým sa zvyšuje spotrebalepidla ako aj emisie formaldehydu v sušiarni.Tabuľka 1 zobrazuje možnú úsporu lepidla prostredníctvom známych spôsobov glcjenia v trubiei alebo miešači, ktoré sú usporiadané po prvom alebo po druhom stupni sušenia. Úspora lepidla je pri priemyselnom spôsobe glejenia v trubíci a miešači približne rovnako veľká, pretože úspora lepidla je vpodstate založená na eliminácii predbežnéhovytvrdnutia v dôsledku vysokej teploty na vstupe do sušiarne.Použitie lepidla Použitie lepidlaLinka dúehaeej trubice Linka dúehaeej trubice Glejenie v trubiciJednosmpňová Dvojstupňová sušiarcň alebo miešači(sušiareň s odpadovým 135 (2. stupeň) teplota vlákniny pred vzduchom) glejenimTeplota rosnćho bodu 46 50 (l. stupeň)na konci sušiarne °CMDF hlboko frćzovane nie je možne, glejovćškvrny sú rušivé. Tabuľka 1 Spotreba lepidla UF a MUF pri rôznych metódach glejenia pri rovnakejTeplota vzduchu na vstupe clo sušiame °CVpatentovej literatúre sú opísane avpokusnotn štádiu testované rôzne spôsoby glejenia vtrubici. Tu je principiálne možne rozlišovať medzi rozprašovaním na stúpajúce alebo padajúce vlákna. Priemyselne bolo uskutočnené len glejenie v trubiei so slúpajúcimiVláknami, podobne ako je opísanć v DD 78 88 A alebo DE 41 22 842 A 1. Pri tomto spôsobeje nevýhodná nákladná technika.V DE 16 53 223 Aje opísaný spôsob azariadenie, pomocou ktorých je možné glejovat padajúce vlákna. Tento spôsob opisuje rozdeľovanie vlákien pred nastríckaním,nastrickanie vlákien vo voľnom páde zo strany a rozptyľovztnie vlákien prípadne aglomerátov vlákien po nastriekaní. Vlákna sú pred nastriekaním rozdeľovanć prostredníctvom uvedenia do rotáeie a kruhovým pohybom sa dostanú do voľného priestoru. Tento spôsob spolu so zariadením sa nepresadil, pretože rozdeľovanie vlákien prostrednictvom rotáeie vo vnútri miešaeieho zariadenia má sklon k upchávaniu, materiálovc prietoky sú príliš nízkea predovšetkým striekanie zo strany vedie k nerovnomernćmu naglejertiu.Ďalší spôsob glcjenia padajúeich vlákien je opísaný v DE 197 40 676 Al. Vlákna majú padať vo valcovitej veži s priemerom 1,5 m a dĺžkou 4 m a pri páde majú byt zo strany nastriekane kvapkami lepidla. Tu sú vedome vzatć do úvahy vlíiknove ziglomerzity, teda nadmerne naglcjenie. Po glejeni sa iglomerúty opätovne rozrušia vkužeľovýeh mlynoehalebo tlrvíčoeh, Prostredníctvom tohto zariadenia nebolo možne vporovnani sglejenímv linkách dúchacích trubíc ušetriť žiadne lepidlo, pretože rozdelenie vlákien po priereze veže a rozptýlcnie gleju na vlákna pri striekaní od okraja je príliš nerovnomemé. Na vlákna, ktorésa nachádzajú v strede veže, dopadá príliš málo lepidla.V DE 19 04 856 A, zktorej vynález vychádza, alebo v GB-A-l 25 l 753 je opisané zariadenie na glejenie klesajúcich vlákien. Toto zariadenie navrhuje glejenie, pri ktorom sú glejovacie dýzy nainštalované vrámci klesajúcich vlákien arozprašujú lepidlo vsmerc padajúcich vlákien - takzvaným vnútorným glcjením. Výhodou vnútomćho nastrickania prúdu vlákien je lepšia rovnomemost nánosu lepidla. Vlákna sú prostredníctvom transportncho vzduchu prcnášane do vynášacej hlavy. D 0 vynášacej hlavy zo steny približne až k stredu hlavy zasahujú plechy. V týchto pleehoeh sú nainštalované dýzy, ktoré smerom nadol rozprašujú lepidlo. Tu opisanć zariadenie nerieši problém upehávania vláknami, ktoré sa Lisádzajú nad vyčnievajúcimi plcchmi. Najmä pri už naglejených vláknach dochádza vpriebehu krátkeho času k značnému upchávaniu nad plechmi. Pomocou tohto zariadenia taktiež nie je možné zníženie spotreby lepidla, pretože nie je možnć vytvorenie pravidelného prúdu vlákien po dĺžke a šírke vynášacej hlavy. Taktiež nie je navrhované rozdeľovanievlákien bezprostredne pred vstupom do vynášaccj hlavy.Úlohou vynálezu je navrhnutie spôsobu, pomocou ktorého je možné sušenie vlákien naglejených vdúchacej trubici bez predbežného vytvrdnutia, asystému na uskutočnenie spôsobu.Táto úloha týkajúca sa vyššie uvedených problémov azariadcní je vyricšcnáprostredníctvom spôsobu podľa vynálczu zodpovedajúceho patentovćmu nároku 1.Systém na uskutočnenie spôsobu obsahuje dúchaciu trubicu a rúrkovú prietokovú sušiarcň na predbežné glejenie, prepravné zariadenie vlákien do vlákninovćho zásobníka,potrubie a skriňu na presunutie vlákien do vynášacieho zariadenia zásobníka a v ňom zostavu zariadenia na glejenie vlákien s vynášacou hlavou na odvádzanic naglejených vlákien doseparátora alebo priamo do zásobníka vrstvíacej hlavy.Zariadenie na glejenie vlákien pre spôsob podľa vynálczu a systém podľa vynálezu sa vyznačujú zostavou viacerých česacich valcov umiestnených vo vynášacom zariadení/rásobnikzi nad sebou na viacerých osiaeh otáčania ako prcpravnýun zariadením vlákien cez turnikcty vytvorené vodiacimi jalcehini a usmcrňryvacimi pleehmi do mricžkovćho otvoru,jaričom mriežkový otvor je tvorený vodorovnc LlSpOľlłlLlLlnýlHl koneami vodiacich plechova pričom na konci každého vodiacchr) plechu sú Limicslncne viaceré glejovacie dýzy.Tu sú vlákna v 0 vynášacom zariadení zásobníka rozdeľovane čcsaeím xalcami a padajú nadol za súčasného vedenia vodiacími plechmi k mriežkovćmu otvoru, pričom na konci vodiacich plechov sú umiestnené glejovacie dýzý, ktoré striekajú v smere padajúeieh vlákien. Spôsobom podľa vynálezu sa v časovom okamihu nanášania lepidla zaistí, že vo vynášacej hlave je prítomné rovnomerné rozdelenie vlákien po celej ploche rozprašovania a že vlákna vstupujú do zóny nástreku mriežkovćho otvoru ako rozptýlenć. Tým, že vlákna z vynášaeieho zariadenia zásobníka prcpravujú čcsaeie valce s podstatne vyšším počtom otáčok ako je tomu u bežných zásobníkov, je časť vlákien horizontálne posúvaná až do vzdialenosti 2 m. To znamená, že vlákna z horných česacích valeov sú posúvanć takmer až po protiľahlťx stenu, zatial čo vlákna zo spodných česacíeh valcov sú prepravenć menej ďaleko. Rozdielnym nastavením počtu otáčok česacích valcov ako aj vodiacimi pleclimi je možnétaktiež ovplyvňovať rozdelenie po dĺžke otvoru.Ďalej sa zamedzí upchávaniu V dôsledku nahromadenia vlákien nad nástrekom a pod nástrekom. Nad nástrekom sa upehávaniu zamedzí tým, že česacie valce dosahujú od začiatku až po glejovaeie dýzy. Tu môžu mat vodiace plechy šírku 20 mm, teda šírku jednejdýzy vrátane jej prívodov lepidla, počnúc už u česaeích valcov alebo sa len rozšímjú až nadglejovaeími dýzami. Pod glejovacími dýzami nie sú inštalované žiadne vodiace plechyprípadne sú len na krátkom úseku, takže vlákna po ich vstupe do záclony rozprašovanej hmlyvo vynášacej hlave môžu voľne padať.Materiálový prietok vlákien by mal byt maximálne 30 t a výhodnejšie 2 až 20 t za hodinu a na m 2 strickanej plochy, aby vlákna nevytvorili príliš hustú elonu. Týmto sa zaistí,že aj vlákna, ktoré sa nachádzajú v strede medzi dvomi vodiaeimi pleehmi, budú naglejenć. Kužel rozprašovania glejovacíeh dýz sa nastaví tak, aby dochádzalo len k ľahkćmu prekrývaniu dvojice suscdiacich kužeľov rozprašovania. Takisto odstup vodiacich plechov sa zvolí tak, aby dráha od glejovacej dýzy až po bod v strede dvojice vodiacich plechov nebola príliš veľká.Prevádzkové náklady zariadenia sú podstatne nižšie ako pri bežných spôsoboch glejenia vmiešači alebo vtrubici, pretože nie je potrebné uskutočňovanie dostatočného transportu vzduchom. Taktiež investičné náklady sú výrazne nižšie ako pri bežných spôsoboch, V prípzidc, že sa Liskutočíií integrácia existujúcich vrstviaeich zásobnikov, nie sú potrebne žiadne dodatočne stroje. Taktiež nevznikajťi žiadne rušivé emisie formaldchyduv odpadovom vzduchu. Prekvapujúco bolo zistené, že taktiež nie sú irítomnć takmer žiadne

MPK / Značky

MPK: B27N 1/02

Značky: systém, glejenie, glejenia, vlákien, spôsob, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/17-e10314-sposob-a-system-glejenia-vlakien-a-zariadenie-na-glejenie-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a systém glejenia vlákien a zariadenie na glejenie vlákien</a>

Podobne patenty